இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1176ஓஒ இனிதே எமக்குஇந்நோய் செய்தகண்
தாஅம் இதன்பட் டது

(அதிகாரம்:கண்விதுப்பு அழிதல் குறள் எண்:1176)

பொழிப்பு: எமக்கு இந்தக் காமநோயை உண்டாக்கிய கண்கள், தாமும் இத்தகைய துன்பத்தைப்பட்டு வருந்துவது மிகவும் நல்லதே!

மணக்குடவர் உரை: எமக்கு இந்நோயைச் செய்த கண்கள் தாமும் இந்நோயகத்துப்பட்டது மிகவும் இனிது.
இது நின்கண் கலங்கிற்று; அஃதெனக்கு இன்னாதாயிற்று என்ற தோழிக்கு அது மிகவும் இனிதென்று தலைமகள் கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) எமக்கு இந்நோய் செய்த கண் தாம் இதன் பட்டது- எமக்கு அக் காமநோயினைச் செய்த கண்கள் தாமும் இத்துயிலாது அழுதற் கண்ணே பட்டது; ஓஒ இனிதே - மிகவும் இனிதாயிற்று.
('ஓ' என்பது மிகுதிப் பொருட்கண் வந்த குறிப்புச்சொல். 'தம்மால் வருத்தமுற்ற எமக்கு அது தீர்ந்தாற்போன்றது' என்பதாம்)

நாமக்கல் இராமலிங்கம் உரை: எனக்கு இவ்வளவு காம வேதனையை உண்டாக்கி வைத்த இந்தக் கண்கள் இப்படித் துன்பத்திற் சிக்கிக் கொண்டு தூக்கமின்றி அழுதழுது நீர் வறண்டு தவிப்பது நான் மகிழ்த் தக்கதுதான். படட்டும். நிரம்பப்படட்டும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
.எமக்குஇந்நோய் செய்தகண் தாஅம் இதன்பட் டது ஓஒ இனிதே


ஓஒ இனிதே எமக்குஇந்நோய் செய்தகண் தாஅம்:
பதவுரை: ஓஒ-(மிகுதிப் பொருளில் குறிப்பு); இனிதே-நன்றானதே; எமக்கு-நமக்கு; இந்நோய்-இந்தப் பிணி; செய்த-இயற்றிய; கண்-கண்; தாஅம்-தாங்கள். .

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: மிகவும் இனிது எமக்கு இந்நோயைச் செய்த கண்கள் தாமும் .
பரிப்பெருமாள்: மிகவும் இனிது எமக்கு இந்நோயைச் செய்த கண்கள் தாமும்;
பரிதி: ஓகோ நல்லதே நமக்கு விரகத்தைக் காட்டித் தந்து பின்பு தாமே;
காலிங்கர்: தோழீ! நான் வியப்ப இனியது ஒன்றே; யாது எனின், முன்னம் தாம் அவரைக் கண்டு பின் எமக்கு இவ்வாறு இடந்தரும் நோய் செய்த கண் தாம்;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) மிகவும் இனிதாயிற்று எமக்கு அக் காமநோயினைச் செய்த கண்கள் தாமும்;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'ஓ' என்பது மிகுதிப் பொருட்கண் வந்த குறிப்புச்சொல். 'தம்மால் வருத்தமுற்ற எமக்கு அது தீர்ந்தாற்போன்றது' என்பதாம்.

'மிகவும் இனிது, எமக்கு இந்நோயைச் செய்த கண்கள் தாமும்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'எவ்வளவோ மகிழ்ச்சி.; எனக்கு இத்துன்பம் தந்த கண்கள் தாமும் ', 'மிகவும் இனிதாயிற்று எமக்கு இக்காம நோயினைச் செய்த கண்கள் தாமும் ', 'மிகவும் இனிதாயிற்று எமக்கு இந்த் நோயை உண்டாக்கிய கண்கள் தாம்', ' மிகவும் இனியதே எமக்கு இக் காதல் நோயைச் செய்த கண்கள் தாமும் .', என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

ஓகோ நல்லாத்தான் இருக்கிறது! நமக்குக் காமநோயினைச் செய்த கண்கள் தாமும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

இதன்பட்டது:
பதவுரை: இதன்-இதன்கண்; பட்டது-அகப்பட்டுக் கொண்டது..

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: இந்நோயகத்துப்பட்டது
மணக்குடவர் கருத்துரை: இது நின்கண் கலங்கிற்று; அஃதெனக்கு இன்னாதாயிற்று என்ற தோழிக்கு அது மிகவும் இனிதென்று தலைமகள் கூறியது
பரிப்பெருமாள்: இந்நோயகத்துப்பட்டது
பரிப்பெருமாள் கருத்துரை: இது நின்கண் கலங்கிற்று; அஃதெனக்கு இன்னாதாயிற்று என்ற தோழிக்கு அது மிகவும் இனிதென்று தலைமகள் கூறியது
பரிதி: கலுழ்ந்து அழுவது. இதற்கு என் செய்வேன் என்றவாறு.
காலிங்கர்: (இடர்ப்பட்டது என்பது இவரது பாடம்) இப்பொழுது அழுதும் துயிலாதும் இங்ஙனம் இடர்ப்பட்ட இது என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: இத்துயிலாது அழுதற் கண்ணே பட்டது;

