இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1216நனவென ஒன்றுஇல்லை ஆயின் கனவினால்
காதலர் நீங்கலர் மன்

(அதிகாரம்:கனவுநிலை உரைத்தல் குறள் எண்:1216)

பொழிப்பு: நனவு என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒன்று இல்லாதிருக்குமானால், கனவில் வந்த காதலர் என்னை விட்டுப் பிரியாமலே இருப்பர்.

மணக்குடவர் உரை: ---------------------------------------------------------

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) நனவென ஒன்று இல்லையாயின் - நனவு என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு பாவி இல்லையாயின்; கனவினான் காதலர் நீங்கலர் - கனவின்கண் வந்து கூடிய காதலர் என்னைப் பிரியார்.
('ஒன்று' என்பது, அதன் கொடுமை விளக்கி நின்றது. அஃது இடையே புகுந்து கனவைப் போக்கி அவரைப் பிரிவித்தது என்பதுபட நின்றமையின், 'மன்' ஒழியிசைக்கண் வந்தது. கனவிற் பெற்று ஆற்றுகின்றமை கூறியவாறு.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: நனவென்று சொல்லக்கூடிய ஒரு துன்பம் இல்லையாயின் கனவிற் கூடிய காதலர் என்னைவிட்டுப் பிரியமாட்டார்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
நனவென ஒன்றுஇல்லை ஆயின் கனவினால் காதலர் நீங்கலர் மன்.


நனவென ஒன்றுஇல்லை ஆயின்:
பதவுரை: நனவு-விழிப்பு நிலை; என-என்று சொல்லப்படுகின்ற; ஒன்று-ஒன்று; இல்லை-இல்லை; ஆயின்-ஆனால்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
பரிப்பெருமாள்: நனவு என்பது ஒன்று இல்லையாயின்;
பரிதி: நனவு என்பது ஒன்று இல்லையாயின்;
காலிங்கர்: தோழீ! நனவெனப்பெயர்பெற்றது ஒரு காலம் வேறு ஒன்று இல்லையாயின்;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) நனவு என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு பாவி இல்லையாயின்;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'ஒன்று' என்பது, அதன் கொடுமை விளக்கி நின்றது. அஃது இடையே புகுந்து கனவைப் போக்கி அவரைப் பிரிவித்தது என்பதுபட நின்றமையின், 'மன்' ஒழியிசைக்கண் வந்தது.

'நனவு என்பது ஒன்று இல்லையாயின்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர். பரிமேலழகர் 'ஒன்று' என்பது நனவின் கொடுமையை விளக்கி நின்றது எனக் கூறி அதைப் பாவி எனக் குறிப்பிடுகிறார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'விழிப்புநிலை என்பது ஒன்று இலலையெனின்', 'இந்த விழிப்பு என்ற ஒன்று இல்லாதிருந்தால்', 'நனவென்பது ஒன்று இல்லாவிட்டால்', 'நனவு என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு பாவி இல்லையாயின்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

விழிப்புநிலை என்பது ஒன்று இலலாவிடின் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

கனவினால் காதலர் நீங்கலர் மன்:
பதவுரை: கனவினால்-கனவின் கண்; காதலர்-காதலர்; நீங்கலர்-நீங்கமாட்டார்; மன்-ஒழியிசை.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
பரிப்பெருமாள்: கனவின்கண் வந்த காதலர் பிரிதல் இல்லை என்றவாறு.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: யாங்கள் எல்லாம் காணாது ஒழியவும் கண்டாய் ஆயின் அவரைப் பிரியவிட்டது என்னை' என்ற தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது.
பரிதி: கனவின்கண் வந்த காதலர் பிரிதல் இல்லை என்றவாறு.
காலிங்கர்: இக்கனவிடை நம் காதலர் ஒரு பொழுதும் நம்மை நீங்குவது இலர் மிகவும்.
காலிங்கர் குறிப்புரை: எனவே நனவின்கண் தனது பிரிவாற்றாமை தோன்றக் கூறினாள் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: கனவின்கண் வந்து கூடிய காதலர் என்னைப் பிரியார்.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: கனவிற் பெற்று ஆற்றுகின்றமை கூறியவாறு.

'கனவின்கண் வந்த காதலர் பிரிதல் இல்லை' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'காதலர் கனவை விட்டு நீங்கலர்', 'கனவினால் என்னிடம் கொண்டு வரப்பட்ட என் காதலர் என்னை விட்டுப் போயிருக்கவே மாட்டார்', 'கனவிலே தோன்றிய காதலர் என்னைப் பிரியமாட்டார்', 'கனவின்கண் வந்து கூடிய காதலர் என்னைப் பிரியலர்' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

கனவிலே தோன்றிய காதலர் என்னைவிட்டுப் பிரியமாட்டார் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
நனவு ஏன் வந்தது? கனவில் வந்த காதலர் பிரிந்துவிட்டாரே! விழிப்புநிலை என்ற ஒன்று இல்லையாயின் கனவில் தோன்றிய காதலர் என்னை விட்டுப் பிரியவேமாட்டார்.

விழிப்புநிலை என்பது ஒன்று இலலாவிடின் கனவிலே தோன்றிய காதலர் என்னைவிட்டுப் பிரியமாட்டார் என்பது பாடலின் பொருள்.
'ஒன்று' என்ற எண்ணுப்பெயர் குறிப்பதென்ன?

