இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1194வீழப் படுவார் கெழீஇயிலர் தாம்வீழ்வார்
வீழப் படாஅர் எனின்

(அதிகாரம்:தனிப்படர் மிகுதி குறள் எண்:1194)

பொழிப்பு: தாம்விரும்பும் காதலரால் விரும்பப்படாவிட்டால் உலகத்தாரால் விரும்பப்படும் நிலையில் உள்ளவரும் நல்வினை பொருந்தியவர் அல்லர்.

மணக்குடவர் உரை: நற்குணங்கள் பலவுடையரென்று உலகத்தாரால் விரும்பப்பட்டாரும் தம்மால் காதலிக்கப்பட்டவரால் தாம் காதலிக்கப்படாராயின், விருப்பமில்லாராவர்.
இது வாழ்க்கையை முனிந்து கூறிய தலைமகளுக்கு நீ இவ்வாறு கூறுவையாயின் நின்னைப் புகழ்கின்ற உலகத்தாருள் மிக வாழ்வார் யாரென்ற தோழிக்கு அவள் கூறியது. கொண்டான் காயிற் கண்டான் காயுமென்பது பழமொழி.

பரிமேலழகர் உரை: ('காதலரை இயற்பழித்தலை அஞ்சி அவரருளின்மை மறைத்த நீ கடவுட் கற்பினையாகலின், கற்புடை மகளிரால் நன்கு மதிக்கப்படுதி', என்ற தோழிக்குச் சொல்லியது.) வீழப்படுவார் - கற்புடை மகளிரால் நன்கு மதிக்கப்படுவாரும்; தாம் வீழ்வார் வீழப்படார் எனின் கெழீஇயிலர் - தாம் விரும்பும் கணவரான் விரும்பப் படாராயின் தீவினையாட்டியர்.
(சிறப்பு உம்மை, விகாரத்தால் தொக்கது. கெழீஇயின்மை: நல்வினையின்மை; அஃது அருத்தாபத்தியால் தீவினையுடைமையாயிற்று. 'தீவினையுடையோற்கு அந்நன்கு மதிப்பால் பயனில்லை', என்பதாம்.)

சி இலக்குவனார் உரை: தாம் காதலிக்கும் காதலரால் விரும்பப்படாராயின் காதலிக்கப் படவேண்டிய மகளிர் காதல் உரிமையற்றவராகிறார்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
வீழப் படுவார் கெழீஇயிலர் தாம்வீழ்வார் வீழப் படாஅர் எனின்.


வீழப் படுவார் கெழீஇயிலர்:
பதவுரை: வீழப்படுவார்-நன்கு விரும்பப்பட்டார்; கெழீஇ-பழம்தொடர்பு; இலர்-இல்லாதார்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: நற்குணங்கள் பலவுடையரென்று உலகத்தாரால் விரும்பப்பட்டாரும் விருப்பமில்லாராவர்;
பரிப்பெருமாள்: நற்குணங்கள் பலவுடையரென்று உலகத்தாரால் விரும்பப்பட்டாரும்; விருப்பமில்லாராவர்
காலிங்கர்: நெஞ்சமே! நாம் விரும்பப்படுபவர் தாமும் நம்மாட்டு விரும்பப்படுவராயின் முன்னமே நாம் பேறுடை மகளிர் ஆவோம்; அல்லது மற்று அவர்மாட்டு நாமே காதலை வைக்கப்பட்டோம் ஆயின் முன்னமே அவரோடு நட்புப் பூண்டிருப்பதற்குப் பேறு பெற்றிலேம்
பரிமேலழகர்: ('காதலரை இயற்பழித்தலை அஞ்சி அவரருளின்மை மறைத்த நீ கடவுட் கற்பினையாகலின், கற்புடை மகளிரால் நன்கு மதிக்கப்படுதி', என்ற தோழிக்குச் சொல்லியது.) கற்புடை மகளிரால் நன்கு மதிக்கப்படுவாரும்; தீவினையாட்டியர்.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: சிறப்பு உம்மை, விகாரத்தால் தொக்கது. கெழீஇயின்மை: நல்வினையின்மை; அஃது அருத்தாபத்தியால் தீவினையுடைமையாயிற்று. 'தீவினையுடையோற்கு அந்நன்கு மதிப்பால் பயனில்லை', என்பதாம்.

'உலகத்தாரால் விரும்பப்பட்டாரும் விருப்பமில்லாராவர்' என்று மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர். காலிங்கர் நாம் விரும்பப்படுபவர் முன்னமே அவரோடு நட்புப் பூண்டிருப்பதற்குப் பேறு பெற்றிலேம் என்றார். பரிமேலழகர் 'கற்புடை மகளிரால் நன்கு மதிக்கப்படுவாரும்; தீவினையாட்டியர்' என இப்பகுதிக்கு உரை கூறினார். .

