இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1238முயங்கிய கைகளை ஊக்கப் பசந்தது
பைந்தொடிப் பேதை நுதல்

(அதிகாரம்:உறுப்புநலனழிதல் குறள் எண்:1238)

பொழிப்பு: தழுவிய கைகளைத் தளர்த்தியவுடனே, பைந்தொடி அணிந்த காதலியின் நெற்றி, (அவ்வளவு சிறிதாகிய பிரிவையும் பொறுக்காமல்) பசலை நிறம் அடைந்தது.

மணக்குடவர் உரை: யான் பிரிவதாக நினைத்து அவள் முயங்கிய கைகளை நீக்கினேனாக; அதனை யறிந்து பசுத்ததொடியினையுடைய பேதை நுதல் பசந்தது.

பரிமேலழகர் உரை: (வினைமுடிதது மீளலுற்ற தலைமகன், முன் நிகழ்ந்தது நினைந்து தன்னுள்ளே சொல்லியது.) முயங்கிய கைகளை ஊக்க - தன்னை இறுக முயங்கிய கைகளை 'இவட்கு நோம்' என்று கருதி ஒருஞான்று யான் நெகிழ்ந்தேனாக; பைந்தொடி பேதை நுதல் பசந்தது - அத்துணையும் பொறாது பைந்தொடிகளை அணிந்த பேதையது நுதல் பசந்தது, அப்பெற்றித்தாய நுதல் இப்பிரிவிற்கு யாது செய்யுமோ?
('இனிக்கடிதிற் செல்லவேண்டும்' என்பது கருத்து.)

வ சுப மாணிக்கம் உரை: அணைத்த கைகளைத் தளர்த்திய அளவிற்கே இப்பேதையின் நெற்றி பசலை பெற்றது.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
முயங்கிய கைகளை ஊக்கப் பைந்தொடிப் பேதை நுதல் பசந்தது.


முயங்கிய கைகளை ஊக்க:
பதவுரை: முயங்கிய-தழுவிய; கைகளை-கரங்களை; ஊக்க-நெகிழ்க்க.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: யான் பிரிவதாக நினைத்து அவள் முயங்கிய கைகளை நீக்கினேனாக;
பரிப்பெருமாள்: யான் பிரிவதாக நினைத்து அவளை முயங்கிய கைகளை நீக்கினேன்;
பரிதி: இழுத்து அணைத்த கை கலவிப் புலவியில் நெகிழ;
காலிங்கர்: நெஞ்சே! அவர் இவளைப் பிரிவதன் முன்னமே தமது அன்பினான் அருளி முயங்குமிடத்து அதற்கு எதிர் முயங்கிய கைகளைப் புலந்தார்போல் நயந்து ஊக்கினாராக;
பரிமேலழகர்: (வினைமுடித்து மீளலுற்ற தலைமகன், முன் நிகழ்ந்தது நினைந்து தன்னுள்ளே சொல்லியது.) தன்னை இறுக முயங்கிய கைகளை 'இவட்கு நோம்' என்று கருதி ஒருஞான்று யான் நெகிழ்ந்தேனாக;

மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் 'பிரிவதாக நினைத்து அவள் முயங்கிய கைகளை நீக்கினேன்' என்றும் பரிதி/காலிங்கர் 'அணைத்த கை புலவியில் நெகிழ' என்றும் பரிமேலழகர் 'அவளுக்கு நோகும் என்று கையைச் சிறுது நீக்கினேன்' என்றும் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'இறுகத் தழுவிய கைகளை இவளுக்கு நோவும் என்று நினைத்துச் சிறுது தளர்த்த', '(இந்தச் சமயத்தில் வெளியூரிலிருக்கும் காதலனும் காதலியை நினைக்கிறாள்) நான் அவளைக் கட்டித் தழுவிய என் கைகளைத் தளர்த்தினாலும்', 'இறுகத் தழுவிய கைகளைச் சிறிது நெகிழ்ந்தவுடன்', 'இறுகத் தழுவிய கைகளைத் தளர்த்த', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

இறுகத் தழுவிய கைகளைத் தளர்த்த என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

