இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1212கயல்உண்கண் யான்இரப்பத் துஞ்சின் கலந்தார்க்கு
உயல்உண்மை சாற்றுவேன் மன்

(அதிகாரம்:கனவுநிலை உரைத்தல் குறள் எண்:1212)

பொழிப்பு: கண்கள் யான் வேண்டுவதுபோல் தூங்குமானால்,(அப்போது வரும் கனவில் காணும்) காதலர்க்கு யான் தப்பிப் பிழைத்திருக்கும் தன்மையைச் சொல்வேன்.

மணக்குடவர் உரை: என்னுடைய கயல்போலும் உண்கண் யான் வேண்டிக் கொள்ள உறங்குமாயின் நம்மோடு கலந்தார்க்கு நாம் உய்தலுண்மையைச் சொல்லுவேனென்று உறங்குகின்றதில்லையே.
மன்- ஒழியிசையின்கண் வந்தது. கயலுண்கண்- பிறழ்ச்சி யுடைய கண்.

பரிமேலழகர் உரை: (தூது விடக் கருதியாள் சொல்லியது, ) கயல் உண்கண் யான் இரப்பத் துஞ்சின் - துஞ்சாது வருந்துகின்ற என் கயல் போலும் உண்கண்கள் யான் இரந்தால் துஞ்சுமாயின்; கலந்தார்க்கு உயல் உண்மை சாற்றுவேன் - கனவிடைக் காதலரைக் காண்பேன், கண்டால் அவர்க்கு யான் ஆற்றியுளேனாய தன்மையை யானே விரியச் சொல்வேன்.
('கயலுண்கண்' என்றாள்,கழிந்த நலத்திற்கு இரங்கி. உயல் - காம நோய்க்குத் தப்புதல். தூதர்க்குச் சொல்லாது யாம் அடக்குவனவும், சொல்லுவனவற்றுள்ளும் சுருக்குவனவற்றின் பரப்பும் தோன்றச் சொல்வேன் என்னும் கருத்தால், 'சாற்றுவேன்'என்றாள். இனி, அவையும் துஞ்சா: சாற்றலுங்கூடாது என்பது படநின்றமையின், 'மன்' ஒழியிசைக்கண் வந்தது. முன்னும் கண்டாள் கூற்றாகலின், கனவு நிலை உரைத்தலாயிற்று.)

வ சுப மாணிக்கம் உரை: கண்கள் தூங்கின் கனவில் வரும் காதலர்க்கு எப்படிப் பிழைத்துள்ளேன் என்பது சொல்வேன்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
கயல்உண்கண் யான்இரப்பத் துஞ்சின் கலந்தார்க்கு உயல்உண்மை சாற்றுவேன் மன்.


கயல்உண்கண் யான்இரப்பத் துஞ்சின்:
பதவுரை: கயல்-சேற்கெண்டை; உண்கண்-மையுண்டகண்; யான்-நான்; இரப்ப-கெஞ்சி நிற்க; துஞ்சின்-உறங்கினால்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: என்னுடைய கயல்போலும் உண்கண் யான் வேண்டிக் கொள்ள உறங்குமாயின்;
மணக்குடவர் குறிப்புரை: கயலுண்கண்- பிறழ்ச்சி யுடைய கண்.
பரிப்பெருமாள்: என்னுடைய கயல்போலும் உண்கண் யான் வேண்டிக் கொள்ள உறங்குமாயின்;
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: மன்- ஒழியிசையின்கண் வந்தது. கயலுண்கண்- பிறழ்ச்சி யுடைய கண்.
ஈண்டு எப்பொழுதும் காதலர் வரவு பார்த்திருக்கின்ற தடுமாற்றத்தை உடைத்தாகிய கண் என்றவாறாயிற்று. 'உறங்கவேணும்' என்ற தோழிக்குக் 'கண்கள் நீயும் நானும் வேண்டிக்கொள்ள உறங்குமாயின் இத்துணைநாள் சாவாது இருந்தோம் என்று நம் காதலர்க்கு உரைக்கலாயிற்று' என்று தலைமகள் கூறியது.
பரிதி: கயல்போன்ற கண்ணே! என் நாயகர் கனவில் வரும்படி நீ துஞ்சுவாயாகில் வேண்டி உடனே வரும்படி சொல்லி நிறுத்திக்கொள்வேன்;
காலிங்கர்: [யாமிரப்ப பாடம்] நீரோடு வாழும் கயல்போல நீந்தும் எம் கலுழ் கண்ணினை ஒருகால் எம்பொருட்டாகவே நீர் துஞ்சவேண்டும் என்று யாம் இரந்துகொள்ள அருளித் துஞ்சுமாயின்;
பரிமேலழகர்: (தூது விடக் கருதியாள் சொல்லியது,)துஞ்சாது வருந்துகின்ற என் கயல் போலும் உண்கண்கள் யான் இரந்தால் துஞ்சுமாயின்;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'கயலுண்கண்' என்றாள்,கழிந்த நலத்திற்கு இரங்கி.

