இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1252காமம் எனஒன்றோ கண்ணின்றுஎன் நெஞ்சத்தை
யாமத்தும் ஆளும் தொழில்

(அதிகாரம்:நிறையழிதல் குறள் எண்:1252)

பொழிப்பு: காமம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒன்று கண்ணோட்டம் இல்லாதது; அஃது என் நெஞ்சத்தை நள்ளிரவிலும் ஏவல் கொண்டு ஆள்கின்றது.

மணக்குடவர் உரை: காமமென்றொன்று கண்ணோட்டமுடைத்தன்று: என்னெஞ்சத்தை நடுநாள் யாமத்தினும் தொழில்கொள்ளா நின்றது.
தொழில் கொள்ளுதலாவது அப்பொழுது அவர்மாட்டுப் போக விடுத்தல். இது நெஞ்சின் மிக்கது வாய்சோர்ந்து ஆற்றாமையால் தலைமகள் தோழிக்குக் கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (நெஞ்சின்கண் தோன்றிய காமம் நெஞ்சால் அடக்கப்படும் என்றாட்குச் சொல்லியது.) யாமத்தும் என் நெஞ்சத்தைத் தொழில் ஆளும் - எல்லாரும் தொழிலொழியும் இடை யாமத்தும் என் நெஞ்சத்தை ஒறுத்துத் தொழில் கொள்ளா நின்றது; காமம் என ஒன்று கண் இன்று - ஆகலாற் காமம் என்று சொல்லப்பட்ட ஒன்று கண்ணோட்டம் இன்றாயிருந்தது.
('ஓ' என்பது இரக்கக் குறிப்பு. தொழிலின்கண்ணேயாடல் - தலைமகன்பாற் செலவிடுத்தல். தாயைப் பணி கோடல் உலகியலன்மையின் 'காமம் என ஒன்று' என்றும் அது தன்னைக் கொள்கின்றது அளவறியாது கோடலின் 'கண்ணின்று' என்றும் கூறினாள். அடக்கப்படாமை கூறியவாறு.)

வ சுப மாணிக்கம் உரை: காமம் என்பது சிறுதும் இரக்கம் இல்லாமல் என் நெஞ்சத்தை நடுயாமத்தும் ஆளுகின்றது.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
என் நெஞ்சத்தை யாமத்தும் தொழில் ஆளும் காமம் எனஒன்றோ கண்ணின்று.


காமம் எனஒன்றோ கண்ணின்று:
பதவுரை: காமம்-காதல்; என-என்று சொல்லப்பட்ட; ஒன்றோ-ஒன்றோ; கண்-கண்ணோட்டம்; இன்று-இல்லை.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: காமமென்றொன்று கண்ணோட்டமுடைத்தன்று;
பரிப்பெருமாள்: காமமென்றொன்று கண்ணோட்டமுடைத்தன்று;
பரிதி: காமம் என ஒன்று என்னிடமாக நின்று;
காலிங்கர்: தோழீ! காதலர் பிரிவில் பெருகும் காமநோய் என்கின்ற இது சாலக் கண்ணின்றே;
பரிமேலழகர்: (நெஞ்சின்கண் தோன்றிய காமம் நெஞ்சால் அடக்கப்படும் என்றாட்குச் சொல்லியது.) ஆகலாற் காமம் என்று சொல்லப்பட்ட ஒன்று கண்ணோட்டம் இன்றாயிருந்தது.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'ஓ' என்பது இரக்கக் குறிப்பு. தொழிலின்கண்ணேயாடல் - தலைமகன்பாற் செலவிடுத்தல். தாயைப் பணி கோடல் உலகியலன்மையின் 'காமம் என ஒன்று' என்றும் அது தன்னைக் கொள்கின்றது அளவறியாது கோடலின் 'கண்ணின்று' என்றும் கூறினாள். அடக்கப்படாமை கூறியவாறு.

'காமம் என்று சொல்லப்பட்ட ஒன்று கண்ணோட்டம் இன்றாயிருந்தது' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'ஆதலால், காமம் என்று சொல்லப்படும் கொடிய ஒன்று இரக்கம் இல்லாததாய் இருக்கின்றது', 'தாட்சண்யம் இல்லாமல் இந்தக் காமமென்றும் ஒன்றுதானா?', 'காமமென்னுங் கொடியதொன்று கண்ணோட்டம் இல்லாமல்', 'ஆதலின் காதல் என்று சொல்லப்படும் ஒன்றிற்கு இரக்கம் என்பது இல்லை', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர். பரிதி 'காமம் என ஒன்று என்னிடமாக நின்று' என்று சிறிது மாறுபாடாக உரை தந்தார்.

