இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1199நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர்மாட்டு
இசையும் இனிய செவிக்கு

(அதிகாரம்:தனிப்படர் மிகுதி குறள் எண்:1199)

பொழிப்பு: யான் விரும்பிய காதலர் மீண்டும் விரைந்து வந்து அன்பு செய்ய மாட்டார் என்றாலும், அவரைப்பற்றிய புகழைக் கேட்பதும் என் செவிக்கு இன்பமாக இருக்கின்றது.

மணக்குடவர் உரை: எம்மால் காதலிக்கப்பட்டார் எமக்கு அருளாராயினும் அவர் பக்கத்தனவாகிய சொற்களும் எங்கள் செவிக்கு இனியவாம்.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) நசைஇயார் நல்கார் எனினும் - என்னால் நச்சப்பட்ட காதலர் என்மாட்டு அன்பிலரேயாயினும்; அவர்மாட்டு இசையும் செவிக்கு இனிய - அவர் திறத்து யாதானும் ஓர் சொல்லும் என் செவிக்கு இனியவாம்.
(இழிவு சிறப்பு உம்மை, 'அவர் வாரார் என்னுஞ் சொல்லாயினும் அமையும்' என்பதுபட நின்றது. 'அதுவும் பெற்றிலேன்'என்பதாம்.)

வ சுப மாணிக்கம் உரை: காதலர் அருளார் எனினும் அவரைப் பற்றிக் கூறும் புகழ்ச் சொற்கள் காதுக்கு இன்பமாம்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர்மாட்டு. இசையும் இனிய செவிக்கு


நசைஇயார் நல்கார் எனினும்:
பதவுரை: நசைஇயார்-விரும்பப்பட்டவர்; நல்கார்-தலையளி செய்யார்; எனினும்-என்றாலும்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: எம்மால் காதலிக்கப்பட்டார் எமக்கு அருளாராயினும்;
பரிப்பெருமாள்: எம்மால் காதலிக்கப்பட்டார் எமக்கு அருளார் ஆயினும்;
பரிதி: பிரியமாகிய நாயகர் இன்பம்தராத போது; .
காலிங்கர்: நெஞ்சே! நாம் ஆசையற்றவர் நம்மை அளித்தலர் ஆயினும்;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) என்னால் நச்சப்பட்ட காதலர் என்மாட்டு அன்பிலரேயாயினும்;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: இழிவு சிறப்பு உம்மை,

'எம்மால் காதலிக்கப்பட்டார் எமக்கு அருளாராயினும்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'என்னால் விரும்பப்பெற்ற காதலர் என்னிடம் அன்பில்லாதவரானாலும்', 'நான் காதலிக்கிற என் கணவர் (தாமாக ஒரு சேதியனுப்பி) உதவாவிட்டாலும்', 'காதலர் மீண்டும் அருள்புரியமாட்டா ரென்றாலும்', 'என்னால் விரும்பப்பட்ட காதலர் எனக்கு அன்பினைத் தரார் என்றாலும்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

விரும்பப்பட்டவர் தலையளி செய்யார் எனினும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

அவர்மாட்டு இசையும் இனிய செவிக்கு:
பதவுரை: அவர்மாட்டு-அவர்திறத்தில்; இசையும்-புகழ்சொற்களும்; இனிய-இனியவை; செவிக்கு-காதுக்கு.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அவர் பக்கத்தனவாகிய சொற்களும் எங்கள் செவிக்கு இனியவாம்.
பரிப்பெருமாள்: அவர் பக்கத்தனவாகிய சொற்கள் எங்களால் இகழப்படாது. அதுவும் செவிக்கு இனியவாம்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: எங்கள் பக்கத்தனவாகிய சொற்கள் அவர்க்கு இன்னாது ஆகும் என்பது குறிப்பு. தலைமகன், பாங்காயினார் அவளைப் புகழ்ந்துழித் தனது வேட்கை மிகுதியால் தலைமகள் கூறியது. அன்றியும் தலைமகனுழை நின்றும் வந்த தூதர் வாய்ச்சொல் கேட்ட தலைமகளது முகமலர்ச்சி கண்டு, இஃது எற்றினான் ஆயிற்று' என்று வினவிய தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது.
பரிதி: அவரிடததிலே சொற்கேட்கிலும் அது காதுக்கு இன்பம் என்றவாறு.
காலிங்கர்: அவர் திறத்து ஒரு வார்த்தை ஆயினும் கேட்கப் பெறின் அதுவும் நமது செவிக்குச் சால இனியதே என்றவாறு.
எனவே அங்கு நின்றான் ஒரு தூது வருதலினும் இங்கு நின்றும் தோழி தானொரு தூதுவிடுதல் செய்வதே இனிது என்பதாம்.
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) அவர் திறத்து யாதானும் ஓர் சொல்லும் என் செவிக்கு இனியவாம்.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'அவர் வாரார் என்னுஞ் சொல்லாயினும் அமையும்' என்பதுபட நின்றது. 'அதுவும் பெற்றிலேன்'என்பதாம்.

