இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1253மறைப்பேன்மன் காமத்தை யானோ குறிப்புஇன்றித்
தும்மல்போல் தோன்றி விடும்

(அதிகாரம்:நிறையழிதல் குறள் எண்:1253)

பொழிப்பு: யான் காமத்தை என்னுள் மறைக்க முயல்வேன்; ஆனால் அதுவே என் குறிப்பின்படி நிற்காமல் தும்மல்போல் தானே வெளிப்பட்டு விடுகின்றது.

மணக்குடவர் உரை: காமத்தை யான் அடக்கக்கருதுவேன்: அவ்வாறு செய்யவும். அது தும்மல் தோன்றுமாறுபோல என் குறிப்பின்றியும் தோன்றாநின்றது.
இது தலைமகள் நிறையழிந்து கூறிய சொற்கேட்டு இவ்வாறு செய்யாது இதனை மறைத்தல் வேண்டுமென்ற தோழிக்கு அவள் கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (மகளிர் காமம் மறைக்கப்படும், என்றாட்குச் சொல்லியது.) காமத்தை யான் மறைப்பேன் - இக்காமத்தை யான் என்னுள்ளே மறைக்கக் கருதுவேன்; குறிப்பு இன்றித் தும்மல் போல் தோன்றிவிடும் - அதனாலென், இஃது என் கருத்தின் வாராது தும்மல் போல் வெளிப்பட்டே விடாநின்றது.
('மன்' ஒழியிசைக் கண் வந்தது. ஓகாரம் இரங்கற்கண் வந்தது. 'தும்மல் அடங்காதாற் போல அடங்குகின்றதில்லை' என்பதாம்.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: இக்காம வேட்கையை என்னுள்ளே நான் மறைக்க நினைப்பேன். ஆனால் என் நினைவுக் குறிப்புக்கு அடங்காது தும்மல்போல வெளிப்பட்டு நிற்கும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
யானோ காமத்தை மறைப்பேன்மன் குறிப்புஇன்றித் தும்மல்போல் தோன்றி விடும்.


மறைப்பேன்மன் காமத்தை யானோ:
பதவுரை: மறைப்பேன்-ஒளிப்பேன்; மன்-(ஒழியிசை); காமத்தை-காதலை; யானோ-நானோ.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: காமத்தை யான் அடக்கக்கருதுவேன்;
பரிப்பெருமாள்: காமத்தை யான் அடக்கக்கருதுவேன்;
பரிதி: தன்னை ஒறுப்பதற்கு நொந்து நிறுத்துவேன்;
காலிங்கர்:['நிறுப்பென்மன்' என்பது பாடம்] தோழீ! அங்ஙனம் உற்ற எம் காமத்தை யானோ மற்று ஆம் துணையும் புலப்படாமை அகத்துள் நிறுத்து அமைப்பனாயினும்;
பரிமேலழகர்: (மகளிர் காமம் மறைக்கப்படும், என்றாட்குச் சொல்லியது.) இக்காமத்தை யான் என்னுள்ளே மறைக்கக் கருதுவேன்;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'மன்' ஒழியிசைக் கண் வந்தது. ஓகாரம் இரங்கற்கண் வந்தது.

'காமத்தை யான் மறைக்கக் கருதுவேன்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர். 'நிறுப்பென்மன்' என்பது காலிங்கர் பாடமாதலால் அவர் அகத்துள் நிறுத்து அமைப்பனாயினும் என உரைத்தார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'நான் காமத்தை மறைக்கத்தான் செய்கின்றேன்', 'நானோ என் காம ஆசையை அடக்கி வைக்கத்தான் முயல்கின்றேன்', 'ஓ! யான் இக்காமத்தை மறைப்பேன்', 'இக்காதலை என் உள்ளத்தில் மறைக்க முயல்வேன்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

நானோ என் காதல் வேட்கையை மறைப்பேன் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

