இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1287உய்த்தல் அறிந்து புனல்பாய் பவரேபோல்
பொய்த்தல் அறிந்தென் புலந்து

(அதிகாரம்:புணர்ச்சிவிதும்பல் குறள் எண்:1287)

பொழிப்பு (மு வரதராசன்): வெள்ளம் இழுத்துச் செல்வதை அறிந்திருந்தும் ஓடும் நீரில் பாய்கின்றவரைப் போல், பயன்படாமை அறிந்திருந்தும் ஊடல் கொள்வதால் பயன் என்ன?

மணக்குடவர் உரை: தம்மை ஈர்ப்ப அதனையறிந்து வைத்தும், புனலுள் பாய்பவரைப் போல நெஞ்சு பொய்ப்படுதல் அறிந்து வைத்தும் புலக்கின்றது ஏதுக்கு?
இது புலவிக்குறிப்பு நீங்குவாள் தன்னுள்ளே சொல்லியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) உய்த்தல் அறிந்து புனல் பாய்பவரே போல - தம்மை ஈர்த்துக் கொண்டு போதல் அறிந்துவைத்து ஒழுகுகின்ற புனலுட் பாய்வார் செயல் போல; பொய்த்தல் அறிந்து புலந்து என்? - புலவி முடிவு போகாமை அறிந்து வைத்துக் கொண்கனோடு புலந்து பெறுவது என்?
('பாய்பவர்' என்பது ஆகுபெயர். பொய்த்தல் - புரைபடுதல், புலந்தாலும் பயனில்லை என்பதாம். 'பொய்த்தல் அறிந்தேன்' என்பது பாடமாயின், 'உய்த்தலறிய ஓடும் நீருட் பாய்வார் முடிவறியப் பண்டொருகாற் புலந்து முடியாமை அறிந்தேன், இனி அது செயற்பாற்றன்று என' உரைக்க.)

வ சுப மாணிக்கம் உரை: கரைசேர்த்தலை அறிந்து நீரில் பாய்வதுபோல் பொய் என்று தெரிந்தும் ஊடிப் பயன் என்ன?


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
உய்த்தல் அறிந்து புனல் பாய்பவரே போல் பொய்த்தல் அறிந்து புலந்து என்.

பதவுரை:
உய்த்தல்-கொண்டுபோதல்; அறிந்து-தெரிந்து; புனல்-நீர்; பாய்பவரே-குதிப்பவரே; போல்-போன்று; பொய்த்தல்-தவறிப் போதல்; அறிந்து-தெரிந்து; என்-என்னத்துக்கு; புலந்து-ஊடல் கொண்டு.


உய்த்தல் அறிந்து புனல்பாய் பவரேபோல்:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: தம்மை ஈர்ப்ப அதனையறிந்து வைத்தும், புனலுள் பாய்பவரைப் போல;
பரிப்பெருமாள்: ஈர்ப்பதனையறிந்து வைத்தும், புனல் பாய்பவரைப் போல;
பரிதி: உய்த்தல் அறிந்தும் புனல் பாய்பவரைப் போல;
காலிங்கர்: ஈர்த்துக் கொண்டு போதலை அறிந்து வைத்துப் பின்னும் புனலுள் பாய்வம் என்னும் அறிவுக்கேடர் போல்;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) தம்மை ஈர்த்துக் கொண்டு போதல் அறிந்துவைத்து ஒழுகுகின்ற புனலுட் பாய்வார் செயல் போல;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'பாய்பவர்' என்பது ஆகுபெயர்.