'இந்நோயகத்துப்பட்டது' என்று மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர். காலிங்கர் இப்பகுதிக்கு 'இடர்ப்பட்டது' எனப் பாடங்கொண்டு அழுதும் துயிலாதும் இடர்ப்பட்ட இது' எனப் பொருள் கூறினார். பரிதியும் பரிமேலழகரும் 'அழுதற் கண் பட்டது' என்று உரைத்தனர்

இன்றைய ஆசிரியர்கள் ' அத்துன்பப்படுவது', 'துயிலாமல் துன்பப்பட்டது', 'தூங்க முடியாது. இந்நோயுளகப்பட்டுக் கொண்டது', 'துயிலாமல் அழுதல் துன்பத்தின்கண்ணே பட்டுள்ளன. இந்நிலை' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

அழுதும் துயிலாமலும் துன்பப்பட்டது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
காதலைத் தந்த கண்களின் தவிப்பு ந்ன்றாகத்தானே இருக்கிறது எனத் தன்னைத்தானே தேற்றிக் கொள்ள முயல்கிறாள் தலைவி.

ஓஒ இனிதே நமக்குக் காமநோயினைச் செய்த கண்கள் தாமும் அழுதும் துயிலாமலும் துன்பப்பட்டது என்பது பாடலின் பொருள்.
'ஓஒ இனிதே' என்றால் என்ன?

எமக்கு இந்நோய் என்ற தொடர் எமக்கு இந்த நோய் என்ற பொருள் தரும்.
செய்த கண் என்பது தந்த கண்கள் என்பதைக் குறித்தது.
தாஅம் என்ற சொல்லுக்குத் தாமும் என்பது பொருள்.
இதன்பட்டது என்றது இப்படித் துன்பப்படுவது எனப் பொருள்படும்.

பொருள் காரணமாக அவளை விட்டு பிரிந்து சென்ற தலைவன் இன்னும் திரும்பவில்லை. தலைவனைப் பார்த்த பொழுதில் விரைந்து காதல் கொண்டு செயல்பட்ட கண்கள் ஒருபுறம் அவர் வரவை நோக்கிக் கண்ணீர் வடித்துக் கொண்டிருக்க. தலைவி காதல்நோயால் வருத்திக் கொண்டிருக்கிறாள். அதற்குத் தேறுதல் தரும் வடிகாலாகக் கண்களைப் பழித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். அவைபடும் தவிப்பைக் கண்டு இவள் ஆறுதல் பெற முயல்கிறாள். எனக்குத் துன்பம் நேரக் காரணமான கண்கள் அழுது துயிலாமல் இருப்பது கண்டு எனக்கு மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருக்கிறது' என்கிறாள். உள்ளச்சோர்வின் மேல்எல்லையில் உள்ள் தலைவி 'ஆகா! இது நல்லாத்தானே இருக்கிறது தனது கண்களுக்கு இதுவும் வேண்டும் இன்னமும் வேண்டும்'. என அரற்றுகிறாள்.

தலைவரைத் தனக்கு காட்டிய கண்களே தன் காதல்துன்பத்திற்குக் காரணமென்று ஏதோ அவளுக்கும் அவள் கண்களுக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லாதது போல் பேசுகிறாள். அவள் துன்பம் சினமாகி சினம் சினநகையாக மாறுகிறது. காதலரைக் காணமுடியாத சினத்தைக் கண்கள் மீது கொட்டுகிறாள். கண்களை நோக்கி 'படட்டும். நன்றாகபடட்டும். இவற்றுக்கு இது வேண்டியதுதான்' அதைக்காண எனக்கு மகிழ்ச்சியே' என்று பழிப்புரை கூறி தன் துன்பத்திற்கு தீர்வு தேடுகிறாள்.

'ஓஒ இனிதே' என்றால் என்ன

ஓஒ இனிதே என்ற தொடர்க்கு ஓகோ இனிதாக இருக்கிறதெ என்பது பொருள்.

எது தலைவிக்கு இனிதாக இருக்கிறது? தனது கண்கள் அழுவதும் துயிலாமல் இருப்பதும் அவளுக்கு இனிதாக இருக்கிறதாம.
பிறர் துன்பத்தில் இன்பம் காணும் குணத்தவள் அல்ல தலைவி. இங்கு துன்புறுவதும் அவள்; 'மகிழ்வதும்' அவளே. தான் மகிழ்வதாகச் சொல்லித் தன்னைத் தானே ஏமாற்றிக்கொள்கிறாள்.. ஓகோ ந்ல்லாத்தானே இருக்கிறது என்று அவள் உறும் துன்பம் தணியும் பொருட்டு வேடிக்கையாகச் சொல்கிறாள்.
ஓஓ என்பது வியப்ப்பைக் குறிக்கும். ஓ' என்பது குறிப்பு மொழி. மிகுதியை உணர்த்த அளபெடுத்துள்ளது.
ஓ 'நன்றாக வேண்டும் இந்தக் கண்களுக்கு' என்ற நடையில் அமைந்தது.

ஓகோ நல்லதே நமக்குக் காமநோயினைச் செய்த கண்கள் தாமும் அழுதும் துயிலாமலும் துன்பப்பட்டது என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

தலைவனை விரைந்து காண விரும்பும் கண்கள் தவிப்பது சோர்வடைந்த தலைவிக்கு இனிமை தருகிறது ஏன்னும் கண்விதுப்பு அழிதல் பாடல்.

பொழிப்பு

ஓகோ! நமக்குக் காதல்நோயினைத் தந்த கண்கள் தாமும் அழுதும் துயிலாமலும் துன்பப்படுவது நல்லாத்தான் இருக்கிறது!