இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1273மணியில் திகழ்தரு நூல்போல் மடந்தை
அணியில் திகழ்வதொன்று உண்டு

(அதிகாரம்:குறிப்பறிவுறுத்தல் குறள் எண்:1273)

பொழிப்பு (மு வரதராசன்): (கோத்த) மணியினுள் விளங்கும் நூலைப்போல் என் காதலியின் அழகினுள் விளங்குவதான குறிப்பு ஒன்று இருக்கின்றது.

மணக்குடவர் உரை: கோவைப்பட்ட நீலமணியின்கண்ணே தோற்றுகின்ற நூல்போல, இம்மடந்தை அழகினுள்ளே இவள் மறைக்கவும் தோற்றுகின்றதொரு துன்பம் உண்டு.
அழகு - புணர்ச்சியால் வந்த அழகுபோலுமென்னும் குறிப்பு.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) மணியில் திகழ்தரும் நூல்போல் - கோக்கப்பட்ட பளிக்கு மணியகத்துக் கிடந்து புறத்துப் புலனாம் நூல் போல; மடந்தை அணியில் திகழ்வது ஒன்று உண்டு - இம்மடந்தையது அணியகத்துக் கிடந்து புறத்துப் புலனாகின்றதொரு குறிப்பு உண்டு.
(அணி - புணர்ச்சியான் ஆய அழகு. அதனகத்துக் கிடத்தலாவது, அதனோடு உடன் நிகழ்தற்பாலதன்றி வைத்து உடனிகழ்தல். 'அதனை யான்அறிகின்றிலேன், நீ அறிந்து கூறல் வேண்டும்', என்பது கருத்து.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: கோத்த பளிங்கு மணியாரத்தில் விளங்கும் நூல்போலப் பெண்ணின் அழகில் விளங்கும் குறிப்பு ஒன்றுள்ளது.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
மணியில் திகழ்தரு நூல்போல் மடந்தை அணியில் திகழ்வதொன்று உண்டு.

பதவுரை:
மணியில்-பளிங்கில் அதாவது கண்ணாடியில்; திகழ்தரு- தோன்றும், தெரியும், விளங்கும்; விளங்கும் என்பது பொருத்தம்; நூல்போல்-நூலைப் போன்று; மடந்தை- பெண். இங்கு காதலியைக் குறித்தது; திகழ்வது- விளங்குவதாகிய; ஒன்று உண்டு-ஒன்று உளது. ஒரு குறிப்பு உண்டு எனக் கொள்வர்.


மணியில் திகழ்தரு நூல்போல்:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: கோவைப்பட்ட நீலமணியின்கண்ணே தோற்றுகின்ற நூல்போல;
பரிப்பெருமாள்: கோவைப்பட்ட நீலமணியின்கண்ணே தோற்றுகின்ற நூல்போல;
பரிதி: முத்துக்குள்ளிருந்த நூல் மேல் காட்டுப்போல;
காலிங்கர்: பளிங்கினுள் கிடந்தே புறத்தில் திகழ்தரும் நூல்போல;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) கோக்கப்பட்ட பளிக்கு மணியகத்துக் கிடந்து புறத்துப் புலனாம் நூல் போல;

'கோக்கப்பட்ட மணியின் உள்ளே உள்ள நூல் போல' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர். மணி என்பதற்கு மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் நீலமணி என்றும் பரிதி முத்து மாலை என்றும் கூற காலிங்கரும் பரிமேலழகரும் பளிங்கு எனச் சொல்கின்றனர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'மணிக்கோவையுள் நூல் தெரிவது போல', 'மணிகள் (கோத்த ஒரு மாலையில்) நூல் இருப்பது நிச்சயமாகத் தெரியக்கிடக்கிற உண்மைபோல', 'கோக்கப்பட்ட மணிகளுக் கிடையேயுள்ள நூல் தெரிதல்போல', 'கோக்கப்பட்ட பளிங்கு மணியுள் விளங்குகின்ற நூலே போல்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

பளிங்கு மணி மாலையுள் தோன்றுகின்ற நூல் போல் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

மடந்தை அணியில் திகழ்வதொன்று உண்டு:

