இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1275செறிதொடி செய்திறந்த கள்ளம் உறுதுயர்
தீர்க்கும் மருந்தொன்று உடைத்து

(அதிகாரம்:குறிப்பறிவுறுத்தல் குறள் எண்:1275)

பொழிப்பு (மு வரதராசன்): காதலி என்னை நோக்கிச் செய்துவிட்டுச் சென்ற கள்ளமான குறிப்பு. என் மிக்க துயரத்தைத் தீர்க்கும் மருந்து ஒன்று உடையதாக இருக்கின்றது.

மணக்குடவர் உரை: செறிந்தவளையினை யுடையாள் செய்து அகன்ற களவு நீ உற்றதொரு துன்பத்தைத் தீர்ப்பதொரு மருந்தாதலை உடைத்து.
தோழி மெலிதாகச் சொல்லிக் குறைநயப்பித்தவழி, கேளாரைப்போலத் தலைமகள் அகன்ற செவ்வியுள் எதிர்ப்பட்ட தலைமகற்கு நின்குறை முடியும்; நீ இவ்விடைச்செல் லென்று தோழி கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) செறி தொடி செய்து இறந்த கள்ளம் - நெருங்கிய வளைகளையுடையாள் என்கண் இல்லாததொன்றனை உட்கொண்டு அது காரணமாக என்னை மறைத்துப் போன குறிப்பு; உறுதுயர் தீர்க்கும் மருந்து ஒன்று உடைத்து - என் மிக்க துயரைத் தீர்க்கும் மருந்தாவதொன்றனை உடைத்து.
(உட்கொண்டது - பிரிவு. கள்ளம் - ஆகுபெயர். மறைத்தற் குறிபபுத் தானும் உடன்போக்கு உட்கொண்டது. உறுதுயர் - நன்று செய்யத் தீங்கு விளைதலானும் அதுதான் தீர்திறம் பெறாமையானும் உளதாயது. மருந்து - அப்பிரிவின்மை தோழியால் தெளிவித்தல். 'நீ அது செய்தல் வேண்டும்' என்பதாம்.)

வ சுப மாணிக்கம் உரை: வளை நிறைந்தவள் செய்து போன கள்ளத்தில் என் துயர் தீர்க்கும் மருந்து உண்டு.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
செறிதொடி செய்திறந்த கள்ளம் உறுதுயர் தீர்க்கும் மருந்தொன்று உடைத்து.

பதவுரை:
செறிதொடி- நெருக்கமாக வளையல்கள் அணிந்தவள் அதாவது நிறைய வளையல்கள் அணிந்தவள்; செய்து இறந்த - செய்து விட்டுப்போன; உறுதுயர் - அனுபவிக்கும் துன்பம்; தீர்க்கும் - நீக்கும்; மருந்து ஒன்று உடைத்து - மருந்து ஒன்று உண்டு.


செறிதொடி செய்திறந்த கள்ளம்:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: செறிந்தவளையினை யுடையாள் செய்து அகன்ற களவு;
பரிப்பெருமாள்: செறிந்தவளையினை யுடையாள் செய்து அகன்ற களவு;
பரிதி: செறியப்பட்ட வளையுடையாள் செய்தகுறி வளையின் ஒலிகாட்டி அடக்கியது;
காலிங்கர்: நெஞ்சே! யான் அவள் தன்னைப் பெரிது அளிக்கவும் அவள் முன்கைச் செறிந்த வளையானது பின்பு செய்து போன கள்ளம் யான் அறிந்தேன்;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) நெருங்கிய வளைகளையுடையாள் என்கண் இல்லாததொன்றனை உட்கொண்டு அது காரணமாக என்னை மறைத்துப் போன குறிப்பு;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: உட்கொண்டது - பிரிவு. கள்ளம் - ஆகுபெயர். மறைத்தற் குறிபபுத் தானும் உடன்போக்கு உட்கொண்டது.

