இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1322ஊடலில் தோன்றும் சிறுதுனி நல்அளி
வாடினும் பாடு பெறும்

(அதிகாரம்:ஊடலுவகை குறள் எண்:1322)

பொழிப்பு (மு வரதராசன்): ஊடுதலால் உண்டாகின்ற சிறிய துன்பம், காதலர் செய்கின்ற நல்ல அன்பு வாடிவிடக் காரணமாக இருந்தாலும் பெருமை பெறும்.

மணக்குடவர் உரை: ஊடலிற் றோன்றும் சிறியதுனி, மிக்க அருள் பெறாதொழியினும் அழகு உடைத்து.
புணராதொழியினும் இன்பமாமென்று கூறியவாறு.

பரிமேலழகர் உரை: (புலவாக்காலும் அத்தலையளி பெறலாயிருக்க, அஃது இழந்து புலவியான் வருந்துவது என்னை? என்றாட்கு, அவள் சொல்லியது.) ஊடலின் தோன்றும் சிறுதுனி - ஊடல் ஏதுவாக நங்கண் தோன்றுகின்ற சிறிய துனிதன்னால்; நல்லளி வாடினும் பாடு பெறும் - காதலர் செய்யும் நல்ல தலையளி வாடுமாயினும் பெருமை எய்தும்.
('தவறின்றி நிகழ்கின்ற ஊடல் கடிதின் நீங்கலின் அத்துன்பமும் நில்லாது' என்பாள், 'சிறு துனி' என்றும், 'ஆராமைபற்றி நிகழ்தலின் அதனான் நல்லளி வாடாது' என்பாள், 'வாடினும்' என்றும், 'பின்னே பேரின்பம் பயக்கும்' என்பாள் 'பாடு பெறும்' என்றும் கூறினாள். அது வருத்தமெனப்படாது என்பதாம்.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: ஊடல் காரணமாகத் தோன்றும் சிறுதுனி (வெறுப்பு) காதலர் காட்டும் அன்பு வாடுவதற்குக் காரணமாயினும் பெருமை அடையும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
ஊடலில் தோன்றும் சிறுதுனி நல்அளி வாடினும் பாடு பெறும்.

பதவுரை:
ஊடலில்-ஊடலில்; தோன்றும்-உண்டாகும்; சிறு-சிறியதான; துனி-வெறுப்பு; நல்-நல்ல; அளி-தலையளி; வாடினும்-குறையினும்; பாடு-பெருமை; பெறும்-அடையும்.


ஊடலில் தோன்றும் சிறுதுனி:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: ஊடலிற் றோன்றும் சிறியதுனி;
பரிப்பெருமாள்: ஊடலின்கண் தோன்றுகின்ற சிறியதுனி;
பரிதி: ஊடலில்தோன்றும் சிறுதுனி;
பரிமேலழகர்: (புலவாக்காலும் அத்தலையளி பெறலாயிருக்க, அஃது இழந்து புலவியான் வருந்துவது என்னை? என்றாட்கு, அவள் சொல்லியது.) ஊடல் ஏதுவாக நங்கண் தோன்றுகின்ற சிறிய துனிதன்னால்;

'ஊடலிற் றோன்றும் சிறியதுனி' என்ற பொருளில் பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'ஊடலால் சிறுபொழுது தோன்றும் வெறுப்பு', 'பிணங்கிப் புணராதிருக்கும் வரையிலும் ஏற்படும் சிறு காமத் துன்பத்தினால்', 'பிணக்கிலே தோன்றுஞ் சிறிய வருத்தத்தால்', 'ஊடல் ஏதுவாக நம்மிடம் தோன்றுகின்ற சிறிய புலவியால்' என்றபடி இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

ஊடலால் சிறுபொழுது தோன்றும் பூசல் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நல்அளி வாடினும் பாடு பெறும்:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: மிக்க அருள் பெறாதொழியினும் அழகு உடைத்து.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: புணராதொழியினும் இன்பமாமென்று கூறியவாறு.
பரிப்பெருமாள்: மிக்க அருள் பெறாதொழியினும் அழகு உடைத்து.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: புணர்தல் இன்பம் என்றார்; இது புணராது ஒழியினுமாம் என்று கூறப்பட்டது.
பரிதி: இருந்த ஊடலும் சற்றே அன்பு பெறினும் பாடுபெறும் என்றவாறு.
பரிதி குறிப்புரை: புணர்தலும் இன்பமாம்; புணராது ஒழியினும் இன்பமாம்.
பரிமேலழகர்: காதலர் செய்யும் நல்ல தலையளி வாடுமாயினும் பெருமை எய்தும்.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'தவறின்றி நிகழ்கின்ற ஊடல் கடிதின் நீங்கலின் அத்துன்பமும் நில்லாது' என்பாள், 'சிறு துனி' என்றும், 'ஆராமைபற்றி நிகழ்தலின் அதனான் நல்லளி வாடாது' என்பாள், 'வாடினும்' என்றும், 'பின்னே பேரின்பம் பயக்கும்' என்பாள் 'பாடு பெறும்' என்றும் கூறினாள். அது வருத்தமெனப்படாது என்பதாம்.

