இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1206மற்றுயான் என்னுளேன் மன்னோ அவரொடுயான்
உற்றநாள் உள்ள உளேன்

(அதிகாரம்:நினைந்தவர்புலம்பல் குறள் எண்:1206)

பொழிப்பு: காதலராகிய அவரோடு யான் பொருந்தியிருந்த நாட்களை நினைத்துக்கொள்வதால்தான் உயிரோடிருக்கின்றேன்; வேறு எதனால் உயிர்வாழ்கின்றேன்?

மணக்குடவர் உரை: யான்அவரோடு புணர்ந்த நாள் இன்பத்தை நினைத்தலானே உயிர் வாழ்கின்றேன் அல்லது யாதொன்றினான் யான் உளேனாய் வாழ்கின்றேன்;
இது தலைமகன் தலையளியை நினைந்து ஆற்றாளாயின தலைமகளை நோக்கி நீ இவ்வாறு நினைந்திரங்கல் உயிர்க்கு இறுதியாகுமென்ற தோழிக்கு அவள் கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (அவரோடு புணர்ந்த ஞான்றை இன்பத்தை நினைந்து இறந்துபாடெய்தா நின்றாய்; அது மறத்தல் வேண்டும் என்றாட்குச் சொல்லியது.) யான் அவரொடு உற்ற நாள் உள்ள உளேன் - யான் அவரோடு புணர்நத ஞான்றை இன்பத்தை நினைதலான் இத் துன்ப வெள்ளத்தும் உயிர் வாழ்கின்றேன்; மற்று யான் என்னுளேன் - அது இன்றாயின், வேறு எத்தால் உயிர் வாழ்வேன்?
(நாள்: ஆகுபெயர். 'உயிர் வாழ்வதற்கு வேறும் உள, அவை பெற்றிலேன்' என்பதுபட நின்றமையின், 'மன்' ஒழியிசைக்கண் வந்தது. அவை அவன்தூது வருதல், தன்தூது சேறல் முதலாயின. 'அவை யாவும் இன்மையின், இதுவல்லது எனக்குப் பற்றுக் கோடு இல்லை', என்பது கருத்து.)

வ சுப மாணிக்கம் உரை: அவரோடு கூடியிருந்த நாட்களை நினைப்பதால் வாழ்கின்றேன்; வேறு எதனால் வாழ்கின்றேன்?


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
அவரொடுயான் உற்றநாள் உள்ள உளேன்; மற்றுயான் என்னுளேன் மன்னோ.


மற்றுயான் என்னுளேன் மன்னோ:
பதவுரை: மற்று-பின்; யான்-நான்; என்-என்ன; உளேன்-உயிரோடு உள்ளேன்; மன்னோ-(ஒழியிசை).

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அல்லது யாதொன்றினான் யான் உளேனாய் வாழ்கின்றேன்;
பரிப்பெருமாள்: அல்லது யாதொன்றினான் யாதனான் உளேனாய் வாழ்கின்றேன்;
பரிதி: நான் நாயகர் மனத்தில் எப்படி யிருந்தேனோ;
காலிங்கர்: தோழீ! அல்லது வேறு யான் என்பற்றி உள்ளேன் ஆகின்றேன்;
பரிமேலழகர்: (அவரோடு புணர்ந்த ஞான்றை இன்பத்தை நினைந்து இறந்துபாடெய்தா நின்றாய்; அது மறத்தல் வேண்டும் என்றாட்குச் சொல்லியது.) அது இன்றாயின், வேறு எத்தால் உயிர் வாழ்வேன்?