பசந்ததுபைந்தொடிப் பேதை நுதல்:
பதவுரை: பசந்தது-நிற வேறுபாடு உற்றது; பைம்-பசும் பொன்னாலாகிய; தொடி-கைவளை; பேதை-மடமையுடையவள்; நுதல்-நெற்றி.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அதனை யறிந்து பசுத்ததொடியினையுடைய பேதை நுதல் பசந்தது.
பரிப்பெருமாள்: அதனை யறிந்து பசுத்ததொடியினையுடைய பேதையது நுதல் பசந்தது.
பரிதி: பசலை கொண்டது, வளையுடையாள் திருநுதல் என்றவாறு.
காலிங்கர்: பசந்தது இப்பைந்தொடிப் பேதையாளது நுதல்; காலிங்கர் குறிப்புரை: எனவே இன்று இவள் ஆற்றாமல் தளர்தற்குச் சொல்ல வேண்டுமோ என்று இவள் தான் ஆற்றாளாயினள் என்று தோழி தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லுவாள் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அத்துணையும் பொறாது பைந்தொடிகளை அணிந்த பேதையது நுதல் பசந்தது, அப்பெற்றித்தாய நுதல் இப்பிரிவிற்கு யாது செய்யுமோ?
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'இனிக்கடிதிற் செல்லவேண்டும்' என்பது கருத்து.

'பைந்தொடிகளை அணிந்த பேதையது நுதல் பசந்தது' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அதனைப் பொறுக்க இயலாது பசுமையான வளையல் அணிந்த பெண்ணின் நெற்றி பசந்தது', 'அவள் முகம் பசந்துவிடுமே!', 'பச்சை வளையணிந்த மடந்தையின் நெற்றி நிறம் வேறுபட்டது. (பிரிவாற்றாமையால், எவ்வாறாயினளோ?)', 'பைந்தொடிகளை அணிந்த பேதையது நுதல் பசப்புற்றது. (இப்பிரிவிற்கு யாது செய்யுமோ?)' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

பசுமையான வளையல் அணிந்த இளம்பெண்ணின் நெற்றி பசந்தது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
இறுகத் தழுவிய கைகளைத் தளர்த்திய பிரிவிற்கே பசுமையான வலையலை அணிந்த காதலியின் நெற்றி நிறம்மாறி விட்டது.

முயங்கிய கைகளை ஊக்க பசுமையான வளையல் அணிந்த இளம்பெண்ணின் நெற்றி பசந்தது என்பது பாடலின் பொருள்.
'முயங்கிய கைகளை ஊக்க' என்ற தொடர் குறிப்பது என்ன?

பசந்தது என்ற சொல்லுக்குப் பசப்புற்றது என்பது பொருள்.
பைந்தொடி என்ற தொடர் பசிய வளை என்ற பொருள் தரும்.
பேதை என்ற சொல் இளம் நங்கை என்ற பொருளது.
நுதல் என்ற சொல்லுக்கு நெற்றி என்று பொருள்.

அணைத்த கைகளைத் தளர்த்தின அக்கால இடைவெளிக்குள் பசிய வளைகளை அணிந்துள்ள, கள்ளமற்ற, இப்பெண்ணின் நெற்றி பசலை பெற்றது என்கிறான் தலைமகன்.

பணி காரணமாகப் பிரிந்து சென்றுள்ள தலைமகன் வினை முடித்து இல்லம் திரும்பும் நேரம் இது. அது சமயம் தலைவியிடம் விடைபெற்று வரும்போது அவளது உளநிலை எப்படி இருந்தது என்பது அவனது நினைவுக்கு வருகிறது. பிரியும் நேரத்தில் இருவரும் ஆரத் தழுவிக்கொண்டனர். தலைவன் அணைப்பிலிருந்து விடுபட சிறுது கைகளைத் தளர்த்துகிறான். அந்தப் பிரிவையே பொறுக்க இயலாமல் வருந்தி, அந்தக் கணமே அவளது நெற்றி தன் பொலிவை இழக்கிறதைக் கண்டான். நாம் பிரிந்து வந்து எத்துணை காலம் ஆயிற்று! காதலி எப்படிப் பிரிவு ஆற்றுகிறாளோ? என அவன் சிந்தனை செல்கிறது. (பிரிவுணர்ச்சியால் அதாவது தலைவன் அருகில் இல்லாத காலத்தில் பெண்ணுக்குப் பசலை படரும். பசலை என்பது நிறம் மாறுவதைக் குறிக்கும்.)

