இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1270பெறின்என்னாம் பெற்றக்கால் என்னாம் உறின்என்னாம்
உள்ளம் உடைந்துஉக்கக் கால்

(அதிகாரம்:அவர்வயின் விதும்பல் குறள் எண்:1270)

பொழிப்பு: துன்பத்தைத் தாங்காமல் மனம் உடைந்து அழிந்து விட்டால், நம்மைத் திரும்பப் பெறுவதனால் என்ன? பெற்று விட்டால் என்ன? பெற்றுப் பொருந்தினாலும் என்ன?

மணக்குடவர் உரை: எனது உள்ளம் உடைந்து போயின் பின்பு அவரைப்பெறுவேமென்று இருந்ததனாற் பயன் என்னுண்டாம்? முன்பே பெற்றேமானேம், அதனால் பயன் என்னுண்டாம்? இப்பொழுது உற்றேமாயின் அதனால் பயன் என்னுண்டாம்?
இது வருவாரென்ற தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) உள்ளம் உடைந்து உக்கக்கால் - காதலி நம் பிரிவினையாற்றாது உள்ளம் உடைந்து இறந்துபட்டவழி; பெறின் என் - நம்மைப் பெறக்கடவளானால் என்? பெற்றக்கால் என் - அதுவன்றியே பெற்றால் என்? உறின் என்? - அதுவன்றியே மெய்யுறக் கலந்தால்தான் என்? இவையொன்றானும் பயன் இல்லை.
(இம்மூன்றும் உடம்பொடு புணர்த்துக் கூறப்பட்டன. அதன்மேலும் முன்னை வழக்குண்மையின், அதற்கு முன்னே யான் செல்ல வேண்டும் என்பது கருத்தாகலின், விதுப்பாயிற்று. இது தலைமகள் கூற்றாயவழி இரங்கலாவதல்லது விதுப்பாகாமை அறிக.)

தமிழண்ணல் உரை: பிரிவினால் வருந்தி உள்ளம் உடைந்து சுக்கு நூறாகிவிட்டபிற்பாடு, அவர் நிச்சயம் வருவார் என்ற உறுதியைப் பெற்றுப் பயன் என்ன? அவர் வந்துவிட்டாரென்றாலும் அதனால் பயனென்ன? அதுமட்டுமன்றி வந்தவர் மெய்யுறத் தழுவிக்கொண்டாலும் பயன் என்ன? இறந்துபடும் நிலை வந்துவிட்ட பின், இவற்றால் பயனில்லை.கண் கெட்டபிறகு சூரிய வழிபாடு ஏன் என்பதே தலைவியின் கேள்வி.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
பெறின்என்னாம் பெற்றக்கால் என்னாம் உறின்என்னாம் உள்ளம் உடைந்துஉக்கக் கால்.


பெறின்என்னாம் பெற்றக்கால் என்னாம் உறின்என்னாம்:
பதவுரை: பெறின்-நேர்ந்தால்; என்-என்ன?; ஆம்-(அசைநிலை); பெற்றக்கால்-அடைந்தால் என்-என்ன?; ஆம்-(அசைநிலை) உறின்-கலந்தால்; என்-என்ன?; ஆம்-(அசைநிலை).

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அவரைப்பெறுவேமென்று இருந்ததனாற் பயன் என்னுண்டாம்? முன்பே பெற்றேமானேம், அதனால் பயன் என்னுண்டாம்? இப்பொழுது உற்றேமாயின் அதனால் பயன் என்னுண்டாம்?
பரிப்பெருமாள்: அவரைப் பெறுவேம் என்றதனால் பயன் என்னுண்டாம்? முன்பே பெற்றேமானேம், அதனால் பயன் என்னுண்டாம்? இப்பொழுது உற்றேமாயின் அதனால் பயன் என்னுண்டாம்?
பரிதி: நாயகர் வந்தால் என்ன? காதலின்பம் விளைந்தால் என்ன பயன்?
காலிங்கர் [உறில் என்பது பாடம்]: தோழீ! கலை பகல் மாலை என்னும் முக்காலங்களிலும் யாம் அவரை எய்தப் பெறுவோமாயினும் என்? மற்றும் பெற்றோம் ஆயினும் என் ஆம்?
காலிங்கர் பதவுரை: உறிலென்பது இன்புறுதல் என்றது.
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) நம்மைப் பெறக்கடவளானால் என்? அதுவன்றியே பெற்றால் என்? உறின் என்? அதுவன்றியே மெய்யுறக் கலந்தால்தான் என்? இவையொன்றானும் பயன் இல்லை.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: இம்மூன்றும் உடம்பொடு புணர்த்துக் கூறப்பட்டன. அதன்மேலும் முன்னை வழக்குண்மையின், அதற்கு முன்னே யான் செல்ல வேண்டும் என்பது கருத்தாகலின், விதுப்பாயிற்று.

