இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1193வீழுநர் வீழப் படுவார்க்கு அமையுமே
வாழுநம் என்னும் செருக்கு

(அதிகாரம்:தனிப்படர் மிகுதி குறள் எண்:1193)

பொழிப்பு: காதலரால் விரும்பப்படுகின்றவர்க்குப் (பிரிவுத் துன்பம் இருந்தாலும்) 'மீண்டும் வந்தபின் வாழ்வோம்' என்று இருக்கும் செருக்குத் தகும்.

மணக்குடவர் உரை: தாம் காதலித்தாரால் காதலிக்கப்படுவார்க்கு உலகின்கண் இருந்து உயிர்வாழ்வேமென்னுங் களிப்பு அமையும்.
இது, தலைமகள், இருந்தாலும் பயனில்லை: அதிற்சாதல் அமையுமென்று வாழ்க்கையை முனிந்து தோழிக்குக் கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) வீழுநர் வீழப்படுவார்க்கு அமையுமே - தாம் விழையும் கணவரான் விழையப்படும் மகளிர்க்கு ஏற்புடைத்து ; வாழுநம் என்னும் செருக்கு -(காதலர் பிரிந்தாராயினும் நம்மை நினைந்து கடிதின் வருவர்; வந்தால் நாம் இன்புற்று வாழ்தும் என்றிருக்கும் தருக்கு.
('நாம் அவரான் வீழப்படாமையின், நமக்கு அமைவது இறந்துபாடு' என்பதாம்.)

இரா இளங்குமரனார் உரை: யாம் நிறைவான வாழ்வு வாழ்வோம் என்னும் பெருமிதம் எல்லார்க்குமா கிட்டும்? விரும்புபவரால் விரும்பப்படுவர்க்கு அல்லவோ அமையும்!


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
வீழுநர் வீழப் படுவார்க்கு அமையுமே வாழுநம் என்னும் செருக்கு.


வீழுநர் வீழப் படுவார்க்கு:
பதவுரை: வீழுநர்-தாம் விரும்புபவர்; வீழப்படுவார்க்கு-விரும்பப்படுபவர்க்கு.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: தாம் காதலித்தாரால் காதலிக்கப்படுவார்க்கு;
பரிப்பெருமாள்: தாம் காதலித்தாரால் காதலிக்கப்படுவார்க்கு;
பரிதி: விரும்பப்பட்ட நாயகருக்கும் அன்றே;
காலிங்கர்: நெஞ்சே! தாம் விரும்பினராகிய தலைவரால் தம்மை விரும்பப்படுவார் யாவர் சிலர் மற்று அவர்க்கு;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) தாம் விழையும் கணவரான் விழையப்படும் மகளிர்க்கு

'தாம் காதலித்தாரால் காதலிக்கப்படுவார்க்கு' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'காதலரால் என்றும் காதலிக்கப்பட்டார்க்கு', 'தாம் விரும்பும் காதலரால் விரும்பப்படும் மகளிர்க்கு', 'தான் காதலிக்கிற கணவனால் தானும் காதலிக்கப்படுகிற பெண்ணுக்குத்தான்', 'காதலுடையார்க்கும் காதலிக்கப்படுவார்க்குமே', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

காதலித்தாரால் காதலிக்கப்படுவார்க்கு என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

அமையுமே வாழுநம் என்னும் செருக்கு:
பதவுரை: அமையுமே-ஏற்புடைத்தே; வாழுநம்-வாழ்வோம்; என்னும்-என்கின்ற; செருக்கு-தருக்கு.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: உலகின்கண் இருந்து உயிர்வாழ்வேமென்னுங் களிப்பு அமையும்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது, தலைமகள், இருந்தாலும் பயனில்லை: அதிற்சாதல் அமையுமென்று வாழ்க்கையை முனிந்து தோழிக்குக் கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: உலகின்கண் இருந்து உயிர்வாழ்வேமென்னுங் களிப்பு அமையும்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது, தலைமகள், இருந்தாலும் பயனில்லை: அதிற்சாதல் அமையுமென்று வாழ்க்கையை முனிந்து தோழிக்குக் கூறியது.
பரிதி: வாழ்வோம் என்னும் செருக்கு, என்போலும் பிரிந்திருப்பார்க்கு உண்டோ வாழ்வோம் என்னும் நன்மை என்றவாறு.
காலிங்கர்: அடுத்தது யாது எனில் வையத்து வாழ்கின்றேம் யாம் என்னும் மனச் செருக்கு என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: காதலர் பிரிந்தாராயினும் நம்மை நினைந்து கடிதின் வருவர்; வந்தால் நாம் இன்புற்று வாழ்தும் என்றிருக்கும் தருக்கு ஏற்புடைத்து.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'நாம் அவரான் வீழப்படாமையின், நமக்கு அமைவது இறந்துபாடு' என்பதாம்.

'உயிர்வாழ்வேமென்னுங் களிப்பு அமையும்' என்று மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர். 'வையத்து வாழ்கின்றேம் யாம் என்னும் மனச் செருக்கு' என்று காலிங்கரும் காதலர் கடிதின் வருவர்; வந்தால் நாம் இன்புற்று வாழ்தும் என்றிருக்கும் தருக்கு ஏற்புடைத்து' என்று பரிமேலழக்ரும் உரை செய்தனர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் ' வாழ்கின்றோம் என்ற பெருமிதம் பொருந்தும்', 'பிரிந்த கணவரோடு இனிது வாழ்வோம் என்னும் பெருமிதம் உண்டாகும்', ' நல்வாழ்வு பெற்றேன்' என்று சொல்லிக் கொள்ளும் பெருமை கிடைக்கும்', 'இன்புற்று வாழ்கின்றோமென்னும் இறுமாப்புப் பொருத்தமுடையது' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

வாழ்கின்றோம் என்ற இறுமாப்பு கிட்டுமே என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
காதலில் ஒருமித்து அன்பைப் பொழிந்து இருப்போருக்கு, நாம் வாழ்கிறோம் என்னும் செருக்கு வந்துவிடும்.