'அவர் திறத்து ஒரு வார்த்தை ஆயினும் கேட்கப் பெறின் அதுவும் நமது செவிக்குச் சால இனியதே' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அவரைப் பற்றிய புகழ்ச் சொற்களும் என் செவிக்கு இனியவாம்', 'அவரைப்பற்றி வேறு யாராயினும் ஒரு சேம வார்த்தை சொன்னாலும் அது எனக்கு ஆறுதல் அளிக்குமே.', 'அங்ஙனம் மாட்டாரென்ற சொல்லாவது அவரிடமிருந்து கேட்கப் பெற்றால் அஃது என் செவிக்கு இனிமை தரும்', 'அவர் திறத்து ஏதானும் ஒரு சொல்லும் என் செவிக்கு இனியவாம்' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

அவரைப் பற்றிய எப்புகழ்ச் சொற்களும் என் செவிக்கு இனியவாம் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
காதலர் விரைந்து திரும்பி வந்து தண்ணளி செய்யவில்லை என்றாலும் அவர் பற்றிய எந்தச் செய்தியும் என செவிகளுக்கு இனிமையாகவே உள்ளன என்கிறாள் தலைவி.

விரும்பப்பட்டவர் தலையளி செய்யார் எனினும் அவர்மாட்டு இசையும் என் செவிக்கு இனியவாம் என்பது பாடலின் பொருள்.
'அவர்மாட்டு இசையும்' என்பதன் பொருள் என்ன?

நசைஇயார் என்ற சொல்லுக்கு விரும்பப்பட்டவர் என்பது பொருள்.
நல்கார் எனினும் என்ற தொடர் அருள் செய்யார் என்றாலும் என்ற பொருள் தரும்.
இனிய என்ற சொல் இனிமை தருவன எனப் பொருள்படும்.
செவிக்கு என்றது காதுகளுக்கு என்ற பொருளது.

நாம் விரும்பியவர் விரைந்து வந்து அன்பு காட்டவில்லை என்றாலும் அவரைப் பற்றிய புகழைக் கேட்டலும் செவிக்கு இனிமையாக உள்ளது.

பணி காரணமாகத் தலைவன் பிரிந்து சென்றுள்ளமையால் தலைவி தனிமைத் துயரில் ஆழ்ந்துள்ளாள். அவனையே நினைந்து கொண்டிருப்பதால் அவளது உடல் நலிவுற்றது; உறக்கம் இல்லாமல் இரவுகள் கழிகின்றன. காதலன் திரும்பி வரும் காலமும் நீட்டித்துக் கொண்டே போவதாக உணர்கின்றாள். தனிமையில் துன்புற்று இருக்கும் வேளையில் அவனிடமிருந்து ஏதேனும் செய்திகள வாராதா என்று எதிர் நோக்கி இருக்கிறாள். அப்பொழுது உற்ற துயரத்தைத் தானே தேற்றிக் கொள்ளும்ம் வகையில் சொல்கிறாள்: அவர் விரைந்து திரும்பி வந்து அன்பு செய்யாமல் இருக்கிறார். ஆயினும் அவர் பற்றிய இனிய புகழ்ச் செய்திகள் வந்து கொண்டிருப்பதால் அவை என் செவிகளுக்கு இனிமையாய் இருக்கின்றன.

