இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1291அவர்நெஞ்சு அவர்க்காதல் கண்டும் எவன்நெஞ்சே
நீஎமக்கு ஆகா தது

(அதிகாரம்:நெஞ்சோடுபுலத்தல் குறள் எண்:1291)

பொழிப்பு (மு வரதராசன்): நெஞ்சே! அவருடைய நெஞ்சம் (நம்மை நினையாமல் நம்மிடம் வராமல்) அவர்க்குத் துணையாதலைக் கண்டும் நீ எமக்குத் துணையாகாதது ஏன்?

மணக்குடவர் உரை: அவருடைய நெஞ்சம் அவர்வழி நின்று நம்மை நினையாமையைக் கண்டு வைத்தும் நெஞ்சே! நீ எம்வழி நில்லாது அவரை நினைத்தல் யாதினைக் கருதியோ?
இது தலைமகள் வருங்காலத்து வாராத தலைமகனை உள்ளிய நெஞ்சோடு புலந்து கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (தலைமகன்கண் தவறுண்டாய வழியும் புலவி கருதாத நெஞ்சிற்குத் தலைமகள் சொல்லியது.) நெஞ்சு - நெஞ்சே; அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் - அவருடைய நெஞ்சு நம்மை நினையாது அவர்க்காய் நிற்றல் கண்டு வைத்தும்; நீ எமக்கு ஆகாதது எவன் - நீ எமக்காய் நில்லாது, அவரை நினைத்தற் காரணம் யாது?
(அவர்க்கு ஆதல் - அவர் கருதியதற்கு உடம்படுதல். எமக்காகாதது என்றது, புலவிக்கு உடம்பாடாமையை. 'ஒரு கருமத்தைத் தாமாக அறிந்து செய்யமாட்டாதார் செய்வாரைக் கண்டாயினும் செய்வர். நீ அதுவும் செய்கின்றிலை' என்பதாம்.)

வ சுப மாணிக்கம் உரை: அவர்மனம் அவர்பக்கம் இருப்பதைப் பார்த்தும் என்மனமே! நீ என்பக்கம் இராதது ஏன்?


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
நெஞ்சே! அவர்நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும், நீஎமக்கு ஆகாதது எவன்?.

பதவுரை:
அவர்-அவர்; நெஞ்சு-உள்ளம்; அவர்க்கு-அவர்க்கு; ஆதல்-ஆகுதல்; கண்டும்-அறிந்தும்; எவன்-யாது?; நெஞ்சே-உள்ளமே; நீ-நீ; எமக்கு-நமக்கு; ஆகாதது-ஆகாதிருத்தல்.


அவர்நெஞ்சு அவர்க்குஆதல் கண்டும்:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அவருடைய நெஞ்சம் அவர்வழி நின்று நம்மை நினையாமையைக் கண்டு வைத்தும்;
பரிப்பெருமாள்: அவருடைய நெஞ்சு அவர்வழி நின்று நம்மை நினையாமை கண்டு வைத்தும்; .
பரிதி: அவர் நெஞ்சு அவர்க்குக் கைவந்தது கண்டிருந்தும்;
காலிங்கர்: நம் காதலராகியவர் நெஞ்சம் அவர்க்கு உரித்தாதல் கண்டு வைத்தும்;
பரிமேலழகர்: (தலைமகன்கண் தவறுண்டாய வழியும் புலவி கருதாத நெஞ்சிற்குத் தலைமகள் சொல்லியது.) அவருடைய நெஞ்சு நம்மை நினையாது அவர்க்காய் நிற்றல் கண்டு வைத்தும்;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: அவர்க்கு ஆதல் - அவர் கருதியதற்கு உடம்படுதல்.

'அவருடைய நெஞ்சம் அவர்வழி நின்று நம்மை நினையாமையைக் கண்டு வைத்தும்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அவருடைய நெஞ்சம் நம்மை நினைக்காமல் அவர் வழி நின்று உதவுதலைக் கண்டும்', 'என் காதலருடைய மனம் அவருக்கு அடங்கியிருப்பதை நீ பார்க்கிறாய்', 'தலைவர் மனம் நமக்கு ஆகாது, அவர்க்கே பயன்படுவது கண்டும்', 'அவருடைய நெஞ்சு அவருக்குத் துணையாதலைப் பார்த்தும்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

அவருடைய நெஞ்சு அவருக்குத் துணையாதலைக் கண்டும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

