இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1282தினைத்துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனைத்துணையும்
காமம் நிறைய வரின்

(அதிகாரம்:புணர்ச்சிவிதும்பல் குறள் எண்:1282)

பொழிப்பு (மு வரதராசன்): காமம் பனையளவாக நிறைய வரும்போது காதலரோடு தினையளவாகச் சிறிதேனும் ஊடல் கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும்.

மணக்குடவர் உரை: நெஞ்சே! நீ தினையளவும் ஊடாதொழிதல் வேண்டும்: பனை யளவினும் மிகக் காமநுகர்ச்சி வருமாயின்.
இஃது ஊடநினைத்த நெஞ்சிற்குத் தலைமகள் கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) காமம் பனைத்துணையும் நிறைய வரின் - மகளிர்க்குக் காமம் பனையளவினும் மிக உண்டாமாயின்; தினைத்துணையும் ஊடாமை வேண்டும் - அவரால், தம் காதலரோடு தினையளவும் ஊடுதல் செய்யாமை வேண்டப்படும்.
('பனைத்துணையும்' என்புழி, ஐந்தனுருபு விகாரத்தால் தொக்கது. ஊடின் வருத்தமிகும் எனப் பிறர்க்கும் உறுதி கூறுவான் போன்று, தன் விதுப்புக் கூறியவாறு.)

சி இலக்குவனார் உரை: மகளிர்க்குக் காதல் உணர்ச்சி பனையளவினும் மிகுதியாக உண்டாமாயின், அவரால் தம் காதலரோடு தினையளவும் ஊடுதல் செய்யாமை வேண்டப்படும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
காமம் பனைத்துணையும் நிறைய வரின் தினைத்துணையும் ஊடாமை வேண்டும்.

பதவுரை:
தினை-தினைப் பயிர்; துணையும்-அளவும்; ஊடாமை-பிணாங்காமை; வேண்டும்-விரும்பப்படும்; பனை-பனைமரம்; துணையும்-அளவும்; காமம்-காதல்; நிறைய-மிக; வரின்-வந்தால்


தினைத்துணையும் ஊடாமை வேண்டும்:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: நெஞ்சே! நீ தினையளவும் ஊடாதொழிதல் வேண்டும்;
பரிப்பெருமாள்: நெஞ்சே! நீ தினையளவும் ஊடாதொழிதல் வேண்டும்;
பரிதி: தினையத்தனையும் ஊடுதல் ஒண்ணாது;
காலிங்கர்: தோழீ! ஒரு தினை அளவு ஆயினும் காதலரோடு ஊடாமை வேண்டும்;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) அவரால், தம் காதலரோடு தினையளவும் ஊடுதல் செய்யாமை வேண்டப்படும்.

'தினையளவும் ஊடாதொழிதல் வேண்டும்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'தினையளவுகூட ஊடுதல் ஆகாது', 'தினையளவு காதலரோடு ஊடாதிருத்தல் வேண்டும்', 'தினையளவு கூடப் பிணங்காமல் புணரவேண்டுமென்று ஆசை உண்டாகிறது', 'தினையளவு கூடப் பிணங்காமையே விரும்பப்படும்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

தினையளவு கூட ஊடாதிருத்தல் விரும்பப்படும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

பனைத்துணையும் காமம் நிறைய வரின்:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: பனை யளவினும் மிகக் காமநுகர்ச்சி வருமாயின்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இஃது ஊடநினைத்த நெஞ்சிற்குத் தலைமகள் கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: பனை யளவினும் மிக்க காமநுகர்ச்சி வருமாயின்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இஃது ஊடநினைத்த நெஞ்சிற்குத் தலைமகள் கூறியது. இதுவும் ஒரு கூற்று.
பரிதி: பனையத்தனை இன்பம் வருமாகின் என்றவாறு.
காலிங்கர்: எவ்விடத்து எனின் பனை அளவு நிறைந்த காம இன்பம் வருமிடத்து என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: மகளிர்க்குக் காமம் பனையளவினும் மிக உண்டாமாயின்.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'பனைத்துணையும்' என்புழி, ஐந்தனுருபு விகாரத்தால் தொக்கது. ஊடின் வருத்தமிகும் எனப் பிறர்க்கும் உறுதி கூறுவான் போன்று, தன் விதுப்புக் கூறியவாறு.

