இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1192வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்தற்றால் வீழ்வார்க்கு
வீழ்வார் அளிக்கும் அளி

(அதிகாரம்:தனிப்படர் மிகுதி குறள் எண்:1192)

பொழிப்பு: தம்மை விரும்புகின்றவர்க்குக் காதலர் அளிக்கும் அன்பு, உலகோர் மழை பெற்றது போன்றது.மணக்குடவர் உரை: காதலித்தார்க்குக் காதலிக்கப்பட்டார் அருளும் அருள், உயிர் வாழ்வார்க்கு, மழை பெய்தாற்போலும்; அஃதில்லார்க்கு வாடுதலே யுள்ளது.
இது நின்மேனி பொலிவழிந்த தென்னும் தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) வீழ்வார்க்கு வீழ்வார் அளிக்கும் அளி - அறமும் பொருளும் நோக்கிப் பிரிந்தால், தம்மை இன்றியமையா மகளிர்க்கு அவரை இன்றியமையாக் கணவர் அளவறிந்து வந்து செய்யும் தலையளி; வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்தற்று - தன்னையே நோக்கி உயிர் வாழ்வார்க்கு வானம் அளவறிந்து பெய்தாற் போலும்.
('நம் காதலர் நம்மை விழையாமையின், அத்தலையளி இல்லையாகலான், மழை வறந்துழி அதனான் வாழ்வார் போல இறந்து படுதலே நமக்கு உள்ளது' என்பதாம்.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: தம்மை விரும்புகின்ற மகளிர்க்குக் காதலர் காட்டும் அன்பு வான்நோக்கி வாழும் உலக மக்களுக்கு மேகம் வேண்டிய மழையைப் பெய்தாற் போலும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
வீழ்வார்க்கு வீழ்வார் அளிக்கும் அளி, வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்தற்று.


வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்தற்றால்:
பதவுரை: வாழ்வார்க்கு-வாழ்பவர்க்கு; வானம்-மழை; பயந்தற்றால்-பெய்தாற்போலும்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: உயிர் வாழ்வார்க்கு, மழை பெய்தாற்போலும்; .
பரிப்பெருமாள்: உயிர் வாழ்வார்க்கு, மழை பெய்தாற்போலும்;
பரிதியார்: பூமியிலுள்ள பிராணிகளுக்கும் மழை இரட்சிப்பது போல;
காலிங்கர்: நெஞ்சே! வையத்து உயிர் வாழ்வார் அனைவர்க்கும் மழை பொழிந்த அத்தன்மைத்து: யாதோ எனின்;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) - தன்னையே நோக்கி உயிர் வாழ்வார்க்கு வானம் அளவறிந்து பெய்தாற் போலும்;

வையத்து உயிர் வாழ்வார் அனைவர்க்கும் மழை பொழிந்தாற் போலும்'' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'எதிர்பார்த்து உழவர்க்கு மழை பெய்ததுபோல் ', 'உயிர் வாழ இன்றியமையாத மழைக்காக வானத்தையே பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற மனிதருக்கு மழை பெய்வது போன்றது', 'உழவால் வாழ்கின்றவர்க்கு வானம் அளவறிந்து மழையைத் தருவது போலாம்', 'தன்னையே நோக்கி உயிர் வாழ்வார்க்கு வானம் அளவறிந்து செய்தாற் போலும் ', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

உயிர் வாழ்வார்க்கு மழை பெய்ததுபோல் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

வீழ்வார்க்கு வீழ்வார் அளிக்கும் அளி:
பதவுரை: வீழ்வார்க்கு-விருப்பமுள்ள மகளிர்க்கு; வீழ்வார்-விருப்பம் கொண்ட கணவர்; அளிக்கும்-அளவறிந்து வந்து செய்கின்ற; அளி-தலையளி (கருணை காட்டி அன்பு செய்தல்).