'அல்லது யாதொன்றினான் நான் உள்ளேன் ஆகின்றேன்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அஃது இல்லாவிட்டால் வேறு எதனால் உயிர் வாழ முடியும்?', 'அதனால் அன்றி, மற்று எதனால் உயிரோடும் உள்ளேன்?', 'நான் எப்படி உயிர் வாழ்கின்றே னென்றால்', 'அது இன்றாயின் வேறு எதனால் உயிர் வாழ்வேன்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

அதுவல்லாமல் நான் எதற்காக உயிர் வாழ்கின்றேன்? என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

அவரொடுயான் உற்றநாள் உள்ள உளேன்:
பதவுரை: அவரொடு-அவருடன்; யான்-நான்; உற்ற-கூடியிருந்த; நாள்-நாள்; உள்ள-நினைக்க; உளேன்-உயிர் வாழ்கின்றேன்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: யான்அவரோடு புணர்ந்த நாள் இன்பத்தை நினைத்தலானே உயிர் வாழ்கின்றேன்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது தலைமகன் தலையளியை நினைந்து ஆற்றாளாயின தலைமகளை நோக்கி நீ இவ்வாறு நினைந்திரங்கல் உயிர்க்கு இறுதியாகுமென்ற தோழிக்கு அவள் கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: யான்அவரோடு புணர்ந்த நாட்களை நினைத்தலானே உயிர் வாழ்கின்றேன்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது தலைமகன் தலையளியை நினைத்து ஆற்றாளாயின தலைமகளை நோக்கி நீ இவ்வாறு நினைந்திரங்கல் உயிர்க்கு இறுதியாகுமென்ற தோழிக்கு அவள் கூறியது.
பரிதி: நாயகரைக் கூடிய அன்று முதல் இன்றளவும் நாயகர் என் மனத்திலிருக்கிறார்; நான் எப்படி அவர் மனத்தில் இருந்தேனோ....... என்றவாறு.
காலிங்கர்: அங்ஙனம் நெஞ்சு சுடினும் யான் அவரோடு இன்புற்ற நாள்களை நினைய நினைய மற்று அது பற்றுக்கோடாக ஆற்றியுள்ளேன் ஆகின்றேன்.
காலிங்கர் குறிப்புரை: எனவே இவள் தூதுவிடுதல் பயன் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: யான் அவரோடு புணர்நத ஞான்றை இன்பத்தை நினைதலான் இத் துன்ப வெள்ளத்தும் உயிர் வாழ்கின்றேன்.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: நாள்: ஆகுபெயர். 'உயிர் வாழ்வதற்கு வேறும் உள, அவை பெற்றிலேன்' என்பதுபட நின்றமையின், 'மன்' ஒழியிசைக்கண் வந்தது. அவை அவன்தூது வருதல், தன்தூது சேறல் முதலாயின. 'அவை யாவும் இன்மையின், இதுவல்லது எனக்குப் பற்றுக் கோடு இல்லை', என்பது கருத்து.

'யான்அவரோடு புணர்ந்த நாள் இன்பத்தை நினைத்தலானே உயிர் வாழ்கின்றேன்' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அவரோடு நான் கூடி முயங்கிய இன்ப நாளை நினைத்தலான் பிரிவு நாளிலும் உயிர் வாழ்கின்றேன்', 'துணைவரோடு யான் இனிதாகக் கூடியிருந்த நாளை நினைத்துக் கொள்வதால்தான் உயிரோடு உள்ளேன்', 'அவரோடுகூடியின்பம் நுகர்ந்த நாளை நினைப்பதாற் பிழைத்திருக்கின்றேன்', 'நான் அவரோடு கூடியபொழுது அடைந்த இன்பத்தை நினைத்தால் இத்துன்ப மிகுதியினும் உயிர் வாழ்கிறேன்' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

யான் அவருடன் இருந்த நாள்களை நினைந்து நினைந்து மற்று அதனால் உயிர்வாழ்கின்றேன் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
தலைவரோடு நான் உடனிருந்த நாட்களை நினைத்துக் கொள்வதால்தான் உயிரோடு உள்ளேன். அதனால் அன்றி, மற்று எதனால் வாழ்கின்றேன்?

யான் அவருடன் இருந்த நாள்களை நினைந்து நினைந்து மற்று அதனால் உயிர்வாழ்கின்றேன்; அதுவல்லாமல் நான் எதற்காக உயிர் வாழ்கின்றேன்? என்பது பாடலின் பொருள்.
'உற்றநாள் உள்ள' என்பதன் பொருள் என்ன?