எவன் நெஞ்சே நீ எமக்கு ஆகாதது:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: நெஞ்சே! நீ எம்வழி நில்லாது அவரை நினைத்தல் யாதினைக் கருதியோ?
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது தலைமகள் வருங்காலத்து வாராத தலைமகனை உள்ளிய நெஞ்சோடு புலந்து கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: நெஞ்சே! நீ எம்வழி நில்லாது அவரை நினைத்தல் யாதினைக் கருதியோ?
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது தலைமகள் வருங்காலத்து வாராத தலைமகனை உள்ளிய நெஞ்சோடு புலந்து கூறியது.
பரிதி: எந்தன் நெஞ்சே, நீ நமக்கு வசம் வாராயில்லை என்றவாறு.
காலிங்கர்: அங்ஙனம் நீ எனக்கு உரியை ஆகாது எம்மோடு எதிர்மலைவது எவனோ? நெஞ்சே! இது தகாது உனக்கு என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: நெஞ்சே! நீ எமக்காய் நில்லாது, அவரை நினைத்தற் காரணம் யாது?
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: எமக்காகாதது என்றது, புலவிக்கு உடம்பாடாமையை. 'ஒரு கருமத்தைத் தாமாக அறிந்து செய்யமாட்டாதார் செய்வாரைக் கண்டாயினும் செய்வர். நீ அதுவும் செய்கின்றிலை' என்பதாம்.

'நெஞ்சே! நீ எமக்காய் நில்லாது, அவரை நினைத்தற் காரணம் யாது?' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'நெஞ்சமே! நீ என்வழி நின்று எனக்குதவாது அவரை நினைத்தற்குக் காரணம் என்ன?', 'மனமே! பார்த்த பின்னும் நீ அதைப்போல் எனக்கு அடங்கியிருக்க மறுப்பது ஏன்?', 'நீ எமக்கு ஆகாமல் அவரையே கருதுவதாற் பயன் என்ன? (நம்மை நினையாதவரை நாம் நினைப்பதாற் பயன் என்ன?)', 'நெஞ்சே! நீ எமக்குத் துணையாகாதது எதனால்?' என்றபடி இப்பகுதிக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

என் நெஞ்சே! நீ என்பக்கம் நில்லாதது எதனால்? என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும், என் நெஞ்சே! நீ என்பக்கம் நில்லாதது எதனால்? என்பது பாடலின் பொருள்.
'அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல்' என்பதன் பொருள் என்ன?

'காதலர் நெஞ்சம் என்னை நினைக்காமல் அவர் பக்கமே நிற்கிறது. அப்படியிருக்கும்போது, என் நெஞ்சே! நீ ஏன் அவருடன் சென்று சேரத் துடிக்கிறாய்?' எனத் தலைவி தன் மனத்திடம் கேட்கிறாள்.
தலைமகன் நெடுநாள் பிரிவிற்குப் பின் பணி முடிந்து இல்லம் திரும்பியிருக்கிறான். பிரிவாற்றாமையால் துயருற்றிருந்த தலைவி இன்று மிக்க மகிழ்வுடன் காணப்படுகிறாள். வீட்டில் மற்றும் பலர் இருந்ததினால் இருவரும் நெருங்க முடியவில்லை. இன்னும் சிறுது நேரத்தில் கூடப்போகிறார்கள். இதனிடையில் தலைவி தன் நெஞ்சுடன் புலந்து பேசுகிறாள்.
தன் நெஞ்சு எந்நேரமும் அவரையே நாடி அவர்பின் சென்று அலைவதையும் தன்வழியில் நின்று தனக்குத் துணையாகாததாய் உள்ளதாகவும் காதலி எண்ணுகிறாள். தன் விருப்பப்படி நடக்காத நெஞ்சின் மேல் சினம் கொள்கிறாள். 'நெஞ்சே! காதலருடைய நெஞ்சம் அவரை விட்டு நம்மிடம் வருகின்றதில்லையே! அவர் பக்கமே நின்று அவர்க்கே துணையாக இருக்கின்றதே! நீ மட்டும் என் பக்கமாய் நில்லாதது ஏன்?' என தன் நெஞ்சைப் பார்த்துக் கேட்கிறாள்.

