இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1220நனவினால் நம்நீத்தார் என்பர் கனவினால்
காணார்கொல் இவ்வூ ரவர்

(அதிகாரம்:கனவுநிலை உரைத்தல் குறள் எண்:1220)

பொழிப்பு: நனவில் நம்மைவிட்டு நீங்கினார் என்று காதலரைப் பழித்துப் பேசுகின்றனரே! இந்த ஊரார் கனவில் அவரைக் காண்பதில்லையோ!

மணக்குடவர் உரை: இவ்வூரார் நனவின்கண்ணே நம்மை நீக்கியகன்றா ரென்று அவரைக் கொடுமை கூறாநிற்பர்: அவர் அவரைக் கனவின்கண் காணார்களோ?
இஃது இவ்வேறுபாடு அலராயிற்று என்ற தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) இவ்வூரவர் நனவினான் நம் நீத்தார் என்பார் - மகளிர் நனவின்கண் நம்மை நீத்தார் என்று நம் காதலரைக் கொடுமை கூறாநிற்பார்; கனவினான் காணார்கொல் - அவர் கனவின்கண் நீங்காது வருதல் கண்டறியாரோ?
('என்னொடு தன்னிடை வேற்றுமை இன்றாயின், யான் கண்டது தானும் கண்டமையும், அது காணாது அவரைக் கொடுமை கூறுகின்றமையின் அயலாளேயாம்' என்னும் கருத்தால், 'இவ்வூரவர்' என்றாள்.)

சி இலக்குவனார் உரை: இந்த ஊரில் உள்ளவர்கள் நனவில் நம்மைவிட்டு நீங்கி விட்டார் நம் தலைவர் என்று பழி கூறுவர்; அவர் கனவின்கண் நீங்காது வருதலைக் கண்டறிய மாட்டாரோ?


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
நனவினால் நம்நீத்தார் என்பர் கனவினால் காணார்கொல் இவ்வூரவர்.


நனவினால் நம்நீத்தார் என்பர்:
பதவுரை: நனவினால்-விழிப்பு நிலையின் கண்; நம்-நம்மை; நீத்தார்-நீங்கினார்; என்பர்-என்று சொல்லுவர்; கனவினால்-கனவின் கண்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: நனவின்கண்ணே நம்மை நீக்கியகன்றா ரென்று அவரைக் கொடுமை கூறாநிற்பர் இவ்வூரார் ;
பரிப்பெருமாள்: நனவின்கண்ணே நம்மை நீக்கியகன்றா ரென்று அவரைக் கொடுமை கூறாநிற்பர் இவ்வூரார் ;
பரிதி: நனவினாலே பிரிந்தார் என்று நம்மைத் தூற்றுவார்;
காலிங்கர்: நெஞ்சே! நம் காதலர் நம்மைக் கையகன்றனர் என்று நனவின்கண் அவரைக் கொடுமை கூறா நிற்பர்;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) நனவின்கண் நம்மை நீத்தார் என்று நம் காதலரைக் கொடுமை கூறாநிற்பார்;

'நனவின்கண்ணே நம்மை நீக்கியகன்றா ரென்று அவரைக் கொடுமை கூறாநிற்பர்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'நனவிலே விட்டுப்பிரிந்தார் என்பர் இவ்வூரார்', 'நனவில் நம்மைவிட்டுப் பிரிந்தார் என்று நம் காதலரைக் குறை கூறுவர்', '(இப்படி என் காதலரை நான் அடிக்கடி கனவில் சந்தித்து இன்பமடைவதை அறியாத ஊரார் என் காதலர் வரவேயில்லை என்று எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்) என் காதலர் என்னை விட்டுப் பிரிந்திருப்பதை ஏளனம் செய்கிற', 'நனவில் நம்மைவிட்டு நீங்கி விட்டார் நம் தலைவர் என்று பழி கூறுவர்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

நனவில் நம்மைவிட்டு நீங்கி விட்டார் காதலர் என்பர் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

கனவினால் காணார்கொல் இவ்வூ ரவர்:
பதவுரை: காணார்-அறியமாட்டா; கொல்- (ஐயம்); இவ்வூரவர்-இந்த ஊரிலுள்ளவர் (மகளிர்).

