இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1233தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும்
மணந்தநாள் வீங்கிய தோள்

(அதிகாரம்:உறுப்புநலனழிதல் குறள் எண்:1233)

பொழிப்பு: கூடியிருந்த காலத்தில் மகிழ்ந்து பூரித்திருந்த தோள்கள், (இப்போது மெலிந்து) காதலருடைய பிரிவை நன்றாக அறிவிப்பவைபோல் உள்ளன.

மணக்குடவர் உரை: காதலர் கூடின நாள்களிற் பூரித்ததோள்கள். அவர் நீங்கினமையை மிகவும் பிறர்க்கு அறிவிப்பன போலாகாநின்றன.
கருவியைக் கருத்தாவாகக் கூறினார். பிரிவிடை யாற்றாளாகிய தலைமகள் தனதுதோள் வாட்ட முற்றதுகண்ட தோழிக்குச் சொல்லியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) மணந்த நாள் வீங்கிய தோள் - காதலர் மணந்த ஞான்று, இன்ப மிகுதியால் பூரித்த நின் தோள்கள்; தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும் - இன்று அவர் பிரிந்தமையை விளங்க உணர்த்துவது போல் மெலியா நின்றன, இது தகாது.
('அன்றும் அவ்வாறு பூரித்து இன்றும் இவ்வாறு மெலிந்தால், இரண்டும் கண்டவர் கடிதின் அறிந்து அவரைத் தகவின்மை கூறுவர்' என்பதாம்.)

நாமக்கல் இராமலிங்கம் உரை: நானும் என் காதலரும் மணம் செய்துகொண்ட காலத்தில் பூரிப்பினால் பருத்த என் தேகம் இப்போது என் காதலர் பிரிந்திருப்பதால் உண்டான நிலைமையை முற்றிலும் விவரமாக எல்லாருக்கும் விளக்கிச் சொல்வதுபோல மிகவும் மெலிந்துவிட்டது.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
மணந்தநாள் வீங்கிய தோள் தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும்.


தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும்:
பதவுரை: தணந்தமை-நீங்கினமை; சால-மிகுதியாக; அறிவிப்ப--உணர்த்துவனவாய்; போலும்-ஒத்திருக்கும்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அவர் நீங்கினமையை மிகவும் பிறர்க்கு அறிவிப்பன போலாகாநின்றன;
பரிப்பெருமாள்: அவர் நீங்கினமையை மிகவும் பிறர்க்கு அறிவிப்பன போலா நின்றன;
பரிதி: நாயகர் பிரிந்தபோது வாடி எல்லார்க்கும் தூற்றியது என்றவாறு;
காலிங்கர்: தோழீ! அவர் இன்று நாளிடையிட்டு நின்ற பிரிவை யாம் மறைப்பவும் தாம் பெரிதும் அறிவிப்ப போலும்;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) இன்று அவர் பிரிந்தமையை விளங்க உணர்த்துவது போல் மெலியா நின்றன, இது தகாது.

'அவர் பிரிவை மிகவும் பிறர்க்கு அறிவிப்பன போலும்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'மெலிந்து அவர் பிரிவை அம்பலப்படுத்துவன போலும்', 'இப்பொழுது மெலிந்து அவர் பிரிந்தமையைத் தெளிவாகப் பிறர்க்கு அறிவிப்பன போலும்', 'இப்போது வாட்டமடைந்து, அவர் பிரிவினை நன்கு பிறர்க்கு அறிவிப்பனவாயின', 'பிரிவால் இளைப்பதால், அவர் பிரிந்துள்ளமையை முற்றிலும் அறிவிப்ப போலும்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

இப்பொழுது அவர் பிரிந்துள்ளமையை நன்றாகவே அறிவிப்ப போலும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

மணந்தநாள் வீங்கிய தோள்:
பதவுரை: மணந்த-வரைந்துகொண்ட; நாள்-காலம்; வீங்கிய-பூரித்த; தோள்-தோள்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: காதலர் கூடின நாள்களிற் பூரித்ததோள்கள்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: கருவியைக் கருத்தாவாகக் கூறினார். பிரிவிடை யாற்றாளாகிய தலைமகள் தனதுதோள் வாட்ட முற்றதுகண்ட தோழிக்குச் சொல்லியது.
பரிப்பெருமாள்: அவர் கூடின நாள்களிற் பூரித்ததோள்கள்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: கருவியைக் கருத்தாவாகக் கூறினார். பிரிவிடை யாற்றாளாகிய தலைமகள் தனதுதோள் வாட்ட முறக்கண்டு தோழிக்குச் சொல்லியது.
பரிதி: நாயகரைப் புணர்ந்தபோது களித்ததோள்.
காலிங்கர்: யாவை எனில் இன்றுபோல் என்றும் இராதே. அவர் மணந்த நாள் வீங்கிய தோள்களானவை.
காலிங்கர் குறிப்புரை: எனவே இதனாலும் இயற்பட மொழிந்தமை பொருளாயிற்று என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: காதலர் மணந்த ஞான்று, இன்ப மிகுதியால் பூரித்த நின் தோள்கள்.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'அன்றும் அவ்வாறு பூரித்து இன்றும் இவ்வாறு மெலிந்தால், இரண்டும் கண்டவர் கடிதின் அறிந்து அவரைத் தகவின்மை கூறுவர்' என்பதாம்.

என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'கூடியநாளில் பெருத்த தோள்கள்', 'காதலரைக் கூடிய நாளில் பருத்த தோள்கள்', 'காதலர் மணந்த காலத்திலே மலிந்த நின் தோள்கள்', 'கூடிய நாளில் மகிழ்ச்சியால் பெருத்த தோள்கள்' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

மணந்த காலத்திலே பெருத்த தோள்கள் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
கணவரோடு கூடியிருந்த நாளில் பருத்திருந்த தோள்கள், இப்போது மெலிவடைந்தமையால், அவர் நீங்கிச் சென்றுள்ளமையை நன்றாகச் சொல்பவை போலும்.

