இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1205தம்நெஞ்சத்து எம்மைக் கடிகொண்டார் நாணார்கொல்
எம்நெஞ்சத்து ஓவா வரல்

(அதிகாரம்:நினைந்தவர்புலம்பல் குறள் எண்:1205)

பொழிப்பு: தம்முடைய நெஞ்சில் எம்மை வரவிடாது காவல் கொண்ட காதலர், எம்முடைய நெஞ்சில் தாம் ஓயாமல் வருவதைப்பற்றி நாணமாட்டாரோ!

மணக்குடவர் உரை: தமது நெஞ்சின்கண் எம்மை யாம் செல்லாமல் காவல்கொண்டார் எமது நெஞ்சின்கண் ஒழியாதே வருதலைக் காணாரோ.
இது நினையாரோ நினைப்பாரோ என்று ஐயப்பட்ட தலைமகள் நினையாரென்று தெளிந்து கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) தம் நெஞ்சத்து எம்மைக் கடிகொண்டார் - தம்முடைய நெஞ்சின்கண்ணே யாம் செல்லாமல் எம்மைக் காவல் கொண்ட காதலர்; எம் நெஞ்சத்து ஓவா வரல் நாணார்கொல் - தாம் எம்முடைய நெஞ்சின்கண் ஒழியாது வருதலை நாணார்கொல்லோ?
(ஒருவரைத் தம்கண் வருதற்கு ஒருகாலும் உடம்படாது, தாம் அவர்கண் பலகாலுஞ்சேறல் நாணுடையார் செயலன்மையின், 'நாணார்கொல்' என்றாள்.)

வ சுப மாணிக்கம் உரை: தன் நெஞ்சில் என்னை வரவொட்டாதவர் என் நெஞ்சில் ஓயாது வர நாணவில்லையே.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
தம்நெஞ்சத்து எம்மைக் கடிகொண்டார் நாணார்கொல் எம்நெஞ்சத்து ஓவா வரல்.


தம்நெஞ்சத்து எம்மைக் கடிகொண்டார்:
பதவுரை: தம்=தமது; நெஞ்சத்து-உள்ளத்தில்; எம்மை-எங்களை; கடி-காவல்; கொண்டார்-கொண்டவர்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: தமது நெஞ்சின்கண் எம்மை யாம் செல்லாமல் காவல்கொண்டார்;
பரிப்பெருமாள்: தமது நெஞ்சின்கண் யாம் செல்லாமல் காவல்கொண்டார்;
பரிதி: தம் மனத்திலே இருக்க வொட்டாமல் முடுக்கினவர்;
காலிங்கர்: தமது நெஞ்சத்து யான் வாராமல் காவல் கொண்டு போனவர்;
காலிங்கர் குரிப்புரை: கடிகொண்டார் என்பது கரந்துபோனார் என்றது; கடிந்து போனார் என்றும் ஆம்.
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) தம்முடைய நெஞ்சின்கண்ணே யாம் செல்லாமல் எம்மைக் காவல் கொண்ட காதலர்;

'தமது நெஞ்சின்கண்ணே யாம் செல்லாமல் எம்மைக் காவல் கொண்டார்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'தம் நெஞ்சத்துள் எம்மைப் புகாமல் காவல் கொண்ட காதலர்', 'தம் மனத்திலிருந்து என்னை அடியோடு நீக்கிவிட்ட அவர்', 'தம்முடைய நெஞ்சில் நாம் செல்லாதபடி காவல் வைத்திருப்பவர்', 'தம்முடைய நெஞ்சில் யாம் செல்லாமல் எம்மைக் காவல் கொண்ட காதலர்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

தமது நெஞ்சத்துள் யாம் வாராமல் காத்துக் கொண்டவர் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நாணார்கொல் எம்நெஞ்சத்து ஓவா வரல்:
பதவுரை: நாணார்-வெட்கமுறமாட்டார்; கொல்(ஐயம்); எம்-எமது; நெஞ்சத்து-உள்ளத்தில் ஓவா-ஒழியாமல்; வரல்-வருதல்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: எமது நெஞ்சின்கண் ஒழியாதே வருதலைக் காணாரோ.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது நினையாரோ நினைப்பாரோ என்று ஐயப்பட்ட தலைமகள் நினையாரென்று தெளிந்து கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: எமது நெஞ்சின்கண் ஒழியாதே வருதலை நாணாரோ.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது நினையாரோ நினைப்பாரோ என்று ஐயப்பட்ட தலைமகள் நினையாரென்று தெளிந்து கூறியது.
பரிதி: என் மனத்தில் இருக்கின்றாரே; ஆகவே நாணமில்லையோ என்றவாறு.
காலிங்கர்: மற்று என் நெஞ்சத்து ஒழிவிலராய் வருகின்ற இதனை நமக்கு இது தகாது என நாணாரோதான் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: தாம் எம்முடைய நெஞ்சின்கண் ஒழியாது வருதலை நாணார்கொல்லோ?
பரிமேலழகர் குறிப்பு: ஒருவரைத் தம்கண் வருதற்கு ஒருகாலும் உடம்படாது, தாம் அவர்கண் பலகாலுஞ்சேறல் நாணுடையார் செயலன்மையின், 'நாணார்கொல்' என்றாள்.

