இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1234பணைநீங்கிப் பைந்தொடி சோரும் துணைநீங்கித்
தொல்கவின் வாடிய தோள்

(அதிகாரம்:உறுப்புநலனழிதல் குறள் எண்:1234)

பொழிப்பு: துணைவர் விட்டு நீங்கியதால் பழைய அழகு கெட்டு வாடிய தோள்கள், பருத்த தன்மை கெட்டு மெலிந்து வளையல்களும் கழலச் செய்கின்றன.

மணக்குடவர் உரை: துணைவர் நீங்குதலானே பழைய அழகு அழிந்த தோள் பெருமை நீங்குதலானே பசுத்த வளைகளைக் கழலவிடா நின்றது என்றவாறு.
பசுத்த வளை-மரகததினாற் செய்த வளை 'தோள் அழகு அழிதலேயன்றி மெலிவதும் செய்யாநின்றது' என்று தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) துணை நீங்கித் தொல்கவின் வாடிய தோள் - அன்றும் தம் துணைவர் நீங்குதலான் அவரால் பெற்ற செயற்கை அழகே அன்றிப் பழைய இயற்கை அழகும் இழந்த இத்தோள்கள்; பணை நீங்கிப் பைந்தொடி சோரும் - இன்று அதற்கு மேலே தம் பெருமை இழந்து வளை கழலா நின்றன, இவை இங்ஙனம் செயற்பாலவல்ல.
(பெருமை இழத்தல் - மெலிதல். பைந்தொடி - பசிய பொன்னால்செய்த தொடி, 'சோரும்' என்னும் வளைத்தொழில் தோள்மேல் நின்றது. 'அன்றும் பிரிந்தார' என்று அவரன்பின்மை உணர்த்தி, 'இன்றும் குறித்த பருவத்து வந்திலர்' என்று அவர் பொய்ம்மை உணர்த்தா நின்றன; 'இனிஅவற்றைக் கூறுகின்றார்மேல் குறை உண்டோ'? என்பதாம்.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: துணையாயிருந்த காதலர் இப்பொழுது பிரிந்ததால் பழைய அழகிழந்து வாட்டமுற்ற தோள்கள் பருமன் குறைந்து மெலிவுற்றமையின் அவற்றின்மேல் அணியப்பெற்ற பசுமையான தொடிகள் (வளையல்கள்) கழன்று விழுகின்றன.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
துணைநீங்கித் தொல்கவின் வாடிய தோள் பணைநீங்கப் பைந்தொடி சோரும்.


பணைநீங்கிப் பைந்தொடி சோரும்:
பதவுரை: பணை-பெருத்தல்; நீங்கி-இழந்து; பைம்-பசும்பொன்னாலாகிய; தொடி-கைவளை; சோரும்-கழலா நின்றன.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: பசுத்த வளைகளைக் கழலவிடா நின்றது என்றவாறு;
மணக்குடவர் குறிப்புரை: பசுத்த வளை-மரகததினாற் செய்த வளை.
பரிப்பெருமாள்: பசுத்த வளைகளைக் கழலவிடா நின்றது என்றவாறு;
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: பசுத்த வளை-மரகததினாற் செய்த வளை.
பரிதி: பச்சை மூங்கில் போன்ற அழகும் இழந்து வளையும் நீங்கும்;
காலிங்கர்: 'பண்டுபோல் இணையொத்து நில்லாது இன்று பசும் பணையானது வேறுபட்டு நிற்ப, மற்று இப்பசும் பொற்றொடிகளும் நட்பு ஒழிந்து நழுவுகின்றன;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) இன்று அதற்கு மேலே தம் பெருமை இழந்து வளை கழலா நின்றன, இவை இங்ஙனம் செயற்பாலவல்ல.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: பெருமை இழத்தல் - மெலிதல். பைந்தொடி - பசிய பொன்னால்செய்த தொடி, 'சோரும்' என்னும் வளைத்தொழில் தோள்மேல் நின்றது.

