இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1304ஊடி யவரை உணராமை வாடிய
வள்ளி முதல்அரிந் தற்று

(அதிகாரம்:புலவி குறள் எண்:1304)

பொழிப்பு (மு வரதராசன்): பிணங்கியவரை ஊடலுணர்த்தி அன்பு செய்யாமலிருத்தல், முன்னமே வாடியுள்ள கொடியை அதன் அடியிலே அறுத்தல் போன்றது.

மணக்குடவர் உரை: நும்மோடு ஊடிக்கண்டும் இவையிற்றால் வரும் பயன் இல்லை: நின்னோடு நெருநல் ஊடிய காமக்கிழத்தியரை ஊடல் தீராது பெயர்தல், வாடிய கொடியை அடியிலே அறுத்தாற்போலும்.
இது காமக்கிழத்தியரை ஊடல் தீராமை தீது; ஆண்டுப் போமேன்ற தலைமகள் கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) ஊடியவரை உணராமை - நும்மோடு ஊடிய பரத்தையரை ஊடலுணர்த்திக் கூடாதொழிதல்; வாடிய வள்ளி முதல் அரிந்தற்று - பண்டே நீர் பெறாது வாடிய கொடியை அடியிலே அறுத்தாற் போலும்.
('நீர் பரத்தையரிடத்தில் ஆயவழி எம் புதல்வரைக் கண்டு ஆற்றியிருக்கற்பாலமாய யாம் நும்மோடு ஊடுதற்குரியமல்லம் அன்மையின், எம்மை உணர்த்தல் வேண்டா; உரியராய் ஊடிய பரத்தையரையே உணர்த்தல் வேண்டுவது; அதனால் ஆண்டுச் சென்மின்', என்பதாம்.)

வ சுப மாணிக்கம் உரை: ஊடிய மகளிரை உணராத் தன்மை வாடிய கொடியை அடியோடு அறுத்தது போலும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
ஊடியவரை உணராமை வாடிய வள்ளி முதல் அரிந்தற்று.

பதவுரை:
ஊடியவரை-ஊடல் கொண்டுள்ளவரை; உணராமை-உணராமலிருத்தல்; வாடிய-உலர்ந்த; வள்ளி-கொடி; முதல்-தண்டு (அடிப்பகுதி); அரிந்து-அரிந்தது(அறுத்தது); அற்று-போன்றது.


ஊடி யவரை உணராமை:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: நும்மோடு ஊடிக்கண்டும் இவையிற்றால் வரும் பயன் இல்லை: நின்னோடு நெருநல் ஊடிய காமக்கிழத்தியரை ஊடல் தீராது பெயர்தல்;
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது காமக்கிழத்தியரை ஊடல் தீராமை தீது; ஆண்டுப் போமேன்ற தலைமகள் கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: நும்மோடு ஊடினவரை ஊடல் தீராது வருதல்;
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது தலைமகன் தன்னை ஊடல் தீர்ப்பச் செய்தவற்றைக் கண்டு, இவையிற்றால் ஈண்டுப் பயன் இல்லை; நின்னொடு நெருநல் ஊடிய காமக்கிழத்தியை ஊடல் தீராது பெயர்ந்தாய்; அது தக்கது அன்று; ஆண்டுப் போ' என்று தலைமகள் கூறியது. 'எமக்கு மக்களை வளர்த்து அறம் நோக்குமது அல்லது காமத்தால் பயன் இல்லை' என்றவாறாயிற்று.
பரிதி: ஊடிய நாயகரை உறவு செய்யாமல் இருந்த நெஞ்சே! உன்னாலே நாயகர் பிரிந்தார்;
காலிங்கர்: தம்மோடு ஊடினவரை ஊடல் தீராது வருத்துவது;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) நும்மோடு ஊடிய பரத்தையரை ஊடலுணர்த்திக் கூடாதொழிதல்;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'நீர் பரத்தையரிடத்தில் ஆயவழி எம் புதல்வரைக் கண்டு ஆற்றியிருக்கற்பாலமாய யாம் நும்மோடு ஊடுதற்குரியமல்லம் அன்மையின், எம்மை உணர்த்தல் வேண்டா; உரியராய் ஊடிய பரத்தையரையே உணர்த்தல் வேண்டுவது; அதனால் ஆண்டுச் சென்மின்', என்பதாம்.

