இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1319தன்னை உணர்த்தினும் காயும் பிறர்க்குநீர்
இந்நீரர் ஆகுதிர் என்று

(அதிகாரம்:புலவி நுணுக்கம் குறள் எண்:1319)

பொழிப்பு (மு வரதராசன்): ஊடியிருந்தபோது அவளை ஊடல் உணர்த்தி மகிழ்வித்தாலும், நீர் மற்ற மகளிர்க்கும் இத்தன்மையானவராக ஆவீர் என்று சொல்லிச் சினம் கொள்வாள்.

மணக்குடவர் உரை: தன்னை ஊடல் தீர்த்தற்கு உணர்த்தினும், பிறர்க்கும் நீர் இவ்வாறு செய்வீரே யென்றுசொல்லி வெகுளும்.
இது தன்னைப் போற்றினும் குற்றமென்று கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) தன்னை உணர்த்தினும் காயும் - இவ்வாற்றான் ஊடிய தன்னை யான் பணிந்து உணர்த்துங்காலும் வெகுளா நிற்கும்; பிறர்க்கும் நீர் இந்நீரர் ஆகுதிர் என்று - பிற மகளிர்க்கும் அவர் ஊடியவழி இவ்வாறே பணிந்துணர்த்தும் நீர்மையையுடையீராகுதிர், என்று சொல்லி.
('இவள் தெளிவித்தவழியும் தெளியாள் என்பதுபற்றி என்மேல் ஏற்றிய தவற்றை உடம்பட்டுப் பணிந்தேன்; பணிய, அது தானும் புலத்தற்கு ஏதுவாய் முடிந்தது. இனி இவள் மாட்டு செய்யத் தகுவது யாது'? என்பதாம்.)

சி இலக்குவனார் உரை: ஊடிய அவளைத் தெளிவித்தாலும் வெகுள்வாள். பிற மகளிர்க்கும் அவர் ஊடிய வழி இவ்வாறே பணிந்து உணர்த்தும் தம்மை உடையவர் ஆகுவீர் என்று சொல்லி.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
தன்னை உணர்த்தினும் காயும் பிறர்க்குநீர் இந்நீரர் ஆகுதிர் என்று.

பதவுரை:
தன்னை-தன்னை(அதாவது தலைவியை); உணர்த்தினும்-ஊடல் தணிப்பினும்; காயும்-சீற்றங் கொள்வாள்; பிறர்க்கு-பிறர்க்கு (அதாவது பிற மகளிர்க்கு); நீர்-நீங்கள்; இந்நீரர்-இத்தன்மையர்; ஆகுதிர்-ஆகுவீர்; என்று-என்பதாகச் சொல்லி.


தன்னை உணர்த்தினும் காயும்:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: தன்னை ஊடல் தீர்த்தற்கு உணர்த்தினும் வெகுளும்;
பரிப்பெருமாள்: தன்னை ஊடல் தீர்க்கும்பொழுதும் வெகுளும்;
காலிங்கர்: தன்னை ஊடல் தீர்க்கும் பொழுதும் வெகுளும்;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) இவ்வாற்றான் ஊடிய தன்னை யான் பணிந்து உணர்த்துங்காலும் வெகுளா நிற்கும்;

'தன்னை ஊடல் தீர்க்கும் பொழுதும் வெகுளும்' என்ற பொருளில் பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அவள் ஊடலைப் பணிந்து நீக்கினாலும் காய்வாள்', 'ஊடிய தலைவியைப் பணிந்து மென்மொழி பேசி ஊடலைப் போக்கினாலும் சினப்பாள்', '(வேறு யாரும் என்னை நினைப்பவரில்லை நீதான் நினைத்தாய்' என்று) அவளையே புகழ்ந்து சொல்லிப் பிணக்கம் நீக்க முயன்றும்கூட சினந்து கொள்ளுகிறாள்', 'அவளைப் பிணக்குத் தீர்த்தாலும் சினக்கின்றாள்', என்றபடி இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

தன் ஊடல் தீர்த்தாலும் சினப்பாள் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