'பசுத்த வளைகளைக் கழலவிடா நின்றது' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'பருமன் நீங்கி வளையல்களைக் கொட்டும்', 'என் கைகளிலுள்ள பசும்பொன் வளையல்கள் தாமாகவே கழன்று விடுகின்றன', 'தமது பருமை குறைந்து பசிய வளையல் கழலப்பெற்றன', 'மெலிந்து பசிய வளையல்கள் கழலுகின்றன', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

பருமை இழந்து பசிய தோள் வளையல்கள் கழலுகின்றன என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

துணைநீங்கித் தொல்கவின் வாடிய தோள்:
பதவுரை: துணை-துணைவர்; நீங்கி-நீங்குதலால்; தொல்-பழமையான; கவின்-இயற்கை அழகு; வாடிய-இழந்த; தோள்-தோள்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: துணைவர் நீங்குதலானே பழைய அழகு அழிந்த தோள் பெருமை நீங்குதலானே.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: 'தோள் அழகு அழிதலேயன்றி மெலிவதும் செய்யாநின்றது' என்று தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லியது.
பரிப்பெருமாள்: துணைவர் நீங்குதலானே பழைய அழகு இழந்ததோள்கள் பெருமை நீங்குதலானே.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: 'வாடுதலேயன்றி மெலிவதும் செய்யாநின்றன' என்று தோழிக்குத் தலைமகள் சொல்லியது.
பரிதி: துணைவராகிய காதலர் பிரிய அழகு வற்றியதோள் என்றவாறு.
காலிங்கர்: என்காதல் துணை சிறுது கையகல இதனைத் தூற்றுவேம் அல்லம்' என்னாது தொல்லைக் கவின் வாடிய தோள்களானவை. காலிங்கர் குறிப்புரை: எனவே இது செய்யத் தாமும் தமக்கு அடுத்த வினையும் திருவும் இழந்தமை கண்டு இன்புற்றாள் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அன்றும் தம் துணைவர் நீங்குதலான் அவரால் பெற்ற செயற்கை அழகே அன்றிப் பழைய இயற்கை அழகும் இழந்த இத்தோள்கள்.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'அன்றும் பிரிந்தார' என்று அவரன்பின்மை உணர்த்தி, 'இன்றும் குறித்த பருவத்து வந்திலர்' என்று அவர் பொய்ம்மை உணர்த்தா நின்றன; 'இனிஅவற்றைக் கூறுகின்றார்மேல் குறை உண்டோ'? என்பதாம்.

'துணைவர் நீங்குதலானே பழைய அழகு அழிந்த தோள் பெருமை நீங்குதலானே' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'துணைவரைப் பிரிந்து அழகு வாடிய தோள்கள்', 'காதலரைப் பிரிந்த துயரத்தால் முன்னிருந்த அழகையும் மினுமினுப்பையும் வழவழப்பையும் இழந்து மெலிந்து விட்ட', 'துணைவரைப் பிரிந்தமையாற் பழைய இயற்கை யழகுகெட்டு மெலிந்த நின் தோள்கள்', 'துணைவரை நீங்கிப் பழமையாகப் பெற்றுள்ள அழகை இழந்த தோள்கள்' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

துணைவர் நீங்கியதால் முன்னிருந்த அழகை இழந்த தோள்கள் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
துணைவரை நீங்கியதால் முன்னைய அழகை இழந்து விட்ட தோள்கள் தம் செழுமை நீங்கித் தோள்வளைகளும் கழன்றுவிழுகின்றன.

துணைவர் நீங்கியதால் முன்னிருந்த அழகை இழந்த தோள்கள் பணைநீங்கிப் பசிய தோள் வளையல்கள் கழலுகின்றன என்பது பாடலின் பொருள்.
'பணைநீங்கி' என்ற தொடரின் பொருள் என்ன?

பைந்தொடி என்பதற்கு பசிய பொன்னால் செய்யப்பட்டுள்ள தோள் வளைகள் என்பது பொருள். மணக்குடவர் மரகதம் (EMERALD) அதாவது பச்சைக்கல் என்று பொருள் கூறியுள்ளார்.
சோரும் என்ற சொல் கழலும் என்ற பொருள் தரும்.
துணைநீங்கி என்ற தொடர்க்கு துணைவர் பிரிந்ததால் என்று பொருள்.
தொல்கவின் என்ற தொடர் முன்னிருந்த அழகு என்ற பொருள் தருவது. பழமையான இயற்கையழகு, பண்டு தொட்ட இயற்கையழகுபெற்ற என்றும் பொருள் கூறுவர்.
வாடிய தோள் என்ற தொடர் வாட்டமுற்ற தோள்கள் என்னும் பொருள்படும்.

