இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1308நோதல் எவன்மற்று நொந்தார்என்று அஃதறியும்
காதலர் இல்லா வழி

(அதிகாரம்:புலவி குறள் எண்:1308)

பொழிப்பு (மு வரதராசன்): நம்மால் இவர் வருந்தினார் என்று அந்த வருத்தத்தை அறிகின்ற காதலர் இல்லாதபோது, வருந்துவதால் பயன் என்ன?

மணக்குடவர் உரை: யான் நோகின்றதனால் பயனென்னை? இவர் நொந்தாரென்று நினைத்து அதனை யறிந்து தீர்க்கும் காதலர் மனமிலாராகியவிடத்து.
இஃது உணர்ப்புவயின் வாரா வூடற்கண் தலைமகன் புலந்துழி. அதனையறிந்து அகம்புக்க தோழி அவனுக்குச் சொல்லியது.

பரிமேலழகர் உரை: (உணர்ப்புவயின் வாரா ஊடற்கண் தலைமகன் தலைமகளொடு புலந்து சொல்லியது.) நொந்தார் என்று அஃது அறியும் காதலர் இல்லாவழி - இவர் நம்பொருட்டாக நொந்தார் என்று அந்நோவினை அறியும் அன்புடையாரைப் பெறாவழி; நோதல் மற்று எவன் - ஒருவர் நோகின்றதனாற் பயன் என்?
('அறிதல்' - ஈண்டு ஊடலை இனிது உணர்தல். 'மற்று' - வினை மாற்றின்கண் வந்தது. இவள் நம் காதலியல்லள்; அன்மையின், இந்நோவு அறியாள்; அறியாமையின், நாம் புலக்கின்றதனால் பயனில்லை எனத் தன் ஆற்றாமை உணர்த்தியவாறு.)

சி இலக்குவனார் உரை: இவர் நம்பொருட்டு வருந்தினார் என்று நம் வருத்தத்தினை அறியும் அன்புடையாரைப் பெறாதபொழுது ஒருவர் வருந்துவதனால் பயன் என்ன?


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
நொந்தார்என்று அஃதறியும் காதலர் இல்லா வழி நோதல் மற்று எவன்?.

பதவுரை:
நோதல்-வருந்துதல்; எவன்-என்னத்துக்கு? மற்று-பின்; நொந்தார்-வருந்தினார்; என்று-என்று கருதி; அஃது-அது; அறியும்-அறிகின்ற; காதலர்-காதலையுடையவர்; இல்லாவழி-பெறாதபோது.


நோதல் எவன்மற்று:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: யான் நோகின்றதனால் பயனென்னை?
பரிப்பெருமாள்: யான் நோகின்றதனால் பயனென்னை?
பரிதி: காதலர் இல்லாவிடத்து நெஞ்சே! மயல் நோய் கொள்ளாதே;
காலிங்கர்: யான் நோகின்ற அதனால் பயன் என்னை?
பரிமேலழகர்: (உணர்ப்புவயின் வாரா ஊடற்கண் தலைமகன் தலைமகளொடு புலந்து சொல்லியது.) ஒருவர் நோகின்றதனாற் பயன் என்?
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'மற்று' - வினை மாற்றின்கண் வந்தது.

'ஒருவர் நோகின்றதனாற் பயன் என்?' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'வருந்திப் பயனென்?', 'ஒருவர் வருந்துவதால் பயன் என்ன?', '(பிணங்கி) வேதனை பொறுப்பதில் என்ன பயன்?', 'பிணங்குவதாற் பயன் என்ன?', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

வருந்துவது என்னத்துக்கு? என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நொந்தார்என்று அஃதறியும் காதலர் இல்லா வழி:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: இவர் நொந்தாரென்று நினைத்து அதனை யறிந்து தீர்க்கும் காதலர் மனமிலாராகியவிடத்து.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இஃது உணர்ப்புவயின் வாரா வூடற்கண் தலைமகன் புலந்துழி. அதனையறிந்து அகம்புக்க தோழி அவனுக்குச் சொல்லியது.
பரிப்பெருமாள் ('காதலவரில்' பாடம்): இவர் நொந்தாரென்று நினைத்து அதனை யறிந்து தீர்க்கும் அன்பு அவரிலர் ஆகியவிடத்து.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இஃது உணர்ப்புவயின் வாரா வூடற்கண் தலைமகன் புலந்து கூறியது.
பரிதி: அவர் இருந்தாலல்லவோ உன் மயல் வருத்தம் அறிந்து விசாரிப்பார் என்றவாறு.
காலிங்கர் (காதலவர்' பாடம்): நொந்தார் என்று நினைந்து அதனை அறிந்து நீக்கும் அன்பு அவர் இலர் ஆகிய இடத்து என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: இவர் நம்பொருட்டாக நொந்தார் என்று அந்நோவினை அறியும் அன்புடையாரைப் பெறாவழி;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'அறிதல்' - ஈண்டு ஊடலை இனிது உணர்தல். இவள் நம் காதலியல்லள்; அன்மையின், இந்நோவு அறியாள்; அறியாமையின், நாம் புலக்கின்றதனால் பயனில்லை எனத் தன் ஆற்றாமை உணர்த்தியவாறு.