வினைமேற் சென்ற தலைவன் பிரிவில் தலைவியை நினைக்கவில்லை என்று அவளாகக் கருதிக் கொண்டு நெஞ்சோடு புலக்கிறாள். அவரவர் நெஞ்சு அவரவர்க்கு உதவுதல் இயல்பு. ஆனால், அவள் நெஞ்சோ அவனை விரும்பி அவன்பால் செல்லுகின்றதாம். தலைவன் நெஞ்சு தலைவிபால் வருவதாக இருந்தால், அவன் அவளிடம் விரைந்து வந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அவன் அங்ஙனம் வரவில்லை. எனவே அவன் நெஞ்சு அவனுக்கே உதவுகின்றது என்றாகிறது. ஆகவே, அவள் தன் நெஞ்சை நோக்கி அது மட்டும் தன் பக்கமாய் நில்லாதது ஏன்? எனக் கேட்கின்றாள். தன் நெஞ்சை காதலன் பக்கம் ஏன் சென்றது என வினவியது அவள் மனம் ஏற்கனவே அவனிடம் சென்றுவிட்டது என்பதை அறிவிப்பதாகிறது. அதே நேரத்தில் தலைமகளும் தலைவனை விரைவில் சென்றடைய விரும்புகிறாள் என்பதும் தெரிவிக்கப்படுகிறது என்பது கருத்து.

தலைமகள் வருங்காலத்து வாராத தலைமகனை உள்ளிய நெஞ்சோடு புலந்து கூறியது என்பார் மணக்குடவர். பரிமேலழகர் தலைமகன்கண் தவறுண்டாய வழியும் புலவி கருதாத நெஞ்சிற்குத் தலைமகள் சொல்லியது என்கிறார்.

'அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல்' என்பதன் பொருள் என்ன?

'அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல்' என்ற தொடர்க்கு அவருடைய நெஞ்சம் அவர்வழி நின்று நம்மை நினையாமை, அவருடைய நெஞ்சு அவர்வழி நின்று நம்மை நினையாமை, அவர் நெஞ்சு அவர்க்குக் கைவந்தது, நம் காதலராகியவர் நெஞ்சம் அவர்க்கு உரித்தாதல், அவருடைய நெஞ்சம் (நம்மை நினையாமல் நம்மிடம் வராமல்) அவர்க்குத் துணையாதல். அவர் நெஞ்சம் அவர் பக்கமே நின்று நம்மை நினையாதிருப்பது, அவர்மனம் அவர்பக்கம் இருப்பது, அவருடைய நெஞ்சம் நம்மை நினைக்காமல் அவர் வழி நின்று உதவுதல், என் காதலருடைய மனம் அவருக்கு அடங்கியிருப்பது, துணைவரின் நெஞ்சம், அவர்க்காகவே அமைந்து இருப்பது, தலைவர் மனம் நமக்கு ஆகாது, அவர்க்கே பயன்படுவதல், அவருடைய நெஞ்சு அவருக்குத் துணையாதல், அவர் நெஞ்சம் என்னை நினையாமல் அவரிடமே இருப்பது, அவருடைய உள்ளம் நம்மை நினையாது. அவருக்கே யுதவுதல், நம்மை நினைக்காமல் இருப்பதற்கு அவருடைய நெஞ்சு அவருக்குத் துணையாக இருத்தல், அவருடைய நெஞ்சு நம்மை எண்ணாது அவருக்கே துணையாய் நிற்பது, அவருடைய நெஞ்சம் அவருக்கு உதவி செய்து அவர் சொற்படி நிற்பது என்றபடி உரையாசிரியர்கள் பொருள் கூறினர்.

காதலர் நெஞ்சு அவர்வழி நின்று தம்மை நினைக்கவில்லை. எனவேதான் அது தன்னிடம் விரைந்து வரவில்லை எனக் கருதுகிறாள் தலைவி. 'அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல்' என்றதற்கு 'அவர் நெஞ்சு அவர் பக்கம் நிற்பதாதல்' என்பது பொருள்.

அவருடைய நெஞ்சு அவருக்குத் துணையாதலைக் கண்டும், என் நெஞ்சே! நீ என்பக்கம் நில்லாதது எதனால்? என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

தன்னை நினையாத தலைவனை நினைக்கும் தன் நெஞ்சோடுபுலத்தல் செய்கிறாள் தலைவி.

பொழிப்பு

என் நெஞ்சமே! அவர் நெஞ்சம் அவர் வழி இருப்பதைப் பார்த்தும் நீ என்வழி நில்லாதது எதனால்?