இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1249உள்ளத்தார் காத லவராக உள்ளிநீ
யாருழைச் சேறிஎன் நெஞ்சு

(அதிகாரம்:நெஞ்சொடு கிளத்தல் குறள் எண்:1249)

பொழிப்பு: என் நெஞ்சே! காதலர் உன் உள்ளததில் உள்ளவராக இருக்கும்போது நீ அவரை நினைத்து யாரிடம் தேடிச் செல்கின்றாய்?

மணக்குடவர் உரை: என்னெஞ்சே! நின்னாற் காதலிக்கப்பட்டவர் நினது உள்ளத்திலே யிருப்பாராக, நீ நினைத்து யாவர்மாட்டுச் செல்கின்றாய்.
இது தலைமகள் வாராதேபோனால் இங்கே காணலாமென்று கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) என் நெஞ்சு - என் நெஞ்சே; காதலவர் உள்ளத்தாராக - காதலர் நின்னகத்தாராக; நீ உள்ளி யாருழைச் சேறி - முன்பெல்லாம் கண்டு வைத்து இப்பொழுது நீ புறத்துத் தேடிச் செல்கின்றது யாரிடத்து?
('உள்ளம்' என்புழி 'அம்' பகுதிப் பொருள் விகுதி. 'நின்னகத்திருக்கின்றவரை அஃது அறியாது புறத்துத் தேடிச் சேறல் நகை.

சி இலக்குவனார் உரை: என் நெஞ்சே! காதலர் உன்னிடத்தில் இருப்பாராகவும் நீ நினைத்துச் செல்கின்றது யாரிடம்?


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
என் நெஞ்சு காதலவர் உள்ளத்தாராக, நீ உள்ளி யாருழைச் சேறி.


உள்ளத்தார் காத லவராக:
பதவுரை: உள்ளத்தார்-அகத்திருப்பவர்; காதலவராக-காதலராக.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: நின்னாற் காதலிக்கப்பட்டவர் நினது உள்ளத்திலே யிருப்பாராக;
பரிப்பெருமாள்: நின்னாற் காதலிக்கப்பட்டவர் நினது உள்ளத்திலே யிருக்க;
பரிதி: உள்ளத்தில் என் நாயகர் இருக்க;
காலிங்கர்: நீ புறத்து அவரைத் தேடிச் சென்றாலும் அப்பொழுதும் என் அகத்தவராய் இருப்பர். இங்ஙனம் அகத்து உள்ளார் ஆகவும்;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) காதலர் நின்னகத்தாராக;

'காதலர் நின்னகத்தாராக' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'காதலர் உள்ளத்தில் இருக்கவும்', 'காதலர் உன்னிடமே தங்கி இருக்க', 'நம்மிடத்தில் காதலுள்ளவர் நம்மிடத்திலேயே இருக்க', 'காதலர் மனத்திலேயிருக்கும் போது', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

காதலர் உள்ளத்தில் இருப்பார் ஆக என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

உள்ளிநீ யாருழைச் சேறிஎன் நெஞ்சு:
பதவுரை: உள்ளி-நினைத்து; நீ-நீ; யாருழை-எவரிடத்து; சேறி-செல்லுவாய்; என்-எனது; நெஞ்சு-உள்ளமே.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: என்னெஞ்சே! நீ நினைத்து யாவர்மாட்டுச் செல்கின்றாய்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது தலைமகள் வாராதேபோனால் இங்கே காணலாமென்று கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: என்னெஞ்சே! நீ நினைத்து யாவர்மாட்டுச் செல்கின்றாய்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது வாளாதே போயினாய், இங்கே காணலாம் என்றது.
பரிதி: நீ யாரைத்தேடி வியாகுலப்டுகிறா நெஞ்சே என்றவாறு.
காலிங்கர்: நெஞ்சமே! புறத்து யாண்டும் உள்ளாரோ என்று கருதி ஓடிச் செல்வாய்; நீ யார் மாட்டுச் செல்கின்ற்னை சொல்; எனவே அகத்தும் புறத்தும் அவன் அன்றி அறிவது பிறிது இல்லை என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: என் நெஞ்சே; முன்பெல்லாம் கண்டு வைத்து இப்பொழுது நீ புறத்துத் தேடிச் செல்கின்றது யாரிடத்து?
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'உள்ளம்' என்புழி 'அம்' பகுதிப் பொருள் விகுதி. 'நின்னகத்திருக்கின்றவரை அஃது அறியாது புறத்துத் தேடிச் சேறல் நகை.

