இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1180மறைபெறல் ஊரார்க்கு அரிதன்றால் எம்போல்
அறைபறை கண்ணார் அகத்து

(அதிகாரம்:கண்விதுப்பு அழிதல் குறள் எண்:1180)

பொழிப்பு: அறையப்படும் பறைபோல் துன்பத்தை வெளிப்படுத்தும் கண்களை உடைய எம்மைப் போன்றவரிடத்தில் மறைபொருளான செய்தியை அறிதல் ஊரார்க்கு அரிது அன்று

மணக்குடவர் உரை: எம்மைப்போல அறைபறையாகிய கண்களையுடையார் மாட்டு உளதாகிய மறையை யறிதல் ஊரார்க்கு எளிது.

பரிமேலழகர் உரை: ('காதலரை இவ்வூர் இயற்பழியாமல் அவர் கொடுமையை மறைக்க வேண்டும்' என்ற தோழிக்குச் சொல்லியது) எம் போல் அறைபறை கண்ணார் அகத்து மறை பெறல் - எம்மைப் போலும் அறைபறையாகிய கண்ணிணையுடையார் தம் நெஞ்சின்கண் அடக்கிய மறையையறிதல்; ஊரார்க்கு அரிதன்று - இவ்வூரின்கண் உள்ளார்க்கு எளிது.
'('மறை' என்றது ஈண்டு மறைக்கப்படுவதனை. அகத்து நிகழ்வதனைப் புறத்துள்ளார்க்குஅறிவித்தலாகிய தொழிலாம் ஒற்றுமை உண்மையின் 'அறைபறையாகிய கண்' என்றாள். இங்ஙனம் செய்யுள் விகாரமாக்காது, 'அறைபறைக் கண்ணார்'என்று பாடம் ஓதுவாரும் உளர். 'யான் மறைக்கவும் இவை வெளிப்படுத்தா நின்றன' என்பதாம்.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: செய்தியை வெளிப்படையாக அறிவிக்கும் அறைபறை ஒத்த கண்களை உடைய எம் போன்றோரிடத்து மறைவான செய்தியை அறிந்து கொள்ளுதல் ஊரில் உள்ளோர்க்கு அரிய செயலன்று (எளியதாம்).


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
மறைபெறல் ஊரார்க்கு அரிதன்றால் எம்போல் அறைபறை கண்ணார் அகத்து.


மறைபெறல் ஊரார்க்கு அரிதன்றால்:
பதவுரை: மறை-இரகசியம்; பெறல்-அறிதல்; ஊரார்க்கு-ஊரிலுள்ளவர்க்கு; அரிது-அருமையுடையது; அன்று-இல்லை; ஆல்-(அசைநிலை).

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: மறையை யறிதல் ஊரார்க்கு எளிது;
பரிப்பெருமாள்: மறையை யறிதல் ஊரார்க்கு எளிது;
பரிதி: மறைப்பது அரிது; .
காலிங்கர்: தோழீ! அகத்து அடங்கு பொருளைப் புறத்து எளிதிற் பெறுதல் அவ்வூரவர்க்கு அரிது அன்று; யார்மாட்டு எனின்;
பரிமேலழகர்: ('காதலரை இவ்வூர் இயற்பழியாமல் அவர் கொடுமையை மறைக்க வேண்டும்' என்ற தோழிக்குச் சொல்லியது) மறையையறிதல் இவ்வூரின்கண் உள்ளார்க்கு எளிது;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: மறை' என்றது ஈண்டு மறைக்கப்படுவதனை.

