இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1198வீழ்வாரின் இன்சொல் பெறாஅது உலகத்து
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல்

(அதிகாரம்:தனிப்படர் மிகுதி குறள் எண்:1198)

பொழிப்பு: தான் விரும்பும் காதலரின் இனிய சொல்லைப் பெறாமல் உலகத்தில் (பிரிவுத் துன்பத்தைப் பொறுத்து) வாழ்கின்றவரைப்போல் வன்கண்மை உடையவர் இல்லை,

மணக்குடவர் உரை: தம் காதலரிடத்துநின்று வரும் இனியசொற்களைக் கேளாது உயிர்வாழ்வாரைப்போல வன்கண்மையுடையார் இவ்வுலகத்து இல்லை.

பரிமேலழகர் உரை: (தலைமகன் தூது வரக்காணாது சொல்லியது.) வீழ்வாரின் இன்சொல் பெறாது வாழ்வாரின் - தம்மால் விரும்பப்படும் காதலர் திறத்துநின்றும்ஓர் இன்சொல்லளவும் பெறாதே பிரிவாற்றி உயிர் வாழ்கின்ற மகளிர் போல; வன்கணார் உலகத்து இல் - வன்கண்மையுடையார் இவ்வுலகத்து இல்லை.
('காதலர்திறத்துச் சொல் யாதானும் எனக்கு இனிது', என்னும் கருத்தால் 'இன்சொல என்றாள். இழிவு சிறப்பு உம்மை விகாரத்தால் தொக்கது. யான் வன்கண்ணேனாகலின் அதுவும் பெறாது உயிர் வாழாநின்றேன் என்பதாம்.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: தாம் விரும்பும் காதலரிடமிருந்து ஓர் இன்சொல் கூடக் கிடைக்கப் பெறாமல் பிரிவுத் துன்பததைத் தாங்கிக் கொண்டு உயிர்வாழும் மகளிரைப் போலக் கொடியவர் இவ்வுலகத்தில் இல்லை.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
வீழ்வாரின் இன்சொல் பெறாஅது உலகத்து. வாழ்வாரின் வன்கணார் இல்


வீழ்வாரின் இன்சொல் பெறாஅது:
பதவுரை: வீழ்வாரின்-விரும்பப்படுபவரிடம்; இன்சொல்-இனிய மொழி/செய்தி; பெறாஅது-கிடைக்காமல்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: தம் காதலரிடத்துநின்று வரும் இனியசொற்களைக் கேளாது;
பரிப்பெருமாள்: தம் காதலரிடத்துநின்று வரும் இனியசொற்களைக் கேளாது;
பரிதி: விரும்பப்பட்ட நாயகரின் இன்சொற்கேளாமல்; .
காலிங்கர்: தோழீ தாம் எப்பொழுதும் நினைந்து விரும்புவர் ஆகிய தலைவரைப் பெறாக் காமம் மற்று அவரிடத்து இன்று ஓர் இன்சொல் பெறுதலும் இன்றி;
பரிமேலழகர்: (தலைமகன் தூது வரக்காணாது சொல்லியது.) தம்மால் விரும்பப்படும் காதலர் திறத்துநின்றும்ஓர் இன்சொல்லளவும் பெறாதே;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'காதலர்திறத்துச் சொல் யாதானும் எனக்கு இனிது', என்னும் கருத்தால் 'இன்சொல என்றாள். இழிவு சிறப்பு உம்மை விகாரத்தால் தொக்கது.

'தம் காதலரிடத்துநின்று வரும் இனியசொற்களைக் கேளாது' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'காதலரின் இன்சொல்லைப் பெறாமல்', 'பிரிந்து போயிருக்கிற தம் காதலர்களிடமிருந்து ஓர் இனிய சேதிகூட வராமலிருந்தும்', 'காதலரிடத்திலிருந்து தூதாக ஓர் இனிய சொல்லுங்கூடக் கிடைக்கப்பெறாது', 'காதலிக்கப்படும் காதலரின் இனிய சொல்லினைப் பெறாமல்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

காதலரின் இனிய சொல்லினைப் பெறாமல் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