பிறர்க்குநீர் இந்நீரர் ஆகுதிர் என்று:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: பிறர்க்கும் நீர் இவ்வாறு செய்வீரே யென்றுசொல்லி.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது தன்னைப் போற்றினும் குற்றமென்று கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: பிறர்க்கும் நீர் இவ்வாறு செய்வீரே யென்றுசொல்லி.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது தன்னைப் போற்றினும் குற்றமாம் என்று கூறியது. இவை எட்டும் தலைமகன் கூற்று. இவை நெஞ்சோடு புலத்தலின்பின் கூறற்பாலது ஆயினும், புலவி நுணுக்கம் சேரச்சொல்ல வேண்டும் ஆதலானும் இறந்தது காட்டல் என்னும் தந்திர வுத்தியானும் ஈண்டுக் கூறப்பட்டது.
காலிங்கர்: பிறர்க்கும் இவ்வாறு செய்வீரே என்று சொல்லி என்றவாறு.
காலிங்கர் குறிப்புரை: தன்னைப் போற்றினும் குற்றமாம் என்று கூறியது.
பரிமேலழகர்: பிற மகளிர்க்கும் அவர் ஊடியவழி இவ்வாறே பணிந்துணர்த்தும் நீர்மையையுடையீராகுதிர், என்று சொல்லி. பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'இவள் தெளிவித்தவழியும் தெளியாள் என்பதுபற்றி என்மேல் ஏற்றிய தவற்றை உடம்பட்டுப் பணிந்தேன்; பணிய, அது தானும் புலத்தற்கு ஏதுவாய் முடிந்தது. இனி இவள் மாட்டு செய்யத் தகுவது யாது'? என்பதாம்.

'பிறர்க்கும் நீர் இவ்வாறு செய்வீரே யென்றுசொல்லி' என்ற பொருளில் பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'பிறரிடமும் இங்ஙனந்தானே நடப்பீர் என்று', 'பிறரிடமும் ஊடல் நீக்க இவ்வாறுதான் நடந்து கொள்வீர் என்று', ''மற்றப் பெண்களிடத்தும் நீர் இப்படித்தானே பேசுவீர்' என்று', 'பிற பெண்டிர்க்கும் இத்தன்மையாய்ப் பிணக்குத் தீர்ப்பீர் என்று' என்றபடி இப்பகுதிக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

பிறரிடமும் இவ்வாறுதானே நடந்து கொள்வீர் என்று சொல்லி என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
தன்னை உணர்த்தினும் சினப்பாள், பிறரிடமும் இவ்வாறுதானே நடந்து கொள்வீர் என்று சொல்லி என்பது பாடலின் பொருள்.
'தன்னை உணர்த்தினும்' என்ற தொடர் குறிப்பது என்ன?

'இன்மொழிகூறி, பணிவாக நடந்து, தலைவியின் ஊடலைப் போக்கினாலும் வெகுள்வாள், 'மற்றப் பெண்களிடத்திலும் இப்படித் தானே நடந்து கொள்வீர்கள்' என்று சொல்லி' என்ற சொல்கிறான் காதலன்.

தலைவன் பணி முடித்து இல்லம் திரும்பியுள்ளான். நீண்ட பிரிவானதால் காதலி ஆற்றாமையால் நொந்து போயிருந்தாள். அவனைக் கண்டதும் பெரு மகிழ்ச்சி கொள்கிறாள். இரவு நெருங்கிவிட்டது. படுக்கையறையில் இருவரும் சந்திக்கின்றனர். கூடல் நிகழ்வதற்கு முன் காதலனுடன் ஊடினால் அது கலவி இன்பத்தை மிகுவிக்கும் என்று எண்ணி தலைவி புலத்தல் நாடகம் அரங்கேற்றிக் கொண்டிருக்கிறாள். அவன் என்ன செய்தாலும் பொய்யாகக் காய்கிறாள். என்ன சொன்னாலும் மறித்துப் பேசி பொய்ச் சினம் காட்டுகிறாள். தலைவியின் வாட்டுதலுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் காதலன் திணறிக் கொண்டிருக்கிறான்.
இப்பொழுது அவன், ஊடல் தணிக்கும் பொருட்டு, இன்சொல் பேசி காதலியின் முன் பணிந்து, தான் செய்தது அனைத்தும் தவறுதான் எனச் சொல்லிச் செய்யாத தவற்றிற்கெல்லாம் மன்றாடுகிறான். அதற்கும் அவள் மசியவில்லை. 'எல்லாப் பெண்டிர்களிடம் இப்படித்தானே புகழ்ந்து பணிந்து கிடப்பீர்கள்' என்று சொல்லிச் சினக்கிறாள்.

