இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1325தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் மென்தோள்
அகறலின் ஆங்கொன்று உடைத்து

(அதிகாரம்:ஊடலுவகை குறள் எண்:1325)

பொழிப்பு (மு வரதராசன்): தவறு இல்லாதபோதும் ஊடலுக்கு ஆளாகித் தாம் விரும்பும் மகளிரின் மெல்லிய தோள்களை நீங்கி இருக்கும் போது ஓர் இன்பம் உள்ளது,

மணக்குடவர் உரை: தாம் தவறிலராயினும் தாம் காதலிக்கப்பட்டாரது மென்றோள்களை நீங்குதலானே, அஃது ஓரின்பமுடைத்து.
இது குற்றம் உண்டாயினும் இல்லையாயினும் ஊடலிற் கூடல் நன்றென்றது.

பரிமேலழகர் உரை: (தலைமகளை ஊடல் நீக்கிக் கூடிய தலைமகன் கழியுவகையனாய்த் தன்னுள்ளே சொல்லியது.) தவறு இலராயினும் தாம் வீழ்வார் மென்தோள் அகறலின் - ஆடவர் தங்கண் தவறிலராயினும், உடையார்போல ஊடப்பட்டுத் தாம் விரும்பும் மகளிருடைய மெல்லிய தோள்களைக் கூடப்பெறாத எல்லைக்கண்; ஆங்கு ஒன்று உடைத்து - அவர்க்கு அப்பெற்றியதோர் இன்பம் பயத்தல் உடைத்து.
(உடையராயக்கால் இறந்த இன்பத்தோடு வரும் இன்பமுமெய்துவர் ஆகலின், அது மிக நன்று. மற்றை இலராயக்காலும் வரும் இன்பத்தை இகழ்ந்ததில்லை என்னும் கருத்தால், 'தவறிலராயினும் ஆங்கு ஒன்று உடைத்து' என்றான். ஊடலினாய இன்பம் அளவிறத்தலின், 'கூறற்கரிது' என்பான், 'அப்பெற்றியதொன்று' என்றான். 'தவறின்றி' ஊடியதூஉம் எனக்கு இன்பமாயிற்று' என்பதாம்.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: காதலர் தவறில்லாதவரானாலும் ஊடல் காரணமாகத் தாம் விரும்பும் மகளிருடைய தோள்களை முயங்காது நீங்குதலில் ஓர் இன்பம் உண்டு.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் மென்தோள் அகறலின் ஆங்கொன்று உடைத்து.

பதவுரை:
தவறு-குற்றம்; இலர்-இல்லாதவர்; ஆயினும்-ஆனாலும்; தாம்-தாங்கள்; வீழ்வார்-விரும்புவர் (காதலி); மென்-மென்மையான; தோள்-தோள்; அகறலின்-நீங்குதலின்; ஆங்கு-அப்பொழுது; ஒன்று உடைத்து-ஒன்று உள்ளது.


தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் மென்தோள் அகறலின்:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: தாம் தவறிலராயினும் தாம் காதலிக்கப்பட்டாரது மென்றோள்களை நீங்குதலானே;
பரிப்பெருமாள்: தாம் தவறு இல்லார் ஆயினும், தாம் காதலிக்கப்பட்டாரது மென்றோள் நீங்குதலானே;
பரிதி: நாயகர்பேரில் தவறில்லை ஆயினும் குற்றம் உண்டாக்கி ஊடுதல்;
காலிங்கர்: தாம் தவறு இல்லாராயினும் காதலிக்கப்பட்டாளது மென்தோள் நீங்குதலால்;
பரிமேலழகர்: (தலைமகளை ஊடல் நீக்கிக் கூடிய தலைமகன் கழியுவகையனாய்த் தன்னுள்ளே சொல்லியது.) ஆடவர் தங்கண் தவறிலராயினும், உடையார்போல ஊடப்பட்டுத் தாம் விரும்பும் மகளிருடைய மெல்லிய தோள்களைக் கூடப்பெறாத எல்லைக்கண்;