'ஊடிய காமக்கிழத்தியரை ஊடல் தீராது பெயர்தல்' என்ற பொருளில் மணக்குடவரும் பரிப்பெருமாளும் இப்பகுதிக்கு உரை செய்தனர். பரிதி 'ஊடிய நாயகர்' என உரைக்கின்றார். பரிமேலழகர் 'ஊடிய பரத்தையரை ஊடலுணர்த்திக் கூடாதொழிதல்' என்றார். காலிங்கர் நேர்பொருளாக 'ஊடினவரை ஊடல் தீராது வருத்துவது' என உரை வரைந்தார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'ஊடல் கொண்ட மகளிரை ஊடல் நீக்கித் தெளிய வைத்துக் கூடாமை', 'பிணங்கியிருக்கும் காதலியை (காதலன்) பிணக்கம் தீர்த்துப் புணராமல் விட்டுவிடுவது', 'பிணங்கின மகளிரைப் பிணக்கு நீக்காமை', 'ஊடல் கொண்டுள்ளவரை அறியாமல் இருத்தல்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

ஊடல் கொண்டவரை உணராமல் இருத்தல் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

வாடிய வள்ளி முதல்அரிந் தற்று:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: வாடிய கொடியை அடியிலே அறுத்தாற்போலும்.
பரிப்பெருமாள்: முன்பே வாடின கொடியைத் தூரிலே அரிந்தாற்போலும் என்றவாறு.
பரிதி: இனி வாடிய கொடிக்கு வேரற்றது ஒக்கும்; அழகு அழியும் என்றவாறு.
காலிங்கர்: முன்பே வாடிய கொடியை வேர் முதலோடும் அரிந்தாற் போலும் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: பண்டே நீர் பெறாது வாடிய கொடியை அடியிலே அறுத்தாற் போலும்.

'வாடிய கொடியை வேர் முதலோடும் அரிந்தாற் போலும்' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'முன்பே நீர் பெறாமல் வாடிய கொடியை அடியிலே அறுத்தது போலும்', '(நீரில்லாமல்) வாடிப்போயிருக்கிற கொடிக்கு (நீர் வார்ப்பதை விட்டு) வேரறுப்பதற்குச் சமானம்', 'வாடிய கொடியை அடியிலே அறுத்தாற் போலும்!', 'வாடிய வள்ளிக்கொடியை அடியில் அரிந்ததை ஒக்கும் ' என்றபடி இப்பகுதிக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

வாடிய கொடியைத் தூரிலே அரிந்ததை ஒக்கும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
ஊடியவரை உணராமல் இருத்தல் வாடிய கொடியைத் தூரிலே அரிந்ததை ஒக்கும் என்பது பாடலின் பொருள்.
'ஊடியவரை உணராமை' குறிப்பது என்ன?

ஊடல் கொண்டிருக்கிறார் என அறியாமல் இருத்தல் முன்பே நீர் பெறாமல் வாடிய கொடியை வேரோடு அறுத்தது போன்றது.

காதலரிடையே பிணக்கம் உண்டாகும்போது, ஊடல் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை மற்றவர் அறிந்து அதைத் தணிக்க முயற்சி செய்து துன்புற்றாரை ஆற்றுப்படுத்த வேண்டும். அவரது நிலை அறியாது வருத்தப்படச் செய்வது ஏற்கனவே நீர் இன்றி வாடி வதங்கிக் கொண்டிருக்கும் கொடியின் அடிவேரை அரிந்தது போலாகும். ஊடல் செய்பவரின் மனநிலையைப் புரிந்து கொள்ளாமல் இருந்தால் அவர் இறக்கும் நிலைக்கு உள்ளாவார் என்பது கருத்து.
வள்ளி என்ற சொல் கொடி என்ற பொருளது. இப்பாடலிலுள்ள 'முதல்' என்ற சொல்லுக்கு வேர்ப்பகுதி/அடிப்பகுதி என்பது பொருள். கொடியின் வளர்ச்சிநிலையில் முதல் நிலையைக் குறிக்க முதல் என்று சொல்லப்பட்டது. வாடிய வள்ளி என்றதால் நீர்வளம் காணாமல் வாடியதொரு கொடி சொல்லப்படுகிறது என அறியலாம். அதை வேரோடு அரிவது கொன்றன்ன இன்னாமை செய்வதை ஒக்கும். ஊடலை உணராவிட்டால் அது இல்லறத்திற்கு ஊறு விளைவிக்கும் என்ற எச்சரிக்கை குறிப்பும் இங்குள்ளது.
தம்மோடு ஊடினவரது பிணக்கம் தீர்க்க முயலாதது முன்பே வாடிய கொடியை வேர் முதலோடும் அரிந்தாற் போலும்.