'ஈர்த்துக் கொண்டு போதலை அறிந்து வைத்தும் புனலுள் பாய்பவரைப் போல்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'தம்மை இழுத்துக்கொண்டு சென்றுவிடும் என்பதனை அறிந்தும் ஆற்று நீரில் பாய்ந்து திளைப்பார் போல', 'கரையேற்றிவிட ஆள் இருப்பதை நிச்சயமாகத் தெரிந்து கொண்டு (முழுகி இறந்து போகிறேன் என்று மருட்டி கிணற்றிலோ ஆற்றிலோ) தண்ணீரில் குதிப்பவர்களைப் போல', 'தம்மை ஆற்றுநீர் இழுத்துக்கொண்டு போமென்பதையறிந்து நீருட் குதிப்பார் போல', 'தம்மை இழுத்துக்கொண்டு போகும் என்பதை அறிந்தும் ஓடுகின்ற நீரில் பாய்வார் செயல்போல', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

சென்றுசேர்க்கும் இடம் அறிந்து நீரில் குதிப்பவர் போல் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

பொய்த்தல் அறிந்தென் புலந்து:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: நெஞ்சு பொய்ப்படுதல் அறிந்து வைத்தும் புலக்கின்றது ஏதுக்கு?
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது புலவிக்குறிப்பு நீங்குவாள் தன்னுள்ளே சொல்லியது.
பரிப்பெருமாள்: நெஞ்சு பொய்ப்படுவதனை அறிந்து வைத்தும் புலக்கின்றது ஏதுக்கு?
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது புலவிக்குறிப்பு நீங்குவாள் தன்னுள்ளே சொல்லியது.
பரிதி: நாயகர் பொய்யாசை என்றறிந்தும் கூடினேன் என்றவாறு.
காலிங்கர்: புலவியின் கண் நில்லாமை அறிந்துவைத்து ஊடுவது என் செய்ய என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: புலவி முடிவு போகாமை அறிந்து வைத்துக் கொண்கனோடு புலந்து பெறுவது என்?
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: பொய்த்தல் - புரைபடுதல், புலந்தாலும் பயனில்லை என்பதாம். 'பொய்த்தல் அறிந்தேன்' என்பது பாடமாயின், 'உய்த்தலறிய ஓடும் நீருட் பாய்வார் முடிவறியப் பண்டொருகாற் புலந்து முடியாமை அறிந்தேன், இனி அது செயற்பாற்றன்று என' உரைக்க.

'புலவியின் கண் நில்லாமை அறிந்துவைத்து ஊடுவது என் செய்ய' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'காதலரிடம் புலத்தல் நிறைவேறாமல் பொய்த்தல் அறிந்தும் புலவியால் பயன் என்ன?', '(என் மனம் என்னைப் பிணங்கிவிடாது ஆனால் என் பிணக்கம் பொய்யாகிவிடும் என்பதைத் தெரிந்து கொண்டே நான் பிணங்குவதால் என்ன பயன்?', 'பிணக்கம் பொய்யாவதை யறிந்து பிணங்கிணாற் பயன் என்ன?', 'புலவி, முடிவு போகாமை அறிந்து வைத்தும் காதலனோடு ஊடல்கொண்டு அடைவது என்ன?' என்றபடி இப்பகுதிக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

பொய்த்துப் போய்விடும் என்பதை அறிந்தே ஊடல் கொள்வது என்னத்துக்கு? என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
உய்த்தல் அறிந்து நீரில் குதிப்பவர் போல் பொய்த்துப் போய்விடும் என்பதை அறிந்தே ஊடல் கொள்வது என்னத்துக்கு? என்பது பாடலின் பொருள்.
'உய்த்தல் அறிந்து' குறிப்பது என்ன?

