இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1329ஊடுக மன்னோ ஒளியிழை யாம்இரப்ப
நீடுக மன்னோ இரா

(அதிகாரம்:ஊடலுவகை குறள் எண்:1329)

பொழிப்பு (மு வரதராசன்): காதலி இன்னும் ஊடுவாளாக; அந்த ஊடலைத் தணிக்கும் பொருட்டு யாம் இரந்து நிற்குமாறு இராக்காலம் இன்னும் நீட்டிப்பதாக.

மணக்குடவர் உரை: விளங்கிய இழையினையுடையாள் என்றும் ஊடுவாளாக வேண்டும்: யாம் இவளை இரந்து ஊடல் தீர்க்கும் அளவும் இராப்பொழுது நெடிதாக வேண்டும்.
இது மனவூக்கத்தின்கண் வந்தது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) ஒளி இழை ஊடுக மன் - ஒளியிழையினை உடையாள் இன்னும் எம்மோடு ஊடுவாளாக; யாம் இரப்ப இரா நீடுக மன் - அங்ஙனம் அவள் ஊடிநிற்கும் அதனை உணர்த்துதற் பொருட்டு யாம் இரந்து நிற்றற்கும் காலம் பெறும் வகை, இவ்விரவு விடியாது நீட்டித்தல் வேண்டுக.
('ஊடுக', 'நீடுக' என்பன வேண்டிக்கோடற்பொருளன. 'மன்' இரண்டும் ஆக்கத்தின்கண் வந்தன. ஓகாரங்கள் அசைநிலை. கூடலின் ஊடலே அமையும் என்பதாம்)

தமிழண்ணல் உரை: இரவெல்லாம் கூடி மகிழவேண்டும் என்ற கருத்திற்கு மாறாக, ஊடி மகிழ வேண்டுமென்கிறது வள்ளுவம். ஒளிவீசும் அணிகளை யணிந்த எம் காதலி இன்னும் எம்மொடு ஊடுவாளாக! அவள் ஊடவும் அவ்வூடலைத் தவிர்க்க யாம் அவளிடம் இரந்து நிற்கவும் மிகுந்த நேரம் கிடைக்கும்படி, இவ் இரவுப்பொழுது நீட்டிக்குமாக! ஊடி மகிழும் இன்ப விளையாட்டிற்கு உள்ள இரவு போதாதாம்; அது இன்னும் நீட்டிக்கவேண்டுமாம்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
ஒளியிழை ஊடுக மன்னோ யாம்இரப்ப இரா நீடுக மன்னோ.

பதவுரை:
ஊடுக மன்+ஓ- மன் என்பது ஆக என்னும் ஆக்கப் பொருளில் வந்து ஊடுவாளாக எனப் பொருள் தரும், ஓகாரம் அசை நிலை; ஒளியிழை-ஒளிரும் அணியுடையாள்; யாம் இரப்ப-கெஞ்சி நிற்க; நீடுக மன்_னோ- இங்கும் மன் என்பது ஆக என்னும் ஆக்கப் பொருளில் வந்து நீடுவதாக எனப் பொருள்படும். ஓகாரம் அசை நிலை; இரா-இரவுப் பொழுது.


ஊடுக மன்னோ ஒளியிழை:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: விளங்கிய இழையினையுடையாள் என்றும் ஊடுவாளாக வேண்டும்;
பரிப்பெருமாள்: விளங்கிய இழையினையுடையாள் என்றும் ஊடுவாளாக வேணும்;
காலிங்கர்: ஒள்ளிய இழையினையுடையாள் ஊடுவாள் ஆகவேண்டும்;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) ஒளியிழையினை உடையாள் இன்னும் எம்மோடு ஊடுவாளாக;

'ஒள்ளிய இழையினையுடையாள் ஊடுவாள் ஆகவேண்டும்' என்ற பொருளில் பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'காதலி மேன்மேலும் ஊடுக', 'ஒளி பொருந்திய அணிகளை உடையவள் இன்னும் எம்மோடு ஊடுவாளாக', 'காதலி பிணங்கிக் கொள்ளட்டும்', 'விளக்கம் மிக்க அணிகலன்களை உடையாள் இன்னும் தம்மோடு ஊடுவாளாக' என்றபடி இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