பேதை என்ற சொல்லுக்கு அறிவிலி, இளம்பெண், களங்கமற்ற பெண் என்பதாகப் பலபொருள் உண்டு. பழைய ஆசிரியர்கள் பொதுவாக அறிவிலி என்ற பொருளே கூறுவர். பேதை என்பது 5-7 வயதான சிறுமியின் பருவம் குறிப்பிடும் சொல்லாகவும் உள்ளது. பருவம் காரணமாக இப்பொருள் இப்பாடலுக்கு இயையாது. களங்கமற்ற பெண் என்பது பேதை என்பதற்கு இங்கு ஏற்ற பொருள் ஆகும்.
இப்பாடல் புல்லிக் கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அவ்வளவில அள்ளிக்கொள் வற்றே பசப்பு(பசப்புறுபருவரல் குறள் எண்: 1187; பொருள்: காதலருடன் தழுவியிருந்த நேரத்தில் புரண்டு படுத்ததன் இடைவெளியிலே பசலை வாரிக்கொள்ளும் அளவில் என் உடலில் நிறைந்து படர்ந்தது என்கிறாள் தலைவி) என்ற குறள் நடையை ஒத்துள்ளது.
நாமக்கல் இராமலிங்கம் இக்குறளுக்கான உரையில் 'இங்கே முழு முகத்தையும் சொல்லாமல் நெற்றியை மட்டும் சொல்லுவது குறிப்பிடத் தகுந்தது. ஏனென்றால் இறுகத் தழுவிக் கொண்டிருக்கிற இருவர் ஒருவரையொருவர் முழு முகத்தையும் பார்க்க முடியாது, கொஞ்சம் தளர்த்தினால் நெற்றியை மட்டும்தான் பார்க்கலாம் என்பதைக் குறிப்பது' என நயம் கூறினார்.

தலைவி ஆற்றாளாயினமை கண்டு தோழி தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது என்று காலிங்கர் சொல்ல, பரிமேலழகர் வினைமுடிதது மீளலுற்ற தலைமகன், முன் நிகழ்ந்தது நினைந்து தன்னுள்ளே சொல்லியது என்றார். இவை தம்முள் பெரிதும் வேறுபாடுடையன என்பது அறியத்தக்கது.

'முயங்கிய கைகளை ஊக்க' என்ற தொடர் குறிப்பது என்ன?

'முயங்கிய கைகளை ஊக்க' என்பதற்கு இறுகத் தழுவிய கைகளை நெகிழ்த்த என்பது பொருள். எதற்காக தலைவன் கைகளை நெகிழவிடுகிறான் என்பதை விளக்குவதில் சுவையான செய்திகள் கிடைக்கின்றன. மணக்குவர்/பரிப்பெருமாள் பிரியும் நேரத்தில் அவன் கைகளை நீக்கியதாகக் குறிப்பிடுவர். பரிதி இழுத்து அணைத்த கை கலவிப் புலவியில் நெகிழ என்றார். காலிங்கர் அவன் பிரியும் சமயம் அவன் முயங்க அதற்கு எதிர் முயங்கிய கைகளை புலந்தார்போல நயந்து பிரிதலை விரும்பவில்லை என்று தெரிவிக்க நீக்கினாள் (இவர் தோழியின் கூற்று என்பவர்) என்ற பொருளில் உரை வரைந்தார். பரிமேலழகர் 'இறுக முயங்கிய கைகள் 'இவளுக்கு வருத்தும்' என்று கருதி ஒருஞான்று யான் நெகிழ்ந்தேனாக' என்று தலைவன் கூறுவதாக உரை செய்தார்.

இறுகத் தழுவிய கைகளை நான் தளர்த்த பசுமையான வளையல் அணிந்த இளம்பெண்ணின் நெற்றி பசந்தது எனத் தலைவன் கூறுகிறான் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

பிரியும் நேரத்தில் தலைவியின் நுதல் உறுப்புநலனழிதல் பற்றி நினைவு கொள்கிறான் தலைவன்.

பொழிப்பு

தழுவிய கைகளைத் தளர்த்திய பிரிவிற்கே இளம்பெண்ணின் நெற்றி பசலை பெற்றது.