இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1230பொருள்மாலை யாளரை உள்ளி மருள்மாலை
மாயும்என் மாயா உயிர்

(அதிகாரம்:பொழுதுகண்டு இரங்கல் குறள் எண்:1230)

பொழிப்பு: (பிரிவுத்துன்பத்தால்) மாயாமல் நின்ற என் உயிர், பொருள் காரணமாகப் பிரிந்துசென்ற காதலரை நினைத்து மயங்குகின்ற இம் மாலைப்பொழுதில் மாய்கின்றது.

மணக்குடவர் உரை: பொருள் தேடுதலையே தமக்கு இயல்பாக உடையவரை நினைத்து மயங்கின மாலைப்பொழுதிலே எனது சாகமாட்டாத உயிர் மெலியாநின்றது.
இது மாலையாலடர்ப்புண்ட தலைமகள் தலைமகன் அன்பும் அறனும் இலனென்று நினைத்துத் தன்னுள்ளே சொல்லியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) மாயா என் உயிர் -காதலர் பிரிவைப் பொறுத்து இறந்துபடாதிருந்த என் உயிர்; பொருள் மாலையாளரை உள்ளி மருள் மாலை மாயும் - இன்று பொருளியல்பே தமக்கியல்பாக உடையவரை நினைந்து, இம்மயங்கும் மாலைக்கண்ணே இறந்துபடாநின்றது.
('குறித்த பருவம் கழியவும், பொருள் முடிவு நோக்கி வாராமையின் சொல் வேறுபடாமையாகிய தம்மியல்பு ஒழிந்தவர் அப்பொருளியல்பே தம் இயல்பாயினார், காலம் இதுவாயிற்று, இனி நீ சொல்கின்றவாற்றால் பயனில்லை', என்பதாம்.)

சி இலக்குவனார் உரை: காதலரின் பிரிவைப் பொறுத்து இறந்து படாதிருந்த என் உயிர், பொருள் இயல்பே தமக்கு இயல்பாக உடையவரை நினைந்து மயக்கத்தைத் தரும் மாலைப்போதில் இறக்கும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
பொருள்மாலை யாளரை உள்ளி மாயா என் உயிர் மருள்மாலை மாயும்.


பொருள்மாலை யாளரை உள்ளி:
பதவுரை: பொருள்-சொத்து; மாலையாளரை-இயல்பாகவுடையவரை; உள்ளி-நினைத்து.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: பொருள் தேடுதலையே தமக்கு இயல்பாக உடையவரை நினைத்து;
பரிப்பெருமாள்: பொருள் தேடுதலை செய்தலே தமக்கு இயல்பாக உடையவரை நினைத்து;
பரிதி: பொன்மேலே ஆசைவைத்த நாயகரை நினைந்து;
காலிங்கர்: தோழீ! நம்மை இனிது ஆளும் முறைமை அன்றித் தான் தெளித்த சொல் தேராது பொருள் வளர்த்தலை ஓர் இயல்பாக ஆண்டு 'அகன்றவரை நினைந்து நினைந்து;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.)இன்று பொருளியல்பே தமக்கியல்பாக உடையவரை நினைந்து;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'குறித்த பருவம் கழியவும், பொருள் முடிவு நோக்கி வாராமையின் சொல் வேறுபடாமையாகிய தம்மியல்பு ஒழிந்தவர் அப்பொருளியல்பே தம் இயல்பாயினார், காலம் இதுவாயிற்று, இனி நீ சொல்கின்றவாற்றால் பயனில்லை', என்பதாம்.