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அவர் அவரைக் கனவின்கண் காணார்களோ?
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இஃது இவ்வேறுபாடு அலராயிற்று என்ற தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: இவ்வூரார் அவர் அவரைக் கனவின்கண் காணார்களோ?
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இஃது இவ்வேறுபாடு அலராயிற்று என்ற தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது.
பரிதி: கனவிலே வருவது காணார்கொல் இவ்வூரவர் என்றவாறு.
காலிங்கர்: இதற்கு என்னை காரணம்? கனவிடத்து யான் என் காதலரைக் காண்பேன் என்பதனால் அப்பொழுது தாமும் அவரைக் கண்டு கொள்ளாரோ இவ்வூரவராகிய மகளிர்.
காலிங்கர் குறிப்புரை: எனவே இனி அவரைக் கொடுமை கூறுகின்றது என்னை என்றவாறு?
பரிமேலழகர்: அவர் கனவின்கண் நீங்காது வருதல் கண்டறியாரோ இவ்வூரவர் ?
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'என்னொடு தன்னிடை வேற்றுமை இன்றாயின், யான் கண்டது தானும் கண்டமையும், அது காணாது அவரைக் கொடுமை கூறுகின்றமையின் அயலாளேயாம்' என்னும் கருத்தால், 'இவ்வூரவர்' என்றாள்.

இவ்வூரார் அவரைக் கனவின்கண் காணார்களோ? என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'கனவிலே வருவதை அறியமாட்டார்களோ?', 'இவ்வூர்ப் பெண்டிர் நம் காதலர் கனவில் நீங்காது வருதலைக் கண்டறியாரோ?', 'இந்த ஊரார், நானும் அவரும் கனவில் கலந்து மகிழ்வதைத் தாங்களும் கனவில் காண்பார்களானால் இப்படி ஏளனம் செய்ய மாட்டார்கள்', 'இந்த ஊரில் உள்ளவர்கள் அவர் கனவின்கண் நீங்காது வருதலைக் கண்டறிய மாட்டாரோ?' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

என் காதலர் கனவில் நீங்காது வருதலை அறியமாட்டார்களோ இவ்வூர்ப் பெண்டிர்? என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
கனவிலே காதலர் வருவதை யறியாது, நனவிலே நம்மைவிட்டு அவர் நீங்கினார் என்று இவ்வூரார் குறை கூறுவர்.

நனவில் நம்மைவிட்டு நீங்கி விட்டார் காதலர் என்பர்; கனவினால் காணார்கொல் இவ்வூரார்? என்பது பாடலின் பொருள்.
'கனவினால் காணார்கொல்'- யார் கனவில் யார் காணமாட்டார் எனச் சொல்கிறது இப்பாடல்?

நனவினால் என்ற சொல்லுக்கு நனவைக் கொண்டு என்பது பொருள்.
நம்நீத்தார் என்ற தொடர் நம்மைப் பிரிந்தார் என்ற பொருள் தரும்.
என்பர் என்ற் சொல்லுக்கு என்று சொல்வர் என்று பொருள்.
கொல் அசைநிலை.
இவ்வூரவர் என்ற சொல் இவ்வூர் மக்கள் என்று பொருள்படும்.

நனவில் நம்‌மை விட்டு நீங்கினார் என்று காதலரைப் பழித்து பேசுகின்றனர் இந்த ஊரார். என் கனவில் அவர் வருவதை அறியமாட்டார்களோ? எனக் கேட்கிறாள் தலைவி.