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: காதலித்தார்க்குக் காதலிக்கப்பட்டார் அருளும் அருள்; அஃதில்லார்க்கு வாடுதலே யுள்ளது.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது நின்மேனி பொலிவழிந்த தென்னும் தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது
பரிப்பெருமாள்: காதலித்தார்க்குக் காதலிக்கப்பட்டார் அருளும் அருள், அஃதில்லார்க்கு வாடுதலே யுள்ளது.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது நின்மேனி பொலிவழிந்தது என்ற தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது.
பரிதியார்: விரும்பும் நாயகிக்கும் நாயகன் அன்றி மயல் தீராது என்றவாறு.
காலிங்கர்: விருப்புற்றுவாழும் மகளிர்க்கு அங்ஙனம் விரும்பத்தக்கோர் ஆகிய தலைவர் அளிக்கும் தலையளி என்றவாறு.
:பரிமேலழகர்: அறமும் பொருளும் நோக்கிப் பிரிந்தால், தம்மை இன்றியமையா மகளிர்க்கு அவரை இன்றியமையாக் கணவர் அளவறிந்து வந்து செய்யும் தலையளி;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'நம் காதலர் நம்மை விழையாமையின், அத்தலையளி இல்லையாகலான், மழை வறந்துழி அதனான் வாழ்வார் போல இறந்து படுதலே நமக்கு உள்ளது' என்பதாம்.

'காதலித்தார்க்குக் காதலிக்கப்பட்டார் அருளும் அருள்' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'காதலியர்க்குக் காதலர் காட்டும் அன்பு', 'காதலிக்கிற மனைவிக்குக் காதலிக்கப்படுகிற கணவன் செய்கிற அன்பு', 'காதலிகட்குக் காதலர் செய்யும் கருணை' 'காதலிக்குக் காதலர் சமயம் அறிந்து வந்து செய்யும் அன்புச் செயல்' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

காதலித்தார்க்குக் காதலிக்கப்பட்டார் செய்யும் அன்பு என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.நிறையுரை:
காதலர் ஒருவர்க்கு ஒருவர் செய்யும் அன்பு உலகோர்க்கு மழை கிடைத்ததுபோல் என்னும் பாடல்.

காதலித்தார்க்குக் காதலிக்கப்பட்டார் செய்யும் அன்பு உயிர் வாழ்வார்க்கு மழை பெய்ததுபோல் என்பது பாடலின் பொருள்.
இப்பாடலில் சொல்லப்பட்டுள்ள வீழ்வார் யார்?

வாழ்வார்க்கு என்ற சொல் உலக மக்களுக்கு என்ற பொருள் தரும்.
வானம் என்ற சொல்லுக்கு இங்கு வானிலிருந்து வரும் மழை என்பது பொருள்.
பயந்தற்று என்ற தொடர் பெய்தது போல் எனப் பொருள்படும்.
ஆல் என்பது அசைச் சொல்.
அளிக்கும் என்ற சொல் கொடுக்கும் என்ற பொருளது.
அளி என்ற சொல்லுக்கு கருணை, அருள் அல்லது அன்பு என்று பொருள்.

காதலில் வீழ்ந்த இருவரும் ஒருவரிர்டமிருந்து மற்றவர் பெறும் அன்பு என்பது மழையானது உலகோர்க்குச் செய்யும் அருள் போன்றது.