'மறையையறிதல் இவ்வூரின்கண் உள்ளார்க்கு எளிது' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'மறைவை ஊரார் அறிதல் கடினமில்லை ', 'காம வேதனையை ஊரார்க்கு எப்படி மறைக்க முடியும்?', 'புதைவை அறிதல் ஊரார்க்கு எளிதே', ' மறைத்து வைத்துள்ள மறையினை (இரகசியத்தை) அறிதல் ஊரார்க்கு எளிது. ', என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

மறைவை ஊரார் அறிதல் கடினமில்லை என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

எம்போல் அறைபறை கண்ணார் அகத்து:
பதவுரை: எம்போல்-எம்மைப் போன்ற அறை-அடிக்கப்படும்; பறை-தப்பு என்னும் ஒருவகை இசைக்கருவி; கண்ணார்-கண்களையுடையார்; அகத்து-இடையில்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: எம்மைப்போல அறைபறையாகிய கண்களையுடையார் மாட்டு உளதாகிய.
பரிப்பெருமாள்: எம்மைப்போல அறைபறையாகிய கண்களையுடையார் மாட்டு உளதாகிய.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: வரையாது பிரியப்பட்ட தலைமகள் 'என் கண்ணினாலே இவ்வொழுக்கம் பிறர்க்குப் புலனாகா நின்றது. அதற்கு யாங்ஙனம் செய்வோம்' என்று தோழிக்குக் கூறியது.
பரிதி: பலருமறியத் தட்டிச் சாற்றும் பறைபோல என் கண்ணீர் பலருமறிய என் காமத்தை அறிவிப்பது என்றவாறு.
காலிங்கர்: எம்போலக் கருத்துற்றது ஒன்றனை வெளிப்பட அறையும் பறைபோலும் கண்ணினையுடையார் மாட்டு என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: எம்மைப் போலும் அறைபறையாகிய கண்ணிணையுடையார் தம் நெஞ்சின்கண் அடக்கிய.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: அகத்து நிகழ்வதனைப் புறத்துள்ளார்க்குஅறிவித்தலாகிய தொழிலாம் ஒற்றுமை உண்மையின் 'அறைபறையாகிய கண்' என்றாள். இங்ஙனம் செய்யுள் விகாரமாக்காது, 'அறைபறைக் கண்ணார்'என்று பாடம் ஓதுவாரும் உளர். 'யான் மறைக்கவும் இவை வெளிப்படுத்தா நின்றன' என்பதாம்.

'எம்மைப் போலும் அறைபறையாகிய கண்ணிணையுடையார் தம் நெஞ்சின்கண் அடக்கிய' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'பறைபோலும் கண்ணுடைய மகளிரிடமிருந்து', 'இப்படி எப்போதும் அழுது கொண்டிருக்கும் நிலைமையைப் பறை சாற்றுகின்ற கண்களையுடைய நான் என் மனத்திலுள்ள', 'பறையடித்து உள்ளதை வெளிப்படுத்தும் கண்ணினையுடைய எம்மைப் போல்வாரது மனத்திலேயுள்ள', 'எம்மைப் போல உள்ளத்தை அறிவிக்கின்ற பறையாகிய கண்களை உடையார் தம் நெஞ்சில்' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

எம்மைப் போல உள்ளத்தை வெளிப்படுத்தும் பறையாகிய கண்களை உடையார்தம் மனத்திலேயுள்ள என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
எனது உறக்கம் இழந்த தோற்றமும் நீர் நிறைந்த கண்களும் நான் படும் துன்பத்தை மறைக்க முடியாதபடி உலகத்துக்கு உரக்கச் சொல்லிவிடும் என்கிறாள் தலைவி.

எம்மைப் போல அறைபறை கண்ணார் தம் மனத்திலேயுள்ள மறைவை ஊரார் அறிதல் கடினமில்லை என்பது பாடலின் பொருள்.
'அறைபறை கண்ணார்' என்றால் என்ன?

மறைபெறல் என்றதற்கு மறைவை (இரகசியத்தை)ப் பெறுதல் என்பது பொருள்
ஊரார்க்கு என்ற சொல் ஊரில் உள்ளவர்கட்கு என்ற பொருள் தரும்.
அரிதன்று என்ற தொடர் அருமை அன்று அதாவது எளிது எனப் பொருள்படும்.
எம்போல் என்ற தொடர்க்கு எம்மைப் போன்று என்று பொருள்.
அகத்து என்றது மனடததிலுள்ளது குறித்தது.

