இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1189பசக்கமன் பட்டாங்குஎன் மேனி நயப்பித்தார்
நல்நிலையர் ஆவர் எனின்

(அதிகாரம்:பசப்புறுபருவரல் குறள் எண்:1189/span>)

பொழிப்பு: பிரிவுக்கு உடன்படச் செய்த காதலர் நல்ல நிலையுடையவர் ஆவார் என்றால், என்னுடைய மேனி உள்ளபடி பசலைநிறம் அடைவதாக

மணக்குடவர் உரை: என்னுடம்பு நிலையாக என்றும் பசப்பதாக: நம்மைக் காதலித்தவரும் நம்மைப்போலத் துன்பமுறுவாராயின்.
இது தலைமகனது கொடுமையை உட்கொண்டு கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) நயப்பித்தார் நன்னிலையர் ஆவர் எனின் - இப்பிரிவை யானே உடம்படும் வகை சொல்லியவர் இன்று நின் கருத்தான் நல்ல நிலையினர் ஆவாராயின்; என் மேனி பட்டாங்கு பசக்க - என் மேனி பட்டதுபடப் பசப்பதாக.
(நன்னிலையராதல் - நன்மைக்கண்ணே நிற்றலை உடையராதல். 'பட்டாங்காக' என ஆக்கம் விரித்து உரைக்க. 'முன் இப்பிரிவின் கொடுமையறியாத என்னை இதற்கு உடம்படுத்திப் பிரிந்தவர் தவறிலராகவே வேண்டுவது, என் மேனியும் பசப்பும் யாது செய்யின் என'¢? என்பதுபட நின்றமையின், 'மன்' ஒழியிசைக்கண் வந்தது.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: பிரிவை யான் இசையும் வகை கூறிச் சென்றவர் இப்பொழுது நல்லநிலையில் இருப்பாராயின் என் உடம்பு உண்மையாகவே நிலைத்துப் பசப்பதாகுக.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
நயப்பித்தார் நல்நிலையர் ஆவர் எனின் என்மேனி பசக்கமன் பட்டாங்கு .


பசக்கமன் பட்டாங்குஎன் மேனி :
பதவுரை: பசக்க-பசலை உண்டாகட்டும்; மன்-(ஒழியிசை) (சொல்லதொழிந்த சொற்களால் பொருளை இசைப்பது(; பட்டாங்கு--உண்மையாக; -என்மேனி- எனது -உடல் .

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: என்னுடம்பு நிலையாக என்றும் பசப்பதாக: ;
பரிப்பெருமாள்: என்னுடம்பு நிலையாக என்றும் பசப்பதாக;.
பரிதி: என் மேனி பசலையாகக் கடவது;
காலிங்கர்: தோழி! என் மேனியானது பெரிதும் பசப்பதாக. மற்று இது பட்டாங்கு எய்துதலால்;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) என் மேனி பட்டதுபடப் பசப்பதாக.

'என்னுடம்பு பசப்பதாக' என்ற பொருளில் பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர். பட்டாங்கு என்ற சொல்லை விளக்குவதில் உரையாசிரியர்கள் வேறுபடுகின்றனர். மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் 'நிலையாக என்றும்' எனவும் காலிங்கர் 'பட்டாங்கு எய்துதலால் பெரிதும்' எனவும் பரிமேலழகர் 'பட்டதுபட' எனவும் இச்சொல்லுக்குப் பொருள் உரைத்தனர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் பட்டுப் போலும் என் மேனி பசக்கட்டும்', '(என் மேனி எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் பசக்கட்டும்)', ' என் மேனிமேல் முன்னே படர்ந்ததுபோல இப்போதும் பசலை படர்வதாக', 'என் மேனியும் விரும்பியவாறு பசப்பதாக ', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