'பொருளியல்பே தமக்கியல்பாக உடையவரை நினைந்து' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'பொருள் மயக்கம் உடையவரை நினைந்து', 'பொருள் ஈட்டுதலையே தமக்கு இயல்பாகக் கொண்ட காதலரைநினைத்து', 'பொருள் சம்பாதிக்கும் முறையில் என்னைப் பிரிந்து போயிருக்கிற காதலர் வந்துவிடுவார் என்ற ஆசையால்', 'பொருள் கருதி அதன் தன்மையே தமக்கியல்பாகச் சென்றவரை நினைந்து', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

பொருள் தேடுதலையே தமக்கு இயல்பாக உடையவரை நினைத்து என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

மருள்மாலை மாயும் என் மாயா உயிர்:
பதவுரை: மருள்-மயங்கிய; மாலை-மாலைப் பொழுது; மாயும்-இறந்துபடா நின்றது; என்-எனது; மாயா-இறவா; உயிர்-உயிர்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: மயங்கின மாலைப்பொழுதிலே எனது சாகமாட்டாத உயிர் மெலியாநின்றது.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது மாலையாலடர்ப்புண்ட தலைமகள் தலைமகன் அன்பும் அறனும் இலனென்று நினைத்துத் தன்னுள்ளே சொல்லியது.
பரிப்பெருமாள்: மயங்கின மாலைப்பொழுதிலே எனதாய்ச் சாவமாட்டாத உயிர் மெலியாநின்றது.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது மாலையாலடர்ப்புண்ட தலைமகள் தலைமகன் அன்பும் அறனும் இலனென்று நினைத்துத் தன்னுள்ளே சொல்லியது.
பரிதி: நமக்கு மயக்கம் செய்யப்பட்ட மாலை என்னும் பெண் மாயமாவது கண்டிருந்தும் என் உயிர் மாய்ந்தது இல்லை என்றவாறு.
காலிங்கர்: இம்மருண்மாலைப் பொழுதுடனே இனி மாய்வது போலும் என் மாயாத உயிர்;
காலிங்கர் குறிப்புரை: எனவே முன்னமும் மாயாதிருந்து வருந்தும் உயிர் வாழ்க்கைதன்னைப் பெரிது முனிந்து உரைத்தாள் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: காதலர் பிரிவைப் பொறுத்து இறந்துபடாதிருந்த என் உயிர் இம்மயங்கும் மாலைக்கண்ணே இறந்துபடாநின்றது.

'பிரிவைப் பொறுத்து இறந்துபடாதிருந்த என் உயிர் இம்மயங்கும் மாலைக்கண்ணே இறந்துபடாநின்றது' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'பொறுத்த என்னுயிர் இம்மாலையில் போகும்', 'பகலும் இருளும் மயங்குகின்ற மாலைப்பொழுதில் சாகாமல் நின்ற உயிர் சாகின்றது', 'மாயாமல் இருந்துகொண்டிருக்கிற என் உயிர் என்னை நடுங்கச் செய்கிற இந்த மாலைப்பொழுதால் மாய்ந்துவிடுமோ என்று அஞ்சுகிறேன்', 'மயக்கஞ்செய்யு மாலைப் பொழுதின்கண், என் அழியா உயிர், மறைந்தொழிகின்றது' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

சாகாமல் நின்ற என் உயிர், மயங்குகின்ற மாலைப்பொழுதில் சாகின்றது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
பொருள் வளர்த்தலை ஓர் இயல்பாக உடைய காதலரை நினைத்து, பிரிவைத் தாங்கிக் கொண்டு இதுவரை இறவாமல் இருந்த என் உயிர், இரவும் பகலும் மயங்குதற்குரிய மாலைப் பொழுதில், அழிகின்றது.

பொருள்மாலையாளரை நினைத்துச் சாகாமல் நின்ற என் உயிர், மயங்குகின்ற மாலைப்பொழுதில் சாகின்றது என்பது பாடலின் பொருள்.
'பொருள்மாலையாளர்' யார்?

உள்ளி என்ற சொல்லுக்கு நினைந்து என்பது பொருள்.
மருள்மாலை என்ற தொடர் மயக்கம் தரும் மாலை என்ற பொருள் தரும்.
மாயும் என்ற சொல்லுக்கு அழியும் என்று பொருள்.
என மாயா உயிர் என்றது என்னுடைய அழியாத உயிர் என்ற பொருளது.

பொருள்தேடிப் போயுள்ள காதலரை நினைத்து இறந்துபடாமல் இருக்கின்றேன். ஆனால் மயங்கும் இந்த மாலைப்பொழுதைப் பொறுக்கமுடியாமல் செத்துக் கொண்டிருக்கிறேன்.

