இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1307ஊடலின் உண்டாங்கோர் துன்பம் புணர்வது
நீடுவது அன்றுகொல் என்று

(அதிகாரம்:புலவி குறள் எண்:1307)

பொழிப்பு (மு வரதராசன்): கூடியிருக்கும் இன்பம் இனிமேல் நீட்டிக்காதோ என்று ஏங்கி எண்ணுவதால் ஊடியிருத்தலினும் காதலர்க்கு ஒருவகைத் துன்பம் இருக்கின்றது.

மணக்குடவர் உரை: ஊடல் செய்யின் இன்பம் உண்டாயினும், அதன் கண்ணும் ஒரு துன்பம் உண்டு: புணருங்கால் அது நீட்டிக்குங்கொல்லோ? நீட்டியாதோ? என்று ஐயுறுதலால்.
இது தலைமகள் ஆற்றாமை வாயிலாகப் புலக்கத் தலைமகன் அது கண்டு சொல்லியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) புணர்வது நீடுவது (கொல்) அன்று கொல் என்று - இனிய புணர்ச்சி நீட்டிக்குமோ நீட்டியாதோ என்று கருதலான்; ஊடலின் ஓர் துன்பம் உண்டு - இன்பத்திற்கு இன்றியமையாத ஊடலின் கண்ணேயும் ஒரு துன்பம் நிகழும்.
('என்று' என்னும் எச்சத்திற்குக் 'கருதலான்' என்பது வருவிக்கப்பட்டது. சிறப்பு உம்மை விகாரத்தால் தொக்கது, 'கொல்' என்பதனை 'நீடுவது' என்பதுடனும் கூட்டுக. 'ஆங்கு' என்பது அசைநிலை. ஊடல் - கூடற்கண்¢ விரைவித்தல் கூறியவாறு.)

சி இலக்குவனார் உரை: கூட்டுறவு நீட்டியாதோ என்று கருதுவதால், இன்பத்திற்கு வேண்டப்படும் ஊடலின் கண்ணும் ஒரு துன்பம் உண்டாகும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
புணர்வது நீடுவது அன்றுகொல் என்று ஊடலின் உண்டாங்கோர் துன்பம்.

பதவுரை:
ஊடலின்-பிணங்குதலின்; உண்டு-உளது; ஆங்கு-அப்போழுது; ஓர்-ஒரு; துன்பம்-துயரம்; புணர்வது-கூடுவது; நீடுவது-நீளுவது; அன்று-இல்லை; கொல்-(ஐயம்) என்று-எனக் (கருதலால்).


ஊடலின் உண்டாங்கோர் துன்பம்:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: ஊடல் செய்யின் இன்பம் உண்டாயினும், அதன் கண்ணும் ஒரு துன்பம் உண்டு;
பரிப்பெருமாள்: ஊடல் செவ்வி இன்பம் உண்டாயினும், அதன் கண்ணும் ஒரு துன்பம் உண்டு;
பரிதி: புலவிக்கு ஒரு துன்பம் உண்டு;
காலிங்கர்: ஊடற்செவ்வி இன்பம் உண்டாயினும் அதன் கண்ணும் ஒரு துன்பம் உண்டு;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) இன்பத்திற்கு இன்றியமையாத ஊடலின் கண்ணேயும் ஒரு துன்பம் நிகழும்.
சிறப்பு உம்மை விகாரத்தால் தொக்கது, 'ஆங்கு' என்பது அசைநிலை.

'ஊடலின் கண்ணேயும் ஒரு துன்பம் உண்டு' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'ஊடலிலும் ஒரு துன்பம் உண்டு', 'இன்பத்திற்கு வேண்டத்தக்கதாகிய ஊடலிலும் ஒரு துன்பம் நிகழ்கிறது', 'பிணங்கினால் அதிலும் ஒரு துன்பம் இருக்கிறது', 'பிணக்கிலேயும் புணர்ச்சி விருப்பமாகிய ஒரு துன்பமுண்டாகும்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

ஊடலிலும் ஒரு துன்பம் உண்டு என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

புணர்வது நீடுவது அன்றுகொல் என்று:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: புணருங்கால் அது நீட்டிக்குங்கொல்லோ? நீட்டியாதோ? என்று ஐயுறுதலால்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது தலைமகள் ஆற்றாமை வாயிலாகப் புலக்கத் தலைமகன் அது கண்டு சொல்லியது.
பரிப்பெருமாள்: புணருங்கால் அது நீடுங்கொல்லோ? நீடாது கொல்லோ? என்று ஐயுறுதலால்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது தலைமகள் ஆற்றாமை வாயிலாகப் புலக்கத் தலைமகள் புலவி கண்டு சொல்லியது.
பரிதி: புணர்வது நாட்செல்லும் என்னும் துயரம் அது என்றவாறு.
காலிங்கர்: புணருங்கால் நீடுவது கொல்லோ நீடாது கொல்லோ என்னுதல் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: இனிய புணர்ச்சி நீட்டிக்குமோ நீட்டியாதோ என்று கருதலான்;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'என்று' என்னும் எச்சத்திற்குக் 'கருதலான்' என்பது வருவிக்கப்பட்டது. 'கொல்' என்பதனை 'நீடுவது' என்பதுடனும் கூட்டுக. ஊடல் - கூடற்கண்¢ விரைவித்தல் கூறியவாறு.

