இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1213நனவினால் நல்கா தவரைக் கனவினால்
காண்டலின் உண்டென் உயிர்

(அதிகாரம்:கனவுநிலை உரைத்தல் குறள் எண்:1213)

பொழிப்பு: நனவில் வந்து அன்பு செய்யாத காதலரைக் கனவில் காண்பதால்தான் என்னுடைய உயிர் இன்னும் நீங்காமல் உள்ளதாகின்றது.மணக்குடவர் உரை: நனவின்கண் நமக்கு அருளாதவரைக் கனவின்கண் காண்டலானே என்னுயிர் உண்டாகா நின்றது. இல்லையாயின், உயிருண்டாதற்குக் காரணமுண்டா என்றவாறு.
இது 'உறங்கினால் காணலாமோ' என்ற தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (ஆற்றாள் எனக் கவன்றாட்கு ஆற்றுவல் என்பதுபடச் சொல்லியது.) நனவினான் நல்காதவரை - நனவின்கண் வந்து தலையளி செய்யாதாரை; கனவினாற் காண்டலின் என் உயிர் உண்டு - யான் கனவின்கண் கண்ட காட்சியானே என்னுயிர் உண்டாகா நின்றது.
(மூன்றனுருபுகள் ஏழன் பொருண்மைக்கண் வந்தன. 'அக்காட்சியானே யான் ஆற்றியுளேன் ஆகின்றேன். நீ கவலல் வேண்டா', என்பதாம்.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: நனவில் வந்து அன்பு செய்யாத காதலரை யான் கனவில் கண்டு மகிழ்தலினால் என் உயிர் நிலைத்துள்ளது.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
நனவினான் நல்காதவரை கனவினாற் காண்டலின் என் உயிர் உண்டு.


நனவினால் நல்கா தவரை:
பதவுரை:நனவினால்-விழிப்பு நிலையின் கண்; நல்காதவரை-தலையளி செய்யாதவரை.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: நனவின்கண் நமக்கு அருளாதவரை;
பரிப்பெருமாள்: நனவின்கண் நமக்கு அருளாதவரை;
பரிதி: நனவினாலே நல்காது பிரிந்தவரை;
காலிங்கர்:தோழி! நனவின்கண் நல்காது பிரிந்தவரை; பரிமேலழகர்: (ஆற்றாள் எனக் கவன்றாட்கு ஆற்றுவல் என்பதுபடச் சொல்லியது.) நனவின்கண் வந்து தலையளி செய்யாதாரை;

'நனவின்கண் நமக்கு அருளாதவரை/நல்காது பிரிந்தவரை/தலையளி செய்யாதாரை' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை செய்தனர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'நனவிலே வந்து அணையாத காதலரை', 'விழிப்பில் வந்து இன்பம் கொடுக்காத காதலரை', 'நனவிலே வந்து எனக்கு இரக்கங் காட்டாதவரை', 'நினைவின்கண் (பகலில்) வந்து அன்பு செய்யாதவரை', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

நேரில் வந்து உடனிருந்து நமக்கு அன்பு செய்யாதவரை என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

கனவினால் காண்டலின் உண்டென் உயிர்:
பதவுரை: கனவினால்-கனவின் கண்; காண்டலின்-கண்ட காட்சியால்; உண்டு-உளது; என்உயிர்-என்னுடைய உயிர்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: கனவின்கண் காண்டலானே என்னுயிர் உண்டாகா நின்றது. இல்லையாயின், உயிருண்டாதற்குக் காரணமுண்டா என்றவாறு.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது 'உறங்கினால் காணலாமோ' என்ற தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: கனவின்கண் காண்டலானே என்னுயிர் உண்டாகா நின்றது. இல்லையாயின், உயிருண்டாதற்குக் காரணமுண்டா என்றவாறு.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது 'உறங்கினால் காணலாமோ' என்ற தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது
பரிதி: கனவிலே வந்தபடியால் என் உயிர் நிலைபெற்றது. என் நாயகர் பெருமை என்னையோ என்றவாறு.
காலிங்கர்:கனவின்கண் ஒரு காலத்துக் காணப்பெறுதலுமே யாயின் அதுவே பற்றுக்கோடாக உளதாயிருக்கின்றது எனது உயிர் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: யான் கனவின்கண் கண்ட காட்சியானே என்னுயிர் உண்டாகா நின்றது.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: மூன்றனுருபுகள் ஏழன் பொருண்மைக்கண் வந்தன. 'அக்காட்சியானே யான் ஆற்றியுளேன் ஆகின்றேன். நீ கவலல் வேண்டா', என்பதாம்.

