இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1191தாம்வீழ்வார் தம்வீழப் பெற்றவர் பெற்றாரே
காமத்துக் காழில் கனி

(அதிகாரம்:தனிப்படர்மிகுதி குறள் எண்:1191)

பொழிப்பு: தாம் விரும்பும் காதலர் தம்மை விரும்புகின்ற பேறு பெற்றவர், காதல் வாழ்க்கையின் பயனாகிய விதை இல்லாத பழத்தைப் பெற்றவரே ஆவர்

மணக்குடவர் உரை: தாம் காதலித்தாரால் தம்மைக் காதலிக்கப்பெற்ற மகளிர் காம நுகர்ச்சியின்கண் பரலில்லாததோர் பழத்தைப் பெற்றவராவர்.
இது தடையின்றி நுகரலாமென்றது.

பரிமேலழகர் உரை: ('காதலரும் நின்னினும் ஆற்றாராய்க் கடிதின் வருவர், நீ அவரோடு பேரின்பம் நுகர்தி', என்ற தோழிக்குச் சொல்லியது.) தாம் வீழ்வார் தம் வீழப் பெற்றவர் - தம்மாற் காதலிக்கப்படும் கணவர் தம்மைக் காதலிக்கப்பெற்ற மகளிர்; பெற்றாரே காமத்துக் காழ்இல் கனி - பெற்றாரன்றே காம நுகர்ச்சி என்னும் பரல் இல்லாத கனியை.
(காமம்: ஆகுபெயர். 'அத்து' அல்வழிக்கண் வந்தது. முன்னை நல்வினை இல்வழிப் பெறப்படாமையின் 'பெற்றார்' என்றும், அவரால் தடையின்றி நுகரப்படுதலின் 'காழில் கனி' என்றும் கூறினாள். 'நம் காதலர் பிரிதலேயன்றிப் பின் வாராமையும் உடைமையின் அக்கனி யாம் பெற்றிலேம்' என்பதாயிற்று.

இரா சாரங்கபாணி உரை: தாம் விரும்பும் காதலரால் தம்மைக் காதலிக்கப் பெற்ற மகளிர் காம இன்பம் என்னும் விதை இல்லாத பழத்தைப் பெற்றவர் ஆவர்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
தாம்வீழ்வார் தம்வீழப் பெற்றவர் பெற்றாரே காமத்துக் காழில் கனி.


தாம்வீழ்வார் தம்வீழப் பெற்றவர்:
பதவுரை: தாம் வீழ்வார்-தாம் காதலிப்பவர்; தம்-தம்மை; வீழப்பெற்றவர்- காதலிக்கப்பெற்றவர் (மகளிர்).

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: தாம் காதலித்தாரால் தம்மைக் காதலிக்கப்பெற்ற மகளிர்;
பரிப்பெருமாள்: தாம் காதலித்தாரால் தம்மைக் காதலிக்கப்பெற்ற மகளிர்;
காலிங்கர்: நெஞ்சே உலகத்துத் தாம் விரும்பிய தலைவர் தம்மையும் விரும்பித் தலையளி செய்யப்பெற்ற மகளிர்;
பரிமேலழகர்: ('காதலரும் நின்னினும் ஆற்றாராய்க் கடிதின் வருவர், நீ அவரோடு பேரின்பம் நுகர்தி', என்ற தோழிக்குச் சொல்லியது.) தம்மாற் காதலிக்கப்படும் கணவர் தம்மைக் காதலிக்கப்பெற்ற மகளிர்;

'தாம் காதலித்தாரால் தம்மைக் காதலிக்கப்பெற்ற மகளிர்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'தாம் காதலித்தவர் தம்மைக் காதலித்தால்', 'நாம் காதலிக்கிற கணவர் அதைப் போலவே தம்மைக் காதலிக்கிற பாக்கியத்தைப் பெற்ற பெண்களே', 'தாம் விரும்பிய கணவர் தம்மை விரும்பப்பெற்ற பெண்டிரே.', 'தம்மால் காதலிக்கப்படும் கணவர் தம்மைக் காதலிக்கப் பெற்ற மகளிர்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

தாம் விரும்பிய தலைவர் தம்மையும் காதலிக்கப்பெற்ற மகளிர் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