'நீ நினைத்து யாவர்மாட்டுச் செல்கின்றாய் என்னெஞ்சே!' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'நெஞ்சே! நீ யாரிடம் சொல்ல நினைக்கின்றாய்?', 'என் நெஞ்சமே! நீ வேறு யாரிடம் தங்கியதாக நினைத்துப் போகின்றாய்', 'மனமே! நீ எங்கேயோ இருப்பதாக எண்ணி யாரிடத்துக்குப் போகப் புறப்படுகிறாய்?', 'என் நெஞ்சே! நீ அவரைத்தேடி யாரிடத்தில் செல்வாய்?' என்றபடி இப்பகுதிக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

நீ நினைத்துச் செல்கின்றது யாரிடம் என் நெஞ்சே? என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
காதலர் உள்ளத்தில் இருப்பவராய் ஆகவும் நீ அவரை நினைத்து எவரிடத்துச் செல்கின்றாய் என் நெஞ்சே?

காதலர் உள்ளத்தில் இருப்பார் ஆக, நீ நினைத்து யாருழைச் சேறி என் நெஞ்சே? என்பது பாடலின் பொருள்.
'யாருழைச் சேறி' என்ற தொடரின் பொருள் என்ன?

உள்ளத்தார் ஆக என்ற தொடர்க்கு உள்ளத்தின் கண் இருப்பார் ஆக என்பது பொருள்.
காதலவர் என்ற சொல் காதலர் என்ற பொருள் தரும்.
உள்ளி நீ என்றது நினைந்து நீ எனப்பொருள்படும்.
என் நெஞ்சு என்ற தொடர் என் நெஞ்சே! என்று விளிப்பது.

உனக்குள்ளேதானே காதலர் இருக்கிறார், அப்படியிருக்கவும் அவரை நினைத்து, யாரிடத்துப் போகிறாய் நீ, என் நெஞ்சமே?

தொழில காரணமாகத் தலைவன் பிரிந்து சென்று நாட்கள் பல ஆய்விட்டன. பிரிவை ஆற்றமுடியாமல் தலைவி இருக்கிறாள். எந்த் நேரமும் அவன் நினைவாகவே உள்ளாள். இதனால் தூக்கம் இழந்து உடல்நலம் குன்றுகிறாள். அவள் மனம் மிகவும் சோர்வடைந்துள்ளது. எப்பொழுது காதலர் திரும்பி வருவார் என்பதற்கான செய்தியும் இல்லை. இருந்தாலும் தன்னைத் தேற்றிகொள்வதற்காக அவ்வப்பொழுது தன் நெஞ்சிடம் பேசிக்கொள்கிறாள். பிரிந்து சென்றவர் ஏன் இன்னும் வரவில்லை? என் மீது ஏன் அருள் காட்டவில்லை? என்று ஒரு பக்கம் சிறு கோபத்துடன் புலம்பிக் கொண்டே இருந்தாலும் மறுபுறம் மனம் காதலர் பின்னாலேயே சுற்றித் திரிகிறதே! என்ன மடத்தனம் இது! என்று தன்னையே தலைவி நெஞ்சை நொந்து கொள்ளவும் செய்கிறாள். இப்பொழுது தன் உணர்வு பெற்றதுபோல அவள் சொல்வது: 'என் நெஞ்சே! அவர்தான் உன்னிடம்தானே குடிகொண்டவராக இருக்கிறார். பின் என்ன நினைத்து யாரிடம் அவரை தேடிச் செல்கின்றாய்?' என்று செல்லமாகக் கடிந்துரைக்கிறாள்.

'யாருழைச் சேறி' என்ற தொடரின் பொருள் என்ன?

யாவர்மாட்டுச் செல்கின்றாய், யார் மாட்டுச் செல்கின்றனை, தேடிச் செல்கின்றது யாரிடத்து, யாரிடத்துச் செல்கின்றாய், யாரிடம் சொல்ல(நினைக்கின்றாய்), யாரிடம் போகின்றாய், யாரிடத்துக்குப் போகப் புறப்படுகிறாய், எவரிடத்துச் செல்கின்றாய், யாரிடத்தில் செல்வாய், செல்கின்றது யாரிடம், யாரைப் பார்க்கப் போகிறாய், யாரை வெளியே தேடுகிறாய் என்றபடி 'யாருழைச் சேறி' என்ற தொடர்க்கு உரையாசிரியர்கள் பொருள் கூறினர். இவற்றுள் 'யாரிடம் செல்கின்றாய்' என்பது பொருத்தமானது.

காதலர் உள்ளத்தில் இருக்கும்போது நீ நினைத்துச் செல்கின்றது யாரிடம் என் நெஞ்சே? என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

உன்னிடத்தே அவர் இருக்க நீ யாரிடம் செல்கிறாய் எனத் தலைவி நெஞ்சை நோக்கிக் கேட்கும் நெஞ்சொடு கிளத்தல் பாடல்.

பொழிப்பு

காதலர் உள்ளத்தில் இருக்கவும் நீ நினைத்துச் செல்கின்றது யாரிடம் என் நெஞ்சே?