உலகத்து வாழ்வாரின் வன்கணார் இல்:
பதவுரை: உலகத்து-உலகத்தில்; வாழ்வாரின்-வாழும் மாந்தர்போல வன்கணார்-தறுகணாளர்; இல்-இல்லை.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: உயிர்வாழ்வாரைப்போல வன்கண்மையுடையார் இவ்வுலகத்து இல்லை
பரிப்பெருமாள்: உயிர்வாழ்வாரைப்போல வன்கண்மையுடையார் இவ்வுலகத்து இல்லை
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: தூது விடுதல் குறிப்பினால் தோழிக்குச் செஒல்லியது.
பரிதி: உலகத்து வாழ்வார்போல வன்கண்ணியர் இல்லை என்றவாறு.
காலிங்கர்: வையகத்து உயிர் வாழ்வார் ஆகிய மகளிர்போல இவ்வுலகத்து வன்கண்மையுடையார் மற்று யாரும் இல்லை என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: பிரிவாற்றி உயிர் வாழ்கின்ற மகளிர் போல வன்கண்மையுடையார் இவ்வுலகத்து இல்லை.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: யான் வன்கண்ணேனாகலின் அதுவும் பெறாது உயிர் வாழாநின்றேன் என்பதாம்.

''உயிர்வாழ்வாரைப்போல வன்கண்மையுடையார் இவ்வுலகத்து இல்லை'' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் ' பிரிந்து உலகத்து இருக்கும் மகளிரே கொடியவர்', 'உலகத்தில் உயிரை வைத்டுக் கொண்டிருக்கிற பெண்களைவிட நெஞ்சழுத்தமுள்ளவர்கள் யாருமில்லை' 'உலகத்தில் உயிர் வாழ்கின்றவர்களைப் போல வலிய நெஞ்சமுடையவர்கள் வேறு யாருமில்லை', 'உலகத்து வாழ்கின்ற மகளிரைப்போல கல்நெஞ்சுடையார் இவ்வுலகத்தில் இல்லை' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

உலகத்தில் வாழ்கின்றோரைப்போல் கல்நெஞ்சுடையார் இவ்வுலகத்தில் இல்லை என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
பிரிவில் சென்றுள்ள காதலரிடமிருந்து இனிய செய்தி, பெறாது வாழ்பவரை விடவும் கொடிய நெஞ்சம் கொண்டவர், உலகில் கிடையாது.

காதலரின் இனிய சொல்லினைப் பெறாமல், உலகத்தில் வாழ்கின்றோரைப்போல் கல்நெஞ்சுடையார் இவ்வுலகத்தில் இல்லை என்பது பாடலின் பொருள்.
'இன்சொல் பெறாஅது' குறிப்பது என்ன?

வீழ்வாரின் என்ற சொல்லுக்கு விரும்பப்படுபவ்ரின் என்பது பொருள்.
இன்சொல் பெறாஅது என்ற தொடர் இனிய சொல்லை அடையமுடியாமல் என்ற பொருள் தரும்.
உலகத்து. என்ற சொல் உலகத்தில் என்று பொருள்படும்.
வாழ்வாரின் என்ற சொல்லுக்கு வாழ்வாரைக் காட்டிலும் என்று பொருள்.
வன்கணார் இல் என்றது கொடியவர் இல்லை என்ற பொருளது.

தாம் விரும்பும் காதலரிடத்திலிருந்து இனிய சொல் கிடைக்கப்பெறாது உலகத்தில் உயிர் வாழ்கின்றவர்களைப் போல வலிய நெஞ்சமுடையவர்கள் வேறு யாருமில்லை.

பணி காரணமாகத் தலைவன் தொலைவு சென்றிருக்கிறான். அவனது பிரிவு தங்க முடியாமல் தலைவி பெரிதும் மனத் துயருறுகிறாள். உடல் மெலிந்து நிறம் மாறித் துன்பப்படுகிறாள். தனிமை வாட்டுகிறது. அவனை நேரில் பார்க்க முடியவில்லை. நேரில் பேசமுடியவுமில்லை. அவன் தனக்குச் சொல்லியனுப்பியதாக செய்தி ஏதும் வரவுமில்லை. இது இன்னும் அவளை வருத்தமடையச் செய்கிறது. இந்நிலையில் நான் ஏன் இன்னும்உயிருடன் இருக்கீறேன் எனச் சிந்தனை செல்கிறது. 'காதல் கணவரிடமிருந்து இனிய சொல் கிடைக்கப் பெறாதவள் உயிருடன் இருப்பதற்குக் கல்நெஞ்சுடையவளாகவே இருக்க வேண்டும்' எனக் கூறுகிறாள்.