'புணர்ச்சி நீட்டிக்குமோ நீட்டியாதோ என்று ஐயுறுதலால்' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'கூட்டம் நீளாதா என்று ஐயப்படுதலின்', 'முயங்குவது நீட்டிக்காதோ என்னும் கருத்து எழுதலால்', 'என்னவெனில் புணர்ச்சி இன்பம் நேரம் கழித்தாயினும் கிடைக்குமோ அல்லது புணர்ச்சி இல்லாமலேயே போய்விடுமோ என்று (ஏங்கும் துன்பம்)', 'புணர்ச்சி நீட்டிக்குமோ நீட்டியாதோ என்று நினைத்தலால்' என்றபடி இப்பகுதிக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

புணர்ச்சி நீட்டியாதோ என்று நினைத்தலால் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
புணர்ச்சி நீட்டியாதோ என்று நினைத்தலால் ஊடலிலும் ஒரு துன்பம் உண்டு என்பது பாடலின் பொருள்.
'புணர்வது நீடுவது அன்றுகொல்' என்ற தொடர் குறிப்பது என்ன?

ஊடல் செய்தால் அதைத் தொடரும் புணர்ச்சிக் காலம் குறுகிவிடுமோ எனக் காதலர் இருவரும் அஞ்சுகின்றனர்.

நீண்ட பிரிவிற்குப் பின்னர் தலைவன் இல்லம் திரும்பியுள்ளான். இரவு வந்துவிட்டது. தலைவி பள்ளியறையில் இருக்கிறாள். தலைவன் வருகின்றான். இருவருமே புணர்ச்சிக்கு விரையும் மனநிலையில்தான் உள்ளனர். ஆனால் ஊடினால்தான் பின்வரும் கூடுதலில் இன்பம் மிகுதியாக இருக்கும் என்று தான் ஏற்கனவே எண்ணியபடி தலைவி புலக்கத் தொடங்குகிறாள். அந்த வேளையில் அவளுக்குள் இன்னொரு எண்ணமும் தோன்றுகிறது. ஊடலின்பம் நுகர்ந்தால் அங்கும் ஒரு சிக்கல் எழுகிறதே? ஊடல் கொண்டு பின்னர் அது நீங்கிக் கூடும்போது அக்கூட்டம் நீட்டித்திராது; நீண்ட நேரம் கூடியிருக்க முடியாதே என்ற துன்ப உணர்வு எழுகின்றது. ஊடலினால் இன்பம் மிகுந்தாலும் கூட்ட நேரம் குறைந்து விடுமே என்று தலைவி அஞ்சுகிறாள். விரைந்து வந்த தலைவனுக்கும் அதுபோன்ற எண்ண ஓட்டம்தான். 'இது என்ன இந்த நேரம் ஊடி நிற்கிறாளே? ஊடலும் இன்பம் தருவதுதான். ஆனாலும் அந்த இன்பம் பெற வேண்டுமானால் கூடல் இன்பத்தைச் சிறுது இழக்க வேண்டுமே' என அவனும் துன்பம் கொள்கிறான். கூடித் திளைக்கும் காலம் குறைவுபடுமே என்பதால் ஊடலை விரைவாக முடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றே இருவரும் விழைகின்றனர்.
இங்கு தலைவன்-தலைவி இருவருக்குமே ஊடல் இன்பம் இல்லாது போய்விடுவதும், ஊடலுக்குப் பின் அவர்கள் கூடிப் பெறும் கலவியின்பம் நீட்டிக்காதே என்ற எண்ணமும் துன்பம் தருகிறது.

இக்குறளைத் தலைமகள் ஆற்றாமை வாயிலாகப் புலக்கத் தலைமகன் அது கண்டு சொல்லியது என்பர் மணக்குடவரும் பரிப்பெருமாளும். தலைவன் தலைவி இருவர் கூற்றாகவும் கொள்ள முடியும்.

'புணர்வது நீடுவது அன்றுகொல்' என்ற தொடர் குறிப்பது என்ன?

'புணர்வது நீடுவது அன்றுகொல்' என்பதற்கு நேர் பொருள் 'கூடியிருக்கும் இன்பம் இனிமேல் நீட்டிக்காதோ' என்று ஏங்கி எண்ணுவதாகும் (மு வரதராசன்). பரிமேலழகர் புணர்ச்சி நீடுவதுகொல், அன்றுகொல் என்று (கருதலான்) அதாவது இனிய புணர்ச்சி நீட்டிக்குமோ நீட்டியாதோ என்று கருதலான் என இத்தொடர்க்கு உரை கண்டார். தேவநேயப்பாவாணர் பரிமேலழகரது உரையை விரித்து 'புணர்ச்சி கூடுமோ கூடாதோ, காலந்தாழ்க்குமோ எனக் கருதுவதால்' என்று இத்தொடர்க்குப் பொருள் கூறுவார். இன்னும் 'ஊடலால் புணர்ச்சி இல்லாது போய் விடுமோ; ஊடுதல் நீட்டிக்காது போகுமோ' என்றவாறும் உரை கூறுவர்.

புணர்ச்சி நீட்டம் இல்லாமல் போய்விடுமோ என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

புணர்ச்சி நீட்டியாதோ என்று நினைத்தலால் ஊடலிலும் ஒரு துன்பம் உண்டு என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

புலவியால் கலவி நேரம் குறைந்துவிடுமே!

பொழிப்பு

கூட்டம் நீட்டிக்காதோ என்னும் கருத்து எழுதலால் ஊடல் செய்வதிலும் ஒரு துன்பம் உண்டு.