பெற்றாரே காமத்துக் காழில் கனி:
பதவுரை: பெற்றாரேஅடைந்தாரே; காமத்து-காமநுகர்ச்சியாகிய; காழில்-விதையில்லாத; கனி-பழம்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: காம நுகர்ச்சியின்கண் பரலில்லாததோர் பழத்தைப் பெற்றவராவர்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது தடையின்றி நுகரலாமென்றது
பரிப்பெருமாள்: காம நுகர்ச்சியின்கண் பரலில்லாததோர் பழத்தைப் பெற்றவராவர்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: புணர்வு கேட்ட நெஞ்சிற்கு, 'யாம் நல்வினை செய்கிலேம். செய்தேமாயின், அவரும் காதலிப்பர். அவர்மாட்டுக் காதல் இன்றாக வருந்த வேண்டா' என்று தலைமகள் கூறியது.
காலிங்கர்: பெற்றாரே காமமாகிய விரை இல்லாத கனியினை என்றவாறு
பரிமேலழகர்: பெற்றாரன்றே காம நுகர்ச்சி என்னும் பரல் இல்லாத கனியை.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: காமம்: ஆகுபெயர். 'அத்து' அல்வழிக்கண் வந்தது. முன்னை நல்வினை இல்வழிப் பெறப்படாமையின் 'பெற்றார்' என்றும், அவரால் தடையின்றி நுகரப்படுதலின் 'காழில் கனி' என்றும் கூறினாள். 'நம் காதலர் பிரிதலேயன்றிப் பின் வாராமையும் உடைமையின் அக்கனி யாம் பெற்றிலேம்' என்பதாயிற்று..

'காம நுகர்ச்சியின்கண் பரலில்லாப் பழத்தைப் பெற்றவர்' என்று மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர். காலிங்கர் காமமாகிய விரை இல்லாத கனி என்றுரைத்தார். பரிமேலழகர் 'காம நுகர்ச்சி என்னும் பரல் இல்லாத கனியைப் பெற்ரார்' என்று கனியை உருவகமாக்கினார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'கொட்டையில்லாத காமப்பழம் பெற்றது போலும்', 'காம இன்பத்தின் குற்றமற்ற கனியை அடைந்தவர்கள். (எனக்கு அந்தப் பாக்கியம் இல்லை போலும்)', 'காமவின்பமென்னும் விதையில்லாத நற்கனியை அருந்தப் பெற்றவராவர் ', இன்ப நுகர்ச்சி என்னும் கொட்டையில்லாத பழத்தை அடைந்தவராவர் ' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

பெற்றாரே காமஇன்பம் என்னும் விதை இல்லாத கனியை என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
இருபாலும் ஒத்த காதலுடையவரே விதையில்லாத காதல் இன்பக் கனியை முழுமையாகச் சுவைக்க முடியும்.

தாம் விரும்பிய தலைவர் தம்மையும் காதலிக்கப்பெற்ற மகளிர் பெற்றாரே காமஇன்பம் என்னும் விதை இல்லாத கனியை என்பது பாடலின் பொருள்.
'காழில் கனி' என்றால் என்ன?

தாம்வீழ்வார் என்ற தொடர்க்குத் தாம் விரும்புவர் என்பது பொருள்.
தம்வீழப் பெற்றவர் என்ற தொடர் தம்மைக் காதலிக்கப் பெற்றவர். என்ற பொருள் தரும்.
பெற்றாரே என்ற சொல் அடைந்தார் ஆவார் என்ற பொருளது.
காமத்து என்ற சொல்லுக்கு காதலின்பம் என்று பொருள்.

தாம் விரும்பியவர் தம்மையும் விரும்புவாரானால் அம்மகளிர் நிறைவான காதல் இன்பம் பெர்றவர் ஆவர்.

தலைவனும் தலைவியும் ஒருவரை ஒருவர் உணர்ந்து ஒன்றாகி விடுகின்றனர். தொழில் தொடர்பாகத் தலைவன் வெளியிடம் சென்றிருக்கிறான், தலைவனை[ப் பிரிந்திருப்பதைத் தாங்க முடியாத தலைவி தனிமையில் வருந்திக்கொண்டு சிந்தனையில் ஈடுபடுகின்றாள். உலகத்துப் பெண்கள் எல்லோரையும் எண்ணிப் பார்க்கின்றாள். பின் தன் நெஞ்சோடு பேசுகின்றாள்: தம்மால் காதலிக்கப்படுபவ்ர், தம்மைக் காதலிக்கப்பெற்ற பெண்டிர் பெற்றாரன்றே, முழுமையான காமஇன்பம் என்னும் கொட்டை இல்லாத பழம். 'அப்படிப்பட்டப பழம் பெர்ற பேறு பெற்றிருக்கிறேன் அதாவது உண்மையான காதலைப் பெற்றிருக்கிறேன். நான். அவர் எப்பொழுது திரும்பி வருவாரோ? தெரியவைல்லை. அதுவரை காத்திருக்க வேண்டியதுதான்!.' எனத் தனக்குத்தானே அமைதி கூறிக்கொள்கிறாள். இவ்வாறு ஒன்றுபட்டிருந்தபோது எய்திய இன்பத்தை நினைந்து தனிமைத் துன்பம் கூறுகிறாள் தலைவி.
நிறைவான காதலின்பம் கொட்டையில்லாத பழத்தைத் துய்ப்பதனால் வரும் இன்பத்திற்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது. மனங்கள் ஒன்றுபட்ட ஆண்-பெண்ர் துய்க்கும் காதலின்பமே உச்சத்தைத் தொடும் என்பது கருத்து