என்ன ஆகும் என்று அறிந்தே விரைந்து ஓடுகின்ற நீர் இருக்கும் இடத்தில் குதிப்பவர் போல, ஒரு கணம் கூட நிற்காது எனத் தெரிந்தும் காதலரிடம் ஊடல் கொள்ள நினைப்பது எதற்காக? எனத் தலைவி தனக்குத்தானே கேட்டுக்கொள்கிறாள்.
பணி காரணமாக அயல் சென்றிருந்த கணவன் நீண்ட நாட்களுக்குப் பின் இன்று திரும்பி வந்திருக்கிறான். பிரிவுக் காலத்தில் துயருற்றிருந்த தலைவி இப்பொழுது பெரு மகிழ்ச்சியுடன் காணப்படுகிறாள். பல காலம் அவனைப் பார்க்காமலிருந்ததால் அவன் மீதுள்ள அன்பும் காதலும் இன்னும் பெருகிப் பொங்குகிறது. அவன் வருகை அறிந்து தன்னை நன்கு அழகுபடுத்திக்கொண்டு அவனைத் தனிமையில் சந்திக்கும் வேளைக்காகக் காத்திருக்கிறாள். பிரிந்து சென்று துன்ப வாழ்வு தந்ததால் காதலன் மேல் கடுஞ்சினத்தில்தான் இருந்தாள் தலைவி. அதனால் அவன் வந்தால் அவனுடன் சண்டை போடவேண்டும் என்று கருதியிருந்தாள். ஆனால் அவனைப் பார்த்ததிலிருந்து அந்த எண்ணமெல்லாம் மறைந்து கொண்டே வருகிறது. சரி அவன் மீது இருந்த வருத்தம் போய்விட்டது. இன்னும் சற்று நேரத்தில் அவனைக் கூடப் போகிறோம் என்ற உணர்வு அவளுக்கு இப்பொழுது பிறக்கிறது. சேர்க்கை இன்பம் மிகுதல் பொருட்டு அவனுடன் ஊடுவோம் என்ற எண்ணம் உடன் தலைவிக்கு எழுகிறது. தொடர்ந்து அவளது உள்ளுணர்வு இன்னொன்றையும் நினைவூட்டுகின்றது: 'வெள்ளத்தின் ஆற்றலை அறிந்தும் அதில் பாய நினைப்பவர் போல் இருக்கிறது நீ ஊட நினைப்பது. உன்னிடம் இப்போதுள்ள கடலன்ன காமம் உன் ஊடல் செயலை ஒருகணத்தில் சுழற்றி அடித்துக் கொண்டுபோய்விடும் என்பதை உணராதிருக்கிறாயே'.
அவளது ஊடல் பொய்த்துவிடும்; பின் ஊடி என்னத்துக்கு? என்று அவளது தெளிவுற்ற மனம் சொல்கிறது. பின்னர் புலவிக் குறிப்பு நீங்கினாள்

தலைவன் தோழிக்குக் கூறியதாகப் பரிமேலழகரும் தலைவன் தன்னுள்ளே சொல்லியதாக மணக்குடவரும் உரை செய்தனர்.

'உய்த்தல் அறிந்து' குறிப்பது என்ன?

'உய்த்தல் அறிந்து' என்ற தொடர்க்குத் தம்மை ஈர்ப்ப அதனையறிந்து வைத்தும், ஈர்ப்பதனையறிந்து வைத்தும், உய்த்தல் அறிந்தும், ஈர்த்துக் கொண்டு போதலை அறிந்து வைத்து, தம்மை ஈர்த்துக் கொண்டு போதல் அறிந்துவைத்து, தம்மை வெள்ளம் இழுத்துக்கொண்டு போய்விடும் என்பதை அறிந்துவைத்தும், கரைசேர்த்தலை அறிந்து, தம்மை இழுத்துக்கொண்டு சென்றுவிடும் என்பதனை அறிந்தும், கரையேற்றிவிட ஆள் இருப்பதை நிச்சயமாகத் தெரிந்து கொண்டு, தம்மை இழுத்துக் கொண்டு போய்விடும் என்பதை அறிந்து கொண்டு, தம்மை ஆற்றுநீர் இழுத்துக்கொண்டு போமென்பதையறிந்து, தம்மை இழுத்துக்கொண்டு போகும் என்பதை அறிந்தும், தம்மை யிழுத்துக்கொண்டு போகுமென்பதை அறிந்திருந்தும், ஆற்றில் இறங்குபவர் அதன் இழுப்புத் தன்மையை உணர்ந்து இறங்குவது போல என்றவாறு உரையாசிரியர்கள் பொருள் கூறினர்.