'செறிந்தவளையினை யுடையாள் செய்து அகன்ற களவு' என்று மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர். வளைகளாலே குறிப்பு அறிவித்தாள் என்ற பொருளில் 'செறியப்பட்ட வளையுடையாள் செய்தகுறி வளையின் ஒலிகாட்டி அடக்கியது' 'முன்கைச் செறிந்த வளையானது பின்பு செய்து போன கள்ளம்' எனப் பரிதியும் காலிங்கரும் கூறினர். பரிமேலழகர் 'நெருங்கிய வளைகளையுடையாள் என்கண் இல்லாததொன்றனை உட்கொண்டு அது காரணமாக என்னை மறைத்துப் போன குறிப்பு' என்றார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'செறிந்த வளையணிந்தவள் செய்து போன கள்ளக் குறிப்பில்', 'ஒன்றோடொன்று மோதிக் கொண்டிருக்கிற வளையல்களுடைய இவள் சகித்திருக்கிற துன்பங்கள்', 'நெருங்கிய வளையணிந்தவள் பிரிவை நினைத்துக் காட்டிப் போன சூழ்ச்சிக் குறிப்பு', 'நெருங்கிய வளையல்களை உடையாள் செய்துவிட்டுப் போன மறைப்புக் குறிப்பு', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

அடுக்கிய வளையணிந்தவள் செய்து போன கள்ளக் குறிப்பில் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

உறுதுயர் தீர்க்கும் மருந்தொன்று உடைத்து:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: நீ உற்றதொரு துன்பத்தைத் தீர்ப்பதொரு மருந்தாதலை உடைத்து.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: தோழி மெலிதாகச் சொல்லிக் குறைநயப்பித்தவழி, கேளாரைப்போலத் தலைமகள் அகன்ற செவ்வியுள் எதிர்ப்பட்ட தலைமகற்கு நின்குறை முடியும்; நீ இவ்விடைச்செல் லென்று தோழி கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: நீ உற்றதொரு துன்பம் தீர்ப்பதொரு மருந்தாதலை உடைத்து.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: தோழி மெலிதாகச் சொல்லிக் குறைநயப்பித்தவழி, கேளாதாரைப்போலத் தலைமகள் அகன்ற செவ்வியுள் எதிர்ப்பட்ட தலைமகற்கு நின்குறை முடிய; நீ அவ்விடைச்செல் லென்று தோழி கூறியது.
பரிதி: வருவதற்கும் இடமாக்கி ஆசை நோய்க்கு ஒரு மருந்தாயிற்று.
காலிங்கர்: பிரிவு அஞ்சி இவள் தன் உள்ளத்து நின்ற துயரத்தைத் தான் தணிக்கும் உபாயம் ஒன்று உடைத்து;
காலிங்கர் குறிப்புரை: எனவே, அவ்வளையானது இவள் தன் நெஞ்சிற் குறிப்பினை நமக்கு அறிவுறுத்திய அதனானும் செலவு ஒழிவதே பொருள் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: என் மிக்க துயரைத் தீர்க்கும் மருந்தாவதொன்றனை உடைத்து.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: உறுதுயர் - நன்று செய்யத் தீங்கு விளைதலானும் அதுதான் தீர்திறம் பெறாமையானும் உளதாயது. மருந்து - அப்பிரிவின்மை தோழியால் தெளிவித்தல். 'நீ அது செய்தல் வேண்டும்' என்பதாம்.

'உற்றதொரு துன்பத்தைத் தீர்ப்பதொரு மருந்தாதலை உடைத்து' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'என் பெருந்துயரைத் தீர்க்கும் மருந்து ஒன்று உள்ளது', 'எனக்கு வரும் துயரங்களையும் மாற்றிவிடக்கூடிய மருந்தின் தன்மை உள்ளன', 'எனக்கு நேர்ந்த துயரத்தைத் தீர்க்கு மருந்தாகிய உடன்போக்கினை யுட்கொண்டது', 'என்னுடைய மிகுந்த துயரத்தைத் தீர்க்கும் மருந்தாவதொன்றனை உடையது' என்றபடி இப்பகுதிக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

நேர்ந்ததுயரைத் தீர்க்கும் மருந்து ஒன்று உள்ளது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
அடுக்கிய வளையணிந்தவள் செய்து போன கள்ளக் குறிப்பில் எனக்கு நேர்ந்ததுயரைத் தீர்க்கும் மருந்து ஒன்று உள்ளது என்பது பாடலின் பொருள்.
'கள்ளம்' என்ற சொல் குறிப்பது என்ன?