'எம் நெஞ்சத்து ஒழியாது வருதலை நாணாரோ' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர். மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் 'காணார்' என்று பாடம் கொண்டதால் காணாரோ எனப் பொருள் உரைத்தனர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'எம் நெஞ்சத்துள் ஓயாமல் அடிக்கடி வந்து புகுவதற்கு நாணமாட்டாரா?', 'என்னுடைய மனத்துக்குள் மட்டும் ஓயாது வந்து நுழைகிறாரே! அவருக்கு வெட்கமில்லையா?', 'எம்முடைய உள்ளத்துள் ஓயாது வருவதற்கு நாணமாட்டார் போலும்!', 'தாம் எம்முடைய நெஞ்சில் ஒழியாது வருவதற்கு நாணார் கொல்!' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

எம்முடைய உள்ளத்துள் ஓயாது வருவதற்கு நாணமாட்டார் போலும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
'தன் நெஞ்சில் யாம் செல்லாமல் காத்துக்கொண்டவர் என் உள்ளத்தில் இடைவிடாது வருவதற்கு நாணம் கொள்ள மாட்டாரா?' எனத் தலைவி ஊடல்மொழியில் கேட்கிறாள்.

தமது நெஞ்சத்துள் யாம் வாராமல் காத்துக் கொண்டவர், எம்முடைய உள்ளத்துள் ஓவா வரல் நாணமாட்டார் போலும் என்பது பாடலின் பொருள்.
'ஓவா வரல்' என்ற தொடர் குறிப்பது என்ன?

தம்நெஞ்சத்து என்ற தொடர்க்குத் தம் நெஞ்சின் கண்ணே என்பது பொருள்.
எம்மைக் கடிகொண்டார் என்ற தொடர் எம்மை வரவிடாமல் தடுத்துக் கொண்டவர் என்ற பொருள் தரும்.
நாணார்கொல் என்றது நாணாமாட்டாரோ என்ற பொருள் தருவது.
எம்நெஞ்சத்து என்ற தொடர்க்கு எம் உள்ளத்தின் கண் என்று பொருள்.

'யான் அவர் நெஞ்சுக்குள் போகக் கூடாது என்றால், அவர் என் உள்ளத்துள் ஓயாது வருவதற்கு வெட்கப்பட வேண்டாமா?' எனத் தலைவி கேட்கிறாள்.

தலைவன் தொழில் காரணமாக அயல் சென்றிருக்கிறான். தலைவிக்குப் பிரிவின் துயர் தாங்கமுடியவில்லை. எப்பொழுதும் அவனையும் அவனுடன் கழித்த காதல் நிகழ்வுகளையும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள். அப்படி நினைப்பது அவள் துன்பத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது. காலம் சென்றுகொண்டிருக்க அவள் காதலன் தான் நினைப்பதுபோல் அவனும் தன்னை நினைக்கின்றானா என ஐயம் எழுகிறது. அவன் தன்னை நினைத்ததால் எழுந்தது என்று தான் கருதிய தும்மலும் பாதியில் நின்றுவிட்டது. அப்பொழுது அவளாகக் கற்பனை செய்து அவனை மனதுள் சீண்டும் விதமாக கூறுகிறாள்: 'நான் அவர் நெஞ்சுக்குள் நுழையாதபடி தடுத்துக்கொள்கிறார். ஆனால் என் நெஞ்சில் அடிக்கடி வந்து புகுந்து கொள்கிறாரே. அவர்க்கு வெட்கமிருக்காதா?'

தலைவன் கடமையில் கண்ணும் கருத்துமாய் உள்ளவன். பணி காரணமாகச் சென்றவன் வேலையிலேயே மூழ்கிவிடுவதால் அவனுக்குத் தலைவியை எந்த நேரமும் நினைக்க முடிவதில்லை. இது தலைவிக்கும் தெரியும். ஆனாலும் அவன் தன்னை எப்பொழுதும் நினைக்கவேண்டும் என எண்ணுகிறாள். அவள் கூற்றில் உள்ள இலக்கிய நயம் படித்து இன்புறத்தக்கதாய் உள்ளது.

'ஓவா வரல்' என்ற தொடர் குறிப்பது என்ன?

ஓவா வரல் என்பதற்கு 'ஒழியாதே வருதல்', 'இடையறாது வருதல்', 'ஓயாது வருவது', 'ஓயாமல் அடிக்கடி வந்து', 'ஒழியாமல் வருதல்', 'இடைவிடாது வந்து நிற்பது', 'தடையின்றி வருவது', 'நீங்காமல் வருதல்' எனப் பொருள் உரைத்தனர்.

'ஓவா வரல்' என்பதற்கு ஓயாது வருதல் என்பது பொருள்.

தமது நெஞ்சத்துள் யாம் வாராமல் காத்துக் கொண்டவர், எம்முடைய உள்ளத்துள் ஓயாது வருவதற்கு நாணமாட்டார் போலும் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

அவர் என்னை நினைக்கமாட்டாராம், ஆனால் என் நெஞ்சில் ஓயாது வருவாராம் என்ற தலைவியின் நினைந்தவர்புலம்பல் பாடல்.

பொழிப்பு

தம் நெஞ்சத்துள் எம்மை வரவொட்டாதவர் எம் உள்ளத்துள் ஓயாமல் வர நாணவில்லையே.