காதல் என்ற ஒன்றிற்கு இரக்கம் என்பது இல்லை என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

என் நெஞ்சத்தை யாமத்தும் ஆளும் தொழில்:
பதவுரை: என்-எனது; நெஞ்சத்தை-உள்ளத்தை; யாமத்தும்-இடையாமத்தில்; ஆளும்-நடத்தும்; தொழில்-செயல்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: என்னெஞ்சத்தை நடுநாள் யாமத்தினும் தொழில்கொள்ளா நின்றது.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: தொழில் கொள்ளுதலாவது அப்பொழுது அவர்மாட்டுப் போக விடுத்தல். இது நெஞ்சின் மிக்கது வாய்சோர்ந்து ஆற்றாமையால் தலைமகள் தோழிக்குக் கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: என்னெஞ்சத்தை நடுநாள் யாமத்தினும் தொழில்கொள்ளா நின்றது.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: தொழில் கொள்ளுதலாவது அப்பொழுதினால் அவர்மாட்டுப் போக விடுதல். இது நெஞ்சின் மிக்கது வாய்சோர்ந்து ஆற்றாமையால் தோழிக்குக் கூறியது.
பரிதி: என் நெஞசே இருட்டிலும் அடிமைத்தொழில் கொள்ளுவது என்றவாறு.
காலிங்கர்: என் எனில் யான் உறுதுயர் யாதும் காணாது இடையிருள் யாமத்தும் என்னைத் தன் தொழிற்கண்ணே ஆளும்.
காலிங்கர் குறிப்புரை: எனவே தன் தொழிலாவது அரற்றலும், உலற்றலும், அலமாலும் பிறவும் அன்றே. அவை அனைத்தும் யான் உறப்பண்ணும் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: எல்லாரும் தொழிலொழியும் இடை யாமத்தும் என் நெஞ்சத்தை ஒறுத்துத் தொழில் கொள்ளா நின்றது.

'என்னெஞ்சத்தை நடுநாள் யாமத்தினும் தொழில்கொள்ளா நின்றது' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'என் நெஞ்சத்தை எல்லாரும் துயில் கொள்ளும் நள்ளிரவிலும் காமம் ஏவல் கொண்டு துன்புறுத்துகின்றது', 'என் மனதை நடு நடுராத்திரியிலும் ஆண்டு அடிமை கொள்ளும் காரியம்', 'நள்ளிரவிலும் என்னைத் துயரப்படுத்தி மேற்கொண்டுள்ளது', 'எல்லாரும் உறங்கும் நள்ளிரவிலும் என் நெஞ்சத்தை வருத்தி ஆள்கின்றது' என்றபடி இப்பகுதிக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

நள்ளிரவிலும் என் நெஞ்சத்தைத் துயரப்படுத்தி ஆள்கின்றது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
காதல் என்னும் ஒன்று இரக்கமில்லாமல் என் உள்ளத்தை நள்ளிரவுப் பொழுதிலும் ஆட்டிப்படைக்கின்றது.

காதல் என்ற ஒன்றிற்கு இரக்கம் என்பது இல்லை; நள்ளிரவிலும் என் நெஞ்சத்தைத் துயரப்படுத்தி ஆளும் தொழில் செய்கின்றது என்பது பாடலின் பொருள்.
'தொழில்' குறிப்பது என்ன?

காமம் எனஒன்றோ என்ற தொடர்க்குக் காதல் வேட்கை எனப்படும் ஒன்றிற்கு என்பது பொருள்.
கண் இன்று என்ற தொடர் கண்ணோட்டம் இல்லை அதாவது இரக்கம் இல்லை என்ற பொருள் தரும்.
என் நெஞ்சத்தை என்ற தொடர்க்கு என் உள்ளத்தை என்று பொருள்.
யாமத்தும் என்ற சொல் நள்ளிரவிலும் என்ற பொருளது.
ஆளும் தொழில் என்ற தொடர் பணி கொள்ளும் அதாவது வேலை வாங்கும் என்ற பொருள் தருவது.

நடு இரவிலும் என் உள்ளத்தை ஆட்சி செய்யும் காமம் இரக்கம் இல்லாதது.