குறிப்புஇன்றி தும்மல்போல் தோன்றி விடும்:
பதவுரை: குறிப்பு-நினைவுக்குறிப்பு; இன்றி-இல்லாமல்; தும்மல்-தும்முதல்; போல்-போன்று; தோன்றிவிடும்-வெளிப்பட்டுவிடும்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அவ்வாறு செய்யவும், அது தும்மல் தோன்றுமாறுபோல என் குறிப்பின்றியும் தோன்றாநின்றது.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது தலைமகள் நிறையழிந்து கூறிய சொற்கேட்டு இவ்வாறு செய்யாது இதனை மறைத்தல் வேண்டுமென்ற தோழிக்கு அவள் கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: அவ்வாறு செய்யவும், அது தும்மல் தோன்றுமாறுபோல என் குறிப்பின்றியும் தோன்றாநின்றது.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது தலைமகள் நிறையழிந்து கூறிய சொற்கேட்டு இவ்வாறு செய்யாது இதனை மறைத்தல் வேண்டுமென்ற தோழிக்கு அவள் கூறியது.
பரிதி: என்றாலும், தும்மல்போல் ஆசை தோன்றும் என்றவாறு.
காலிங்கர்: தும்மலானது ஒருவர் குறிப்பின்றிப் புறத்து எழுந்து புறம் தோன்றுமாப்போலே மற்று இதுவும் என் குறிப்பு இன்றித் தானே புறத்து எங்கும் புலப்படும். ஆயின் என் செய்வேன் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அதனாலென், இஃது என் கருத்தின் வாராது தும்மல் போல் வெளிப்பட்டே விடாநின்றது.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'தும்மல் அடங்காதாற் போல அடங்குகின்றதில்லை' என்பதாம்.

'அவ்வாறு செய்யவும், அது தும்மல் தோன்றுமாறுபோல என் குறிப்பின்றியும் தோன்றியது' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'திடீரென்று தும்மல்போல் வெளியாகின்றது', 'ஆனால் அது (அடக்கி வைத்தாலும்) தும்மல் வருவது போல் திடீரென்று வந்துவிடுகிறது. (நானென்ன செய்வேன்?)', 'அஃது என் கருத்துவழி வராது தும்மலைப்போல அடக்க முடியாதபடி வெளிப்பட்டு விடுகின்றது', 'அதனால் எனக்குத் தெரியாமல் தும்மல்போல் வெளிப்பட்டு விடுகின்றது' என்றபடி இப்பகுதிக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

ஆனால் என் கருத்துக்கு மாறாக, தும்மல்போல் வெளிப்பட்டு விடுகின்றது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
காதல் வேட்கையை யான் மறைப்பேன். ஆயினும் தும்மல் உண்டாவது போல் நான் நினைக்காத நேரத்தில் அது வெளிப்பட்டு விடும்.

நானோ என் காதல் வேட்கையை மறைப்பேன்; ஆனால் குறிப்பின்றி, தும்மல்போல் வெளிப்பட்டு விடுகின்றது என்பது பாடலின் பொருள்.
'குறிப்பின்றி' என்பதன் பொருள் என்ன?

மறைப்பேன்மன் என்ற தொடர் மறைத்து வைப்பேன்தான் என்ற பொருள் தரும்.
காமத்தை என்ற சொல்லுக்குக் காதல் வேட்கையை என்பது பொருள்.
யானோ என்ற சொல்லுக்கு நானோ என்று பொருள்.
தும்மல்போல் என்றது தும்மல் எதிர்பாராது வருவது போல எனப் பொருள் தருவது.
தோன்றிவிடும் என்ற தொடர் வெளிப்பட்டு விடும் எனப்பொருள்படும்.

நானோ காம உணர்வை மறைப்பேன். ஆனால் அது முன்அறிவிப்பின்றி வரும் தும்மல்போல் வெளிப்பட்டுவிடுகின்றது.