'பனை அளவு நிறைந்த காம இன்பம் வருமிடத்து' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'பனையளவு காமவேட்கை பெருகுமாயின்', 'மகளிர்க்குக் காமம் பனையளவிலும் மிகுதியாகத் தோன்றுமாயின்', 'பனைபோல் (நீண்ட நாள் பிரிவால் வளர்ந்து விட்ட) காமமெல்லாம் இப்போது சேர்ந்து வருவதால்', 'காமமானது பனையளவினும் மிக உண்டாயின் ' என்றபடி இப்பகுதிக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

காதல் உணர்ச்சி பனையளவினும் மிகத் தோன்றுமாயின் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
காதல் உணர்ச்சி பனையளவினும் மிகத் தோன்றுமாயின் தினையளவு கூட ஊடாதிருத்தல் விரும்பப்படும் என்பது பாடலின் பொருள்.
ஊடினால் என்ன ஆகும்?

நீண்டகால பிரிவிற்குப் பின் தலைவனைக் கண்டவுடன் காதலிக்குக் காமம் மிகுகிறது. கூடுவதற்கு முன் ஊடுவதா வேண்டாவா என்ற மனப்போராட்டம் தலைவிக்கு உண்டாகிறது.
பணி காரணமாக நெடுநாட்கள் பிரிந்து சென்றிருந்த தலைவன் திரும்பி வந்துள்ளான். பிரிவைத் தாங்க முடியாது இருந்த தலைவி காதலன் வருகையால் மகிழ்ச்சியுற்று தன்னை அழகுபடுத்தி பெண்மை நிறைந்த பொலிவுடன் இல்லத்துள் வலம் வருகிறாள். உற்றார் உறவினர் சுற்றி இருந்ததால் இன்னும் இவர்கள் நெருங்கித் தனிமையில் சந்திக்கவில்லை. இருவரும் குறிப்புகளால் பேசிக் கொள்கின்றனர். காதலரை நேரில் பார்த்ததில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் தலைவி உள்ளாள். காம உணர்வுகளும் மிகுந்து வருகின்றன. இன்னும் சிறுது நேரத்தில் அவனைக் கூடப்போகிறாள். கூடுவதற்கு முன் அவனுடன் சிறு சண்டை போட்டால் என்ன? என எண்ணுகிறாள். ஆனால் உடனே அவள் அறிவுக்கு இன்னொன்றும் புலப்படுகிறது. இவ்வளவு நிறைந்த காமம் உண்டான சமயம் ஒரு சிறுதும் கூட ஊடல் கூடாது. எனவே ஊடல் சிந்தனையைத் தவிர்க்க வேண்டும் என முடிவு கொள்கிறாள்.

இப்பாடலிலுள்ள பனையும் தினையும் அளவுப் பெயர்கள். பனை மிகுதியையும் தினை குறைவையும் அறிவிக்கிறது. பனையளவு மிகுதியாகக் காதல் நிரம்பி வருமானால் அப்பொழுதில் தினையளவு கூடப் பிணங்குதல் இல்லாமல் இருத்தல் வேண்டும். பார்த்த அளவிலேயே வேறுபாடு புலனாகக்கூடியதாக உள்ள இந்த இணை பொருள்கள் அனைவரும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளத்தக்க வண்ணம் ஆளப்பட்டன. தினை-பனை ஒப்புமை வேறு இரண்டு இடங்களிலும் குறளில் கூறப்பட்டுள்ளது. தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக் கொள்வர் பயன்தெரி வார் (செய்ந்நன்றியறிதல், குறள் எண்:104 பொருள்: தினையளவு நன்மை செய்தாலும் அதனைப் பனையளவு பெரிய நன்மையாகக் கருதுவர் 'உதவியின் பயனை அறியக்கூடியவர்கள்) தினைத்துணையாம் குற்றம் வரினும் பனைத்துணையாக் கொள்வர் பழிநாணு வார் (குற்றங்கடிதல் குறள் எண்: 433 பொருள்: தினை அளவு குற்றம் வருவதாயினும் அதனைப் பனைமரம் அளவு பெரிதாகக் கொள்வர் பழிக்கு வெட்கப்படுவர்)

