இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1188பசந்தாள் இவளென்பது அல்லால் இவளைத்
துறந்தார் அவரென்பார் இல்

(அதிகாரம்:பசப்புறுபருவரல் குறள் எண்:1188)

பொழிப்பு: இவள் பிரிவால் வருந்திப் பசலைநிறம் அடைந்தாள்` என்று பழி சொல்வதே அல்லாமல், 'இவளைக் காதலர் விட்டுப் பிரிந்தார்` என்று சொல்பவர் இல்லையே!

மணக்குடவர் உரை: இவள் பசந்தாளென்று எனக்குக் குற்றம் நாடுமதல்லது, இவளைத் துறந்தார் அவர் என்று அவரது கொடுமையைச் சொல்வார் இல்லை என்றவாறு.
இஃது இப்பசப்பு வரலாகாது என்று தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: ('நீ இங்ஙனம் பசக்கற்பாலையல்லை' என்ற தோழியோடு புலந்து சொல்லியது.) இவள் பசந்தாள் என்பது அல்லால் - இவள் ஆற்றியிராது பசந்தாள் என்று என்னைப் பழி கூறுவதல்லது; இவளை அவர் துறந்தார் என்பார் இல் - இவளை அவர் துறந்து போயினார் என்று அவரைக் கூறுவார் ஒருவருமில்லை.
('என்பார்' என வேறுபடுத்துக் கூறினாள், தன்னையே நெருங்குதல் பற்றிப் புலக்கின்றமையின்.)

வ சுப மாணிக்கம் உரை: பசலையுற்றாள் இவள் எனப் பழிக்கின்றனர்; பிரிந்தாரே அவர் எனச் சொல்வார் இல்லை.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
இவள் .பசந்தாள் என்பது அல்லால் அவர் இவளைத் துறந்தார் என்பார் இல்


பசந்தாள் இவளென்பது அல்லால் :
பதவுரை: பசந்தாள்--பசப்புற்றாள்; இவள்-இவள்; என்பது-என்றல்; அல்லால்-அன்றி .

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: இவள் பசந்தாளென்று எனக்குக் குற்றம் நாடுமதல்லது;
பரிப்பெருமாள்: இவள் பசந்தாளென்று எனக்குக் குற்றம் நாடுமதல்லது;
பரிதி: பசந்தாள் என்று சொல்லுவர் அல்லது;
காலிங்கர்:) நெஞ்சே! இவள் பசந்தாள் பசந்தாள் ஏண்று எப்பொழுதும் என்னைக் குறைசொல்வது அல்லாமல்; .
பரிமேலழகர்: ('நீ இங்ஙனம் பசக்கற்பாலையல்லை' என்ற தோழியோடு புலந்து சொல்லியது.) இவள் ஆற்றியிராது பசந்தாள் என்று என்னைப் பழி கூறுவதல்லது;

''இவள் பசந்தாள் ஏண்று என்னைக் குறைசொல்வது அல்லாமல்'' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'இவள் பசப்பெய்தினாள் என்று என்னைப் பழி கூறுகின்றாரே யன்றி', 'இவள் என்ன இப்படிப் பசந்துவிட்டாளே என்று எல்லாரும் ஏளனம் செய்கிறார்களே அல்லாமல்', 'இவள் பொறுத்திராது பசப்படைந்தாள் என்று என்னைக் குறைகூறுவதல்லது', 'இவள் ஆற்றியிராமல் பசந்தாள் என்று என்னைப் பழி கூறுவதல்லாமல்', என்ற பொருளில் இப்பகுதிக்கு உரை தந்தனர்.

இவள் பொறுத்திராமல் பசப்படைந்தாள் என்று என்னைக் கூறுவதல்லாமல் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

இவளைத் துறந்தார் அவரென்பார் இல்:
பதவுரை: இவளை-இவளை; துறந்தார்-பிரிந்து போயினார்; அவர்-அவர்; என்பார்-என்று சொல்லுபவர்; இல்-இல்லை.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: இவளைத் துறந்தார் அவர் என்று அவரது கொடுமையைச் சொல்வார் இல்லை என்றவாறு.
மணக்குடவ குறிப்புரை: :இஃது இப்பசப்பு வரலாகாது என்று தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: இவளைத் துறந்தார் அவர் என்று அவரது கொடுமையைச் சொல்வார் இல்லை என்றவாறு.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை : இப்பசத்தலாகாது என்ற தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது.
பரிதி: நாயகியைத் துறந்தார் இவர் என்று சொல்லுவாரில்லை என்றவாறு.
காலிங்கர்:) இவளைப் பிரிந்து நின்றார் அவர் மற்று இது காரணமாகத்தன்மேனி பசந்தாள் இவள் என்று இங்ஙனம் சொல்லுவார் எமக்கு ஒருவரும் இல்லை என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: இவளை அவர் துறந்து போயினார் என்று அவரைக் கூறுவார் ஒருவருமில்லை.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'என்பார்' என வேறுபடுத்துக் கூறினாள், தன்னையே நெருங்குதல் பற்றிப் புலக்கின்றமையின்.