தொழில் தொடர்பாகத் தலைவன் தொலைவில் சென்றிருக்கிறான், அவன் பிரிவைத் தாங்க முடியாத தலைவி தனிமையில் வருந்திச் சிந்தனையில் மூழ்கிவிடுகிறாள். உலகத்துக் காதலர்களையெல்லாம் எண்ணி தன் நெஞ்சோடு பேசத் தொடங்குகிறாள். 'விருப்புற்று வாழும் இருவர்க்கும் அளிக்கும் அளி; அதாவது காதலிக்கப்படுபவர் காதலிக்கிறவர்க்குச் செய்கிற அன்பு: உயிர் வாழ்வார்க்கு வானத்தினின்று மழை பெய்வது போன்றது'. என் கணவர் எப்பொழுது திரும்பி வந்து எனக்குத் தண்ணளி செய்வாரோ' என்கிறாள்.
தண்ணளி, தலையளி என்பன குளிர்ந்த கருணை காட்டி ஒருவர் மீது அன்பு செய்தலைக் குறிப்பது. பிரிந்த கணவர் கடமையிலிருந்து திரும்பி வந்து தண்ணளி செய்தல் உயிர்களைச் சாவாது காக்கும் அமிழ்தம் போன்ற மழைக்கு இணையானது என்கிறாள் தலைவி/ மழை பெய்து விட்டால் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது!. மண் வாசனை வீசுகிறது. புல் தலைகாட்டும். செடி கொடிகள் துளிர்க்கும். பூக்கள் மலரும். வெம்மை தணியும். காற்று இனிதாகப் பரவும். மழையின் வரவு உலகோர்க்கு எவ்வளவு இன்பம் அளிக்கிறதோ அந்த அளவு காதலர் இருவரும் பிரிந்து கூடும்பொழுது அருள் பெற்றார் போல் உணர்வர் என்கிறது இப்பாடல்.
கணவனும் மனைவியும் விரும்புவராகவும் விரும்பப்படுவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். காதலிக்கப்பட்டாரின் தண்ணளியை எதிர்நோக்கிக் காத்திருக்கும் காதலர் இருவரும் தண்ணளி பெறுவர் என்று சொல்லப்படுகிறது..

சூழலமைப்பு வகுக்கும்போது, மணக்குடவர்பரிப்பெருமாள்: காதலித்தார்க்குக் காதலிக்கப்பட்டார் அருளும் அருள், உயிர் வாழ்வார்க்கு, மழை பெய்தாற்போலும்; அஃதில்லார்க்கு வாடுதலே யுள்ளது இது நின்மேனி பொலிவழிந்த தென்னும் தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது' என்றனர். பரிமேலழகர 'நம் காதலர் நம்மை விழையாமையின், அத்தலையளி இல்லையாகலான், மழை வறந்துழி அதனான் வாழ்வார் போல இறந்து படுதலே நமக்கு உள்ளது' என்பதாம்' என தலைவி தோழிக்குச் சொல்லியதாகக் கூறினார். காலிங்கர்: தலைவி நெஞ்சோடு பேசுவதாக அமைத்தார்.

இப்பாடலில் சொல்லப்பட்டுள்ள வீழ்வார் யார்?

வீழ்வார் என்ற சொல் காதலில் விழுந்தவர் என்ற பொருள் தரும்.
வீழ்வார் என்பது தம் விருப்பத்துக்கு உரியார் என்று பொருள் தந்து காதலன் - காதலி இருவருக்கும் உரிய ஒப்புரிமையை நிலைநாட்டும். அதாவது விரும்புவார்,விரும்பப்படுவார் என்று குறிக்கும் தேர்ந்த சொல்லாகும் என்பர்.
காதலில் விழுந்தவர் காதலிப்பவர் ஆகிறார். காதலிப்பவர் என்று சொல்லப்பட்டதால் 'வீழ்வார்' தலைவனையோ அல்லது தலைவியையோ குறிக்கலாம். ஆனால் இச்சொல் மரபுப்படி தலைவியையே சுட்டும் என்பர்

வீழ்வார் என்ற சொல்லுக்குக் காதலிப்பவர் என்பது பொருள்.

விரும்பியவர் விரும்பப்பட்டவர்க்குச் செய்யும் அன்பு உயிர் வாழ்வார்க்கு மழை பெய்ததுபோல் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

தனிப்படர் மிகுதி யான பெண் பிரிவில் சென்ற கணவன் திரும்பி வரும்வேளள எவ்வாறு உணர்வாள் என்பதைப் பாடும் பாடல்.

பொழிப்பு

விரும்பும் காதலர் ஒருவர்க்கொருவர் அளிக்கும் அன்பு மக்கள் மழை பெற்றது போன்றது, .