இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1229பதிமருண்டு பைதல் உழக்கும் மதிமருண்டு
மாலை படர்தரும் போழ்து

(அதிகாரம்:பொழுதுகண்டு இரங்கல் குறள் எண்:1229)

பொழிப்பு: அறிவு மயங்கும்படியாக மாலைப்பொழுது வந்து படரும்போது, என் அறிவுநிலை கலங்கித் துன்பத்தால் வருந்தும்.

மணக்குடவர் உரை: என்மதி நிலைகலங்க மயக்கத்தை யுடைத்தாகிய மாலைக்காலம் வரும்பொழுது இப்பதியெல்லாம் மயங்கித் துன்பமுறாநிற்கும்.
மதி - மானம்

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) (இதற்கு முன்னெல்லாம் யானே மயங்கி நோயுழந்தேன்) மதி மருண்டு மாலை படர்தரும் போழ்து - இனிக் கண்டாரும் மதி மருளும் வகை மாலை வரும்பொழுது; பதி மருண்டு பைதல் உழக்கும் - இப்பதியெல்லாம் மயங்கி நோயுழக்கும்.
('மதி மருள' என்பது 'மதி மருண்டு' எனத் திரிந்து நின்றது. கூற்றமாகக் கருதிக் கூறினாளாகலின் 'மாலை படர்தரும் போழ்து' என்றாள். 'யான் இறந்து படுவல்' என்பதாம். 'மாலை மயங்கி வரும் போழ்து என் மதி நிலை கலங்கி நோயும் உழக்கும்' என்று உரைப்பாரும் உளர்.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: மாலைக்காலம் மயங்கி வரும்பொழுது என் அறிவுநிலை கலங்கித் துன்பத்தால் வருந்தும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
மாலை மருண்டு படர்தரும் போழ்து மதி பதிமருண்டு பைதல் உழக்கும்.


பதிமருண்டு பைதல் உழக்கும்:
பதவுரை: பதி-நிலையிடம்; மருண்டு-மயங்கி; பைதல்-துன்பம்; உழக்கும்-அநுபவிக்கும்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: இப்பதியெல்லாம் மயங்கித் துன்பமுறாநிற்கும்;
பரிப்பெருமாள்: இப்பதியெல்லாம் மயங்கித் துன்பம் உறாநிற்கும்;
காலிங்கர்: தோழீ! தன்பதியினுள் தணிந்து நில்லாது; தடுமாறிச் சாலத் துயர் உழக்கும் என் நெஞ்சானது;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) (இதற்கு முன்னெல்லாம் யானே மயங்கி நோயுழந்தேன்) இப்பதியெல்லாம் மயங்கி நோயுழக்கும்.

'இப்பதியெல்லாம் மயங்கித் துன்பமுறாநிற்கும்' என்றபடி மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள், பரிமேலழகர் ஆகிய பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர். காலிங்கர் 'தன்பதியினுள் தணிந்து நில்லாது; தடுமாறிச் சாலத் துயர் உழக்கும் என் நெஞ்சானது' என்றார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'ஊரே மயங்கி வருந்தும்', 'இருக்கிற இடம் தடுமாறும்படி துன்பம் உண்டாகிறது', 'நான் மாத்திரமல்லள், ஊர்முழுவதும் மதிமயங்கித் துன்பப்படும்', 'இந்நாட்டில் உள்ளார் மயங்கித் துன்பத்தால் வருந்துவார்கள்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

என்நிலை கலங்கித் துன்பத்தால் வருந்தும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