ஒளிரும் அணிகளை உடையவள் இன்னும் ஊடுவாளாக என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

யாம்இரப்ப நீடுக மன்னோ இரா:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: யாம் இவளை இரந்து ஊடல் தீர்க்கும் அளவும் இராப்பொழுது நெடிதாக வேண்டும்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது மனவூக்கத்தின்கண் வந்தது.
பரிப்பெருமாள்: யாம் இவளை இரந்து ஊடல் தீர்க்கும் அளவும் இராப்பொழுது நெடிதாக வேண்டும்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது மன ஆக்கத்தின்கண் வந்தது. என்றும் உளதாக வேண்டும் என்றதனால் கூடலினும் ஊடல் நன்று என்றது.
காலிங்கர்: யாம் இவளை இரந்து ஊடல் தீர்க்கும் அளவும் இராப்பொழுது நெடிது ஆக என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அங்ஙனம் அவள் ஊடிநிற்கும் அதனை உணர்த்துதற் பொருட்டு யாம் இரந்து நிற்றற்கும் காலம் பெறும் வகை, இவ்விரவு விடியாது நீட்டித்தல் வேண்டுக.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'ஊடுக', 'நீடுக' என்பன வேண்டிக்கோடற்பொருளன. 'மன்' இரண்டும் ஆக்கத்தின்கண் வந்தன. ஓகாரங்கள் அசைநிலை. கூடலின் ஊடலே அமையும் என்பதாம்.

'யாம் இவளை இரந்து ஊடல் தீர்க்கும் அளவும் இராப்பொழுது நெடிதாக வேண்டும்' என்ற பொருளில் பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'நான் வேண்ட இரவு நேரம் மேன்மேலும் நீளுக', 'அவள் ஊடலை நீக்குவதற்காக யாம் இரந்து வேண்ட, இந்த இராப்பொழுது நீடிப்பதாகுக', 'நான் வேண்டிக் கொள்கிறபடி (அப்பிணக்கம்) இன்று இரவு (முழுதும்) நீடிக்கட்டும்', 'அவளைத் தெளிவிக்கும் பொருட்டு யாம் கெஞ்சி வேண்ட இராக்காலம் நீளுமாக' என்றபடி இப்பகுதிக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

யாம் கெஞ்சி வேண்ட, இந்த இரவு நேரம் நீள்வதாக என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
ஒளிரும் அணிகளை உடையவள் இன்னும் ஊடுவாளாக; யாம் கெஞ்சி வேண்ட, நீடுக இரா என்பது பாடலின் பொருள்.
'நீடுக இரா' என்ற தொடரின் பொருள் என்ன?

ஊடிக் கொண்டிருக்கிறாள் தலைவி. அதைப் பார்த்து இன்புறும் தலைவன் அவள் விடிய விடிய என்னுடன் சண்டை போடட்டும்! என்கிறான் மகிழ்ந்து.

பணி முடித்து வெகுநாட்கள் கழிந்தபின் அயல் சென்றிருந்த தலைவன் வீடு திரும்பி விட்டான். அன்றிரவு படுக்கையறையில் அவன் தலைவியுடன் இருக்கிறான். காதலி அவனுடன் கூடுவதற்கு முன் ஊடல் இன்பம் பெறவேண்டுமென்பதில் உறுதியாக இருக்கிறாள். அதை உணர்ந்த தலைவனும் ஊடல் உணர்தலில் முனைகிறான். ஊடலில் ஆங்கோர் இன்பம் கண்ட தலைவன் ஊடியிருக்கும் தலைவியை இரந்து வேண்டுவதில் தலைவன் இன்பம் காண்கின்றான்; அவள் ஊடிக் கொண்டே இருக்கட்டும். நான் ஊடல் தீர்க்கும் வண்ணம் அவளைக் கெஞ்சிக் கொஞ்சிக் கொண்டிருக்க, இரவு நீள்வதாக! என உவந்து கூறுகிறான்.