'என்னுடைய கயல்போலும் உண்கண் யான் வேண்டிக் கொள்ள உறங்குமாயின்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர். கயலுண்கண் என்பதற்குத் தொல்லாசிரியர்கள் தடுமாற்றம் உடைய கண்கள்/கலுழ் கண்கள்/வருந்துகின்ற கண்கள் எனப் பொருள் கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'கயல் போன்ற மையுண்ட கண்கள் யான் வேண்டிக்கொள்ள உறங்குமாயின்', 'கெண்டை மீன்கள் போலப் புரளுகிற மையுண்ட என் கண்களை நான் கெஞ்சிக் கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன். அவை மீண்டும் உறங்கினால்', 'கயல்போலும் என்னுடைய கண்கள் நான் வேண்டிக் கொள்ளுகிறபடி தூங்குமானால்', 'உறங்காது வருந்துகின்ற என்னுடைய கயல்மீன் போலும் மை பூசப்பெற்ற கண்கள் நான் வேண்ட உறங்குமானால்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

கயல்மீன் போலும் உண்கண்கள், நான் வேண்ட உறங்குமானால் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

கலந்தார்க்கு உயல்உண்மை சாற்றுவேன் மன்:
பதவுரை: கலந்தார்க்கு-கூடுவார்க்கு; உயல்-தப்புதல்; உண்மை-உள்ளதன்மை; சாற்றுவேன்-சொல்லுவேன்; மன்-ஒழியிசை.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: நம்மோடு கலந்தார்க்கு நாம் உய்தலுண்மையைச் சொல்லுவேனென்று உறங்குகின்றதில்லையே.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: மன்- ஒழியிசையின்கண் வந்தது.
பரிப்பெருமாள்: நம்மோடு கலந்தார்க்கு நாம் உய்தலுண்மையைச் சொல்லுவோம் உறங்குகின்றதில்லை.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: மன்- ஒழியிசையின்கண் வந்தது.
'உறங்கவேணும்' என்ற தோழிக்குக் 'கண்கள் நீயும் நானும் வேண்டிக்கொள்ள உறங்குமாயின் இத்துணைநாள் சாவாது இருந்தோம் என்று நம் காதலர்க்கு உரைக்கலாயிற்று' என்று தலைமகள் கூறியது.
பரிதி: நீ துஞ்சுவாயாக என்றவாறு.
காலிங்கர்: [கரந்தார், சாற்றுவென் பாடம்] சொல்லாது பிரிந்த நம் காதலர்க்கு யாம் உய்தலுடைமைக்கு வேண்டும் உபாயத்தைச் சொல்லிக் கொள்வம் இனி நெஞ்சே! என்றவாறு
பரிமேலழகர்: கனவிடைக் காதலரைக் காண்பேன், கண்டால் அவர்க்கு யான் ஆற்றியுளேனாய தன்மையை யானே விரியச் சொல்வேன்.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: உயல் - காம நோய்க்குத் தப்புதல். தூதர்க்குச் சொல்லாது யாம் அடக்குவனவும், சொல்லுவனவற்றுள்ளும் சுருக்குவனவற்றின் பரப்பும் தோன்றச் சொல்வேன் என்னும் கருத்தால், 'சாற்றுவேன்'என்றாள். இனி, அவையும் துஞ்சா: சாற்றலுங்கூடாது என்பது படநின்றமையின், 'மன்' ஒழியிசைக்கண் வந்தது. முன்னும் கண்டாள் கூற்றாகலின், கனவு நிலை உரைத்தலாயிற்று.