மதிமருண்டு மாலை படர்தரும் போழ்து:
பதவுரை: மதி-அறிவு; மருண்டு-மயங்கும் வகை; மாலை-மாலைப் பொழுது; படர்தரும்-பரவிய(பொழுது); போழ்து-நேரம்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: என்மதி நிலைகலங்க மயக்கத்தை யுடைத்தாகிய மாலைக்காலம் வரும்பொழுது.
மணக்குடவர் பதவுரை: மதி - மானம்
பரிப்பெருமாள்: என்மனன் நிலைகலங்கித் துன்பம் உறாநிற்கும்; மயக்கத்தை யுடைத்தாகி மாலைப்பொழுது வருங்காலம்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: மதி என்பதனை முன்னே கூட்டுக. மதி-மனம். 'அறிவில்லாதவரைப் போல மயங்குதல் தக்கது அன்று; நமக்கு ஆற்றியிருத்தல் கடன்' என்ற தோழிக்குத் தன் குறிப்பின்றியும் இம்மாலையைக் கண்டபொழுதே என் மனம் மயங்கும் என்று தலைமகள் கூறியது.
காலிங்கர்: பெரும்பகல் எல்லாம் வருந்தி ஆற்றிய என் மனமானது வெண்மையும் கருமையும் வேற்றுமை செய்யும் பகலும் இரவும் போல் அன்றி நிறம் மயங்கு உருபிற்றாகிய மாலையானது இன்னணம் வந்து ஆர்க்கும் நேரத்து. காலிங்கர் குறிப்புரை: மற்று அதனை அறியாது நீ ஆற்றுகில்லை என்று என்னை இடித்துச் சொல்வது என்னை? என்பது பொருள் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: இனிக் கண்டாரும் மதி மருளும் வகை மாலை வரும்பொழுது.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'மதி மருள' என்பது 'மதி மருண்டு' எனத் திரிந்து நின்றது. கூற்றமாகக் கருதிக் கூறினாளாகலின் 'மாலை படர்தரும் போழ்து' என்றாள். 'யான் இறந்து படுவல்' என்பதாம். 'மாலை மயங்கி வரும் போழ்து என் மதி நிலை கலங்கி நோயும் உழக்கும்' என்று உரைப்பாரும் உளர்.

'மதி மருளும் வகை மாலை வரும்பொழுது' என்றபடி மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள், பரிமேலழகர் ஆகியோர் இப்பகுதிக்கு உரை கூற காலிங்கர் 'நிறம் மயங்கு உருபிற்றாகிய மாலைப் பொழுது ஆர்க்கும் நேரத்து' என்று பொருள் கூறினார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'திங்களோடு மாலைக்காலம் வரும்போது', 'மாலைப் பொழுதை நினைத்தாலுங்கூட என் அறிவு கலங்கி', 'என் மதிமயங்கும்வண்னம் மாலைப் பொழுது பரவிய காலத்தில்', 'கண்டார் அறிவு மயங்குமாறு மாலைப்போது வரும் காலத்தில்' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

மாலைக்காலம் மயங்கி பரவும்பொழுது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
மாலைப் பொழுது மயங்கிப் பரவும்போது எனக்குப் பைத்தியம் பிடித்தது போல் ஆகிவிடுகிறது.

மாலைக்காலம் மயங்கிப் பரவும்பொழுது என் பதிமருண்டு துன்பத்தால் வருந்தும் என்பது பாடலின் பொருள்.
'பதிமருண்டு' என்ற தொடர் குறிப்பது என்ன?

பைதல் உழக்கும் என்ற தொடர் துன்பத்தால் வருந்தும் என்ற பொருள் தரும்.
மதிமருண்டு என்ற தொடர்க்கு அறிவு மயங்கி என்று பொருள்.
மாலை என்ற சொல் மாலைப்பொழுது என்ற பொருளது.
படர்தரும் போழ்து என்ற தொடர் பரவும் பொழுது எனப்பொருள்படும்.

மாலைக்காலம் மயங்கிப் பரவும்போது என் அறிவுநிலை கலங்கித் துன்பத்தால் வருந்தும்.

தலைவர் கடமை ஆற்றுவதற்காக அயல் சென்றிருக்கிறார். காதலி அவரின் பிரிவு தாங்கமுடியாமல் வருந்திக்கொண்டிருக்கிறாள். உடல் மெலிகிறது. உறக்கமும் கொள்ள முடியவில்லை. பொழுது வேறு துன்பப்படுத்துகிறது. மாலைப் பொழுது வந்தால் காதல்நோய் மிகுந்து காணப்படுகின்றது. கொலை செய்துவிடப் போகிறது என்ற அளவிற்கு மாலை அச்சுறுத்துகிறது. இதோ இன்றும் மாலை மயங்கிப் படர்ந்து வருகிறது. என் நிலை கலங்குகிறது. என்ன செய்யப்போகிறேனோ என்ற எண்ணம் என்னைக் கிறுக்குப் பிடித்தவள் ஆக்குகிறது.