மணந்தநாள் பெருத்த தோள்கள் இப்பொழுது அவர் பிரிந்துள்ளமையை நன்றாகவே அறிவிப்ப போலும் என்பது பாடலின் பொருள்.
'மணந்தநாள்' என்பது எது?

தணந்தமை என்ற சொல் காதலர் பிரிந்து சென்றுள்ளது குறித்தது.
சால அறிவிப்ப போலும் என்ற தொடர் மிகவும் தெரிவிப்பன போலும் என்ற பொருள் தரும்.
வீங்கிய தோள் என்ற தொடர் (மகிழ்ச்சியால்) பூரித்த தோள்கள் என்ற பொருள் தரும்.

அவர் என்னுடன் இருந்த காலத்தில் பருத்திருந்த என் தோள்கள் தம் மெலிவால் இப்பொழுது அவர் பிரிவை வெளிப்படுத்துவன ஆயிற்று.

பணி காரணமாகப் பிரிந்து சென்றுள்ளார் தலைவர். காதலிக்கு அப்பிரிவு ஆற்றொண்ணாத் துயர் தருகிறது. ஊணும் உறக்கமும் இழந்து உடல் மெலிந்து வாடுகிறாள். அவள் தன் தோள்களைப் பார்க்கிறாள். காதலரின் உறவு ஏற்பட்ட பொழுதில் அவை மகிழ்ச்சியால் பெருத்திருந்தன. அந்தப் பூரித்த நிலையைக் கண்ட அவள் இப்போது தோள்கள் வாடியிருப்பதைக் கண்டதும், 'கணவர் இன்று நாளிடையிட்டு நின்ற பிரிவையும் குறித்த பருவத்து வாராமையையும் இந்தத் தோள்கள் நன்றாக அறிவித்துவிடும் போல' என்கிறாள்.
தணந்தமை என்பதற்குப் பிரிந்துள்ளமை என்று பொருள். ''தணந்தமை'-என்பது என்னவென்றால் பிரிந்திருப்பதைப் பற்றிய நிலைமை முழுதும்-என்பதாம். 'தணந்தமை சால அறிவிப்பது' என்பது காதலர் எவ்வளவு காலமாகப் பிரிந்திருக்கிறார் என்பதையும், அதனால் நான் எவ்வளவு துன்பமடைந்து கண்ணுறக்கம் இல்லாமல் இருந்து வருகிறேன் என்பதையும் முற்றிலும் தெளிவாகத் தெரிவிப்பது என்பார் நாமக்கல் இராமலிங்கம்.
இங்கு தோள்கள் பற்றிய நிலைகள் பேசப்படுகின்றன. தலைவன் அருகிருந்து நெருக்கம் காட்டியபொழுது கட்டமைவாய் இருந்த தோள்கள் பிரிவால் நிலை திரிந்தன. அன்று நன்கு பொலிவுற்றிருந்த தலைவி இன்று வாடிக் காணப்படுவதைத் தோள்கள் நன்கு காட்டுகின்றன. மகிழ்ச்சியால் உடல் செழிப்படைவதும் வருத்தத்தால் உடல் இளைப்பதும் இயல்பு. இங்கு தோள்கள் மெலிந்தன என்றது உடல் இளைத்தது குறித்ததே.

தோழி கூற்றாகப் பரிமேலழகரும் தலைவி கூற்றாக மணக்குடவரும் இக்குறளைக் கொண்டுள்ளனர். தலைவி இயற்பட மொழிந்தது என்பர் காளிங்கர்.

'மணந்தநாள்' என்பது எது?

'மணந்தநாள்' என்ற தொடர்க்குக் காதலர் கூடின நாள்கள், காதலர் மணந்த ஞான்று, நாயகரைப் புணர்ந்தபோது, மணந்த நாள், காதலர் மணந்தபொழுது, கூடியநாள், காதலரைக் கூடிய நாள், மணந்து கொண்ட காலம், காதலர் மணந்த காலம், அவருடன் கூடிக் குலவிய நாள், காதலரை மணந்த நாட்கள், காதலர் மணந்த நாள், தழுவிக் கிடந்த போது, அவர் என்னை மணந்தபோது, கூடியிருந்த காலம் என்றவாறு உரையாசிரியர்கள் பொருள் கூறினர். இவற்றுள் காதலர் மணந்த ஞான்று என்ற பொருள் சிறக்கும்.
மணந்தநாள் என்ற சொல் திருமணநாளைக் குறிப்பிடுகின்றது எனச் சொல்லி 'கற்பியலில் 'மணந்தநாள்' என்று சொன்னது இவர்கள் களவாக ஒரு நாள் புணர்ந்து பிரிந்தபின் மறுபடியும் புணர வாய்ப்பின்றித் தவித்துக் கொண்டிருந்த பிறகு இவர்களுக்கு மணம் நடந்த திருமண நாளையே குறிப்பது' என விளக்கமும் செய்வார்.

'மணந்தநாள்' காதலர் மணந்த ஞான்று என்பது பொருள்.

மணந்த காலத்திலே பெருத்த தோள்கள் இப்பொழுது அவர் பிரிந்துள்ளமையை நன்றாகவே அறிவிப்ப போலும் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

அவர் நீங்கினபின் மெலிந்த தோள் உறுப்புநலனழிதல் சொல்லும் பாடல்.

பொழிப்பு

மணந்த காலத்திலே பெருத்த தோள்கள் (இப்பொழுது மெலிந்து) அவர் பிரிந்தமையை நன்றாகவே அறிவிப்பன போலும்