துணைவரின் பிரிவால் பழைய அழகை இழந்து தோள்கள் செழிப்பு இழந்து மெலிந்தன; பசும்பொன் தோள்வளைகள் கைகளை விட்டுக் கழன்று விழுகின்றன.

பணி காரணமாகத் தலைவர் பிரிந்து சென்று நாட்கள் பலவாயிற்று. பிரிவை ஆற்றவொண்ணாமல் தலைவி வாடி வதங்குகிறாள். ஊண், உறக்கம் இல்லை. தலைவி உடல் மெலிந்தாள்; செழுமை நீங்கிய தோள்களிலிருந்து பசுமைமிக்க வளையல்கள் கழன்று ஓடுகின்றன. அவளிடம் முன்னிருந்த அழகு இல்லாது போய்விட்டது.

தொடியும் வளையும் காமத்துப்பாலில் பன்முறை குறிப்பிடப்படுகின்றன. தொடி என்பது தோளிலும் வளையல் முன்கையிலும் அணிவது வழக்கம் என்பர். தொடி, தோளோடு தொடர்புபட்டு வரும் இடங்களில், தோள்வளையைச் சுட்டுகின்றது எனக் கொள்ளலாம் எனவும் கூறுவர்.

பரிமேலழகர் தோழி கூற்றாகவும் மணக்குடவர் தலைவி கூற்றாகவும் கொண்டுள்ளனர்.

'பணைநீங்கி' என்ற தொடரின் பொருள் என்ன?

'பணைநீங்கி' என்ற தொடர்க்குப் பெருமை நீங்குதலானே, பச்சை மூங்கில் போன்ற அழகும் இழந்து, பசும் பணையானது வேறுபட்டு நிற்ப, பெருமை இழந்து, பருமனை இழந்து, பருமன் நீங்கி, பருமன் குறைந்து, மூங்கிலின் தன்மை போன்ற மினுமினுப்பும் வழுவழுப்பும் போய், பருமை நீங்கி, மெலிந்து, செழிப்பு குறைந்து என உரையாசிரியர்கள் பொருள் கூறினர்.
பணை-பணைத்தல்-பருத்தல் எனப் பொருள்படும். பணைநீங்கி-மெலிந்து எனக் கொள்வர். பணைநீங்கி என்ற தொடர்க்கு பருமை குறைந்து அதாவது மெலிந்து என்பது பொருள்.
‘பணை’ என்பதற்கு மூங்கில் எனப் பொருள் கொண்டு பரிதியும் காலிங்கரும் உரை செய்தனர். நாமக்கல் இராமலிங்கம் 'பணை-மூங்கில். பணை நீங்கி-மூங்கிலின் தன்மை போன்ற மினுமினுப்பும் வழுவழுப்பும் போய். பெண்களின் கைகளை மூங்கிலுக்கு ஒப்பிடுவதே வழக்கம்' எனக் கூறுவார். பணை என்றதற்குப் பருமை என்ற பொருள் சிறக்கும்.

'பணைநீங்கி' என்ற தொடர்க்குப் பருமை நீங்கி அதாவது மெலிந்து என்பது பொருள்.

துணைவர் நீங்கியதால் முன்னிருந்த அழகை இழந்த தோள்கள் பருமை குறைந்ததால் பசிய வளைகள் கழலுகின்றன என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

காதலர் பிரிவால் பழைய அழகு நீங்கின தலைவியின் தோள் உறுப்புநலனழிதல் கூறும் பாடல்.

பொழிப்பு

துணைவரைப் பிரிந்து முன்னிருந்த அழகு குறைந்த தோள்கள் பருமன் நீங்கி தோள்வளைகள் கழன்று விழுகின்றன.