'அருள் பெறாதொழியினும் அழகு உடைத்து' என்று மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர். 'சற்றே அன்பு பெறினும் பாடுபெறும்' என்பது பரிதி உரை. பரிமேலழகர் 'நல்ல தலையளி வாடுமாயினும் பெருமை எய்தும்' என்றார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அவரன்பை வருத்தினும் பெருமைக்கு உரியது', 'பிரியம் வாட்டமுற்றாலும் (பின்னால்) அதனால் அதிகமான இன்பம் உண்டு', 'தலைவர் செய்யுங் கருணை, வாடின காலத்தும் அது பெருமை யடைவதாகும்', 'காதலர் செய்யும் நல்ல தலையளி பெருமை எய்தும்' என்றபடி இப்பகுதிக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

நல்லன்பு குறையினும் உணர்ந்து மகிழத்தக்கது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
ஊடலால் சிறுபொழுது தோன்றும் பூசலால், காதலரது நல்லன்பு குறையினும், உணர்ந்து மகிழத்தக்கது என்பது பாடலின் பொருள்.
'பாடுபெறும்' என்பதன் பொருள் என்ன?

இல்லாத குறையை இருப்பதாகச் சொன்னால் காதலர் வெறுப்படையவே செய்வார். ஆயினும் அதன் விளைவாக இருவருக்குமிடையே சிறுபூசல் உண்டானாலும் அதுவும் கண்டு இன்புறத்தக்கதாக தலைவிக்கு உள்ளது.

காதலர்மீது கொள்ளும் ஊடற்பூசலால் சிறிதளவு வெறுப்பு தோன்றி, அதனால் அவர் தம்மீது செய்யும் தண்ணளிக்குக் குறைவு உண்டாகும் என்றாலும், அதுவும் பெருமைக்குரியதே என்கிறாள் தலைவி.
தலைவனது உள்ளத்தில் தலைவியைத் தவிர வேறொரு பெண்ணுக்கு இடமில்லை. அவன் புறம்போகாதவன். அப்படிப்பட்ட பாலியல் ஒழுக்கம் கொண்டவனிடம் 'பரத்தமை கொண்ட உன் நெஞ்சை நெருங்கமாட்டேன்' என்று சொல்லி மேலும் பிறபெண்கள் தொடர்புடையவன் என்பது போலக் குற்றம் கூறினால் அவனுக்கு அவளிடம் சிறுவெறுப்பு உண்டாகத்தானே செய்யும், அதனால் உண்டான துன்பம் தண்ணளி செய்து கொண்டிருக்கும் காதலன் முகத்தை மாறவைக்கத்தான் செய்யும். அப்படியாக காதல் காட்டுகின்ற தலைவனின் நல்ல அன்பு வாடிவிடக் காரணமாக இருந்தாலும் அதுவே ஊடல்முடிந்து கூடல் கொள்ளும்போது இன்பமாகப் பெருகக் காரணமாய் அமையும் என்று உள்ளூர எண்ணி மகிழ்கிறாள் அவள்.

புலவு, ஊடல், துனி என்ற காதலர்பிணக்கு நிலைகளில் முதிர்ந்த நிலை துனி என்பபடும். ஊடல்கொள்பவர்கள் ஊடல் மேலும் தொடர்ந்து துனி நிலைக்குச் செல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ளவேண்டும். இங்கு சிறுதுனி என்ற சொல்லாட்சி உள்ளது. சிறுதுனி என்பதற்குச் சிறு துன்பம் எனப் பொருள் கொள்வர்.

'பாடுபெறும்' என்பதன் பொருள் என்ன?

'பாடுபெறும்' என்ற தொடர்க்கு அழகு உடைத்து, பெருமை எய்தும், பெருமை பெறும், பெருமைக்கு உரியது, பெருமை அடையும், அதிகமான இன்பம் உண்டு என்றவாறு உரைகாரர்கள் பொருள் கூறினர்,

‘பாடுபெறும்’ என்பதற்குப் பெருமை எய்தும், அழகுடைத்து, அதிகமான இன்பம் உண்டு எனப் பொருள் கூறப்பட்டது. ஊடலின் முடிவில் பெறப்படும் மிகைஇன்பத்தையே பாடுபெறும் என்பது குறிக்கிறது. இதை மணக்குடவர், பரிப்பெருமாள், பரிதி ஆகிய உரைகாரர்கள் 'புணராதொழியினும் இன்பமாம்' என நயம் தோன்ற விளக்கினர்.

'பாடுபெறும்' என்ற தொடர்க்குப் பெருமைக்குரியது என்பது பொருள்.

ஊடலால் சிறுபொழுது தோன்றும் பூசலால், காதலரது நல்லன்பு குறையினும், உணர்ந்து மகிழத்தக்கது என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

சீண்டலால் தோன்றும் வெறுப்பு ஊடலுவகையைச் சிறக்கச் செய்யும்.

பொழிப்பு

ஊடலால் சிறுபொழுது தோன்றும் பூசல் காதலரது நல்லன்பைக் குறைப்பினும் உணர்ந்து மகிழத்தக்கது.