பொருள் தேடும் விருப்பினால் தலைவன் பிரிந்து சென்றிருக்கிறான். தலைவி தனிமையில் வருந்திக் கொண்டிருக்கிறாள். உடல் நலம் கெட்டு, உறக்கமின்றி துன்புறுகிறாள். மாலைப்பொழுது வந்துவிட்டால் யாரோ அவளைக் கொல்லவருவது போல உணர்கிறாள். காதலனை நினைத்துத்தான் அவள் உயிர் போகாது இருக்கிறது; ஆனாலும் இரவும் பகலும் மயங்குதற்குரிய மாலை நேரம் வந்துவிட்டால் அதுவும் நீங்கிவிடும்போல் இருக்கிறது என்கிறாள். மாலைப்பொழுதின் தாக்கத்தை எதிர் கொள்ள முடியாமல் ஒவ்வொரு மாலையும் செத்துப் பிழைப்பதாக எண்ணுகிறாள். 'பொருள் தேடுதலைச் செய்தலே தமக்கு இயல்பாக உடையவர்' என்று காதலனை அழைப்பது 'இங்கே ஒருத்தி காதல் நோயால் செத்துக் கொண்டிருக்கிறாள். அங்கே அப்படி என்ன பொருள் தேடவேண்டியிருக்கிறது அவர்க்கு' என்று அவள் நினைப்பதை உணர்த்துவது. மாலைப்பொழுது தனிமையில் உள்ள தலைவிக்கு உயிர் போவதுபோன்ற துன்பம் தருவது என்கிறது இப்பாடல்.

'பொருள்மாலையாளர்' யார்?

பொருள்மாலையாளர் என்றதற்கு பொருள் தேடுதலையே தமக்கு இயல்பாக உடையவர், பொன்மேலே ஆசைவைத்த நாயகர், பொருள் வளர்த்தலை ஓர் இயல்பாக ஆள்பவர், பொருளியல்பே தமக்கியல்பாக உடையவர், பொருள்தேடும் இயல்பினர், பொருள் மயக்கம் உடையவர், பொருள் ஈட்டுதலையே தமக்கு இயல்பாகக் கொண்ட காதலர், பொருள் தேடும் முறையில் சென்றுள்ள காதலர், பொருள் தேடுதலையே இயல்பாக உடைய துணைவர், பொருள் கருதி அதன் தன்மையே தமக்கியல்பாகச் சென்றவர், பொருள் இயல்பே தமக்கு இயல்பாக உடையவர், பொருள் ஈட்டுதலையே இயல்பாக உடைய தலைவர், பொருள் மயக்கமே பெரிதாக உடையவர், பொருளையே விரும்பி என்னைப் பிரிந்த காதலர், செல்வமே முக்கியமாக நினைப்பவர் என்று உரையாசிரியர்கள் பொருள் கூறினர்.
பொருள் ஈட்டக் காதலன் சென்றிருப்பது இயல்பான செயல். தலைவிக்கும் அது நன்கு தெரியும். அவளிடம் சொல்லி விடைபெற்றுத்தான் சென்றிருக்கிறான். ஆயினும் பிரிவின் கொடுமை தாங்கமுடியாமல் பொருள் மயக்கம் கொண்டவர் என்று அவனை வசை பாடுகிறாள்.

'பொருள்மாலையாளர்' என்பதற்கு பொருள் தேடுதலையே தமக்கு இயல்பாக உடையவர் என்பது பொருள்.

பொருள் தேடுதலையே தமக்கு இயல்பாக உடையவரை நினைத்துச் சாகாமல் நின்ற என் உயிர், மயங்குகின்ற மாலைப்பொழுதில் சாகின்றது என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

பொருளை மணந்தவர் போல் உள்ளாரே என் கணவர் என்று மாலை கண்டு மருளும் தலைவியின் பொழுதுகண்டு இரங்கல் பாடல்.

பொழிப்பு

பொருள் தேடுதலை இயல்பாய் உடையவரை நினைந்து பொறுத்திருந்த என் உயிர் மயங்குகின்ற மாலையில் அழியும்.