இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1228அழல்போலும் மாலைக்குத் தூதாகி ஆயன்
குழல்போலும் கொல்லும் படை

(அதிகாரம்:பொழுதுகண்டு இரங்கல் குறள் எண்:1228)

பொழிப்பு:ஆயனுடைய புல்லாங்குழல், நெருப்புப்போல் வருந்தும் மாலைப் பொழுதிற்குத் தூதாகி என்னைக் கொல்லும் படையாக வருகின்றது.மணக்குடவர் உரை: நெருப்பையொத்த இம்மாலைப் பொழுதிற்கு முன்பு தூதாகி வந்து இப்பொழுது கொல்லுதற்குப் படையுமாகி வரவல்லது ஆயன் ஊதுங்குழலோ?
இப்பொழுது வருத்துதலின் படை என்றாள்.

பரிமேலழகர் உரை: ஆயன் குழல் - முன்னெல்லாம் இனியதாய்ப் போந்த ஆயன் குழல்; அழல் போலும் மாலைக்குத் தூதாகி - இது பொழுது அழல்போலச் சுடுவதாய மாலைக்குத் தூதுமாய்; கொல்லும்படை-அது வந்து என்னை கொல்வுழிக் கொல்லும் படையும் ஆயிற்று.
(பின்னின்ற 'போலும்' என்பது உரையசை. முன்னரே வரவுணர்த்தலின் தூதாயிற்று; கோறற் கருவியாகலின் படையாயிற்று. 'தானே சுடவல்ல மாலை, இத்துணையும் பெற்றால் என் செய்யாது'? என்பதாம்.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: நெருப்புப் போலச் சுடும் மாலைக் காலத்திற்கு இடையனின் புல்லாங்குழல் தூதாக வந்து பின் கொல்லும் படைக்கருவி போன்று வருத்தும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
ஆயன் குழல் அழல் போலும் மாலைக்குத் தூதாகி கொல்லும்படை.


அழல்போலும் மாலைக்குத் தூதாகி:
பதவுரை: அழல்-நெருப்பு; போலும்-ஒத்திருக்கிற; மாலைக்குத்-மாலைப்பொழுதிற்கு; தூதாகி-தூது ஆய்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: நெருப்பையொத்த இம்மாலைப் பொழுதிற்கு முன்பு தூதாகி வந்து;
பரிப்பெருமாள்: நெருப்பையொத்த இம்மாலைப் பொழுதிற்கு முன்பு தூதாகி வந்து;
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: அவர் பிரிவதன்மும் இன்பம் நுகர்தற்குக் காலம் பார்த்து இருந்துழி மாலை வருகின்றது என்று தூதாய் வருதலின், 'தூது' என்றாள். அழல்போலும் மாலை என்றது பிரிந்த காலத்துக் கொடுமை செய்தலான் அதற்குக் குணமாகக் கூறினாள். இது, மாலையொடு வந்த சூழலும் கொடிது என்று கூறியது.
பரிதி: தீப்போலவரும் மாலைப் பொழுதிற்கும்;
காலிங்கர்: இனி இவ்விடத்து வரப்புகுகின்ற வடவைத்தீப் போலும் மாலைப் பொழுதுக்குத் தூதாகி வந்து;
பரிமேலழகர்: இது பொழுது அழல்போலச் சுடுவதாய மாலைக்குத் தூதுமாய்;

'நெருப்பையொத்த இம்மாலைப் பொழுதிற்கு முன்பு தூதாகி வந்து' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'தீப்போன்ற மாலைக்கும் தூதும் ஆகும்', 'நெருப்பைப்போல என் உடலைக் காம வேதனையால் கொதிக்கச் செய்கிற மாலைப் பொழுது வருகிறது என்ற சேதியை அறிவிக்கிற', 'தீப்போலச் சுடுகின்ற மாலைப் பொழுதிற்கு இடையன் குழலானது தூதாக வந்து', 'இப்பொழுது நெருப்பு போலச் சுடுகின்ற மாலைப்பொழுதுக்குத் தூதுமாகி', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

நெருப்புப் போலச் சுடும் மாலைக் காலத்திற்கு தூதாக வந்து என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