'தாம் தவறு இல்லாராயினும் காதலிக்கப்பட்டாளது மென்தோள் நீங்குதலால்' என்ற பொருளில் பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'தவறில்லை யாயினும் தன்காதலியின் தோளைச் சிறுது பிரிந்திருத்தலில்', 'அவளுடைய குற்றம் ஒன்றுமில்லையென்றாலும் தான் பிரியப்படுகிற தன் காதலியின் மென்மையுள்ள தோள்களைத் தழுவிக் கொண்டிருப்பதிலிருந்து (தானாகவே காதலன்) விலகிவிடுவதால்', 'பிழையில்லாதவராயிருந்தாலும் தம்மால் விரும்பப்பட்ட மகளிருடைய தோள்களைக் கூடப் பெறாத சமயத்தில்', 'குற்றம் இலர் ஆனாலும் தாம் விரும்பும் மகளிருடைய மெல்லிய தோள்களை நீங்கலின்' என்றபடி இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

தவறில்லாதவரானாலும் ஊடப்பட்டாராகத் தமது காதலியின் மெல்லிய தோள்களை நீங்குதலில் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

ஆங்கொன்று உடைத்து:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அஃது ஓரின்பமுடைத்து.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது குற்றம் உண்டாயினும் இல்லையாயினும் ஊடலிற் கூடல் நன்றென்றது.
பரிப்பெருமாள்: அஃது ஓரின்பம் உடைத்தாம்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது குற்றம் உடைத்தாயினும் இல்லையாயினும் ஊடலால் கூடல் நன்று என்று கூறியது.
பரிதி: காமத்துக்கு இன்பம் என்றவாறு.
காலிங்கர்: அஃது ஓர் இன்பம் உடைத்து ஆம் என்றவாறு.
காலிங்கர் குறிப்புரை: குற்றம் உண்டாயினும் இல்லையாயினும் ஊடலால் கூடல் நன்று என்று கூறியது.
பரிமேலழகர்: அவர்க்கு அப்பெற்றியதோர் இன்பம் பயத்தல் உடைத்து.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: உடையராயக்கால் இறந்த இன்பத்தோடு வரும் இன்பமுமெய்துவர் ஆகலின், அது மிக நன்று. மற்றை இலராயக்காலும் வரும் இன்பத்தை இகழ்ந்ததில்லை என்னும் கருத்தால், 'தவறிலராயினும் ஆங்கு ஒன்று உடைத்து' என்றான். ஊடலினாய இன்பம் அளவிறத்தலின், 'கூறற்கரிது' என்பான், 'அப்பெற்றியதொன்று' என்றான். 'தவறின்றி' ஊடியதூஉம் எனக்கு இன்பமாயிற்று' என்பதாம்.

'அஃது ஓரின்பமுடைத்து' என்ற பொருளில் பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'ஓரின்பம் உண்டு', 'அதில் ஒரு நன்மை உண்டு', 'அங்கே தோன்றும் புலவியொன்றுளது', 'அதிலும் ஓர் இன்பம் உண்டு' என்றபடி இப்பகுதிக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

அங்கேயும் ஓர் இன்பம் உண்டு என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
தவறில்லாதவரானாலும் ஊடப்பட்டாராகத் தமது காதலியின் மெல்லிய தோள்களை நீங்குதலில், அங்கேயும் ஓர் இன்பம் உண்டு என்பது பாடலின் பொருள்.
'ஆங்கொன்று உடைத்து' என்ற தொடர் குறிப்பது என்ன?

நான் தவறில்லாதவனாக இருந்தாலும் குற்றம் உடையவன் என்று சொல்லி காதலி என்னுடன் சண்டையிடுகிறாள்; அதுவும் ரசிக்கத்தக்கதாகவே உள்ளது.