உய்த்தல் அறிந்து என்பதற்கு நேர் பொருள் கொண்டுபோதல் என்பது. தம்முள் பாய்வரை புனல் எங்கு கொண்டு சேர்க்கும்? வெள்ளநீர் இழுத்துக் கொண்டு போகும்; நீர் குறைவாக இடத்தில் பாய்ந்தால் கரைசேர்க்கும்; காப்பாற்றப்பட்டு கரை சேர்க்கப்படலாம்; வேகமான நீரிலும் நீந்தி விளையாடி இன்புறும் இடமாகலாம் என்ற வகையில் உரைகள் கூறப்பட்டன.
நீர் குறைவாக இருக்கும் இடத்தில் குதிப்பவர் போல என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். தெரிந்தே புனல் குறைவான இடத்தில் பாய்ந்தால் மகிழ்ச்சியும் இல்லை, உடல் காயமும் உண்டாகலாம். இதுவும் குறட்கருத்துக்குப் பொருந்தி வரும். இக்கருத்தை மனதில் கொண்டுதான் வ சுப மாணிக்கம் கரைசேர்த்தலை அறிந்து என உரை வரைந்தார் போலும். நாமக்கல் இராமலிங்கம் 'கரையேற்றிவிட ஆள் இருப்பதை நிச்சயமாகத் தெரிந்து கொண்டு' எனக் கூறினார். இவர் உய்த்தல் என்பதற்கு தப்பித்தல் எனப் பொருள் கொள்கிறார். அ கு ஆதித்தனார் 'நீர் இழுத்துச் செல்வதை அறிந்தும் புனல் பாய்ந்து ஆடி இன்புறுவார் போலத் தலைவன் பொய் கூறியதை அறிந்தும் புலந்தொதுக்காது கூடி இன்புறுவேன் எனத் தலைவி சொல்வதாக உரை கூறினார்.

குறள் நடையை அறிந்து, பெரும்பாலான உரையாசிரியர்கள் வெள்ளமாகப் பொங்கியோடும் ஆற்று நீரில் குதிப்பவர் என்று கொண்டு வெள்ள நீர் ஈர்த்துக் கொண்டு போதல் என்ற பொருளிலேயே எழுதினர். காம மிகுந்த நிலையில் தலைவனுடன் ஊடினால் அது தொடக்கத்திலேயே அடிபட்டுப் போகும் என்பதை அறிந்துவைத்தும் என்னும் கருத்தே சிறந்தது. எனவே வெள்ளத்துள் பாய்ந்து கெடுபவரைப் போல், அறிந்து கொண்டே பொய்யாகப் பிணங்கி அடைவது என்ன? என்ற பொருள் தரும் உரையே ஏற்றது. எனவே. ஈர்த்துக் கொண்டு போதலை அறிந்து என்பதே இத்தொடர்க்குப் பொருத்தமான பொருள்.

என்ன ஆகும் என்று அறிந்தே வெள்ளநீரில் குதிப்பவர் போல, ஒரு கணம் கூட நிற்காது எனத் தெரிந்தும் காதலரிடம் ஊடல் கொள்ள நினைப்பது எதற்காக? என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

கூடலுக்கு முன் ஊடல் என்பது உதவாது என்பதை புணர்ச்சிவிதும்பல் கொண்ட காதலி அறிவாள்.

பொழிப்பு

இழுத்துக்கொண்டு சென்றுவிடும் என்பதனை அறிந்தும் வெள்ள நீரில் குதிப்பவர் போலக் காதலரிடம் புலத்தல் நிற்காது என்று தெரிந்து ஊடுவது என்னத்துக்கு?