'நம்மோடு கலந்தார்க்கு நாம் உய்தலுண்மையைச் சொல்லுவேன்' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர். மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாளும் பரிமேலழகரும் கண்கள் உறங்குவதில்லை எனக் கொள்கின்றனர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அவ்வுறக்கத்தில் என்னைக் கூடிய காதலரைக் கண்டு அவர்க்கு யான் பிரிவுத்துயரைத் தாங்கி உயிர்வாழும் தன்மையை உரைப்பேன்', 'என காதலரை மீண்டும் கனவிற் கண்டு நான் ஏன் இன்னும் உயிரை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்பதைப் பற்றிய உண்மையைச் சொல்லி விடுவேன்', 'காதலர்க்கு நான் பிழைத்திருப்பதை நேரே விரியச் சொல்லுவேன்', 'கனவில் என் காதலர்க்கு நான் எவ்வாறு பிழைத்துள்ளேன் என்பதை விரியச் சொல்லுவேன்' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

கனவில் என்னைச் சந்திக்கும் காதலர்க்கு நான் எவ்வாறு பிழைத்துள்ளேன் என்பதை விரியச் சொல்லுவேன் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
கயல்மீன் போன்ற பிறழ்ச்சியுடைய கண்கள் தூங்குமானால் கனவில் கூடும் காதலரிடம் நான் உயிருள்ளமை பற்றி சாற்றுவேன்.

கயல்உண்கண் நான் வேண்ட உறங்குமானால் கனவில் என்னைச் சந்திக்கும் காதலர்க்கு நான் எவ்வாறு பிழைத்துள்ளேன் என்பதை விரியச் சொல்லுவேன் என்பது பாடலின் பொருள்.
'கயல்உண்கண்' சொல்வது என்ன?

யான்இரப்ப என்ற தொடர்க்கு நான் வேண்டிக் கேட்டுக் கொள்ள என்பது பொருள்.
துஞ்சின் என்ற சொல் உறங்கினால் என்ற பொருள் தரும்.
கலந்தார்க்கு என்ற சொல் என்னைக் கூடுவார்க்கு அதாவது சந்திப்பார்க்கு எனப்படும். என்னுள் கலந்தார்க்கு என்றும் பொருள்கொள்வர்.
உயல்உண்மை என்ற தொடர் இறந்து போகாது உள்ளமை குறித்தது.
சாற்றுவேன் என்ற சொல் விரித்துக் கூறுவேன் என்ற பொருளது. பறைசாற்றினாற்போலத் தெளியச் சொல்வது என்னும் கருத்தினது என்பார் தேவநேயப்பாவாணர்.
மன்-அசைநிலை.

கயல்போலும் உண்கண்கள் நான் வேண்டிக் கொள்ளுகிறபடி தூங்குமானால் கனவில் காட்சி தரும் காதலர்க்கு நான் பிரிவைத் தாங்கிக்கொண்டு இறவாது பொறுமையுடன் உள்ளமையை விரியச் சொல்லுவேன்.

தலைவர் பிரிவை ஆற்றமாட்டாத காதலி எப்பொழுதும் அவரைப் பற்றிய நினவாகவே வருந்திக் கொண்டிருக்கிறாள். நேரில் காணமுடியாவிட்டாலும் கனவில் அவரைக் காண்பதற்கு ரு வாய்ப்பு உள்ளது. காதலர் தூதாக கனவு வருகிறது என்று எண்ணிக் கொள்கிறாள். இன்றும் கனவில் அவர் வருவார். வந்தால் எப்படி தான் பொறுமையாக அவர் வரவுக்காக உயிருடன் உள்ளேன் என்பது பற்றி அவருடன் பேச நிறைய உள்ளது. ஆனால் கனவு வரவேண்டுமே. நான் கண்களை 'எனக்காக உறங்கவேண்டும்' எனக் கெஞ்சிக் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நான் வேண்டியபடி அவை அருள் கொண்டு உறங்கினால் கனவில் அவரைச் சந்தித்து பிரிவாற்றக் கூடிய தன்மையைத் தெளிவாகவும் வெளிப்படையாகவும் விரித்துப் பேசிவிடுவேன். ஆனால் இந்தக் கண்கள் தூங்காமல் கயல்மீன் போல் கலுழுவதால் உறங்குவதில்லையே! தூங்காமல் எப்படிக் கனவு காணமுடியும்? என் செய்வது? என்று கனவுநிலைக்குக் காத்திருக்கிறாள் தலைவி.