'தன்னை உணர்த்தினும்' என்ற தொடர் குறிப்பது என்ன?

'தன்னை உணர்த்தினும்' என்ற தொடரிலிலுள்ள தன்னை என்பது இங்கு காதலியைக் குறிக்கும். உணர்த்தினும் என்ற சொல் தெளிவித்தாலும் அதாவது ஊடலைத் தெளிவித்தாலும் எனப் பொருள்படும். ஊடல் நீக்கினும் அல்லது ஊடல் தீர்த்தாலும் எனவும் பொருள் கொள்வர்.
ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவைகாமம் கூடியார் பெற்ற பயன் (புணர்ச்சி மகிழ்தல், குறள்எண்:1109 பொருள்: ஊடலும், ஊடல் நீங்கலும், புணர்தலும் அன்பு வாழ்வு கொண்டோர் பெற்ற பயன்கள்) என்ற குறளில் கூறப்பட்டதுபோல ஊடல்,உணர்தல், புணர்தல் என்ற மூன்றும் ஊடலில் விளக்கமாக அமையும். கணவனும் மனைவியும் ஊடலிலும் உணர்தலிலும் காதற்பயன் அறிகின்றனர்; அடுத்து வரும் கூடலில் இன்பப் பயன் பெறுவர். ஊடற்கூறுகளில் இங்கு இடைப்பட்ட உணர்தல் பேசப்படுகிறது. காதலி ஊடல் கொண்டால் அதைத் தலைவன் தீர்த்துவைப்பான். அதுபோல் காதலன் பிணக்கம்கொண்டால் அதைக் காதலி நீக்குவாள். இப்பாடலில் காதலி பொய்யாகத்தான் ஊடுகிறாள் என்றாலும் அதுவும் தெளிவிக்கப்படவேண்டியதே. அவளது ஊடலைத் தீர்க்க தலைவன் விடாமல் முயற்சி கொள்கிறான்.
ஊடல் உணர்த்த காதலன் என்னவெல்லாம் செய்வான் என்று உரையாளர்கள் சொல்லியுள்ளார்கள். அவற்றில் சில:
காதலியைப் போற்றுதல்.
அன்புடன் இனிதாகப்பேசுதல்.
இன்மொழியும் பணிவுரையும் கூறுதல்.
'உன்னைப் பிரிந்த நாள் ஒவ்வொன்றும் ஓர் ஊழிக்காலமாக எனக்கு இருந்தது’ என்று கூறுதல்.
பசப்புமொழி பேசுதல்.
சினத்திலும் பேரழகாகத் தோன்றுகிறாய் எனச் சொல்லுதல்.
அவளைச் சிரிக்க வைத்தல்.
தவற்றை உடன்பட்டுப் பணிதல்.
உன்மேல் உயிராயிருக்கிறேன் என்று கூறுதல்.
அவள்முன் மண்டியிடுதல்.

தன் ஊடல் தீர்த்தாலும் சினப்பாள், பிறரிடமும் இவ்வாறுதானே நடந்து கொள்வீர் என்று சொல்லி என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

உணர்த்தினாலும் தீராத புலவி நுணுக்கம்.

பொழிப்பு

அவள் ஊடலைப் போக்கினாலும் பிறரிடமும் இவ்வாறுதானே நடந்து கொள்வீர் என்று சினப்பாள்.