என் உடம்பு நிலைத்துப் பசப்பதாகுக என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நயப்பித்தார் நல்நிலையர் ஆவர் எனின்:
பதவுரை: நயப்பித்தார்-உடம்படும் வகை சொல்லியவர்; நல்-நல்ல; நிலையர் ஆவர்- நல்ல-நிலையில் இருப்பார்; எனின்-என்றால்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: நம்மைக் காதலித்தவரும் நம்மைப்போலத் துன்பமுறுவாராயின்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது தலைமகனது கொடுமையை உட்கொண்டு கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: நம்மைக் காதலிப்பித்தவரும் நம்மைப்போலத் துன்பமுறுவாராயின்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: நீ இவ்வாறு ஆற்றாய் ஆகின்றதனை நம் காதலர் கேட்பாராயின் செய்வினை முகத்தலாற்றாது வருந்துவர் என்ற தோழிக்கு 'அவர் அத்தன்மையர் ஆகப்பெறின் என்றும் பசந்தால் ஆகாதோ' என்று தலைமகனது கொடுமை உட்கொண்டு கூறியது.
பரிதி: நமக்கு மயல் தந்த நாயகர் நெஞ்சறிய என்றவாறு.
காலிங்கர்: முன்பு என்னைத் தமது அருட்குணங்களால் பெரிதும் விரும்புதல் செய்த அவர் மற்றுயான் பசப்பினால் பருவரல் உற்ற இழிநிலை ஒழிக்க வந்து தலையளிக்கும் நன்னிலையர் ஆவாராயின் என்றவாறு. நயப்பித்தல் -விரும்புவித்தல் என்று அறிக.
பரிமேலழகர்: இப்பிரிவை யானே உடம்படும் வகை சொல்லியவர் இன்று நின் கருத்தான் நல்ல நிலையினர் ஆவாராயின்.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: (நன்னிலையராதல் - நன்மைக்கண்ணே நிற்றலை உடையராதல். 'பட்டாங்காக' என ஆக்கம் விரித்து உரைக்க. 'முன் இப்பிரிவின் கொடுமையறியாத என்னை இதற்கு உடம்படுத்திப் பிரிந்தவர் தவறிலராகவே வேண்டுவது, என் மேனியும் பசப்பும் யாது செய்யின் என'¢? என்பதுபட நின்றமையின், 'மன்' ஒழியிசைக்கண் வந்தது.

மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் நல்நிலையர் என்பதற்கு நந்திலையர் காதலித்தவர் நம்மைப்போலத் துன்பமுறுவாராயின் என இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.காலிங்கர் 'விரும்புவித்தல் செய்தவர் தலையளிக்கும் நன்னிலையர் ஆவாராயின்' என் உரை செய்தார். பரிமேலழகர் 'உடம்படும் வகை சொல்லியவர் நல்ல நிலையினர் ஆவாராயின்' என உரை வரைந்தார்

இன்றைய ஆசிரியர்கள் ''பிரிவை இசைவித்த தோழி நலம் எனின்', 'என்னைப் பிரிந்திருப்பதால் என் காதலருக்கு நன்மை வருமென்றால் யார் பரிகாசம் செய்தாலும் சரி, என் மேனி இன்னும் பசக்கட்டும்', 'நான் பிரிவிற் குடன்படும்படி உறுதிமொழி பேசிய காதலர் நல்ல தன்மையர் (குற்றமில்லாதவர்) என்றால்', 'இப்பிரிவினை யானே உடம்படும் வகை சொல்லியவர் இன்று நின் கருத்தால் நல்ல நிலையினர் ஆவாராயின்' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

என்னைக் காதலிக்கச் செய்தவர் பிரிவால் நல்லநிலை எய்துவாராயின் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
பிரிவு அவர்க்கு நன்மை செய்யும் என்றால் என் மீது பசலை படர்ந்தாலும் எனக்கு வருத்தமில்லை எனத் தலைவி சொல்கிறாள்,

என்னைக் காதலிக்கச் செய்தவர் பிரிவால் நல்லநிலை எய்துவாராயின் என் உடம்பு பட்டாங்கு பசப்பதாகுக என்பது பாடலின் பொருள்.
'பட்டாங்கு' என்ற சொல் குறிப்பதென்ன?

பசக்க என்ற சொல்லுக்கு பசப்பதாக என்பது பொருள்.
என் மேனி என்ற தொடர் என் உடல் என்ற பொருள் தரும்.
நயப்பித்தார் என்ற சொல் விரும்புவித்தவர் அதாவது விரும்புமாறு செய்தவர் அல்லது காதலிக்கச் செய்தவர் எனப் பொருள்படும்.
நல்நிலையர் என்ற சொல்லுக்கு நன்னிலைக்கண் உள்ளவர் என்று பொருள்/
ஆவர் எனின் என்ற தொடர் ஆவாரே யானால் என்ற பொருளது.
மன - அசைநிலை

கணவர் சேயிடைப் பிரிந்து சென்றுள்ளார். தொழில் காரணமாகச் சென்றவர் தலைவியின் இசைவோடுதான் பிரிந்தார். ஆனாலும் பிரிவைத் தாங்க முடியாத தலைவி உடல் மெலிந்து உறக்கமின்றி, கண்கள் நீர் சொரிந்து சொரிந்து மிகவும் துன்புறுகிறால், மேனியும் பசலையுற்றது. ஊரார் பசப்படைந்த பெண்ணை 'ஏன் இவளுக்கு ஆற்றமுடியவில்லையா?' என ஏளனமாகப் பார்க்கின்றனர். இதனால் துயர் இன்னும் கூடுகிறது. உலகியல் தெரிந்தவள் தலைவி.ஆதலால் கணவர் நன்மை பெறுவதற்காக்த்தான் சென்றுள்ளார் என்பதையும் அறிகிறாள். துன்ப உணர்வை அறிவு வெல்கிறது. அப்பொழுது சொல்கிறாள். அவர் நல்ல நிலையினர் ஆவாராயின் என்உடல் நிலையாகவே பசக்கட்டும் என்கிறாள்.