பரிமேலழகர் தலைவி தோழிக்குக் கூறியதாகவும், மணக்குடவர் தலைவி நெஞ்சிற்குக் கூறியதாகவும் இக்குறளைக் கொள்வர். இருபாலருக்குமே பொருந்துவதாகவே இருப்பினும், ஊடுதல் என்பது பொதுவாகக் காதற்தலைவிக்கே பொருந்தும், எனவே காதலி தன் நெஞ்சிற்குக் கூறியதாகவும் அதனைப் பொது நீதியாக எல்லா மகளிர்க்கும் பொருந்த உரைக்கின்றாள் எனக் கொள்ளலாம்.

ஊடினால் என்ன ஆகும்?

தலைமகனும் தலைமகளும் நீண்ட நாள் பிரிந்திருந்ததால் பனையளவு காமம் நிறைந்தவர்களாக இருப்பர். சேர்க்கை இனியதாகும் பொருட்டு தலைவி காதலருடன் ஊட எண்ணுவதுண்டு. ஆனால் இங்கு காதல் விருப்பம் மிக்குள்ளபோது தலைவி காதலருடன் தினையென்னும் ஒரு சிறிய உணவு தானியம் அளவுக்குக்கூட ஊடுதல் கூடாது என்று தனக்குத் தானே முடிவு செய்து கொள்ளுகின்றாள். ஏன்? அந்தச் சமயத்தில் அவள் ஊடினால் காதலனைக் கூட முடியாமல் போகலாம். அது அவளுக்கு மிக்க வருத்தத்தையே தரும். எனவே காமம் மிகுந்திருக்கும் வேளை ஊடவேண்டாம் என்று நினைக்கிறாள்.
ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவைகாமம் கூடியார் பெற்ற பயன் (புணர்ச்சி மகிழ்தல் குறள் எண்:1109 பொருள்: ஊடலும், உணர்தலும், புணர்தலும் காதல் வாழ்வு கொண்டோர் பெற்ற பயன்கள்) என்று முன்னர் சொல்லப்பட்டது. ஊடல் வேண்டாம் என்றதையும் ஒருவகை உணர்தலாகக் கொள்ளலாம். பொய்யான சிறிய சண்டைகூட காம இன்ப நுகர்ச்சிக்கு இடையூறாக அமைந்து விடலாம் என்ற உணர்தல் ஏற்பட்டதால் ஊட வேண்டாம் என்று முடிவு எடுக்கிறாள் தலைவி.
காதலரைக் கூடுவதற்கு அவள் மனம் விரைகின்றது என்பதும் ஒரு காரணம்.

காதல் உணர்ச்சி பனையளவினும் மிகத் தோன்றுமாயின் தினையளவு கூட ஊடாதிருத்தல் விரும்பப்படும் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

பிரிவிற்குப் பின் வந்துள்ள காதலருடன் ஊடி நிறைஇன்பத்தைக் கெடுக்க வேண்டாம் என்ற உணர்தலுடன் புணர்ச்சிவிதும்பல் உற்றாள் தலைவி.

பொழிப்பு

பனையளவிலும் மிகக் காதல் பெருகுமாயின், தினையளவுகூட காதலரோடு ஊடுதல் கூடாது