தலைவர் பணி காரணமாகத் தலைவியிடம் விடைபெற்றுத்தான் சென்றிருக்கிறார். ஆனாலும் தலைவிக்கு அவர் பிரிவைத் தாங்க முடியவில்லை. எந்நேரமும் அவரையே நினைத்து அவர் உடன் இல்லையே என வருந்துகிறாள். கனவு ஒன்று ஆறுதலாக் இருப்பதாக எண்ணுகிறாள். கனவில் அவரைச் சந்தித்து இன்புறுகிறாள். ஆனால் நேரில் தலைவனும் தலைவியும் ஒன்றாகத் தோன்றாததினால், அவளை விட்டு விட்டு அவர் நீங்கி விட்டதாக ஊர் மக்கள் பேசத் தொடங்குகின்றனர். இதைக் கேள்விப்பட்ட தலைவிக்கு தலைவர் மீது வீண் பழியாகிறதே என்று சினம் உண்டாகிறது. அவள் அவரை கனவில் கண்டு இன்பம் துய்ப்பது அவர்கட்குத் தெரியாது. நனவு நிலையை மட்டும் வைத்து அவர்கள் பேசிக் கொள்கிறார்கள்; கனவு நிலை பற்றி அறியார்கள். 'ஊரார் என் காதலர் என்னைப் பிரிந்து விட்டார் என்று அவரைக் குற்றமாகச் சொல்கிறார்களே, நாங்கள் கனவில் நீங்காது இருத்தலை இவ்வூரார் அறியவில்லையா? நாங்கள் நீங்காமல்தானே இருக்கிறோம்? பின் ஏன் ஊரார் அவரைப் பழிக்கிறார்கள்' என வெறுப்புத் தோன்றப் பேசுகிறாள்.
‘இவ்வூரவர்’ என்பது தோழியை அயலராக்கிக் கூறியதாகப் பரிமேலழகர் கொள்ள, இராமலிங்கம் பிள்ளை ஊர்மக்களைக் குறிப்பதாகவே கொள்வர். ஊர்மக்கள் என்ற பொருள் பொருத்தமாக் உள்ளது.

இவ்வேறுபாடு அலராயிற்று என்ற தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது என்று துறை கொளவர் மணக்குடவர். காலிங்கர் தலைவி நெஞ்சிற்குக் கூறியதாக உரை வரைந்தார்.

'கனவினால் காணார்கொல்'- யார் கனவில் யார் காணமாட்டார் எனச் சொல்கிறது இப்பாடல்?

கனவினால் என்ற சொல் கனவின்கண் என்றும், காணார்கொல் என்றது காணமாட்டாரோ? என்றும் பொருள்படும். கனவினால் காணார்கொல் என்றதற்குக் கனவினால் நீங்காது இருத்தலை காணார்போலும்! என்பது பொருள்.
இப்பாடல் தலைவி காணும் கனவில் தலைவர் வருவதை இவ்வூரார் அறிய மாட்டார்களா எனத் தலைவி கேட்பதாக அமைந்துள்ளது. ஆனால் சில உரையாளர்கள் தலைவி தன் காதலரைக் கனவில் காண்பதை ஊரார் தாமும் காணமாட்டார் போலும் என்றும் ஊர்மக்கள் அவரவர் கனவினில் அவரவர் துணைவரைக் காணவில்லை போலிருக்கிறது என்றும் உரை கண்டனர்.

'கனவினால் காணார்கொல்' என்றதற்குத் (தலைவர் என்) கனவின்கண் நீங்காது வருதலை (ஊர்மக்கள்) கண்டறிய மாட்டாரோ? என்பது பொருள்.

நனவில் நம்மைவிட்டு நீங்கி விட்டார் காதலர் என்பர்; என் காதலர் கனவில் நீங்காது வருதலை அறியமாட்டார்களோ இவ்வூர்ப் பெண்டிர்? என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

'கனவில் வாழும் வாழ்வு' என்று இருப்பது இவ்வூரார்க்குத் தெரியாதா எனத் தலைவி கேட்பதைச் சொல்லும் கனவுநிலை உரைத்தல் பாடல்.

பொழிப்பு

என் காதலர் நனவிலே விட்டுப்பிரிந்தார் என்பர் இவ்வூரார்; அவர் கனவிலே வருவதை அறியமாட்டார்களோ?