நல்நிலையர், பட்டாங்கு என்ற சொற்களை விளக்குவதில் உரையாளர்கள் பெரிதும் வேறுபட்டனர். இதனால் வேறுவேறான உரைகள் இக்குறளுக்குக் காணப்படுகின்றன..
நல்நிலையர், என்பதற்கு நந்திலயர் என மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் பாடம் கொண்டதால் 'என்னுடம்பு நிலையாக என்றும் பசப்பதாக: காதலித்தவரும் நம்மைப்போலத் துன்பமுறுவாராயின்' .என மாறுபாடான் உரை வழங்கினர். ''காதலரும் துன்புறுவார் என்றால்' என்று கூறும்' இவ்வுரை ஏற்கும்படியாக இல்லை.
மற்றொரு உரை 'பிரிவை இசைவித்த தோழி நலம் எனின் பட்டுப் போலும் என் மேனி பசக்கட்டும்' என்கிறது. இது இயல்பாகப்படவில்லை..
இன்னொரு உரை இப்படி அமைகிறது: நன்னிலையர் ஆவர் எனின் என்பது 'பொருள் சம்பாதிப்பதிலோ புகழ் அடைவதிலோ உத்தியோகம் உயர்வதிலோ சிறப்பு அடைவாரானால் என்பதைக் குறிப்பது பட்டாங்கு' ஏளனம் -பரிகாசம் இப்படி என்னை விட்டுப் பிரிந்திருப்பதால் என் காதலருக்கு நன்மையுண்டாகுமென்றால் யார் எப்படி என்னைப் பரிகாசம் செய்தாலும் சரி, என் மேனி இன்னும் பசக்கட்டும்' இது நல்நிலையர் யார் என்பதை விளக்க முற்படுகிறது.
மற்றும் சில உரைகள்: 'பசப்புற்ற இழிநிலை ஒழிக்க வந்து தலையளிக்கும் நன்னிலையர் ஆவாராயின் பசக்கட்டும்',
காதலர் நல்ல தன்மையர் (குற்றமில்லாதவர்) என்றால் என் மேனிமேல் முன்னே படர்ந்ததுபோல இப்போதும் பசலை படர்வதாக.
'அவர் கூறிய உரையின்படியே நடக்கும் நிலையர் ஆவார் என்றால், என் மேனி பசப்பது நன்றே பசந்துள்ள நிலையை அறியின் அவர் என்னை விட்டுப் பிரிந்துள்ளமையை அறிவார்.'
''நயமாகப் பேசி என்னைப் பிரிந்தவர்க்கு நன்மை ஏற்படப் போகிறது என்றால், என் மேனி பசலை நோயுற்று அழகை இழந்தாலும் வருத்தமில்லை'

.

பிரினால் அவர் நல்ல நிலையினர் ஆவார் என்றால், என் உடலில் நிலையாகப் பசலை படரட்டும். என்ற பொருள் சிறந்தது. தலைவனுடைய நன்மைக்காகத் தான் எந்த துயரையும் தாங்கிக் கொள்வேன் என்ற தலைவியின் கூற்று அவளது உயர்ந்த உள்ளத்தை புலப்படச் செய்து நிற்கிறது..

'பட்டாங்கு' என்ற சொல் குறிப்பதென்ன?

பட்டாங்கு என்றதற்கு நிலையாக,, உண்மையாக, யாவரும் அறியுமாறு, ,பட்டது பட, ஏளனமாக,, பட்டுப் போலும், இன்று பசந்தபடியே எனப் பலவாறாகப் பொருள் உரைக்கப்பட்டன. பட்டாங்கு என்ற சொல் உண்மையாகவே என்ற பொருளில் 'ப்ட்டாங்கு யானுமோர் பத்தினியே யாமாகில்' (சிலம்பு, காதை, 21:31) சிலப்பதிகாரத்தில் ஆளப்பட்டது.
நிலையாக என்ற பொருள் பொருத்தமாகும். .

என்னைக் காதலிக்கச் செய்தவர் பிரிவால் நல்லநிலை எய்துவாராயின் என் உடம்பு நிலைத்துப் பசப்பதாகுக என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

அவருக்கு ஒரு நல்லது நடப்பதாக இருந்தால் என் மீது பசலை படர்ந்தால் படரட்டும் எனத் தலைவி சொல்லும் பசப்புறு பருவரல் பாடல்.

பொழிப்பு

நம் மீது காதல் கொண்டவர் இப்பிரிவால் நல்ல நிலை எய்துவாராயின் என் உடம்பு நிலையாகப் பசப்பக் கடவது.