பணி காரணமாகச் சென்ற தன் காதலர் மீண்டு வருவதாகக் குறித்துச் சொல்லியிருந்ததை நினைந்து நினைந்து வருந்திக் கொண்டிருக்கிறாள் தலைமகள். அவனை எப்பொழுது காண்போம் என்ற வேட்கை அவளிடம் மிகுந்து வருகிறது. எங்கிருக்கிறான் என்று கூடத் தெரியாத அவனிடத்துச் சென்றுவிடலாமா என்று கூடத் தோன்றுகிறது அவளுக்கு. இதை வெளியில் சொன்னால் வெட்கக்கேடாக இருக்கும். அது நிறையிழந்த நிலை. எனவே மறைக்க முயல்கிறாள். ஆயினும் அவளை அறியாமல் தான தலைவனை உடனடியாகக் காணவேண்டுமென்று துடிப்பதையும் அவனுடன் சேர்ந்திருக்கவேண்டும் என்ற வேட்கையுடன் இருப்பதையும் சொல்லத் தொடங்குகிறாள். 'என காதல் விருப்பங்களை வெளியில் சொல்லாமல் மறைக்கத்தான் முயல்கிறேன். ஆனால், என்ன செய்ய? அது முன் அறிவிப்பின்றி வரும் தும்மலைப்போல என்னிடமிருந்து வெளிப்பட்டு விடுகின்றதே!' என்கிறாள் தலைவி.

தும்மல் என்பது தானாக வருவது. நாம் வேண்டும்போது வருவதல்ல. நாம் நினைத்தவேளை நிறுத்தவும் முடியாது. பொது இடங்களில் தும்மல் வரும்பொழுது அடக்கிக் கொள்ள முயற்சிப்பது ஒரு நாகரிகச் செயல். ஆனாலும் அதையும் மீறித் தோன்றுவதற்குரிய முன் அடையாளம் எதுவுமின்றித் தும்மல் வந்தே விடும். அதுபோல தன் உள்ளத்து காம உணர்வுகளை வெளியே சொல்லக்கூடாது என்று தலைவி கருதினாலும் அவள் நாண் குணத்தையும் மீறி அவை வெளிப்பட்டுவிடுகின்றனவாம்.

மணக்குடவர் 'இது தலைமகள் நிறையழிந்து கூறிய சொற்கேட்டு இவ்வாறு செய்யாது இதனை மறைத்தல் வேண்டுமென்ற தோழிக்கு அவள் கூறியது' எனச் சூழல் அமைத்தார். பரிமேலழகர் மகளிர் காமம் மறைக்கப்படும், என்றாட்குச் சொல்லியது எனக் காட்சி அமைப்பார்.

'குறிப்பின்றி' என்பதன் பொருள் என்ன?

'குறிப்பின்றி' என்ற சொல்லுக்கு என் குறிப்பின்றியும், என் குறிப்பு இன்றி, என் கருத்தின் வாராது, என் வசமின்றி, திடீரென்று, என் நினைவுக் குறிப்புக்கு அடங்காது, முன்னறிவிப்பு இல்லாமல், எச்சரிக்கை செய்யாமல், யான் அறியாமல், என் கருத்துவழி வராது, எனக்குத் தெரியாமல், முன் அறிவிப்பின்றி, என் எண்ணத்தின்படி மறைந்து நிற்காமல், என் கருத்துவழி நிற்காமல், தன்னிச்சையாக, தோன்றுவதன் அறிகுறியில்லாமல் திடீரென்று என உரையாசிரியர்கள் பொருள் கூறினர்.

குறிப்பின்றி என்பதற்கு முன்னறிப்பு இல்லாமல் என்பது பொருத்தமான பொருள்.

நானோ என் காதல் வேட்கையை மறைப்பேன்; ஆனால் என் கருத்துக்கு மாறாக, தும்மல்போல் வெளிப்பட்டு விடுகின்றது என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

தன் காதல் வேட்கையைச் சொல்லாமல் இருக்கமுடியவில்லை என்று தலைவி கூறும் நிறையழிதல் பாடல்.

பொழிப்பு

காம வேட்கையை என்னுள்ளே மறைக்கத்தான் செய்கின்றேன்; ஆயின் அது தும்மல்போல் குறிப்பு ஏதும் தராமல் வெளியாகின்றது.