இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1179வாராக்கால் துஞ்சா வரின்துஞ்சா ஆயிடை
ஆரஞர் உற்றன கண்

(அதிகாரம்:கண்விதுப்பு அழிதல் குறள் எண்:1179)

பொழிப்பு: காதலர் வாராவிட்டால் தூங்குவதில்லை; வந்தாலும் தூங்குவதில்லை; இவற்றுக்கிடையே என்கண்கள் மிக்க துன்பத்தை அடைந்தன

மணக்குடவர் உரை: அவர் வாராத காலத்துப் புணர்ச்சி வேட்கையால் துஞ்சா; வந்த காலத்துப் பிரிவாரென்று அஞ்சித்துஞ்சா: அவ்விரண்டிடத்தினும் மிக்க துன்பமுற்றன கண்கள்.
இது நீ உறங்கவேண்டுமென்ற தோழிக்குத் தலைமகள் இன்றேயல்ல எஞ்ஞான்றும் உறக்கமில்லை யென்றது

பரிமேலழகர் உரை: ('நீயும் ஆற்றி நின் கண்களும் துயில்வனவாதல் வேண்டும்' என்ற தோழிக்குச் சொல்லியது.) வாராக்கால் துஞ்சா - காதலர் வாராத ஞான்று அவர் வரவு பார்த்துத் துயிலா; வரின் துஞ்சா - வந்த ஞான்று, அவர் பிரிவஞ்சித் துயிலா; ஆயிடைக்கண் ஆரஞர் உற்றன- ஆதலான் அவ்விருவழியும் என் கண்கள் பொறுத்தற்கரிய துன்பத்தினை உடைய
('ஆயிடை' எனச் சுட்டு நீண்டது. 'இனி அவற்றிற்குத் துயில் ஒரு ஞான்றும் இல்லை' என்பதாம்)

கா சுப்பிரமணியம் பிள்ளை உரை: என் கண்கள் காதலர் வாராதபோது அவர் வரவினை எதிர்பார்த்துத் தூங்கமாட்டா. வந்தபோது அவருடைய பிரிவினை அஞ்சித் தூங்கமாட்டா. ஆதலால் இருவகையிலும் நிறைந்த துன்பத்தையே அவைகள் நுகர்ந்தன.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
வாராக்கால் துஞ்சா வரின்துஞ்சா ஆயிடை ஆரஞர் உற்றன கண்.


வாராக்கால் துஞ்சா வரின்துஞ்சா:
பதவுரை: வாராக்கால்-வாராதபோது; துஞ்சா-உறங்கமாட்டா; வரின்-வரின்; துஞ்சா-உறங்கமாட்டா.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அவர் வாராத காலத்துப் புணர்ச்சி வேட்கையால் துஞ்சா; வந்த காலத்துப் பிரிவாரென்று அஞ்சித்துஞ்சா:
பரிப்பெருமாள்: அவர் வாராத காலத்துப் புணர்ச்சி வேட்கையால் துஞ்சா; வந்த காலத்துப் பிரிவாரென்று அஞ்சித்துஞ்சா:
பரிதி: நாயகர் வாராக்காலும் நித்திரையில்லை; வந்தாலும் கலவியினால நித்திரையில்லை என்றவாறு.
காலிங்கர்: என் தோழீ! அவர் இவ்விடத்து வாராத காலத்து எல்லாம் வரவு நோக்கி வருந்தித் துயிலப்பெறா; மற்று இனி ஒருகால் வந்தனராயின் பிரிவர் என்னை என்று அஞ்சித் துயிலப்பெறா;
பரிமேலழகர்: ('நீயும் ஆற்றி நின் கண்களும் துயில்வனவாதல் வேண்டும்' என்ற தோழிக்குச் சொல்லியது.) காதலர் வாராத ஞான்று அவர் வரவு பார்த்துத் துயிலா; வந்த ஞான்று, அவர் பிரிவஞ்சித் துயிலா; (