'ஊடியவரை உணராமை' குறிப்பது என்ன?

'ஊடியவரை உணராமை' என்ற தொடர்க்கு ஊடிய காமக்கிழத்தியரை ஊடல் தீராது பெயர்தல், ஊடினவரை ஊடல் தீராது வருதல், ஊடிய நாயகரை உறவு செய்யாமல் இருந்த நெஞ்சே!, தம்மோடு ஊடினவரை ஊடல் தீராது வருத்துவது, நும்மோடு ஊடிய பரத்தையரை ஊடலுணர்த்திக் கூடாதொழிதல், தம்மோடு ஊடிய மகளிரை அவ்வூடல் தீர்த்துக் கூடாது நீங்குதல், ஊடிய மகளிரை உணராத் தன்மை, ஊடல் கொண்ட மகளிரை ஊடல் நீக்கித் தெளிய வைத்துக் கூடாமை, பிணங்கியிருக்கும் காதலியை (காதலன்) பிணக்கம் தீர்த்துப் புணராமல் விட்டுவிடுவது, ஊடியிருப்பவரின் உள்ளக் குறிப்பை உணர்ந்து அரவணைத்துக் கொள்ளாதவர் செயல், பிணங்கின மகளிரைப் பிணக்கு நீக்காமை, ஊடல் கொண்டுள்ளவரை அறியாமல் இருத்தல், ஊடல் செய்பவரை அதன் காரணம் அறிந்து உணர்த்தாது பிரிதல் என உரையாசிரியர்கள் பொருள் கூறினர்.

இக்குறளிலுள்ள ஊடியவர் என்றதற்கு மணக்குடவர், பரிப்பெருமாள், பரிமேலழகர் ஆகியோர் காமக்கிழத்தி என்றும் பரத்தையர் என்றும் பொருள் காண்கின்றனர். காமக்கிழத்தி/பரத்தை இவர்கள் பாலான பிரிவு குறளில் எங்கும் சொல்லப்படவில்லை. அதற்கான குறிப்பும் எதுவுமே இல்லை. எனவே இவர்கள் உரைகள் பொருந்தா.
ஊடியவர் என்பது தலைவன் -தலைவி இருவருக்கும் பொருந்துமாறான சொல்லாக இருந்தாலும் இது பெரிதும் தலைவியையே குறிக்கும். ‘உணராமை’ என்பது தலைவி ஊடல் கொண்டிருக்கிறாள் என்பதை அறியாமல் இருப்பதைக் குறிப்பது. இது ஊடலை அறிந்து அதைத் தெளிவிக்காமை என்பதாகவும் ஊடல் நீக்கி கூடாது விடுதல் என்பதாகவும் ஊடும் நோக்கத்தை உணராதவர் என்பதாகவும் உள்ளன்பு இல்லாதவர் என்பதாகவும் பொருள் கொள்வர். ஊடியவரை உணராதிருப்பது எதிர்மறையான செயல்; அது காதலரது நல்லுறவுக்குத் தடையானதென்பதை உவமை மூலம் அறிய முடிகிறது.

ஊடல் கொண்டவரை உணராமல் இருத்தல் வாடிய கொடியைத் தூரிலே அரிந்ததை ஒக்கும் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

புலவி அறியாமல் இருப்பது இறக்கச் செய்வதாம்.

பொழிப்பு

ஊடியவரை உணராதது வாடிய கொடியை அடியோடு அரிந்தாற் போலும்