ஆயன் குழல்போலும் கொல்லும் படை:
பதவுரை: ஆயன்-இடையன்; குழல்-புல்லாங்குழல்; போலும்-ஒத்திருக்கிற; கொல்லும்-கொல்லும்; படை-கொலக் கருவி.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: இப்பொழுது கொல்லுதற்குப் படையுமாகி வரவல்லது ஆயன் ஊதுங்குழலோ?
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இப்பொழுது வருத்துதலின் படை என்றாள்.
பரிப்பெருமாள்: இப்பொழுது கொல்லுதற்குப் படையுமாகி வரவல்லது ஆயன் ஊதுங்குழலோ?
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இப்பொழுது வருத்துதலின் படை என்றாள்.
பரிதி: அதன் படை வருவதற்கும் தூது ஆயரின் குழல்; அது வந்து கொல்லும் என்றவாறு.
காலிங்கர்: நம்மைக் கொல்லும் கருவியானது அம்மாலை தன்வரவு அறிந்தும் சூழாது வரும் ஆயன் விளிக்குங் குழற் கருவி போலும்; எனவே இனி அக்குழல்விளி கேட்பினும் ஆற்றமாட்டேன்;
காலிங்கர் குறிப்புரை: அதனால் அம்மாலைப் பொழுது வரின் என் செய்வல் என்று இங்ஙனம் கூறினாள் தலைமகள் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: முன்னெல்லாம் இனியதாய்ப் போந்த ஆயன் குழல் அது வந்து என்னை கொல்வுழிக் கொல்லும் படையும் ஆயிற்று.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: பின்னின்ற 'போலும்' என்பது உரையசை. முன்னரே வரவுணர்த்தலின் தூதாயிற்று; கோறற் கருவியாகலின் படையாயிற்று. 'தானே சுடவல்ல மாலை, இத்துணையும் பெற்றால் என் செய்யாது'? என்பதாம்.

'இப்பொழுது கொல்லுதற்குப் படையுமாகி வரவல்லது ஆயன் ஊதுங்குழலோ?' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'புல்லாங்குழல் என்னைக் கொல்லும் படையாகும்', 'இடையனுடைய புல்லாங்குழலின் ஓசைகூட என்னைக் கொல்லவரும் ஆயுதம் போல் அச்சமுண்டாக்குகிறது', 'பின் கொல்லும் ஆயுதம்போலவுமிருக்கின்றது', 'ஆயனுடைய புல்லாங்குழல், அது வந்து என்னைக் கொல்லும்போது கொல்லும் கருவியும் ஆயிற்று' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

ஆயனின் புல்லாங்குழல் ஓசை என்னைக் கொல்லும் படைக்கருவி போலும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.நிறையுரை:
மாலைப் பொழுது நெருப்பாய் தோன்ற, தொலைவில் கேட்கும் ஆயனின் புல்லாங்குழலின் ஓசை உயிர் நீக்க வரும் படைக்கருவி போலும் எனத் தலைவி கூறுகிறாள்.

நெருப்புப் போலச் சுடும் மாலைக் காலத்திற்கு தூதாக வந்து ஆயனின் புல்லாங்குழல் ஓசை என்னைக் கொல்லும் படைக்கருவி போலும் என்பது பாடலின் பொருள்.
'ஆயன் குழல்' குறிப்பது என்ன?

அழல்போலும் என்ற தொடர்க்கு நெருப்புப் போன்ற என்பது பொருள்.
மாலைக்குத் தூதாகி என்ற தொடர் மாலைப் பொழுதுக்குத் தூதாகி நின்று என்பது பொருள்.
ஆயன் குழல் என்ற தொடர்க்கு இடையனின் புல்லாங்குழல் என்று பொருள்.
(இரண்டாவது உள்ள) போலும் என்ற சொல் அசை என்பர்.
கொல்லும் படை என்ற தொடர் கொல்லுகின்ற கருவி என்ற பொருளது.

ஆயனின் புல்லாங்குழல் எழுப்பும் ஓசை தீயைப் போல் சுடுகின்ற மாலைப் பொழுதுக்குத் தூதாகிக் கொலை செய்வதற்கென்றே வருகின்ற படைக்கருவி போலும்!