ஊடுதல் தலைவன் தலைவி இருவர்க்கும் உளது. எனினும் பெரும்பாலும் தலைவியே ஊடிநிற்பாள். தலைவி ஊடுதலைத் தலைவனும் விரும்புகின்றான் ஊடல் சிறிதளவே நிற்பின், பின் கூடலில் துய்க்கும் இன்பம் சிறிதாகத்தான் இருக்கும். இதை உணர்ந்திருந்த தலைவன் பொழுது விரைவில் விடிந்துவிடுமோ என்று அச்சம் கொள்வதால், அவள் ஊடலை விடுதல் கூடாது என்று கருதுகிறான், இரவும் நீடித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டுமென்று விரும்புகின்றான். அவள் ஊடுவாளாக! இரவு நீள்வதாக! எனத் தான் விரும்புவனவற்றைத் தெரிவிக்கிறான். 'இந்த இரவுக் காலம் நீண்டால் ஊடலின்பத்தை மிகுதியாக நுகர்வேன்' என்பது அவன் விழைவு.

'நீடுக இரா' என்ற தொடரின் பொருள் என்ன?

இரவு நேரம். தலைவியும் தலைவனும் உள்ள இடத்தில் வெளிச்சம் இல்லை. அவளது ஒளி பொருந்திய வளையல் மின்னிடுகிறது. அவள் ஊடிக்கொண்டிருக்கிறாள். அவன் ஊடல் தீர்க்க அவளைக் கொஞ்சிக் கொண்டிருக்கிறான். நேரம் கரைந்து கொண்டிருக்கிறது. இரவு சுருங்குவதாக அவன் எண்ணுகிறான். நெட்டூடல் விழையும் அவன் 'நீடுக இரா' என்கிறான்.
காலம் இயற்கை இயக்கவிதிப்படிப் பிழையாமல்தான் நிகழும். மாந்தர் உள்ளம் இன்பமாக உணருமானால் காலம் சுருங்கித் தோன்றும். இதுபொழுது காதலன் இராப்பொழுது நீடிக்கவேண்டுமென்று விழைகிறான். காலம் நீட்டிப்பதாக அமைய தலைவன் நீடுக' என்று வேண்டிக் கொள்கிறான். 'யான் அவளுடைய ஊடல்தீர வேண்டி இரப்பேனாக; அவ்வாறு நீண்ட நேரம் இருக்குமாறு இராக்காலம் நீடிப்பதாக' என்று தனது விருப்பத்தை ஓசையில்லாமல் முழக்கம் செய்கின்றான்: இரவு நீடிக்காவிடின் ஊடல் கொண்டிருப்பவளை வேண்டுதல் முடியாது. பொழுது விடியின் காதல் செயல்களை முடிக்க வேண்டி வரும் என்பதால் ஊடலும், இரவுப் பொழுதும் நீண்டு கொண்டே செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகின்றான்.
தலைவி, தலைவன் இரந்து ஊடல் தீர்ந்து கூடும் நிலை உண்டாகும் வரை, அவள் ஊடவேண்டும் என்பதற்காக 'யாமிரப்ப' என்ற தொடர் வந்தது. அதுவே இரவுப்பொழுது நீடிக்கவேண்டும் என்று 'யாமிரப்ப' என்றவகையிலும் பொருந்துவதாக இத்தொடர் அமைந்துள்ளது.

'நீடுக இரா' என்ற தொடர்க்கு இரவு நீடிக்கட்டும் என்பது பொருள்.

ஒளிரும் அணிகளை உடையவள் இன்னும் ஊடுவாளாக; யாம் கெஞ்சி வேண்ட, இந்த இரவு நேரம் நீள்வதாக என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

இரவு முழுவதும் ஊடலுவகை பெற இரக்கின்றேன்.

பொழிப்பு

ஒளிரும் அணிகளை உடையவள் இன்னும் ஊடுவாளாக; யாம் கெஞ்சி வேண்ட, இந்த இரவு நேரம் நீடிப்பதாகுக.