கடமை காரணமாக அயல் சென்றிருக்கும் காதலன் வரவை நோக்கி ஆற்றமாட்டாமல் தலைவி இருக்கிறாள். எப்பொழுதும் அவன் நினைவாகவே உள்ளாள். உலகம் அடங்கி உறங்கும் நடு இரவு நேரம். 'அப்பொழுதிலும் காதல் வேட்கையானது என் உள்ளத்துள் தன் வேலையைச் செய்து துன்புறுத்துகிறது. இந்தக் காமம் என்று ஒன்று இருக்கிறதே, ஐயோ அதற்கு இரக்கமில்லையே!' என்கிறாள்.
இரவில் எல்லோரும் அமைதியாக உறங்கும்போது தலைவி மட்டும் காதலன் நினைவால் உறங்காது விழித்துக் கொண்டுள்ளாள். காதல் வேட்கை அவளை உறங்கவிடாது ஆட்டிப் படைக்கின்றது. இரவென்றுகூடப் பாராது காமம் தூங்கவிடாமல் கொடுமைப்படுத்துவதால் காதல் வேட்கைக்கு கண் இல்லை அதாவது கண்ணோட்டம் இல்லை என்று கூறி தலைவி வருந்துகின்றாள்.
காமம் நெஞ்சில் பிறந்தது. ஆனால் நெஞ்சைத் தன் விருப்பப்படி நடக்கச் செய்கிறது. நெஞ்சம் தன்வழி நடக்காது காமத்தின் வழி செல்கிறது. எல்லோரும் தூங்குமிரவுப் பொழுதிலும் கூட காமமானது தலைவியுடைய நெஞ்சத்தை வேலை செய்யத் தூண்டுகிறது எனவும் இக்குறளை விளக்குவர்.

மணக்குடவர் 'இது நெஞ்சின் மிக்கது வாய்சோர்ந்து ஆற்றாமையால் தலைமகள் தோழிக்குக் கூறியது' எனக் காட்சி பின்னணி கூறுவார். பரிமேலழகர் 'நெஞ்சின்கண் தோன்றிய காமம் நெஞ்சால் அடக்கப்படும் என்றாட்குச் சொல்லியது' எனச் சூழல் அமைப்பார்.

'தொழில்' குறிப்பது என்ன?

இப்பாடலிலுள்ள 'தொழில்' என்ற சொல்லை விளக்கும்போது உரையாளர்கள், தொழில் கொள்ளுதலாவது அப்பொழுது அவர்மாட்டுப் போக விடுத்தல், அவர்மாட்டுப் போக விடுதல், அடிமைத்தொழில் கொள்ளுவது, அரற்றலும், உலற்றலும், அலமாலும் பிறவும், தலைமகன்பாற் செலவிடுத்தல், ஏவல் கொண்டு துன்புறுத்தல், அடிமைப்படுத்தும் வேலை, துயரப்படுத்தி மேற்கொண்டுள்ளது, வருத்தி ஆள்கின்றது, ஆதிக்கம் பண்ணும், எல்லோரும் தொழிலொழியும் நடு இரவிலும் தொழில் கொள்கின்றது, என் உள்ளத்தை ஏவல் கொள்ளும், தண்டித்து வேலை வாங்குவதால் எனக் குறித்தனர்.

காமமானது தலைவனை நினைக்கச் செய்து அவன்பால் தலைவியைச் செல்ல விடுகிறது. இச்செயல் இங்கு தொழில் என்று சொல்லப்படுகின்றது. காலிங்கர் இதைத் 'தொழிலாவது அரற்றலும், உலற்றலும், அலமாலும் பிறவும் அன்றே. அவை அனைத்தும் யான் உறப்பண்ணும்' என விரித்துரைத்தார். தலைவியின் நெஞ்சம் ஒன்றனையே இரவிலும் தன்தொழிலால் ஆட்கொள்கிறது என்ற காதல்நோயின் கொடுமை பேசப்பட்டது.

காதல் என்ற ஒன்றிற்கு இரக்கம் என்பது இல்லை; நள்ளிரவிலும் என் நெஞ்சத்தைத் துயரப்படுத்தி ஆள்கின்றது என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

நடுஇரவு என்று பாராமல் காதல் தன்வேலையை விடாமல் செய்து கொண்டிருக்கிறது என்னும் நிறையழிதல் பாடல்.

பொழிப்பு

காதல் வேட்கை என்பது இரக்கம் இல்லாமல் என் நெஞ்சத்தை நள்ளிரவிலும் ஆளுகின்றது.