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'விரும்பிய மகளிர் எவ்வுறவும் இல்லாதவர்', 'அம்மகளிரால் விரும்பப்படுவர் பழந்தொடர்புடையவர் அல்லர்', 'அவர் அன்பில்லாதவரே', 'விரும்பப்படுகின்றவர் பழந்தொடர்புடையுடையவர் அல்லர் என்பதையன்றி என்ன செய்வது? ', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

விரும்பப்படுவர் பழந்தொடர்புடையவர் அல்லர் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

தாம்வீழ்வார் வீழப் படாஅர் எனின்:
பதவுரை: தாம்-தாங்கள்; வீழ்வார்-விரும்பப்படுபவர்; வீழப் டாஅர்-விரும்பப்பட மாட்டார் எனின்-என்றால்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: தம்மால் காதலிக்கப்பட்டவரால் தாம் காதலிக்கப்படாராயின் .
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது வாழ்க்கையை முனிந்து கூறிய தலைமகளுக்கு நீ இவ்வாறு கூறுவையாயின் நின்னைப் புகழ்கின்ற உலகத்தாருள் மிக வாழ்வார் யாரென்ற தோழிக்கு அவள் கூறியது. கொண்டான் காயிற் கண்டான் காயுமென்பது பழமொழி.
பரிப்பெருமாள்: தம்மால் காதலிக்கப்பட்டவரால் தாம் காதலிக்கப்படாராயின்,.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது வாழ்க்கையை முனிந்து கூறிய தலைமகளை, இவ்வாறு கூறுவராய் ஆயின் நினைப் புகழ்கின்ற உலகத்தாரும் இக்ழவர் என்ற தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது. 'கொண்டாள் காயிற் கண்டார் காய்வர் என்பது உலக வழக்கம்.
பரிமேலழகர்: தாம் விரும்பும் கணவரான் விரும்பப் படாராயின்.

'தம்மால் காதலிக்கப்பட்டவரால் தாம் காதலிக்கப்படாராயின்' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'தாம் விரும்பியவரே விரும்பவில்லை யெனின்', 'தாம் விரும்புகின்றவரால் மகளிர் விரும்பப்படார் என்றால்', 'நாம் காதலிக்கிற கணவர் நம்மைக் காதலிக்காவிட்டால்', 'தாம் விரும்புகின்றவர் தம்மை விரும்பாராயினார் என்றால்' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

தாம் விரும்புகின்றவரால் விரும்பப்படார் என்றால் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
தாம் விரும்புபவர் தம்மை விரும்பாவிட்டால் நற்பேறு தமக்கில்லை என்று கொள்ளவேண்டியதுதான்.

தாம் விரும்புகின்றவரால் விரும்பப்படார் என்றால் விரும்பப்படுவர் கெழீஇயிலர் என்பது பாடலின் பொருள்.
'கெழீஇயிலர்' யார்?

வீழப்படுவார் என்ற சொல்லுக்கு விரும்பபடுபவர் என்று பொருள்.
தாம்வீழ்வார் என்ற தொடர் தாம் விரும்புபவர் என்ற பொருள் தரும்.
வீழப்படாஅர் என்ற சொல் விரும்பப்படார் என்ற பொருளது.
எனின் என்ற சொல் என்றால் எனப் பொருள்படும்.

ஒருதலைக் காதலாய் அமைந்துவிட்டால் பேறுபெற்றோம் இல்லை என்று கொள்ள வேண்டியதுதான்.

தொழில் காரணமாகத் தலைவன் தொலைவு சென்றிருக்கிறான். அவன் வருகைக்காகக் காத்திருக்கும் தலைவி தனிமையில் துயருற்று இருக்கிறாள். அவள் மனதில் பல எண்ண ஓட்டங்கள் நிகழ்கின்றன. உலகத்துக் கணவன் மனைவியரை நினைக்கிறாள். இருவரும் ஒருவரையொருவர் காதலித்தால் அது பெரும் பேறு ஆகிறது. பிரிந்தவர் கூடும்பொழுது தண்ணளி செய்யப்பட்டதுபோல் உணர்கின்றனர். தாம் வாழ்கின்றோம் என்ற செருக்கும் அவர்களுக்கு உள்ளது. இப்பொழுது அப்படியல்லாத வாழ்க்கை அமைந்தவர்களையும் சிந்தித்துப் பார்க்கிறாள். ஒருவர் காதலித்து மற்றவர் விரும்பாவிட்டால் என்ன ஆகிறது? கற்பியல் வாழ்க்கை இறைவன் கொடுத்த கொடை. இருதலையாகக் காதல் அமையாவிட்டால் விரும்பப்படாதவர் நற்பேறு இல்லாதவர் என்று நினைத்துக் கொள்ள வேண்டியதுதான் என்கிறாள் தலைவி. மணவினை மேற்கொள்ளும் பல குடும்பங்களில் காதலிக்கப்படாத- ஆண்களோ பெண்களோ இப்படி எண்ணிக்கொண்டுதான் வாழ்வை நகர்த்திச் செல்கின்றனர். ஆனால் தனக்கு வாய்த்தது நற்பேறுதான் என நிறைவு கொள்கிறாள் தலைவி.