மாலைக் காலம் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி தரும் நேரம். அமைதியான மாலை நேரத்தில் தொலைவில் இருந்து வரும் ஆயனின் புல்லாங்குழல் இசை கேட்பதற்கு இன்பமாகவும் உள்ளத்திற்கு இதமாகவும் இருக்கும். ஆனால் தொழில் காரணமாகப் பிரிந்து சென்றிருக்கும் காதலன் நினைவால் தனிமையில் வாடும் தலைவிக்கோ அது துன்ப காலத்தை அறிவிக்கும் தூதுவனாகவும் தன்னைக் கொல்லவரும் படைக்கருவி போலவும் தோன்றுகிறது.
கிராமங்களில் மேய்ச்சலுக்குப் போன மாடுகள் மாலை நேரத்தில் வீடு திரும்பும். பல திசைகளில் மேய்ந்து கொண்டிருக்கும் அவற்றை எல்லாம் திரும்பி ஆயனிடம் வந்து சேர்வதற்காக அவன் புல்லாங்குழலை எடுத்து ஊதுவான். மாடுகளை அழைப்பதற்காக ஊதிய குழல் ஓசை தனிமையில் இருக்கும் தலைவிக்குக் கேட்கிறது. மாலை நேரம் நெருங்குகிறது என்பதை உணர்கிறாள். ஒருபுறம் மாலைநேரம் நெருப்பாகத் தோன்றும்போது மறுபுறம் தொடர்ந்து வரும் குழல் ஓசை காற்றினிலே விரைந்து வரும் கொல்லும் படைக்கருவி போல் இருப்பதாக அச்சப்படுகிறாள். நெருப்பைப்போல என் உடலைக் காம வேதனையால் கொதிக்கச் செய்கிற மாலைப் பொழுது நெருங்கி வருகிறது என்பதைத் தெரிவிக்கும் தூதாக வந்தது ஆயனின் புல்லாங்குழல் இசை. நெருப்புப்போன்ற மாலைப்பொழுதுக்கு ஆயன் குழல் தூதாகிக் கொல்லும் படைபோலும் வருகிறது என்பது கருத்து.
அழல் என்பதற்கு மற்ற தொல்லாசிரியர்கள் நெருப்பு என்று உரைக்க காலிங்கர் இன்னும் மேலே சென்று 'உலகம் அழியும் ஊழிக் காலத்தில் தோன்றக் கூடிய வடவைத்தீ' என்று உரை செய்து மாலைப்பொழுது வரின் என் செய்வல் எனத் தலைவி பெரிதும் கவல்வதாகவும் விளக்குவார்.

முத்தொள்ளாயிரத்தில், சோழ மன்னனின் காதலி, அவனைப் பிரித்த துயரில், இக்குறட் கருத்தைத் தழுவிய, குழலோசையை வெறுத்துப் பேசுவதாக உள்ள பாடல் ஒன்று உள்ளது:
தெண்ணீர் நறுமலர்த்தார் சென்னி இளவழகன்
மண்ணகம் காவலனே என்பரால், மண்ணகம்
காவலனே ஆனக்கால் காவானோ மாலைக்கண்
கோவலர்வாய் வைத்த குழல்.
(முத்தொள்ளாயிரம் பாடல் 40)
(பொருள்: தெளிந்த நீர்நிலைகளில் பூத்த செங்கழுநீர் மலர்களை மாலையாய் தொடுத்த அணிந்த சென்னி என்றும் இளவளவன் என்றும் பாராட்டப்படுகிற சோழன் உலகத்தைக் காக்கிறான் என்று சொல்லுகிறார்கள். அவன் கட்டளை இட்டு தடுக்க மாட்டானா இந்த மாலை பொழுது வந்துவிட்டதை அறிவிக்கும் ஆயன் வாய்வைத்து ஊதுகின்ற புல்லாங்குழலை)

'ஆயன் குழல்' குறிப்பது என்ன?

மாலைநேரம் மேய்புலன்களிலிருந்து மாடுகளை ஒன்று சேர்த்து வீட்டிற்கு ஓட்டிவரும் ஆயர் குழலூதுவது வழக்கம். புல்லாங்குழலிருந்து வரும் இன்னிசை காதுக்கு இனிமையாக இருக்கும். ஆனால் பிரிவின் துயரத்தில் இருக்கும் தலைவிக்கு அந்த ஓசை மாலைக் காலத்தை அறிவிக்கும் தூதாக மட்டுமல்லாமல் அதன் கொலைத் தொழிலுக்கு உதவும் படையாகவும் இருப்பதாக அச்சம் கொள்கிறாள். மாலை வருவதற்கு முன்னர்க் குழலோசை வருவதனால் மாலை வருவதை அறிவிக்கும் தூதாகக் குழல் உருவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து வரவிருக்கும் மாலைப்பொழுதையும் அறிவிப்பதால் குழல் இசை கொல்லும் கருவியாகவும் உள்ளது போலும் எனத் தலைவி வருந்துகின்றாள்.

'ஆயன் குழல்' என்ற தொடர் ஆயன் ஊதும் புல்லாங்குழலிருந்து வரும் இன்னிசையைக் குறிக்கும்.

நெருப்புப் போலச் சுடும் மாலைக் காலத்திற்கு தூதாக வந்து ஆயனின் புல்லாங்குழல் ஓசை என்னைக் கொல்லும் படைக்கருவி போலும் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

புல்லாங்குழல் ஓசை கேட்டு மாலை வரவிருப்பதை உணர்ந்து கலங்கும் தலைவியின் பொழுதுகண்டு இரங்கல் குறட்பா.


பொழிப்பு

ஆயனின் புல்லாங்குழல் ஓசை தீப்போன்ற மாலைப்பொழுது நெருங்குவதைத் தூதாக வந்து அறிவித்து என்னைக் கொல்லும் கருவியுமாகிற்று.