'கனவின்கண் காண்டலானே என்னுயிர் உண்டாகா நின்றது' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'கனவிலேனும் பார்த்தலின் என் உயிர் உண்டு', 'நான் தூக்கத்திலாவது சொப்பனத்தில் கண்டு இன்பமடைந்துவிட்டதால் என் உயிருக்கு இனிப் பயமில்லை', 'கனவிலே வந்து காண்பதினாலே என் உயிர் இன்னும் நிலைத்திருக்கின்றது', 'கனவில் காண்பதனால் என் உயிர் நிலைத்துள்ளது ' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

கனவின்கண் காண்பதாலே என்னுயிர் நீங்காமல் நிற்கிறது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.நிறையுரை:
நேரில் பார்க்கமுடியாத காதலனைக் காணவைத்து தலைவியின் உயிர் நிலைக்கத் துணை செய்கிறது கனவு.

நனவின்கண் நல்காதவரை கனவின்கண் காண்பதாலே என்னுயிர் நீங்காமல் நிற்கிறது என்பது பாடலின் பொருள்.
'நல்காதவர்' யார்?

நனவினால் என்ற சொல்லுக்கு விழித்திருக்கும் பொழுதில் என்பது பொருள்.
நல்காதவரை என்ற சொல் அளி செய்யாதவரை என்ற பொருள் தரும்.
கனவினால் என்ற சொல்லுக்கு கனவில் என்று பொருள்.
காண்டலின் என்ற சொல் காண்பதால் என்ற பொருளது.
உண்டென் உயிர் என்ற தொடர் என் உயிர் உள்ளது என்று பொருள்படும்.

விழித்துக் கொண்டிருக்கும் நினைவு நிலையில் உடனிருந்து தண்ணளி செய்யாத என் காதலரைக் கனவிலாவது காண முடிவதால், அதுவே வாழ்வதற்குப் பற்றுக்கோடாக உள்ளது; அதனாலே என் உயிர் நிலைபெற்று உள்ளது என்கிறாள் தலைவி.

செயல் காரணமாகச் சென்றுள்ள காதலர் தலைவியை விட்டுப் பிரிந்து வெகுதொலைவில் இருக்கிறார். பிரிவின் துயர் தாங்கமுடியாமல் வருந்திக் கொண்டிருக்கிறாள் இவள். பிரிவின் காலத்தில், தன் துயரைப் போக்குவதற்காகத் காதலரோடு கூடி வாழ்ந்த காலத்திலுள்ள இன்ப நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் நினைக்கிறாள். அந்த இனிய நினைவுகளைக் கனவிலும் கண்டு் மகிழ்கிறாள். தன்னை விட்டுப் பிரிந்து சென்ற தலைவரைக் கனவில்தான் காணமுடிகிறது. இந்தக் கனவும் இல்லாவிட்டால் அவள் உயிர் பிரிந்திருக்கும்; கனவு ஒன்றுதான் அவளுக்கு ஆறுதல்; அதுவே அவள் உயிர் வாழ்வதற்குக் காரணம் என்கிறாள்.
பிரிந்து போயுள்ள காதலரை நேரில் பார்க்க முடியவில்லையே என்று வேதனையுறும் தலைவியின் தவிப்பையும், அன்பையும், பற்றையும், பிணைப்பையும் கலந்து உணர்த்தும் குறட்பா இது.

'நல்காதவர்' யார்?

நல்காதவர் என்ற சொல்லுக்கு அருளாதவர், தலையளி செய்யாதார், அணையாத காதலர், அன்பு செய்யாத காதலர், இன்பம் கொடுக்காத காதலர், நன்மை செய்யாத துணைவர், இரக்கங் காட்டாதர் எனப் பொருள் கூறினர் உரையாசிரியர்கள்.
‘நல்காதவர்’ என்பது அகப்பாடல்களில் அருளாதார் என்னும் பொருளிலேயே பயின்று வரும். அதற்கு அருள் செய்யாதார் எனப் பொருள் கொள்வது மரபாகும். நசைஇயார் நல்கார் எனினும் (குறள்1199) நனவினால் நல்காரை (குறள் 1214) நனவினால் நல்காரை நோவர் (குறள் 1219) பரிந்தவர் நல்கார் என்றேங்கி (1248) என்னும் இடங்களில் தண்ணளி செய்யாதவர் என்ற பொருளிலேயே ஆளப்பட்டது நோக்கத்தகும்.

'நல்காதவர்' என்ற சொல்லுக்கு அருள் செய்யாதவர் என்று பொருள்.

நனவின்கண் உடனிருந்து நமக்கு அன்பு செய்யாதவரை கனவின்கண் காண்பதாலே என்னுயிர் நீங்காமல் நிற்கிறது என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

கனவால் மட்டும்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் காதலரை அங்கு காண்பதால் என்னும் கனவுநிலை உரைத்தல்.

பொழிப்பு

நனவில் காட்சி அளிக்காதவரைக் கனவிலாவது காண்பதால் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன்.