'இவர் நம்பொருட்டாக நொந்தார் என்று அந்நோவினை அறியும் அன்புடையாரைப் பெறாவழி' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'கூடுவதற்கு வருந்தினார் என்று ஊடலைப் புரியும் காதலர் இல்லாத போது', 'நமக்காக வருந்துகிறார் என்று அதனை அறியும் காதலர் இல்லாதவிடத்து', '(பிணங்கி) காமவேதனை அடைந்திருக்கிறாளே என்று அந்த நிலைமையை அறியக்கூடிய கணவன் இல்லாத ஒரு பெண்', 'சினந்து பிணங்கினார் என்று அப்பிணக்கினைத் தெரியுங் காதலர் இல்லாதவிடத்து' என்றபடி இப்பகுதிக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

பிணங்கியுள்ளார் என்று ஊடலை உணராத காதலர் இல்லாத போது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
நொந்தார் என்று ஊடலை உணராத காதலர் இல்லாத போது நாம் வருந்துவது என்னத்துக்கு? என்பது பாடலின் பொருள்.
'நொந்தார்' யார்?

பிணக்கம் கொண்டுள்ளார் என்று அதனை அறியும் காதலர் இல்லாதபோது நாம் ஊடல் கொள்வது என்ன பயன் தரும்?

தொழில் காரணமாகத் தொலைவு சென்றிருந்த காதலன் நீண்ட இடைவெளிக்குப் பின் இல்லம் திரும்பியுள்ளான். தலைவி பள்ளியறையில் அவனுக்காகக் காத்திருக்கிறாள். அப்பொழுது அவனுடன் ஊடுவதா ஊடாமல் கூடுவதா என்ற மனப் போராட்டத்தில் இருக்கிறாள். ஊடி இன்பம் காண எண்ணுகிறாள். ஊடலுக்குப் பின் நிகழும் கூடல் இன்பம் மிகுதியாக இருக்கும் என்பதும் ஊடல் கொள்ள நினைப்பதற்குக் காரணம். நாம் ஊடினாலும் அதை அவர் உணர வேண்டுமே! பிணக்கம் பொய்யாக இருந்தாலும், புலவியின் வருத்தம் அறியாத, காதலருடன் ஊடுவதால் என்ன பயன் உண்டாகிவிடப் போகிறது?
ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் என்றாலும் அதை உணர்ந்து புலவி நீக்காத காதலரிடம் ஊடுதல் பயனில்லை என்று இக்குறள் அறிவுறுத்துகிறது.

இக்குறள் தலைவன்-தலைவி இருவருக்கும் பொருந்தும். 'காதலர்' என்னும் சொல் காதலன் காதலி இருவர்க்கும் பொது. காதலன் ஊடல் செய்பவள் மனநிலையை உணர்ந்து புலவியைத் தீர்ப்பவராக இருக்க வேண்டும்; அதுபோல காதலி ஊடல் செய்பவனின் மனநிலையை அறிந்து புலவி தீர்ப்பவளாக இருக்க வேண்டும் என்பது கருத்து.

தலைவன் தலைவிக்குக் கூறுவதாகப் பரிமேலழகரும் தோழி தலைவனுக்குக் கூறுவதாக மணக்குடவரும் தலைவன் தன் தன் நெஞ்சுக்குக் கூறியதாக பரிப்பெருமாளும் தலைவி தன் நெஞ்சிற்கு உரைப்பதாகப் பரிதியும் கூறினர். தலைவன் தலைவியர் இருவர் கூற்றாகவும் கொள்ளலாம் என்பர் சி இலக்குவனார்.

'நொந்தார்' யார்?

நொந்தார் என்பதற்கு நேர் பொருள் வருந்துவார். இங்கே பிணங்கி வருந்துவாரைக் குறிக்கிறது. இங்கு காதலி அல்லது காதலன் இருவரில் யாராவது ஒருவர் ஊடல் கொண்டு வருந்தலாம். காமநோயால் கூட வருத்தம் உண்டாகலாம். வருந்துகிறார் என்பதை அறிந்து எதற்காக துன்புறுகிறார் என்பதை ஆய்ந்து மற்றவர் அவ்வருத்தத்தை நீக்க வேண்டும். அவ்வருத்தத்தைப் பற்றி அக்கறை காட்டாவிடின் அவர் அன்பிலர் ஆவார்.

'நொந்தார்' என்ற சொல் தலைவன் -தலைவி இருவருள் ஒருவரைக் குறிப்பது.

பிணங்கியுள்ளார் என்று ஊடலை உணராத காதலர் இல்லாத போது நாம் வருந்துவது என்னத்துக்கு? என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

புலவியின் சிறப்பு உணராதவரிடத்து பிணங்குவது எதற்காக?

பொழிப்பு

வருந்துகிறார் என்பதனை அறியும் காதலர் இல்லாதபோது ஒருவர் வருந்திப் பயன் என்ன?