கண்களும் துஞ்சா - சாற்றினால் உறங்குவது இயலாது; 'மன்' ஒழியிசைக்கண் வந்தது.
உயலுண்மைக்குக் காரணமாக ... அவரொடு யான் உற்ற நாள் உள்ள உளேன் (நினைந்தவர் புலம்பல் குறள் 1206 பொருள்: அவரோடு கூடி இன்பம் நுகர்ந்த நாளை நினைப்பதாற் பிழித்திருக்கின்றேன்) என்றதை நாமக்கல் இராமலிங்கம் காட்டுவார்.

'கயல்உண்கண்' சொல்வது என்ன?

கயலுண்கண் என்பதற்கு கயல் போன்ற மையுண்ட கண் என்ற நேர்பொருளில் இன்றைய ஆசிரியர்கள் பொருள் கூறினர். உண்கண் என்பதற்கு குறளில் பிற இடங்களில் மையுண்ட கண்கள் என்றே பொருள் கொள்வர். ஆனால் பிரிவில் வருந்திக் கொண்டிருக்கும் தலைவி மையிடுவாளா என்று எண்ணியவர் போலும் பழம் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் கயல்போலும் கலக்கமுற்ற கண்கள் என்ற பொருளிலேயே உரை கூறினர்.
கயல் மீன் என்பது கெண்டை என்ற மீன் வகையைக் குறிப்பது. அதன் உடலமைப்பு வடிவம் அழகாகக் கண்ணின் வடிவம் போலக் காட்சி அளிக்கும். கவிஞர்கள் பெண்ணின் கண்ணை கயல்மீன் என்று சொல்லிப் பாடுவர். இப்பாடலில் அதன் வடிவத்தைவிட அது நீரில் பிறழும் தன்மையை ஒப்புநோக்கி அனைவரும் பொருள் கூறுவர்.
கயலுண்கண் என்பதற்குப் பிறழ்ச்சியுடைய கண், எப்பொழுதும் காதலர் வரவு பார்த்திருக்கின்ற தடுமாற்றத்தை உடைத்தாகிய கண், நீரோடு வாழும் கயல்போல நீந்தும் எம் கலுழ் கண், துஞ்சாது வருந்துகின்ற என் கயல் போலும் உண்கண், கெண்டை மீன் புரள்வதுபோல் மருண்டு புரண்டு விழிக்கின்ற கண்கள் எனத் துயரத்தால் அலைபாயும் கண்களாகவே குறித்தனர். பரிமேலழகர் கழிந்த நலத்திற்கு [அதாவது இழந்த அழகு] இரங்கி 'கயலுண்கண்' என்றாள் என்று உரை கூறினா.

தொல்லாசியர்கள் கூறியது போல கயலுண்கண் என்பதற்கு கனவில் காதலர் வரவு பார்க்கும், கயல்மீன்போல, நீந்தும்படியான அழுத நீர் நிறைந்த கண் என்பது சிறந்த பொருள்.

கயல்மீன் போலும் உண்கண்கள், நான் வேண்ட உறங்குமானால் கனவில் என்னைச் சந்திக்கும் காதலர்க்கு நான் எவ்வாறு பிழைத்துள்ளேன் என்பதை விரியச் சொல்லுவேன் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

இந்தக் கண்கள் தூங்காமல் என்னைக் கனவு காணவிடாதிருக்கின்றனவே எனத் தலைவி புலம்பும் கனவுநிலை உரைத்தல் பாடல்.

பொழிப்பு

கயல் போன்ற மையுண்ட கண்கள் யான் வேண்டிக்கொள்ள தூங்குமாயின், கனவில் என்னைக் கூடும் காதலரிடம் யான் பிரிவுத்துயரைத் தாங்கி உயிர்வாழும் தன்மையை விரித்துரைப்பேன்.

.