இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1232நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும்
பசந்து பனிவாரும் கண்

(அதிகாரம்:உறுப்புநலனழிதல் குறள் எண்:1232)

பொழிப்பு: பசலைநிறம் அடைந்து நீர் சொரியும் கண்கள், நாம் விரும்பிய காதலர் நமக்கு அன்பு செய்யாத தன்மையைப் (பிறர்க்குச்) சொல்வனபோல் உள்ளன.

மணக்குடவர் உரை: முன்பு நம்மை விரும்பினவர் நமக்கு அருளாமையைப் பிறர்க்குச் சொல்லுவனபோ லாகாநின்றன: பசப்புற்று நீர்சொரிகின்ற கண்கள்.
இது தலைமகள் ஆற்றாமை கண்டு இக்கண்ணீர் அலராகா நின்றதென்று அவள் ஆற்றுதற்பொருட்டுத் தோழி கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) பசந்து பனி வாரும் கண் - பசப்பெய்தன்மேல் நீர் வார்கின்ற நின் கண்கள்; நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும் - நம்மால் நயக்கப்பட்டவரது நல்காமையைப் பிறர்க்குச் சொல்லுவ போல நின்றன;
இனி நீ ஆற்றல் வேண்டும். சொல்லுவ போறல்: அதனை அவர் உணர்தற்கு அனுமானமாதல். 'நயந்தவர்க்கு' என்று பாடம் ஓதுவாரும் உளர்.

சி இலக்குவனார் உரை: பசப்பு அடைந்து நீர் வடிக்கின்ற கண்கள் விரும்பிய காதலர் அன்பு செய்யாமையைப் பிறர்க்கு அறிவிப்பன போலும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
பசந்து பனிவாரும் கண் நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும்.


நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும்:
பதவுரை: நயந்தவர்-விரும்பப்பட்டவர்; நல்காமை-பிரிதல்; சொல்லுவ-பேசுபவை; போலும்-போல நின்றன.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: முன்பு நம்மை விரும்பினவர் நமக்கு அருளாமையைப் பிறர்க்குச் சொல்லுவனபோ லாகாநின்றன;
பரிப்பெருமாள்: முன்பு நம்மை விரும்பினவர் நமக்கு அருளாமையைப் பிறர்க்குச் சொல்லுவன போலா நின்றன;
பரிதி: கூடிய நாயகர் பிரிந்து வருத்துவித்தார் என்பதைச் சொல்லுதற்கு ஒக்கும்;
காலிங்கர்: தோழீ! நம்வயின் நயம் பெரிது உடையவரை நல்காமை படைத்துச் சொல்லுவனபோலும்;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) நம்மால் நயக்கப்பட்டவரது நல்காமையைப் பிறர்க்குச் சொல்லுவ போல நின்றன;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: சொல்லுவ போறல்: அதனை அவர் உணர்தற்கு அனுமானமாதல். 'நயந்தவர்க்கு' என்று பாடம் ஓதுவாரும் உளர்.

'நம்மை விரும்பினவர் நமக்கு அருளாமையைப் பிறர்க்குச் சொல்லுவ போல நின்றன' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'காதலரின் கொடுமையைக் காட்டுவன போலும்', 'நம்மால் விரும்பப்பட்ட காதலரது அன்பற்ற கொடுமையைப் பிறர்க்கு அறிவிப்பன போலும்', 'என் காதலர் இன்னும் வரவில்லையென்பதை (நான் சொல்லாமலும்) தாமே பிறருக்கு அறிவிப்பனவாக இருக்கின்றன', 'காதலர் அருள் செய்யாமையைப் பிறர்க்குச் சொல்லுவனபோலும்! ஆதலால் நீ ஆற்றவேண்டும', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

நம்மை விரும்பினவர் நமக்கு அருளாமையைப் பிறர்க்கு அறிவிப்பன போலும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

பசந்து பனிவாரும் கண்:
பதவுரை: பசந்து-நிறவேறுபாடுற்று; பனி-நீர்; வாரும்-சொரியும்; கண்-விழி.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: பசப்புற்று நீர்சொரிகின்ற கண்கள்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது தலைமகள் ஆற்றாமை கண்டு இக்கண்ணீர் அலராகா நின்றதென்று அவள் ஆற்றுதற்பொருட்டுத் தோழி கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: பசப்புற்று நீர்சொரிகின்ற கண்கள்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது தலைமகள் ஆற்றாமை கண்டு இக்கண்ணின் நீர் அலராகா நின்றதென்று அவள் ஆற்றுதற்பொருட்டுத் தோழி கூறியது.
பரிதி: பசலையும் நீர் மாறாத கண்ணும் என்றவாறு.
காலிங்கர்: இங்ஙனம் பசந்து பண்டை நலன் அழிந்து கலுழ்ந்து நீர் சோரும் என் கண்;
காலிங்கர் குறிப்புரை: எனவே அவரைத் தான் இயற்படமொழிந்தமை பொருளாயிற்று என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: பசப்பெய்தன்மேல் நீர் வார்கின்ற நின் கண்கள்;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: இனி நீ ஆற்றல் வேண்டும்.