'இவளைப் பிரிந்து நின்றார் அவர் என்று சொல்லுவார் ஒருவரும் இல்லை' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் ' அவர் இவளைப் பிரிந்து சென்றார் என்று அவரைப் பழி கூறுவார் யாருமில்லை', 'அவர் இவளை இப்படிப் பசக்கவிட்டுப் பிரிந்திருக்கிறாரே என்று பச்சாதாபபடுகிறவர்கள் யாருமில்லையே', ',அவர் இவளை விட்டுப் போயினாரென்று பழிப்பார் ஒருவருமில்லை', ' இவளை அவர் விட்டு நீங்கினார் என்று அவரைக் குறை கூறுவார் ஒருவரும் இலர்' என்றபடி இப்பகுதிக்கு பொருள் உரைத்தனர்.

இவளைப் பிரிந்திருக்கிறாரே என்று அவரைச் சொல்வார் ஒருவருமில்லை என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
நான் பசலையுற்றதற்கு என்னை மட்டும்தான் குறைகூறுகிறார்கள்; ஏன் காதலரை ஒருவரும் ஒன்றும் சொல்வதில்லை எனத் தலைவி பொருமுகிறாள்.

இவள் பொறுத்திராமல் பசப்படைந்தாள் என்று என்னைச் சொல்வதல்லாமல் இவளைப் பிரிந்திருக்கிறாரே என்று அவரைக் கூறுவார் ஒருவருமில்லை என்பது பாடலின் பொருள்.
'துறந்தார்' குறிப்பது யாரை?

பசந்தாள் என்ற சொல்லுக்கு பசலையுற்றாள் என்பது பொருள்.
இவள் என்ற சொல் தலைவியைக் குறித்தது.
என்பது அல்லால் என்ற தொடர் -என்று கூறுவது அல்லாமல் என்ற பொருள் தரும்.
அவர் என்ற சொல் காதலரைக் குறிக்கும்.
என்பார் இல் என்ற தொடர் என்று கூறுவார் இல்லை. எனப் பொருள்படும்.

காதலர் தொழில் காரணமாகப் பிரிந்து சென்றிருக்கிறார். பிரிவுத் துன்பம் தாங்கமாட்டாமல் தலைவி பசலை எய்துகிறாள். இதைக் கண்ட ஊரார் ''இவளுக்கு எந்நேரமும் கொண்கனுடன ஒட்டிக் கொண்டே இருக்க வேண்டுமாக்கும்' என எள்ளிப் பேசுகிறார்கள். இந்த நோயைத் தந்தவர் அவர் தானே. அவர் பிரிவால்தானே நான் துயருறுகிறேண். அதைப்பற்றி ஏன் ஒருவரும் பேசுவதில், என் உடல்நிறம் கலங்கல் உற்றதற்கு அவரும் தானே காரணம்?' என உணர்ச்சி வயப்பட்டுக் கூறுகிறாள் தலைவி.

கணப்பொழுதும் கொண்கனை விட்டுப் பிரிய நினையாத காதலியின் உணர்வுகளைச் சொல்லும் பாடல் இது. ஊரார் பேச்சு எப்போதும் ஒரு சார்பாகவே இருக்கிறதே என்கிறாள் தலைவி இவள் பசந்தாள் பசந்தாள் ஏண்று எப்பொழுதும் என்னைக் குறைசொல்வது அல்லாமல், இந்தப் பெண்ணை விட்டுவிட்டு அவர் போய்விட்டாரே என்று யாரும் சொல்வதில்லையே ஏன். என இவ்வுலகியலை நினைந்து நொந்fது கொள்கிறாள் அவள். தன்னையே பொறுத்திருக்க வேண்டும் என்று பலமுறை மற்றவர்கள் கடிந்து கூறுவதாக நினைக்கிறாள். இருப்பினும் அவளது ஆற்றமையான கூற்றில் நாகரிகம் தென்படுகிறது. காதலர் பழிக்குரியவர் என்றோ அவர் குற்றமானவர் என்றோ அவள் சொல்லவில்லை; ஊரார் இப்படிப் பேசுகிறார்களே என்று மட்டுமே சொல்கிறாள் என்பது நோக்குதற்குரியது.

'துறந்தார்' குறிப்பது யாரை?

துறந்தார்- என்பது வி'ட்டு நீங்கியவர்' என்பதைக் குறிக்க வந்த சொல்..
இச்சொல்ல்க்குத் துறந்து போயினார்,, தவிக்கவிட்டுப்) பிரிந்து போனவர், பசக்கவிட்டுப் பிரிந்திருப்பவர், விட்டுப் பிரிந்து போனார், கைவிட்டுப் போய்விட்டவர், பிரிவை உண்டாக்கியவர், விட்டுவிட்டுப் போய்விட்டவர், என்றபடி உரையாளர்கள் பொருள் கூறினர். இவற்றுள் தவிக்கவிட்டுப்) பிரிந்து போனவர் என்ற் விளக்கம் பொருத்தமாகும்..
துறந்தார் என்பது (உடம்பாட்டுடன்) பிரிந்து சென்ற காதலரைச் சுட்டும்.

இவள் பொறுத்திராமல் பசப்படைந்தாள் என்று என்னைச் சொல்வதல்லாமல் இவளைப் பிரிந்திருக்கிறாரே என்று அவரைக் கூறுவார் ஒருவருமில்லை என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

பசலைக்கு அவர்தானே காரணம் எனத் தலைவி பொருமிக் கூறும் பசப்புறு பருவரல் பாடல்.

பொழிப்பு

இவள் பசப்பெய்தினாள் என்று என்னைச் சொல்கின்றாகளேயன்றி இவளைப் பிரிந்து சென்றார் என்று அவரைக் கூறுவார் யாருமில்லை.