கைநிறைய வளையல்கள் அணிந்தவள் அவற்றைக் குலுக்கி ஒலி எழுப்பிக் கள்ளத்தனமாகக் குறிப்புத் தந்தாள்; என் துயரம் எல்லாம் நீங்கியதுபோல் உணர்கிறேன் என்கிறான் தலைமகன்.
கடமை காரணமாகப் பிரிந்து சென்றிருந்த தலைமகன் இல்லம் திரும்பிவிட்டான். முன்னர் அவன் வரப்போகிறான் என்ற செய்தி கேட்டதிலிருந்தே தலைவி மகிழ்ச்சி மிகுந்து காணப்பட்டாள். இதோ காதலன் வந்துவிட்டான். இங்குதான் இருக்கிறான். கண்ணுக்கு மை எழுதி, மணிமாலை அணிந்து கைநிறைய வளை பூண்டு புன்னகை பூத்து அவனை வரவேற்று நிற்கிறாள் காதலி. கணவனும் மனைவியும் தமது வீட்டினுள்ளே இருந்தாலும் இன்னும் அவர்கள் நெருங்கிச் சந்திக்க இயலவில்லை, சிறுசிறு குறிப்புக்களைப் பரிமாறிக் கொள்ளவே முடிகிறது.
கைநிரம்ப வளைகள் அணிவதே பெண்ணின் மனமகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தும். அடுக்கிய வளைகளில் ஒலி எழுவது இயல்பானதே. ஆனால், இப்பொழுது தலைவி, மற்றவர்களுக்குத் தெரியாதவாறு, கள்ளத்தனமாக, தன் கணவனுக்கு மட்டுமே புரிகின்றவகையில் கைகளிலுள்ள நெருக்கமான வளைகளைச் சற்றே வலிந்து அசைத்து குறிப்பிட்ட ஒலி எழுமாறு செய்கிறாள். அந்த ஓசையின் குறிப்பை உணர்ந்துகொண்ட தலைவன் தன் துயர் தீர்க்க வந்த மருந்து கிடைத்துவிட்டதாக எண்ணுகிறான். அது என்ன மருந்து? பிரிந்திருந்த வேளையில் அவள் நினைவாலே உண்டான காதல் நோய்க்கு அவளே இப்பொழுது மருந்து தரப்போகிறாள். அவள்தான் அந்த மருந்து.

'கள்ளம்' என்ற சொல் குறிப்பது என்ன?

உரையாசிரியர்கள் 'கள்ளம்' என்பதற்குக் கள்ளச் சிரிப்பு, கள்ளச் சிரிப்பும் பார்வையும், வளை ஓசை, கள்ளப் பார்வை, வளையல்களை ஒலித்துக் காட்டிச் சென்ற கள்ளக் குறிப்பு எனப் பொருள் கூறினர். எதற்காக அந்தக் கள்ளக் குறிப்பு என்பதை, மெய்யுறு புணர்ச்சி நோக்கில், குறை நயப்பித்தல் நோக்கில், செலவழுங்குவித்தல் நோக்கில், உடன்போக்கு நோக்கில், ஆற்றியிருக்கும் நோக்கில், வளையல்களை ஒலித்துக் காட்டிச் சென்ற கள்ளக் குறிப்பு என்னும் நோக்கில் எனப்பலவாறு விளக்கினர். இவற்றுள் வளையல்களை ஒலித்துக் காட்டிச் சென்ற கள்ளக் குறிப்பு என்பது பொருத்தம்.
கள்ளமாக அதாவது மறைவாகச் செய்ததனைக் கள்ளம் என்று குறிப்பிடப்பட்டது. குறட்பா செறிதொடி என்று தொடங்குகிறது. நிரம்ப வளையல்கள் அணிந்த தலைவி என்ற பொருளில் செறிதொடி என்ற தொடர் இருப்பதால் வளையல் செய்த கள்ளம் என்பது தெரிகிறது. அக்கள்ளம் வளைகளால் எழுப்பப்பட்ட ஒலியைக் குறித்தது.

'கள்ளம்' என்ற சொல்லுக்கு இங்கு மறைத்து செய்த குறிப்பு என்பது பொருள். அக்குறிப்பு வளைகளால் செய்த ஒலியாகும்.

அடுக்கிய வளையணிந்தவள் செய்து போன கள்ளக் குறிப்பில் எனக்கு நேர்ந்ததுயரைத் தீர்க்கும் மருந்து ஒன்று உள்ளது என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

வளையல்கள் ஒலி எழுப்பித் தலைவி குறிப்பறிவுறுத்தல் செய்தாள்.

பொழிப்பு

வளை நிறைந்தவள் செய்து போன கள்ளக் குறிப்பில் என் துயர் தீர்க்கும் மருந்து ஒன்று உள்ளது.