'பசப்புற்று நீர்சொரிகின்ற கண்கள்' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'சோகை நிறம் பெற்று அழுகின்ற கண்கள்', 'பசப்பு நிறம் எய்தி நீர் பெருக்கும் கண்கள்', 'பசந்து கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருக்கிற என் கண்கள்', 'நிறம் வேறுபட்டுக் கண்ணீர் விடுகின்ற நின் கண்' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

நிறம் வேறுபட்டு நீர் பெருக்கும் கண்கள் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
நிறம் வேறுபட்டு நீர் வழிய நிற்கும் நம் கண்கள் நம்மை விரும்பிய தலைவர் அன்பு செய்யாமையைப் பிறர்க்குத் தாமே சொல்லிவிடும் போலும்.

நிறம் வேறுபட்டு நீர் பெருக்கும் கண்கள், நயந்தவர் நமக்கு அருளாமையைப் பிறர்க்கு அறிவிப்பன போலும் என்பது பாடலின் பொருள்.
'நயந்தவர்' யார்?

நல்காமை என்ற சொல்லுக்கு அருளாமை என்பது பொருள். அகத்திணைப் பாடல்களில் ‘நல்காமை’ என்பது அருளாமையைக் குறிக்கும்.
சொல்லுவ போலும் என்ற தொடர் உரைப்பன போலும் என்ற பொருள் தரும்.
பசந்து என்ற சொல்லுக்குப் பசப்புற்று, சோகை நிறம் பெற்று, நிறம் வேறுபட்டு எனப் பொருள் கொள்வர். நிறம் வேறுபட்டு எனற பொருள் பொருத்தம்.
பனிவாரும் என்ற தொடர்க்குக் கண்ணீர் சொரியும் என்று பொருள்.
கண் என்றது கண்கள் குறித்தது.

நம்மை விரும்பியவர் திரும்பிவந்து அருள் செய்யாமையை நிறம் மங்கி நீர் சொரியும் கண்களே பிறர்க்குக் காட்டிக் கொடுத்துவிடும் போலும்.

காதலர் கடமை காரணமாக நெடுந்தொலைவு சென்றிருக்கிறார். தலைவிக்கு அவரது பிரிவு பொறுக்கமுடியாததாக இருக்கிறது. அவர் நினைவாலேயே தூக்கம் தொலைந்தது. கண்களிலே சோகை படிந்தது. அவரை நினைந்து கலுழ்ந்து நீர் சொரிகின்றது கண்கள்.
'விரும்பித்தானே என்னை மணந்தார். இப்பொழுது ஏன் விரைந்து இல்லம் திரும்பி அருள் செய்யாமல் இருக்கிறார்' எனக் கேட்டு வருந்திப் புலம்புகிறாள் தலைவி. பொழுதெல்லாம் காதலரையே எண்ணி எண்ணி அழுததால் உடல் வாட்ட முறுகிறது. அதன் உறுப்புக்கள் வாடி அழகு இழக்கின்றன. அவற்றில், காதலுக்குக் காரணமான கண்களே முதலில் நலன் அழிவது. அவை பசலை கண்டு கண்ணீர் வடிக்கின்றன. ஒளி இழந்து பனிவாரும் -நீர் ஒழுகும்- கண்களே தலைவர் எனக்கு அருள் செய்யவில்லை என்னும் செய்தியைப் பிறர்க்கு அறிவித்திவிடுகின்றனவே என அவள் வேதனைப்படுகிறாள்.

தலைமகள் ஆற்றாமை கண்டு இக்கண்ணீர் அலராகா நின்றதென்று அவள் ஆற்றுதற்பொருட்டுத் தோழி கூறியது என்று மணக்குடவரும் அவரைத் தான் இயற்படமொழிந்தமை பொருளாயிற்று என்று தோழிக்குத் தலைவி கூறியதாகக் காலிங்கரும் உரை பகன்றனர்.

'நயந்தவர்' யார்?

'நயந்தவர்' என்றதற்கு நம்மை விரும்பினவர், நம்வயின் நயம் பெரிது உடையவர், நமமால் நயக்கப்பட்டவர், விரும்பி மணந்தவர், காதலர், நம்மால் விரும்பப்பட்ட காதலர், நான் நயந்தவர்-நான் ஆசை கொண்டவர், நம்மை விரும்பிய துணைவர், விரும்பிய காதலர், விரும்பி அணைந்தவர், நம்மால் விரும்பப்பட்டவர், விரும்பிய காதலர், நான் விரும்பியவர், விரும்பியவர் என்று உரையாசிரியர்கள் பொருள் கூறினர்.
இவற்றுள் நம்மால் நயக்கப்பட்டவர் என்பதைவிட நம்மை விரும்பியவர் என்பது சிறந்தது.

'நயந்தவர்' என்ற சொல்லுக்கு விரும்பியவர் என்பது பொருள்.

நிறம் வேறுபட்டு நீர் பெருக்கும் கண்கள் நம்மை விரும்பினவர் நமக்கு அருளாமையைப் பிறர்க்கு அறிவிப்பன போலும் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

பிரிவுத் துயர் காரணமாக சொரியும் நீரால் கண் உறுப்புநலனழிதல் கூறும் பாடல்.

பொழிப்பு

பசப்பு அடைந்து நீர் பெருக்கும் கண்கள் நம்மை விரும்பினவர் நமக்கு அருளாமையைப் பிறர்க்கு அறிவிப்பன போலும்