மற்று என்றதற்கு 'பின்' அதாவது 'அன்றாயின் வேறென்ன' என்பது பொருள்.
யான் என்னுளேன் என்ற தொடர் நான் எதனால் உள்ளேன் என்ற பொருள் தரும்.
மன், ஓ அசைகள்.
அவரோடு யான் என்ற தொடர் அவருடன் நான் என்ற பொருளது.

'அவருடன் இருந்த நாட்களின் நினைவாலேயே உயிருடன் இருக்கிறேன்; வேறு எதனால் உயிர் வாழ முடியும்?' என்கிறாள் தலைவி.

காதலர் தொழில் காரணமாக பிரிந்த பிறகு காதலி தனியே இருந்து அவரையே நினைத்துத் துயருறுகின்றாள். நாளாக ஆக தாம் உயிருடன் இருப்பதே தேவையற்றது என்ற அளவிற்கு வாழ்வு மீது வெறுப்புண்டாகிறது. நான் ஏன் வாழ்கிறேன் எனத் தனக்குத்தானே கேட்கத் தொடங்குகிறாள். அவளுக்கு அதற்கான விடையும் கிடைத்தது. அவர் பிரிந்து சென்ற போதிலும் அவரை எப்பொழுதும் நினைத்துக் கொண்டேதானே இருக்கின்றேன். அவரோடு கூடி வாழ்ந்த நாட்களை நினைப்பதில் ஆறுதல் கிடைக்கிறது. அவரையும் அவருடன் இருந்த காலத்தையும் நினைப்பதாலே நான் உயிருடன் இருக்கிறேன். தான் உயிர் வாழ்வதே தலைவன் நினைவாலே மட்டும் தான் அவருடைய நினைவின்றேல் எப்படி உயிர் வாழ்வேன்? என்று துன்ப உணர்வு மிகுந்த நேரத்திலும் எண்ணுகின்றாள்.

'உற்றநாள் உள்ள' என்பதன் பொருள் என்ன?

'உற்றநாள் உள்ள' என்பதற்கு 'புணர்ந்த நாள் இன்பத்தை நினைத்தலால்', 'புணர்ந்த நாட்களை நினைத்தலால்', 'அன்பால் பொருந்தியிருந்த நாட்களை நினைப்பதால்', 'நாயகரைக் கூடிய அன்று முதல்', 'புணர்நத ஞான்றை இன்பத்தை நினைதலான்', 'இன்புற்ற நாள்களை நினைய நினைய', 'கூடியிருந்த நாட்களை நினைப்பதால்', 'கூடி முயங்கிய இன்ப நாளை நினைத்தலான்', 'இன்பம் அனுபவித்த காலங்களை நினைத்து', 'கூடியின்பம் நுகர்ந்த நாளை நினைப்பதால்', 'கூடியபொழுது அடைந்த இன்பத்தை நினைத்தால்', 'கூடியிருந்து குளிர்ந்த நாட்களை நினைத்து நினைத்து', 'சேர்ந்திருந்த நாட்களை நினைத்துத்தான்' எனப் பொருள் கூறினர் உரையாசிரியர்கள். இவற்றுள் 'அன்பால் பொருந்தியிருந்த நாட்களை நினைப்பதால்', 'இன்புற்ற நாள்களை நினைய நினைய', என்பன சிறந்து தோன்றுகின்றன.

'உற்றநாள் உள்ள' என்பதற்கு 'உடனிருந்த நாட்களை நினைப்பதால்' என்பது பொருள்.

யான் அவருடன் இருந்த நாள்களை நினைந்து நினைந்து மற்று அதனால் உயிர்வாழ்கின்றேன்; அதுவல்லாமல் நான் எதற்காக உயிர் வாழ்கின்றேன்? என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

தலைவனுடன் கூடியிருந்த நாட்களை நினைத்தே என் உயிர் வாழும் என்ற தலைவியின் நினைந்தவர்புலம்பல் பாடல்.

பொழிப்பு

நான் என் காதலருடன் இருந்த நாட்களை நினைப்பதால் உயிரோடு உள்ளேன்; வேறு எதனால் வாழ்கிறேன்?