இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |
அதிகாரத் தேர்வு:

அதிகார விளக்க உரை

அதிகாரம் எண்அதிகாரம்மணக்குடவர் - அதிகார உரைபரிமேலழகர் - அதிகார உரை
1கடவுள் வாழ்த்துகடவுள் வாழ்த்தாவது, கடவுளை வாழ்த்துதல்.[அஃதாவது, கவி தான் வழிபடு கடவுளையாதல் எடுத்துக் கொண்ட பொருட்கு ஏற்புடைக் கடவுளையாதல் வாழ்த்துதல். அவற்றுள் இவ்வாழ்த்து ஏற்புடைக் கடவுளை என அறிக; என்னை? சத்துவம் முதலிய குணங்களான் மூன்று ஆகிய உறுதிப்பொருட்கு அவற்றான் மூவராகிய முதற் கடவுளோடு இயைபு உண்டு ஆகலான். அம்மூன்று பொருளையும் கூறுதலுற்றார்க்கு அம்மூவரையும் வாழ்த்துதல் முறைமை ஆகலின், இவ்வாழ்த்து அம்மூவர்க்கும் பொதுப்படக் கூறினார் என உணர்க.]