பிரிவில் சென்ற காதலரிடமிருந்து செய்தி வருமானால் அது தலைவிக்கு மிகுந்த இன்பம் பயக்கும். தொலைத் தொடர்புத் துறையில் முன்னேற்றங்கள் பல இன்று நிகழ்ந்து வருகின்றன. எப்பொழுதுமே தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய வசதிகள் இப்பொழுது கிடைத்து உள்ளன. இந்தச் சூழலிலும் பணிச்சுமை, உடல்நலக் குறைவு சோர்வு போன்ற ஏதோ காரணமாக தலைவனால் ஒரு குறுஞ்செய்தி (SMS/Texting) கூட அனுப்பமுடியவில்லை. அந்தக் குறுஞ்செய்தி வரக் காலத் தாழ்வு ஏற்பட்டாலும் மனைவியின் மனம் துடிதுடிப்புக்குள்ளாகும். முன்பு அனுப்பிய செய்தி கிடைக்க நாட்கள் பலவானது. உடனடிச் செய்தி கிடைக்கக் கருவிகள் உள்ள இந்நாளில் மணியளவில் செய்தி வர நேரம் ஆனாலும் காதலர் உள்ளம் மிகுந்த துயருகிறது.
இப்பாடலைத் தலைவனுக்கும் உரித்தாக்கலாம். அதாவது தலைவியிடமிருந்து இனிய செய்தி ஏதும் பெறாத தலைவனும் மிக்க துயர் அடைவான்.

'இன்சொல் பெறாஅது' குறிப்பது என்ன?

இன்சொல் பெறாஅது என்பதற்கு இனியமொழி கிடைக்காது என்று பொருள். இன்சொல் என்பதற்குத் தலைவன் விடுக்கும் தூதுச் சொல் அதாவது தலைவன் அனுப்பிய செய்தி என்றும் தலைவனே நேரில் சொல்லும் சொல் என இருவகையாக் உரையாளர்கள் பொருள் கூறினர்.. இவற்றுள் முதல் கருத்து மிகப் பொருத்தமானது. வீழ்வாரிடமிருந்து பெறும் இனிய செய்தி எப்பொழுதுமே வீழப்பட்டார்க்கு மகிழ்வூட்டும்.

தாம் விரும்பும் கணவரின் இனிய சொல்லைப் பெறாமல் தனித்து வாழ்கின்ற மகளிர் என்றும் தாம் காதலிப்பவர் தம்மை விரும்புவார் என்ற நம்பிக்கையால் இன்சொல் பெறாமல். கடைசிவரைக் கைக்கிளைக் காமத்துடனேயே கணவனொடு காலங்கழிப்பர் பல பெண்டிர் என்றும் உரைகள் காணப்படுகின்றன. மேலும் காதலரிடமிருந்து பெறக்கூடிய இனிய சொற்களைப் பெறாமல்- அதனைப் பொருட்படுத்தாமல்- அதனைப் பெறாமலும் நான் இருந்து கொள்வேன் என்று வாழ்ந்து வருகின்ற மகளிரை விடவும் வன்நெஞ்சர் இவ்வுலகில் வேறு யாரும் இருக்கமாட்டார்கள் என்றும் ஓர் உரை உள்ளது.

'இன்சொல் பெறாஅது' என்பதற்குப் பிரிந்த் சென்றுள்ள காதலரிடமிருந்து இனிய செய்தி பெறாதது என்பது பொருள்.

காதலரின் இனிய சொல்லினைப் பெறாமல், உலகத்தில் வாழ்கின்றோரைப்போலக் கல்நெஞ்சுடையார் இவ்வுலகத்தில் இல்லை என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

இன்சொல் பெறமுடியாது தொடர்பு எல்லைக்கு அப்பால் சென்றுவிட்ட காதலனை தனிப்படர் மிகுதியால் நினைக்கிறாள் தலைவி.

பொழிப்பு

காதலரிடமிருந்து இன்சொல் கிடைக்கப் பெறாமல் பிரிவுத் துன்பததைத் தாங்கிக் கொண்டு உயிர்வாழ்வோரைப் போலக் கொடியவர் இவ்வுலகத்தில் இல்லை.

.