இக்குறளுக்கு உரையாளர்கள் தாம் விரும்புகின்றவர் தம்மை விரும்பாராயினார் என்றால்:
நற்குணங்கள் பலவுடையரென்று உலகத்தாரால் விரும்பப்பட்டாரும் விருப்பமில்லாராவர் என்றும்
முன்னமே அவரோடு நட்புப் பூண்டிருப்பதற்குப் பேறு பெற்றிலேம் என்றும்
கற்புடை மகளிரால் நன்கு மதிக்கப்படுவாரும்; தீவினையாட்டியர் ஆவர் என்றும்
அவர் அன்பில்லாதவரே. என்றும்
விரும்பிய மகளிர் எவ்வுறவும் இல்லாதவர். என்றும்
அம்மகளிரால் விரும்பப்படுவர் பழந்தொடர்புடையவர் அல்லர். என்றும்
காதலிக்கப் படவேண்டிய மகளிர் காதல் உரிமையற்றவராகிறார்.என்றும்
உலகமே நம்மை விரும்பினாலும் பயனில்லை.என்றும் பலவாறாக உரை கூறினர்.
இவற்றுள் 'அவர்மாட்டு நாமே காதலை வைக்கப்பட்டோம் ஆயின் முன்னமே அவரோடு நட்புப் பூண்டிருப்பதற்குப் பேறு பெற்றிலேம்'' (காலிங்கர்) என்பதுவும் 'விரும்பப்படுகின்றவர் பழந்தொடர்புடையவர் அல்லர் என்பதை யன்றி என்ன செய்வது?'' (இரா இளங்குமரனார்) என்பதும் பொருத்தமாகத் தோன்றுகின்றன.

மணக்குடவர் 'இது வாழ்க்கையை முனிந்து கூறிய தலைமகளுக்கு நீ இவ்வாறு கூறுவையாயின் நின்னைப் புகழ்கின்ற உலகத்தாருள் மிக வாழ்வார் யாரென்ற தோழிக்கு அவள் கூறியது' என்றும் பரிப்பெருமாள்: இது வாழ்க்கையை முனிந்து கூறிய தலைமகளை, இவ்வாறு கூறுவராய் ஆயின் நினைப் புகழ்கின்ற உலகத்தாரும் இகழ்வர் என்ற தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது.' 'எனவும் சூழல் அமைத்தனர்.. பரிமேலழகர் ('காதலரை இயற்பழித்தலை அஞ்சி அவரருளின்மை மறைத்த நீ கடவுட் கற்பினையாகலின், கற்புடை மகளிரால் நன்கு மதிக்கப்படுதி', என்ற தோழிக்குச் சொல்லியது எனக் கூறினார்.

'கெழீஇயிலர்' யார்?

கெழீஇயிலர் என்ற தொடர்க்கு விருப்பமில்லாராவர், தீவினையாட்டியர். முன்னமே நட்புப் பூண்டிருப்பதற்குப் பேறு பெற்றிலர், நல்வினை இல்லாதாவர், பழந்தொடர்புடையவர் அல்லர்’, அமைதியாகப் பொருந்தி வாழ இயலாதவர், பற்றில்லாதவர், என வெவ்வேறு விதமாகப் பொருள் கண்டனர்.
'கெழீஇ இலர் என்பது கெழுதகைமை இலர் என்பதன் சுருக்கமெனக் கருதலாம். கெழுதகைமை, பெருங்கிழமை (805) என்றும் அன்பின் வழிவந்த கேண்மை (807) என்றும் ‘பழைமை; அதிகாரத்துச் சுட்டப்பெறும். ஆகவே ‘கெழீஇயிலர்’ என்பது அன்பின் வழிவந்த கேண்மையாகிய பெருங்கிழமையைக் குறிப்பதாகக் கோடல் பொருந்தும்' என்பார் இரா சாரங்கபாணி.

கெழீஇயிலர்' என்பது பழந்தொடர்புடையவர் அல்லர்’ என்ற பொருள் தரும்

தாம் விரும்புகின்றவரால் விரும்பப்படார் என்றால் விரும்பப்படுவர் பழந்தொடர்புடையவர் அல்லர் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

இருவரில் ஒருவர் காதல் காட்டாவிட்டால் எங்கோ எப்பொழுதோ அவர்கள் தொடர்பு நீக்ககப்பட்டிருக்கலாம் எனத் தனிப்படர் மிகுதியில் தலைவி சிந்திக்கிறாள்.

பொழிப்பு

தாம் விரும்புகின்றவரால் விரும்பப்படார் என்றால் விரும்பப்படுவர் பழந்தொடர்புடையவர் அல்லர்