'அவரைப்பெறுவேமென்று இருந்ததனாற் பயன் என்னுண்டாம்? முன்பே பெற்றேமானேம், அதனால் பயன் என்னுண்டாம்? இப்பொழுது மெய்யுறக் கலந்தால்தான் அதனால் பயன் என்னுண்டாம்?' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர். பரிமேலழகர் தவிர்த்த மற்றவர்கள் தலைவி கூற்றாகக் கொள்கின்றனர். பரிமேலழகர் தலைவன் கூற்றாகக் கொள்வார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அவரைப் பெற்றால் என்ன? தழுவினாலும் என்ன?', 'அவள் அவரைப் பெற்றால் என்ன பயன்? பெற்ற பின்னர் என்ன பயன்? தழுவினாலும் என்ன பயன்?', '(என்னைப் பிரிந்திருக்கும் ஏக்கத்தால்) என் மனைவி மனமுடைந்தவளாகி அவளுக்கு ஏதேனும் கெடுதியுண்டாகி விட்டால்', 'பெறப்போவதனாலும், பெற்றதனாலும் மெய்யுறப் பொருந்தியதனாலும் என்ன பயன்?', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

அவரைப் பெற்றால் என்ன ஆகப் போகிறது? முன்பே பெற்றேமானேம், அதனால் என்ன பயன்? மெய்யுறத் தழுவிக்கொண்டாலும் என்ன ஆகிவிடும்? என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

உள்ளம் உடைந்துஉக்கக் கால்:
பதவுரை: உள்ளம்-நெஞ்சம்; உடைந்து-முறிந்து; உக்கக்கால்-சிதறியபோது.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: எனது உள்ளம் உடைந்து போயின் பின்பு.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது வருவாரென்ற தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: எனது உள்ளம் உடைந்து போயினதாயின் பின்பு.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது வருவாரென்ற தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது.
பரிதி: பக்குவம் தப்பி உள்ளம் உடைந்து உக்கிப்போன தினமே என்றவாறு.
காலிங்கர்: மற்று அதன் முன்னமே உள்ளமானது உடைந்து உக்க காலத்து என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: காதலி நம் பிரிவினையாற்றாது உள்ளம் உடைந்து இறந்துபட்டவழி.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: இது தலைமகள் கூற்றாயவழி இரங்கலாவதல்லது விதுப்பாகாமை அறிக.

'உள்ளம் உடைந்து போயின்' என்று மணக்குடவர்/பரிபெருமாள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர். பரிதி 'உள்ளம் உடைந்து உக்கிப்போன தினமே' என்றும் காலிங்கர் 'உள்ளமானது உடைந்து உக்க காலத்து' என்றும் உரைத்தனர். பரிமேலழகர் 'உள்ளம் உடைந்து இறந்துபட்டவழி' எனக் கூறினார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'உள்ளம் உடைந்து சிதறியபின்', 'தலைவி துன்பம் தாங்காது உள்ளம் உடைந்து சிதறியபின்', '(நான் வந்த அலுவலில்)வெற்றி பெற்றுதான் என்ன பயன்? அந்த வெற்றிக்காக மன்னனிடம் பரிசும் பணமும் பெற்றுவிட்டால்தான் என்ன பயன்? (அந்த செல்வங்களுடன்) மனைவியிடம் போய்த்தான் என்ன பயன்? (ஒரு பயனுமில்லை)', 'பிரிதலை ஆற்றாது மனம் உடைந்து இறந்துபட்ட பொழுது' என்றபடி இப்பகுதிக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

உள்ளம் உடைந்து சிதறியபின் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
உள்ளம் உடைந்து உக்கக்கால் அவரைப் பெற்றால் என்ன ஆகப் போகிறது? முன்னர் பெற்றதனாலும் என்ன பயன்? மெய்யுறத் தழுவிக்கொண்டாலும் என்ன ஆகிவிடும்? என்பது பாடலின் பொருள்.
'உக்கக்கால்'-பொருள் என்ன?

பெறின்என்னாம் என்ற தொடர்க்கு அடைந்தால்தான் என்ன ஆகும்? என்பது பொருள்.
பெற்றக்கால்என்ஆம் என்ற தொடர் முன்னரே பெற்றிருந்தோமே அதனாலும் என்ன ஆனது? என்ற பொருள் தரும்.
உறின்என்ஆம் என்ற தொடர்க்கு இனிக் கலக்கப் போவதால்தான் என்ன ஆகிவிடும்? என்று பொருள்.
உள்ளம் உடைந்து என்ற தொடர் மனம் உடைந்து எனப்பொருள்படும்.