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: இம்மடந்தை அழகினுள்ளே இவள் மறைக்கவும் தோற்றுகின்றதொரு துன்பம் உண்டு.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: அழகு - புணர்ச்சியால் வந்த அழகுபோலுமென்னும் குறிப்பு.
பரிப்பெருமாள்: இம்மடந்தையுடைய அழகினுள்ளே இவள் மறைக்கவும் தோற்றுகின்றதொரு துன்பம் உண்டு.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: அழகு - புணர்ச்சியால் வந்த அழகுபோலுமென்னும் குறிப்பு ஒன்று உண்டு என்பது. அதனுள் தோன்றுகின்றதனால் வந்தது ஒன்றையுற்ற குறிப்பு. நொதுமலர் வரைய வந்துழி வேறு பட்ட தலைமகள் குறிப்புக்கண்டு, 'அதற்குக் காரணம் என்னை' என்று தோழியைச் செவிலி வினவியது..
பரிதி: நாயகி மனநிலை காட்டும் என்றவாறு.
காலிங்கர்: இம்மடந்தையானது வடிவு அழகினுள் கிடந்தே அவ்வழகின்மீதே வந்து தோன்றுவது ஒரு மயக்கம் உண்டு என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: இம்மடந்தையது அணியகத்துக் கிடந்து புறத்துப் புலனாகின்றதொரு குறிப்பு உண்டு.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: அணி - புணர்ச்சியான் ஆய அழகு. அதனகத்துக் கிடத்தலாவது, அதனோடு உடன் நிகழ்தற்பாலதன்றி வைத்து உடனிகழ்தல். 'அதனை யான்அறிகின்றிலேன், நீ அறிந்து கூறல் வேண்டும்', என்பது கருத்து.

'இம்மடந்தையானது அழகினுள்ளே இவள் மறைக்கவும் தோற்றுகின்றதொரு துன்பம்/மனநிலை/மயக்கம்/குறிப்பு உண்டு' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'மங்கை அழகில் ஒரு குறிப்புத் தெரிகின்றது', 'இப்பெண்ணின் ஆபரணங்களில் (அவள் எவ்வளவு துன்பம் சகித்திருக்கிறாள் என்று) அறியச் செய்கிற உண்மை ஒன்று விளங்குகின்றது', 'இம் மங்கையது அழகிற்குள்ளாகத் தோன்றும் ஒரு குறிப்பு உண்டு', 'இப் பெண்ணின் (தலைவியின்) அழகினுள் கிடந்து விளங்குவதொரு குறிப்புண்டு' என்றபடி இப்பகுதிக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

இப்பெண்ணின் அழகினுள் இருந்து விளங்குகின்ற ஒரு குறிப்பு உண்டு என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
பளிங்கு மணி மாலையுள் தோன்றுகின்ற நூல் போல், இப்பெண்ணின் அணியில் இருந்து விளங்குகின்ற ஒரு குறிப்பு உண்டு என்பது பாடலின் பொருள்.
இங்குள்ள 'அணி' என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன?

கோத்த மாலையுள் நூல் தெரிவது போல என் காதலியின் அழகினுள் குறிப்பு ஒன்று தெரியக் கிடக்கிறது.
கண்ணாடி மணியில் கோக்கப்பட்டுள்ள நூல் புறத்துத் தெரியும் அது போன்று, காதலியின் உள்ளத்தில் இழையோடி இருக்கிறது அவள் அழகில் வெளிப்படுகிறது. தலைவியின் அழகினுள் உள்ள அக்குறிப்பு யாது?
புறத்துப் புலனாகும் குறிப்பு, துன்பம், மனநிலை, ஓர் உண்மை மெலிவு என்று பலவாறு பொருள் கூறினர். இப்பொருள்களெல்லாம் ஒருவாறு பிரிவுத் துன்பத்தைச் சுட்டுவனவேயாம்.
தலைவியைத் தலைவன் பார்க்கும்போது அவள் அவனைப் பெரிதும் விரும்புகின்றாள் என்பதும் அவனைக் கூட வேண்டுமென்ற விருப்பமும் அவளது மயக்கம் தரும் தோற்றப் பொலிவு வெளிப்படுத்துகின்றது.

’மணி’ என்பதற்கு நீலமணி என மணக்குடவரும் முத்து எனப்பரிதியும் பொருள் கூறுவர். நூல் நன்கு திகழ்வது பளிங்கு மணியில் ஆதலால் அதுவே சிறந்த பொருள். மடந்தை என்ற சொல்லைப் பெண்ணைக் குறித்தே வழங்கினர். இது பருவத்தைச் சுட்டி வந்தன என்னும் உரை இங்கு பொருந்தாது.

இங்குள்ள 'அணி' என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன?

'அணி' என்ற சொல்லுக்கு அழகு, மனநிலை, வடிவு அழகு, ஆபரணங்கள், ஒப்பனை என உரையாளர்கள் பொருள் கூறினர். காதலனைத் தன் அழகில் ஈர்ப்பதற்காக ஒரு பெண் ஒப்பனை செய்வாள். அதுவே அவள் கருத்தைப் புலப்படுத்தும் வாயிலாக அமையும்.

'அணி' என்ற சொல்லுக்கு அழகு என்பது பொருள்.

பளிங்கு மணி மாலையுள் தோன்றுகின்ற நூல் போல், இப்பெண்ணின் அழகினுள் இருந்து விளங்குகின்ற ஒரு குறிப்பு உண்டு என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

மிக அழகாய்த் தோன்றும் இவளுள் ஒரு குறிப்பு இருக்கிறது எனச் சொல்லும் குறிப்பறிவுறுத்தல் பாடல்.

பொழிப்பு

மணி மாலையுள் நூல் தெரிவது போல மங்கை அழகில் விளங்கும் குறிப்பு ஒன்றுள்ளது.