காதலனை அவள் மனம் எப்பொழுதும் நினைக்கிறது அவனை நேரே பார்க்கவில்லை என்ற குறைஇருந்தாலும் அவனைப் பற்றிய சொல் கேட்கும் பொழுதெல்லாம் அவள் இன்பம் அடைகிறாள். அது அவள் மனதுக்கு ஆறுதல் தருகிறது.

குறள் முறைவைப்பில் ஒவ்வோர் உரையாசிரியரியரும் வேறுபடுகின்றனர். அதிகார அமைப்பும் பிறழ்ந்திருக்கலாம் என்பர் குறள் அறிஞர்கள். தனிப்படர் மிகுதி என்ற அதிகாரத்தில் 9-ஆம பாடலாக உள்ள இந்தக் குறளை காலிங்கர் 'நினைந்தவர் புலம்பல்' என்னும் அதிகாரத்தின் கடைசியில் அதாவது 1210-ஆம் குறளாகக் கொள்கின்றார். அவர்வயின் விதும்பல்' என்ற அதிகாரத்தில் உள்ள உரனசை.....................உளேன் (1263) என்ற குறளைத் தனிப்படர் மிகுதி'யில் இக்குறளினிடத்து அவர் எண்ணுகிறார்.

'அவர்மாட்டு இசையும்' என்பதன் பொருள் என்ன?

அவர்மாட்டு என்ற சொல்லுக்கு அவரிடமிருந்து என்பது பொருள். இசையும் என்றதற்கு இனிய சொற்களும் எனப் பொருள் கொளவர். இசை என்ற சொல்லுக்குப் புகழ், பாட்டு என்றும் பொருள் கூறினர். இங்கு சொல் எனபது பொருத்தமாகிறது.
அவர்மாட்டு இசையும்' என்ற தொடர்க்கு அவர் பக்கத்தனவாகிய சொற்களும், அவர் திறத்து யாதானும் ஓர் சொல்லும், அவர் வாரார் என்னுஞ் சொல்லாயினும், அவரிடததிலே சொற்கேட்கிலும், அவர் திறத்து ஒரு வார்த்தை ஆயினும், அவரைப் பற்றிய புகழ்ச் சொற்கள் எவையேனும் பேசப்படுமானால், அவரைப் பற்றிக் கூறும் புகழ்ச் சொற்கள், அவரைப் பற்றி வேறு யாராயினும் ஒரு நல்ல வார்த்தை சொன்னாலும், அவர் திறத்து ஏதானும் ஒரு சொல்லும், அவரைப் பற்றிப் பேசப்படும் புகழ்மொழிகள், அவரிடததிருந்து வரும் எவ்வகைச் சொல்லும், அவரிடத்தினின்று வரும் எத்தகைச் செய்திகளும், அவரைப் பற்றிய பேச்சு எனப் பலவாறு உரை செய்தனர். இவற்றுள் 'அவர் திறத்து ஏதானும் ஒரு சொல்லும்' என்பது சிறந்து நிற்கிறது.
'அருள்புரிய மாட்டாரென்ற சொல்லாவது அவரிடமிருந்து கேட்கப் பெற்றால்' என்றும் இசையும் என்பதில் உம்மை இருப்ப்தால், வசையும் இனிதாகும் என்ற பொருளில் 'பழிகூறிக் கொண்டிருத்தலும் இன்பம்' எனவும் இத்தொடர்க்குப் பொருள் கூறினர்.

'அவர்மாட்டு இசையும்' என்பது அவரிடமிருந்து எப்புகழ்ச் சொற்களும் என்ற பொருள் நல்கும்.

விரும்பப்பட்டவர் தலையளி செய்யார் எனினும் அவரைப் பற்றிய எப்புகழ்ச் சொற்களும் என் செவிக்கு இனியவாம் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

காதலர் பற்றி ஏதேனும் புகழ்ச்சொல் கேட்டால் அது அவரது அன்பு கிடைத்தது போலும் என்று தனிப்படர் மிகுதியால் வாடும் தலைவி கூறுகிறாள்.

பொழிப்பு

விரும்பப்பட்டவர் அருள்செய்யார் எனினும் அவரைப் பற்றிய எப்புகழ்ச் சொற்களும் என் செவிக்கு இனியவாம்.