இதற்கு முந்தைய மூன்று குறள்களும் தலைவி எய்திய ஊடலுவகை பற்றியன. இனி, தலைவன் பக்கத்திலிருந்து ஊடலுவகைக் காட்சிகள் விளக்கப்படுகின்றன.
தொழில் காரணமாக நீண்டகாலம் பிரிந்து சென்றிருந்த தலைவன் இல்லம் திரும்பியுள்ளான். அன்றிரவு படுக்கையறையில் தலைவனும் தலைவியும் சந்திக்கின்றனர். அவன் அவள் அருகில் சென்று அவளைத் தழுவுகிறான். அது சில வினாடிகள்தான். அதற்குள் தலைவி அவனிடமிருந்து நீங்கி ஊடல் கொள்ளத் தொடங்குகிறாள். தலைவன் எவ்விதமான குற்றம் இல்லாதவனாலும், தலைவி தவறு கற்பித்து ஊடல் கொள்ளுகின்றாள். அதனால் தலைவன் அவளை நெருங்கி இன்பம் பெற இயலாமற் போகிறது. அப்படி அவளது மெல்லிய உடலைத் தீண்டி பின் அகலும் நிலை அந்த நேரத்தில் துன்பமாக இருந்தாலும், அதுவும் இன்பமாகவே தோன்றுகிறது என்கிறான் தலைவன். உடன் புணராமல் காதலி ஊடல் கொள்வதிலும் இன்பம் இருக்கத்தான் செய்கிறது என்பதை உணர்கிறான். அந்த நிலையை இன்னது எனக் கூற இயலாது 'ஒன்று' என்று குறிப்பிடுகின்றான் தலைவன். அது ஒரு தனிச் சிறப்புடைய இன்பமாக உள்ளதாம் அவனுக்கு.

இக்குறள் தலைவன் கூற்றாகச் சொல்லப்படுவது. அவன் ஊடலின்பம் பெறுவது பற்றிப் பேசுகிறான். ஊடலுக்குப் பின்வரும் கூடலில் இன்பம் மிக்கிருக்கிறது என்பதால் தலைவனும் காதலி தன்னோடு ஊடல் கொள்வதைத்தான் விரும்புகிறான்.

'ஆங்கொன்று உடைத்து' என்ற தொடர் குறிப்பது என்ன?

'ஆங்கொன்று உடைத்து' என்ற தொடர்க்கு அஃது ஓரின்பமுடைத்து, அஃது ஓரின்பம் உடைத்தாம், காமத்துக்கு இன்பம், அவர்க்கு அப்பெற்றியதோர் இன்பம் பயத்தல் உடைத்து,, ஓர் இன்பம் உள்ளது, ஒருவிதமான இன்பமுளது, ஓரின்பம் உண்டு, ஒரு நன்மை உடையது, ஒரு தனி இன்பம் உள்ளது, புலவியொன்றுளது, ஓர் இன்பம் இருக்கிறது என்றவாறு உரையாசிரியர்கள் பொருள் கூறினர்.
'ஒன்று' என்ற சொல்லுக்கு இன்பம், நன்மை, புலவி என்று பொருள் கூறப்பட்டது

பரிமேலழகர் இத்தொடர்க்கு அப்பெற்றியதோர் இன்பம் பயத்தல் உடைத்து என்று பொருள் கூறினார். ஊடலினாய இன்பம் அளவு கடந்திருத்தலால், 'கூறற்கரிது' என்பான், 'அப்பெற்றியதொன்று' என்றான் என விளக்கமும் தந்தார். இதை 'தவறின்றி ஊடியது அவ்வூடல் நீங்கிக் கூடிய போது உண்டாகும் இன்பம் போன்றதோர் இன்பம்' என விளக்குவர்.
'அகலும் நிலையில் உண்டாகும் ஒன்று பின்னர்க் கூடுங்கால் இன்பத்தைப் பெருக்குகின்றது. இன்பத்தைப் பெருக்குதற்குத் துணையாய் உள்ள நிலையை இன்னது எனக் கூற இயலாது 'ஒன்று' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்' என்பது இத்தொடர்க்கான சி இலக்குவனார் உரை.

'ஆங்கொன்று உடைத்து' என்பதற்கு (இன்பத்தைப் பெருக்குதற்குத் துணையாய் உள்ள) இன்னது எனக் கூற இயலாத 'ஒரு' நிலை என்பது பொருள்.

தவறில்லாதவரானாலும் ஊடப்பட்டாராகத் தமது காதலியின் மெல்லிய தோள்களை நீங்குதலில், அங்கேயும் ஓர் இன்பம் உண்டு என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

தலைவனும் இனம் புரியாத ஊடலுவகையை உணர்கின்றான்.

பொழிப்பு

தவறில்லாதவரானாலும் ஊடப்பட்டாராகத் தம் காதலியின் தோள்களை நீங்குதலில் ஓர் இன்பம் உண்டு.