'வாராத காலத்துப் புணர்ச்சி வேட்கையால் துஞ்சா; வந்த காலத்துப் பிரிவாரென்று அஞ்சித்துஞ்சா' என்று மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர். பரிதி 'நாயகர் வாராக்காலும் நித்திரையில்லை; வந்தாலும் கலவியினால நித்திரையில்லை' என்றார். காலிங்கரும் பரிமேலழகரும் வாராத காலத்து எல்லாம் வரவு நோக்கி வருந்தித் துயிலப்பெறா; வந்த ஞான்று, அவர் பிரிவஞ்சித் துயிலா' எனப் பொருள் கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அவர் வராவிடினும் தூங்கா; வரினும் தூங்கா;', 'காதலர் வாராத விடத்தும் அவரை எதிர்நோக்கி என் கண்கள் துயிலா. வந்த விடத்தும் அவர் பிரிந்து விடுவாரோ என அஞ்சித் துயிலா.', '(அவரைக் காணாமல் இப்படித் தவிக்கின்ற கண்கள்) அவர் இல்லாத காலங்களில் அவர் இன்னும் வரவில்லையே என்ற ஏக்கத்தால் தூங்குவதில்லை. அவர் வந்துவிட்டாலோ (அவரோடு இடைவிடாது இன்பமனுபவிக்க விரும்பி தூங்குவதில்லை ', 'காதலர் வராத பொழுது அவர் வருகையை நோக்கிக் கண்கள் துயிலா. வந்தபொழுது அவர் பிரிவு உண்டாதலை அஞ்சித் துயிலா', என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

காதலர் வராதபொழுது அவரை எதிர்நோக்கித் துயிலா. வந்தபொழுது அவர் பிரிந்து விடுவாரோ என அஞ்சித் துயிலா; என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

ஆயிடை ஆரஞர் உற்றன கண்:
பதவுரை: ஆயிடை-அவ்விருவழியும்; ஆர்-அரிய; அஞர்-கொடுந்துயர்; உற்றன-உடையவாயின; கண்-கண்..

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அவ்விரண்டிடத்தினும் மிக்க துன்பமுற்றன கண்கள்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது நீ உறங்கவேண்டுமென்ற தோழிக்குத் தலைமகள் இன்றேயல்ல எஞ்ஞான்றும் உறக்கமில்லை யென்றது
பரிப்பெருமாள்: அவ்விரண்டிடத்தினும் மிக்க துன்பமுற்றன கண்கள்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது நீ உறங்கவேண்டுமென்ற தோழிக்குத் தலைமகள் இன்றேயல்ல எஞ்ஞான்றும் உறக்கமில்லை யென்றது
காலிங்கர்: இங்ஙனம் இருவாற்றானும் அவ்விடத்து இவ்விடத்து இருந்து அஞர் உற்றன என் கண்களானவை என்றவாறு.
காலிங்கர் குறிப்புரை: ஆரஞர் உற்றன என்பது அரும் துயர் உற்றன என்றது.
பரிமேலழகர்: ஆதலான் அவ்விருவழியும் என் கண்கள் பொறுத்தற்கரிய துன்பத்தினை உடைய
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'ஆயிடை' எனச் சுட்டு நீண்டது. 'இனி அவற்றிற்குத் துயில் ஒரு ஞான்றும் இல்லை' என்பதாம்.

'அவ்விரண்டிடத்தினும் மிக்க துன்பமுற்றன கண்கள்' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'இருநிலையிலும் கண்கள் பெருந்துயர்ப்பட்டன.', 'ஆகையால இரண்டு இடத்தும் என் கண்கள் துயிலாமல் துன்பம் எய்தின', ஆதலால் இந்தக் கண்களால் எனக்கு எப்போதும் துன்பந்தான்', '.ஆதலால் அவ்விருவழியும் கண்கள் பொறுத்தற்கு அரிய துன்பத்தை அடைந்தன' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

இருநிலையிலும் கண்கள் அரும் துயர் உற்றன என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
காதலர் இல்லாவிட்டாலும் உறங்கமுடியவில்லை; இருந்தாலும் துயிலமுடிவதில்லை. என் செய்வேன்? எனகிறாள் தலைவி.

காதலர் வராதபொழுது அவரை எதிர்நோக்கித் துயிலா. வரின்துஞ்சா; இருநிலையிலும் கண்கள் அரும் துயர் உற்றன என்பது பாடலின் பொருள்.
'வரின்துஞ்சா எதனால்?