மணக்குடவர் இக்குறளுக்குக் ''காம நுகர்ச்சியின்கண் பரலில்லாததோர் பழம் என பொருள் கூறி 'இது தடையின்றி நுகரலாமென்றது'. எனக் கருத்துரையும் வழங்கினார். காட்சி அமைப்பதில் பரிப்பெருமாள் '.புணர்வு கேட்ட நெஞ்சிற்கு யாம் நல்வினை செய்கிலேம். செய்தேமாயின் அவரும் காதலிப்பர். அவர் மாட்டுக் காதல் இன்றாக வருந்த வேண்டா என்று தலைமகள் நெஞ்சிற்குக் கூறியதாகக் கொண்டார். பரிமேலழகர் காமத்துக் காழில் கனி’ என்னும் பகுதியை உருவகமாகக் கொண்டது சிறப்பாக உள்ளது, இவர் 'காம இன்பமாகிய பரலில்லாத கனி இப்பொழுது பெற்றிலேம்' என்று தலைவி தோழிக்குக் கூறியதாகக் காட்சி அமைத்தார், . .

'காழில் கனி' என்றால் என்ன?

காழில் கனி என்பதற்கு நேர் பொருள் கொட்டையில்லாத பழம் என்பது.
குறளில் கனி என்ற சொல் மென்மை உணர்வுகளைப் புலப்படுத்துவதாயும் வந்துள்ளது.. [எடுத்துக்காட்டு: .....கனியிருப்பக் காய் கவர்ந்தற்று (குறள் 1100) என்ற பாடல்.] காழ் என்பதற்கு கொட்டை அதாவது கெட்டித்தன்மை கொண்டது எனக்கொண்டு கெட்டித்தன்மை யில்லாத மென்மையான பழம் என்று பொருள் கூறுவர்.
காழில் கனி என்பதற்குக் குற்றமில்லாத கனி என்று உரை செய்தார் நாமக்கல் இராமலிங்கம். இதற்கு விளக்கமாக 'காழ் இல்- குற்றமற்ற. காழ் என்பதற்கு விதை என்று பொருள் கொள்வது நல்லதல்ல. ஏனெனில், மிகுந்த சுவையுள்ள கனிகளில் பெரும்பாலானவை வித்துள்ளனவாகவே இருக்கலாம். வித்தில்லாதிருப்பது நல்ல சுவைக்கு அடையாளமல்ல. அதனால் காழ்இல் என்.பதற்குக் குற்றமில்லாத என்ற பொருளே மேலானது. குற்றமில்லாத கனியென்றால் சுவையில் புளிப்போ காரமோ துவர்ப்போ கலவாதது என்றும் அதிகமாக உண்டுவிட்டாலும் தீமை செய்யாதது என்றும் குறிக்கும். தான் காதலிக்கிற கணவன் அதைப்போலவே தன்னைக் காதலிப்பதை அடைந்த பெண்ணே குற்றமற்ற காம இன்பத்தை அனுபவிக்கும் பாக்கியத்தை அடைந்தவளாவாள் - என்பது கருத்து என உரை வரைந்தார்..
விதை போடாமல் தானே பழுத்த பழத்தைச் சாப்பிடுவது போலல்லவா என இப்பாடலுக்குப் பொருள் உரைத்தார் கண்ணதாசன்.
மற்ற உரையாளர்கள் காழில் கனி என ஏன் சொல்லப்பட்டது என்பதற்கு 'தடையின்றி நுகரலாம்;, 'விதையற்ற கனி முழுவதும் சுவைக்கப்படும்'. 'பேரின்பமாதல் பற்றி', 'தக்கை ஏறிச் சுவைபட இருக்காது', 'மென்மை உணர்வுகளைப் புலப்படுத்துவது' என்றபடி விளக்கினர். .
கொட்டையற்ற பழங்களும் இப்போது கிடைக்கின்றன. கொட்டையற்ற பழங்கள் சுவைப்பவருக்கு எந்தத் தடையையும் தருவதில்லை. முழுமையான காதல் பெற்ற கணவனும் மனைவியும் பெறும் இன்பம் கொட்டையில்லாத பழத்தை விரும்பி உண்ணும் தன்மை போன்றது என்று இக்குறள் கூறுகிறது/.

'காழில் கனி' என்பது உள்ளம் ஒன்றிய ஆண்-பெண் இருவரின் முழுமை பெற்ற காதல்இன்பத்தைக் குறித்தது.

தாம் விரும்பிய தலைவர் தம்மையும் காதலிக்கப்பெற்ற மகளிர் பெற்றாரே காமஇன்பம் என்னும் விதை இல்லாத கனியை என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

தனிப்படர்மிகுதியின்போது தன் கணவர் தன்னைக் காதலிப்பவர் என்ற பேறு பெற்றவள் யான் என்கிறாள் தலைவி.

பொழிப்பு

தாம் விரும்புவரால் தம்மைக் காதலிக்கப் பெற்றவர் காமஇன்பம் என்னும் விதை இல்லாத பழத்தைப் பெற்றவர் ஆவர்