உடைந்த உள்ளத்தளாயின பிறகு முன்புபோல காதல்இன்பம் பெறமுடியுமா என்று கேட்கிறாள் காதலி. தலைவன் வந்தால்தான் என்ன? வராமல் போனால்தான் என்ன? என மனம் துவண்டு கூறுகிறாள் அவள்.
பணி காரணமாகப் பிரிந்து தொலைவிற் சென்றுள்ளான் தலைவன். பிரிவுத் துன்பத்தைத் தாங்க முடியாமல் அவன் எப்பொழுது திரும்ப வரப்போகிறான் எனக் காத்திருக்கிறாள் காதலி. உம்! இன்னும் வந்தபாடில்லை. காதலன் குரித்துச் சென்ற நாளும் இன்னும் வரவில்லை. ஆனாலும் அதற்குள் ஒருநாள் போவது பலநாள் போவதுபோல் தோன்றுகிறது அவளுக்கு. அவன் வருவானா மாட்டானா? இன்னும் வீடு திரும்பாமல் ஏன் என்னை வாட்டி வதைக்கிறான்? என்று கேட்டுக் கேட்டு அவளது எண்ண ஓட்டங்கள் வேறு திசையில் பயணிக்கத தொடங்குகின்றன. 'உள்ளம் தான் உடைந்து சிதைந்து சிதறிப்போயிற்றே! இனி அது உக்கிப்போன நாள் அவன் வந்துதான் என்ன ஆகப்போகிறது? வராவிட்டால்தான் என்ன? அவனைத் தழுவித்தான என்ன ஆகிவிடும்?' என்று அடுக்கிய வினாக்களைத் தொடுக்கிறாள் தலைவி. 'அப்படியும் அவனை அடைந்து கூடினாலும் தான் என்னவாம்?' எனப் பக்குவம் தவறி, உடைந்த நெஞ்சினளாய்க் கேட்கிறாள்.

தலைவியின் காதல் வெறும் உடலளவான - உடல் வேட்கையால் அமைந்த காதல் அன்று. உடல் உணர்வினும் உள்ளத்து உணர்வே பெரிதாய் நிற்பது அவளது அன்பு. அவனைக் கண்ணாரக் கண்டு மகிழ மனம் விழைகிறது. அவன் உடனே அவள்முன் தோன்றவேண்டும் என்ற உணர்வு வெளிப்படுகின்றது. அதனாலேயே அவளது உள்ள நிலை கெடுவதற்குமுன் அவனை அடைய விரும்பி இவ்வாறு கூறுகின்றாள். உள்ளம் உடைந்து விட்டால் காதலின்பம் விளைந்தாலும் செய்யக் கூடியது ஒன்றுமில்லை. ஆகவே, தலைவன் விரைந்து வர வேண்டுமென்கிற துடிப்பு அவளிடம் தெரிகிறது.
உள்ளம் உடைந்து உக்கக்கால் என்று சொன்னது அவள் உயிர் அவளிடம் இல்லாதபோது என்ற பொருளில் வந்தது. 'உயிரற்ற உடம்புடன் காதலனைத் தழுவினால் என்ன? அவனைக் கூடுவதாலும் என்ன இன்பம் பெறப்போகிறேன்? உடைந்த உள்ளம் சிதறிப் போகும் முன்னர் அவனைக் காணவேண்டும்' என்று தலைமகள் விதுப்புடன் இரங்கிக் கூறுகிறாள்.

'உக்கக்கால்'-பொருள் என்ன?

'உக்கக்கால்' என்ற சொல்லுக்கு போயின் பின்பு, போயினதாயின் பின்பு, உக்கிப்போன தினமே, உக்க காலத்து, இறந்துபட்டவழி, அழிந்து விட்டால், சிதறியபின், கெடுதியுண்டாகி விட்டால், இறந்துபடுவாளாயின், உயிர் பிரியும் நிலை உண்டானால், இறந்துபட்ட பொழுது, தூள் தூளாகிய பிறகு, இறந்து போனால், இறந்து பட்டபின், நிலையிழந்து போய்விடுமானால், அவளுக்கு ஒன்று ஆகிவிட்டால், உளுத்துப்போனப் பின்பு என உரையாசிரியர்கள் பொருள் கூறினர். இவற்றுள் சிதறியபின் என்பது பொருத்தம்.

'உக்கக்கால்' என்ற சொல்லுக்குச் சிதறியபின் என்பது பொருள்.

உள்ளம் உடைந்து சிதறியபின் அவனைப் பெற்றால் என்ன ஆகப் போகிறது? முன்னர் பெற்றதனாலும் என்ன பயன்? மெய்யுறத் தழுவிக்கொண்டாலும் என்ன ஆகிவிடும்? என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

உள்ளம் உடைந்து அழிந்து போவதற்குமுன் காதலனைக் காணவேண்டும் என்ற வேட்கையுடன் தலைவி கேட்பதாக உள்ள அவர்வயின் விதும்பல் பாடல்.

பொழிப்பு

உள்ளம் உடைந்து சிதறியபின், அவனைப் பெற்றால் ஆகப் போகிறது என்ன? முன்னர் பெற்றதனாலும் என்ன பயன்? மெய்யுறத் தழுவிக்கொண்டாலும் என்ன ஆகிவிடும்?