நனவென என்ற தொடர்க்கு நனவு என்று சொல்லப்படுகின்ற என்பது பொருள்.
இல்லை ஆயின் என்றது இல்லாவிட்டால் என்ற பொருள் தரும்.
கனவினால் என்ற சொல்லுக்கு கனவின்கண் என்று பொருள்.
காதலர் என்ற சொல் தலைவனைக் குறித்தது.
நீங்கலர் என்ற சொல் நீங்கமாட்டார் என்ற பொருளது.
மன் அசை.

விழிப்பு என ஒன்று இல்லாவிட்டால் கனவில் தோன்றிய காதலர் என்னை விட்டுப் பிரியவேமாட்டார்.

பிரிந்து சென்ற தலைவர் வரவு நோக்கிக் காத்துக் கொண்டிருக்கிறாள். பிரிவின் துயர் தாங்காமல் மிகவும் வருந்துகிறாள். எப்பொழுதும் காதலர் உடன் இருக்கவேண்டும் என்று ஆசை கொள்பவள் பிரிவு நேரத்தில் கனவில் அவரைக் கண்டு மகிழ்வதாகவும் அதனாலேயே தான் உயிருடன் இருப்பதாகவும் கூறிக்கொண்டு இருக்கிறாள். அவளுக்கு இப்பொழுது ஒரு நாள் என்பது நனவுக் காலம் கனவுக் காலம் என்று இரண்டாகி விட்டது. கனவுக்காலம் மிகுந்த இன்பம் உண்டாக்குகிறது. கனவு கலைந்து. விழித்துக் கொண்டவுடன் நனவில் அவரைப் பார்க்க முடியவில்லை என்பதால் எரிச்சலும் வேதனையும் அடைகிறாள். காதலரைக் காண இடையூறாக உள்ள இந்த நனவு ஏன் வருகிறது என்று அதை வெறுக்கிறாள். அந்தக் கனவே தொடர்ந்து இருந்து வந்தால் காதலனைக் கண்டு கொண்டே இருக்க முடியுமே. ஆகவே, கனவுக்கும் நனவுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தை அவள் விரும்புவதில்லை. அவளுடைய காதல் வாழ்க்கை தொடர கனவுதான் உதவுகிறது; நனவு என்று ஒன்று இல்லையானால், காதலர் அவளை விட்டு நீங்க மாட்டாரே என்கிறாள்.

நனவின்கண் தனது பிரிவாற்றாமை தோன்ற தோழிக்குக் கூறினாள் என சூழல் கூறுவார் காலிங்கர். 'யாங்கள் எல்லாம் காணாது ஒழியவும் நீ கண்டாயாயின் அவரைப் பிரியவிட்டது என்னை' என்ற தோழிக்குத் தலைவி கூறியது என்ற பரிப்பெருமாளின் காட்சி அமைப்பு நயமுடைத்து.

'ஒன்று' என்ற எண்ணுப்பெயர் குறிப்பதென்ன?

ஒன்று என்ற சொல் ஒரு என்ற பொருளிலேயே வந்தது. குறள்நடையில் தலைவி வெறுப்புடன் கூறுவதாகத் தோன்றுவதால் உரையாசிரியர்கள் 'ஒன்று' என்பதற்கு ஒரு பாவி, ஒரு கொடியோன், ஒரு துன்பம், ஒரு பொழுது, ஒரு காலம், ஒரு காலவேறுபாடு எனச் சேர்த்து பொருள் கூறினர். பரிமேலழகர் 'நனவு இடையே புகுந்து கனவைப் போக்கி அவரைப் பிரிவித்தது என்பதுபட நின்றமையின், 'ஒன்று' என்பது, அதன் கொடுமை விளக்கி நின்றது' என்றார்.
‘ஒன்று’ என்பது அது பயின்று வருமிடத்திற்கேற்ப இன்பம், துன்பம், குற்றம் முதலிய பொருள்களைச் சுட்டும். அது ..தாம் வீழ்வார் மென்தோள் அகறலின் ஆங்கொன்று உடைத்து (ஊடலுவகை குறள் 1325) என்புழி இன்பத்தையும் பேதைமை என்பதொன்று யாதெனின்... (பேதைமை குறள் 831) என்புழிக் குற்றத்தையும் ....தாம் வீழ்வார் நினைப்ப வருவதொன்றில் (நினைந்தவர் புலம்பல் குறள் 1202) என்புழித் துன்பத்தையும் சுட்டுதல் காண்க. அதுபோல ‘நனவென் ஒன்றில்லை யாயின்’ என்னும் இக்குறளில் ‘ஒன்று’ என்பது துன்பத்தைச் சுட்டுதல் காண்க. அழுக்காறென ஒரு பாவி.... (அழுக்காறாமை குறள் 168) என்பது போல பரிமேலழகர் உரை கொடுமை மிகுதி சுட்டுதலின் தள்ளத்தக்க தன்று (இரா சாரங்கபாணி).

விழிப்புநிலை என்பது ஒன்று இலலாவிடின் கனவிலே தோன்றிய காதலர் என்னைவிட்டுப் பிரியமாட்டார் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

'ஏன்தான் விழிப்பு வருகிறதோ' என்று கனவு கலைந்த நிலையில் தலைவி வருந்துவதைச் சொல்லும் கனவுநிலை உரைத்தல் பாடல்.

பொழிப்பு

விழிப்புநிலை என்ற ஒன்று இலலையெனின், காதலர் கனவை விட்டு என்னைவிட்டுப் பிரியமாட்டார்.