என் கண்களே என் உள்ளத்தில் புதைந்துள்ள துயரை ஊரார்க்கு பறைசாற்றி விடும்.

காதலர் செயல் காரணமாகத் தலைவியைப் பிரிந்து சென்றிருக்கிறார். பிரிவின் துயர் தலைவியை வெகுவாக வாட்டுகிறது. அவள் உடல் மெலிகிறாள். உறக்கம் தொலைந்தது. அவர் நினைவு தோன்றத் தோன்ற கண்களில் நீர் சொரிந்து கொண்டே இருக்கின்றன. இவற்றை அவளால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. ஊருக்குச் செய்தி சொல்வதற்கு பறை அறைந்து சொல்வர். அச்செய்தியில் மறை (மறைக்கப்படும் பொருள் மறை). எதுவுமில்லை. அது எல்லாருக்குமான செய்தி. இப்பொழுது என்கண்கள் பறையாகின்றன. என் உள்ளம் படும் துன்பத்தை நான் மறைக்க நினைத்தாலும் எம் போன்ற பறைக்கண்கள் கொண்டவர்களால் மறைக்க முடிவதில்லை. அது ஊரார் அறியும் செய்தியாக என் கண்களே சத்தமாக வெளிப்படுத்தி விடுகின்றன. என்கிறாள் தலைவி..
மறை பொறுக்கும் நிறை நெஞ்சம் தலைவி கொண்டிருந்தாலும் தலைவன் பிரிவால் உள்ளம் உறும் துயரத்தை அவள் கண்கள் கொட்டி முழக்கிச் சாற்றுகின்றன என்பது கருத்து.

'அறைபறை கண்ணார்' என்றால் என்ன?

அறைபறை- என்பதற்கு அறைந்து கூறும் பறை போலும் கண்களையுடையவர் என்று பொருள். இங்கு தலைவி தன்னைத் தானே அறைபறை கண்னார் என அறிவிக்கிறாள். பறை என்பது ஒரு தோல் இசைக் கருவி. அதை அறைந்தால் அதாவது அடித்தால் பேரொலி எழும். பறை தட்டி ஊரார் கவனத்தை ஈர்த்துச் செய்தியை அவர்களுக்கு அறிவிக்கும் பழக்கம் இன்றும் உண்டு.
உறக்கமில்லாமல் களைப்புடன் இருப்பதாலும், இடைவிடாது சொரிந்துகொண்டே இருக்கும் கண்ணீர் நிறைந்ததாக இருப்பதாலும் அவள் கண்களைப் பார்த்தவுடன் அவ்ள் படும் துயரத்தை ஊரார் அறிந்து கொள்கிறார்கள். எனவே தனது, கண்களை, அறைந்து (அடித்து) ஊரார்க்கு அறிவிக்கும் பறை போன்றவை என்று தலைவி கூறுகிறாள். ' பலருமறியத் தட்டிச் சாற்றும் பறைபோல அவளது கண்கள் பலருமறிய அவள் உள்ளம் படும் துயரை அறிவிக்கின்றன .
எனவே தலைவி அறைபறை கண்ணார் ஆனாள்.

எம்மைப் போல உள்ளத்தை வெளிப்படுத்தும் பறையாகிய கண்களை உடையார் தம் மனத்திலேயுள்ள மறைவை ஊரார் அறிதல் கடினமில்லை என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

என் கண்களைப் பார்த்து ஊராரெல்லாம் எளிதில் என் உள்ளத் துன்பத்தை அறிந்து கொள்கின்றனர்.எனத் தலைவி கூறும் கண்விதுப்பு அழிதல்பாடல்.

பொழிப்பு

எம் போன்ற உள்ளத்தை வெளிப்படுத்தும் பறையாகிய கண்களை உடையார் மனத்திலுள்ள மறைவை ஊரார் அறிதல் கடினமில்லை.