முன்சொன்ன உரையில் பதி என்பதற்கு நிலை என்று பொருள் கொள்ளப்பட்டது. பதி என்ற சொல்லுக்கு ஊர் எனப் பொருள் கொண்டு எழுந்த உரைகளே மிகுதி. இந்த இரண்டாவது வகை உரைகள் 'தலைவி ஊராரின் வாழ்வில் ஒருவகை மயக்கம் இருப்பதாக உணர்ந்து அவர்கள் எல்லோரும் பகலில் இருந்ததுபோல் இப்போது இல்லாமல் மயங்கித் துன்புறுவதுபோல் தோன்றுகிறார்கள். "மாலைப்பொழுது வந்து படரும்போதுஎனக்குத்தான் அறிவு மயங்குகிறதோ என எண்ணினேன். இந்த ஊரும் என்னைப்போல் மயங்கித் துன்பத்தால் வருந்துகிறதே" என்கிறாள்' எனச் சொல்கின்றன.

சி இலக்குவனார் 'திங்கள் (சந்திரன்) ஞாயிறு போன்று காலையில் தோன்ற வேண்டும். அறிவு மயங்கி மாலையில் வந்து விட்டதாகக் கருதுகின்றாள் தலைவி. அம்மதி வந்ததும் மாலைப்பொழுதில் நகர் முழுவதும் இனிய காட்சிகள் விளங்குகின்றன. காதலர்கள் தத்தம் துணையுடன் ஆடிப்பாடிப் பொழுது போக்குகின்றனர். இக்காட்சிகள் தலைவிக்குத் தலைவன் நினைப்பை மிகுதிப்படுத்துகின்றன. இதனால் தலைவி வருந்துகின்றாள். இக்குறட்பாவுக்குப் பிற உரையாசிரியர்கள் கூறும் உரை பொருத்தமற்றதாகத் தோன்றுகின்றது' என்று வேறொரு வகையில் பொருளுரைக்கிறார்.

'மாலை மருண்டு படர்தரும் போழ்து, மதி பதிமருண்டு பைதல் உழக்கும்' என்று வாசித்தால் இக்குறளின் பொருள் எளிதாகும். எனவே முதலில் சொல்லப்பட்ட உரையே இக்குறளுக்குப் பொருத்தமான உரையாகிறது.

'பதிமருண்டு' என்ற தொடர் குறிப்பது என்ன?

பதிமருண்டு என்ற தொடர்க்கு ஊரே மயங்கி, இவ்வூர் முழுவதுமே மயங்கி, இவ்வூரினர் மயங்கி, ஊர்முழுவதும் (மதி)மயங்கி, இந்நாட்டில் உள்ளார் மயங்கி, உலகமே மயங்கி, இவ்வூரார் அனைவரும் மயங்கி, இந்நகர் முழுதும் மயங்கி, இந்த ஊரையே மயக்கி, இந்த ஊரே மயங்கி, இந்த ஊரும் மருண்டு என்று பொருள் கூறினர்.
ஏறக்குறைய அனைத்து உரையாசிரியர்களுமே பதி என்றதற்கு ஊர் என்றுதான் பொருள் கொள்கின்றனர். ஆனால் பரிமேலழகர் தனது விளக்கவுரையில் ''மாலை மயங்கி வரும் போழ்து என் மதி நிலை கலங்கி நோயும் உழக்கும்' என்று உரைப்பாரும் உளர்' என்கிறார். இவ்வுரையின்படி பதிமருண்டு என்ற தொடர்க்கு நிலை கலங்கி எனப் பொருளாகிறது. இதுபற்றி இரா சாரங்கபாணி 'இவ்வுரை யாருடையது என்பது புலப்படவில்லை. அவ்வுரைக்கு மதி பதிமருண்டு பைதலுழக்கும் என்று கூட்டுக' என்று கருத்துக் கூறி அவரது குறள் உரையையும் அதன் அடிப்படையிலேயே அமைக்கிறார். 'பதி-நிலை என்னும் பொருளாதாதலைப் ‘........பதியிற் கலங்கிய மீன் (நலம் புனைந்து உரைத்தல், குறள் 1116 பொருள்: ...தம் இடத்திலிருந்து மயங்கித் திரியும் வானத்து மீன்கள்)’ என்ற குறளால் அறியலாம்' என்றும் இரா சாரங்கபாணி குறிப்பு தருகிறார்.

பதிமருண்டு என்ற தொடர்க்கு நிலை கலங்கி என்பது பொருள்.

மாலைக்காலம் மயங்கிப் பரவும்பொழுது என்நிலை கலங்கித் துன்பத்தால் வருந்தும் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

மாலைப்பொழுது என்னை நிலைகுலையச் செய்கிறது என்று தலைவி சொல்லும் பொழுதுகண்டு இரங்கல் பாடல்.

பொழிப்பு

மாலைக்காலம் மயங்கி வரும்பொழுது என் நிலை கலங்கித் துன்பத்தால் வருந்தும்.