காதலித்தாரால் காதலிக்கப்படுவார்க்கு வாழுநம் என்ற இறுமாப்பு கிட்டுமே என்பது பாடலின் பொருள்.
'வாழுநம்' குறிப்பது என்ன?

வீழுநர் வீழப்படுவார்க்கு என்ற தொடர் காதலித்தாரால் காதலிக்கப்படுவார்க்கு என்ற பொருள் தரும்.
அமையும் என்ற சொல்லுக்குப் பொருந்தும் என்பது பொருள்.
'ஏ' அசை என்பர்.
என்னும் என்ற சொல் என்று கருதும் என்ற பொருளது.
செருக்கு என்ற சொல் இறுமாப்பு என்று பொருள்படும்.

விரும்புவர்) விரும்பப்படுபவர் அதாவது காதலிப்பவர்-காதலிக்கப்படுபவர் ஆகிய இருவர்க்கும் ஒத்த மனம் இருப்பின் அவர்களுக்கு நாங்கள் வாழ்கிறோம் என்னும் பெருமிதம் உண்டாகும்.

பணி காரணமாகத் தலைவன் வெளியிடம் சென்றிருக்கிறான். பிரிவின் துயரம் தாங்காமல் தலைவியின் உடல் மெலிந்தது. பசலை படர்ந்தது. தனிமையில் வாடி இருக்கிறாள் அப்பொழுது தன்னைப்பற்றியும் தன் காதலன் பற்றியும் இருவருக்குமுள்ள உறவு பற்றியும் சிந்தனைகள் எழுகின்றன. தான் காதலித்தவர் தன்னைக் காதலித்தால் அது பெறுதற்கரிய பேறு. அப்பேற்றை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். என எண்ணுகிறாள். பிரிவுத் துனப்ம் ஒருபுறம் இருக்க, 'ஒன்றிய மனதுள்ள காதலர்க்குத் தாங்கள் வாழ்கின்றோம் என்ற இறுமாப்பு இருக்கும்; அந்தச் செருக்கு எங்களுக்கும் உண்டு' எனத் தன் நெஞ்சோடு பேசுகிறாள்:

மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள்: இது,,''இருந்தாலும் பயனில்லை: அதிற்சாதல் அமையும்' என்று வாழ்க்கையை முனிந்து தலைமகள் தோழிக்குக் கூறியது என்று சூழல் அமைத்தனர்... பரிமேலழகரும் தலைவி 'காதலர் பிரிந்தாராயினும் நம்மை நினைந்து கடிதின் வருவர்; வந்தால் நாம் இன்புற்று வாழ்தும் என்றிருக்கும் தருக்கு. எனத் தோழிக்குக் கூறியாதாகவே கொண்டார். மேலும் அவர் ''நாம் அவரான் வீழப்படாமையின், நமக்கு அமைவது இறந்துபாடு' என்பதாம்' என்ற குறிப்பும் தருகிறார். இக்குறிப்புரை மணக்குடவருரையைத் தழுவியதாக உள்ளது. தேவநேயப் பாவாணர், குழந்தை ஆகியோரும் இதே கருத்துடையவர்களே. 'ஒத்த அன்பு வாய்க்கப் பெற்றவர்கள் காதலர் பிரிந்தாலும் மீண்டுவருவர் என்று செருக்கோடு வாழும் பேறு உடையவர்கள்' என விளக்குவார் -மு வரதராசன்.

'வாழுநம்' குறிப்பது என்ன?

வாழுநம் என்பதற்கு உயிர்வாழ்வேம், வாழ்வோம் வாழ்கின்றேம் இன்புற்று வாழ்தும், இன்ப வாழ்வு பெற்றோம், நாம் வாழும் வாழ்வே வாழ்வு, இன்புற்று வாழலாம்', இன்புற்று வாழ்கின்றோம், வாழ்கின்றோம், நிறைவான வாழ்வு வாழ்வோம், நல்வாழ்வு பெற்றேம், இனிது வாழ்வோம் என்றபடி உரையாளர்கள் விளக்கம் தந்தனர். இவற்றுள் வாழ்கின்றோம் என்ற பொருள் குறட்கருத்தை நன்கு விளக்கவல்லது.
காதலர் இருவரும் ஒருவர் மீது ஒருவர் கொள்கின்ற அன்பு காரணமாக இருவரிடமும் உயிர்ப்பு நிலை ஊக்கம் பெறுகிறது. வாழ்கிறோம் என்ற களிப்பும் பெருமீத உணர்வும் உண்டாகின்றன. உள்ளுக்குள் துன்பம் மிகவும் உறுத்தினாலும் பிரிவு தற்காலிகம்தான் என்ற உணர்வில் இருந்துதான் தலைவி பேசுகிறாள். .எனவேதான் செருக்குடன் கூறுகிறாள்.

காதலித்தாரால் காதலிக்கப்படுவார்க்கு வாழ்கின்றோம் என்ற இறுமாப்பு கிட்டுமே என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

தனிப்படர் மிகுதியில் காதலருடன் உண்டான நிறைவான வாழ்வு பற்றித் தலைவி பெருமிதம் கொள்கிறாள்

பொழிப்பு

ஒருவரை ஒருவர் காதலிக்கும் இருவர்க்கும் வாழ்கின்றோம் என்ற இறுமாப்பு கிட்டும்.