வாராக்கால் துஞ்சா என்ற தொடர்க்கு வராவிட்டால் உறங்கா என்பது பொருள்.
ஆயிடை (அ+இடை.அகரச் சுட்டு நீண்டு ஆயிடை) என்பது ;அவ்விரு வழியும்' என்ற பொருள் தரும்.
ஆரஞர் என்ற சொல் ஆர்+அஞர் என விர்யும். இதற்கு அரிய துன்பம் அதாவது கொடுந்துயர் என்று பொருள்.
உற்றன என்ற சொல் உடையவாயின எனப் பொருள்படும்.
கண் என்பது கண்கள் குறித்தது.

அவர் வராத காலத்தில் எப்பொழுது வருவார் என்று எதிர்நோக்கி கண்கள் உறங்காது இருந்தன. வந்தால் மீண்டும் போய் விடுவாரோ என்ற் அஞ்சி உறங்கா.. ஆகவே, என்றுமே அவைகட்கு உறக்கமில்லையாதலால் பெருந்துயர் உற்றன.

தொழில் காரணமாகப் பிரிந்து சென்றுள்ள அவரை எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து வழிமேல் விழிவைத்துத் தலைவியின் கண்கள் உறங்குவதில்லை; வந்தபோதும் அவர் பிரிவாரோ என்று அஞ்சி அஞ்சி அவை உறங்கப் போவதில்லை. இருநிலையிலும் கண்கள் கொடுந்துயர் உறுகின்றன. என்கிறாள் அவள்..

'வரின்துஞ்சா எதனால்?

வரிண்துஞ்சா என்பதற்கு வந்தால் உறங்கா என்பது பொருள்.
இத்தொடர்க்கு முன்னால வாராக்கால் துஞ்சா என்றது உள்ளது. இதற்கு வராதபொழுது உறங்கா என்பது பொருள். காதலர் பணி காரணமாகத் தலைவியைப் பிரிந்து சென்றிருக்கார். பிரீவின் துயர் தாங்காது அவள் வருந்திக் கொண்டிருக்கிறாள். அவள் கண்கள் அவரையே தேடிக் கொண்டிருக்கின்றன. எனவே வாராக்கால் கண்கள் உறக்கம் கொள்ளவில்லை. இது புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. ஆனால் தலைவன் வந்தபின் அவள் அடைந்து நிம்மதி அடைந்து தூங்கலாமே. ஏன அவன் வந்தாலும் கண்கள் தூங்கா என்கிறாள்?
இத்தொடரை விளக்கவந்த உரையாளர்கள்
வந்த காலத்துப் பிரிவாரென்று அஞ்சித்துஞ்சா: என்றும்
அவரைக் கண்ட மகிழ்ச்சிப் பெருக்கால் அவை உறங்கவில்லை என்றும்
வந்துவிட்டாலும் அவரோடு இடைவிடாது இன்பமனுவிப்பதை விரும்பி உறங்குவதில்லை என்றும் பொருள் கூறினர்.
கண்கள் உறங்காமை கூறித் துன்பத்தை உணர்த்துவதுவே பாடலின் நோக்கமாதலால், வராவிட்டாலும் கண் துனப்ம் அடைகிறது வந்தாலும் கண் துன்பம் உறுகின்றது என்ற பொருளில் அமைந்த உரைகளே ஏற்கத்தக்கன. எனவே 'வந்தபொழுது மறுபடியும் பிரிவாரே என்றெண்ணிக் கண்கள் தூங்கமாட்டா' என்பதனால் வரின்துஞ்சா என்று தலைவி கூறினாள் என்பதே பொருத்தமான பொருளாகும்.

காதலர் வராதபொழுது அவரை எதிர்நோக்கித் துயிலா. வந்தபொழுது அவர் பிரிந்து விடுவாரோ என அஞ்சித் துயிலா இருநிலையிலும் கண்கள் அரும் துயர் உற்றன என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

வராவிட்டால் நினைவாலும் வந்துவிட்டால் நேரிலும் அவரைப் பார்த்துக்கொண்டே இருப்பதால் என் கண்கள் ஒருபொழுதும் உறங்கும் நிலையில் இல்லை எனத் தலைவி கூறும் கண்விதுப்பு அழிதல் பாடல்.

பொழிப்பு

காதலர் வாராதபொழுது அவரை எதிர்பார்த்து உறங்கா; வந்தபொழுது அவர் பிரிந்து விடுவாரோ என அஞ்சித் தூங்கா. இங்ஙனம் இருவழியும் என் கண்கள் கொடுந்துயர் உற்றன.