இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1168மன்னுயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்திரா
என்னல்லது இல்லை துணை

(அதிகாரம்:படர்மெலிந்து இரங்கல் குறள் எண்:1168-)

பொழிப்பு: இந்த இரவு எல்லா உயிரையும் தூங்கச் செய்துவிட்டு என்னை மட்டும் அல்லல் படுத்தித் தனக்குத் துணையாக்கிக் கொண்டது

மணக்குடவர் உரை: இவ்விரா அளித்தா யிருந்தது; உலகத்து வாழ்கின்ற உயிர்களெல்லாவற்றையும் துயிலப்பண்ணி என்னையல்லது வேறுதுணை யில்லையாக இருந்தது.
இது பிற்றை ஞான்று வினாவிய தோழிக்குத் தலைமகள் கண் உறங்குகின்றதில்லை யென்று சொல்லியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இரவின் கொடுமை சொல்லி இரங்கியது.) இரா அளித்து - இரா அளித்தாயிருந்தது; மன் உயிர் எல்லாம் துயிற்றி என்னல்லது துணை இல்லை - உலகத்து நிலை பெறுகின்ற உயிர்களையெல்லாம் தானே துயிலப் பண்ணுதலான், என்னையல்லாது வேறு துணை உடைத்தாயிற்றில்லை.
('துயிற்றி' எனத் திரிந்து நின்ற வினையெச்சம், அவாய் நிலையான் வந்த உடைத்தாதலோடு முடிந்தது. 'துணையோடு ஒன்றுகின்ற உயிர்களெல்லாம், விட்டு இறந்துபடும் எல்லையேனாய என்னையே துணையாகக் கோடலின், அறிவின்று' என்பது பற்றி, 'அளித்து' என்றாள். இகழ்ச்சிக் குறிப்பு.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: இவ்விராக்காலம் இரங்கத்தக்கது. ஏனென்றால் உலகத்தில் நிலைபெறுகின்ற உயிர்களை எல்லாம் துயிலச் செய்து தான் துயிலாது என்னையல்லாமல் வேறு துணை இன்றி நிற்றலால்..


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
இரா அளித்து மன்னுயிர் எல்லாம் துயிற்றி .என்னல்லது துணை இல்லை


மன்னுயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்திரா:
பதவுரை: மன்-நிலைபேறு;; உயிர்--உயிர்; எல்லாம்-அனைத்தும்; துயிற்றி-உறங்கப் பண்ணுதலால்; அளித்து-அருள் செய்து; இரா-இரவுப்பொழுது.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: இவ்விரா அளித்தா யிருந்தது; உலகத்து வாழ்கின்ற உயிர்களெல்லாவற்றையும் துயிலப்பண்ணி;
பரிப்பெருமாள்: இவ்விரா அளித்த இராயிருந்தது; உலகத்து வாழ்கின்ற உயிர்களெல்லாவற்றையும் துயிலப்பண்ணி;
பரிதி: சகல சீவனும் பொசித்துத் துயில் கொள்ளச் செய்தாரோ............;
காலிங்கர்:( தோழி! உலகத்து மன்னப்பட்ட உயிர்கள் அனைத்தையும் துயிலப்பண்ணி அளிக்கத் தக்கது இற்றை இராக்காலம் என்கின்ற இது
பரிமேலழகர்: (இரவின் கொடுமை சொல்லி இரங்கியது.) இரா அளித்தாயிருந்தது; உலகத்து நிலை பெறுகின்ற உயிர்களையெல்லாம் தானே துயிலப் பண்ணுதலான;.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'துயிற்றி' எனத் திரிந்து நின்ற வினையெச்சம், அவாய் நிலையான் வந்த உடைத்தாதலோடு முடிந்தது.

'உலகத்து உயிர்கள் அனைத்தையும் துயிலப்பண்ணி அளிக்கத் தக்கது இராக்காலம்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள 'எல்லா உயிரையும் துயிலச் செய்து அருளியபின் இரவிற்கு ', 'உலகத்திலுள்ள எல்லா உயிர்களையும் தூங்கவைத்துச் சுகமுண்டாக்கி அன்பு செய்யும் இராத்திரியானது தான் மட்டும் தூங்குவதில்லை ', 'இரவானது இரங்கத்தக்கது. உலகத்திலுள்ள உயிர்களையெல்லாந் தூங்கச் செய்து ', 'உலகத்து நிலைபெறுகின்ற உயிர்களையெல்லாம் துயிலச் செய்து அன்பு காட்டும் இரவுக்கும் ',என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

உலகத்து அனைத்து உயிர்களையும் துயிலச் செய்து அன்பு காட்டும் இரவு என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

:என்னல்லது இல்லை துணை
பதவுரை: என்-என்னை; அல்லது-அல்லாமல்; இல்லை-இல்லை; துணை-உதவி.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: என்னையல்லது வேறுதுணை யில்லையாக இருந்தது.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது பிற்றை ஞான்று வினாவிய தோழிக்குத் தலைமகள் கண் உறங்குகின்றதில்லை யென்று சொல்லியது.
பரிப்பெருமாள்: என்னையல்லது வேறுதுணையாக இருந்தாரில்லை.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது பிற்றை ஞான்று தோழிக்குத் தலைமகள் கண் உறங்குகின்றதில்லை யென்று சொல்லியது.
பரிதி: ......பெண்ணுக்கு யானலது துணையில்லையோ என்றவாறு.
காலிங்கர்: பின்னர் என்னை அல்லது தனக்கு வேறு ஒரு துணை இயல்பாயிற்று.
காலிங்கர் குறிப்புரை: எனவே இங்கு யானும் இராவுமே பிரியாது இருக்கின்றேம் என. இது மற்று என்னின் நீங்குவது எக்காலம் என்று இங்ஙனம் தன்னுடைய படர்மெலிவினை உரைத்தவாறாயிற்று என்று அறிக என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: என்னையல்லாது வேறு துணை உடைத்தாயிற்றில்லை.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'துணையோடு ஒன்றுகின்ற உயிர்களெல்லாம், விட்டு இறந்துபடும் எல்லையேனாய என்னையே துணையாகக் கோடலின், அறிவின்று' என்பது பற்றி, 'அளித்து' என்றாள். இகழ்ச்சிக் குறிப்பு.)

'என்னையல்லது வேறுதுணையாக இருந்தாரில்லை' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'என்னை யல்லது துணையில்லை', 'அதற்கு இப்போதெல்லாம் நான் ஒருத்திதான் துணை ', 'என்னைத் தவிர வேறு துணையை உடைத்தாயிற்றில்லை', 'என்னைத் தவிர வேறு துணையில்லை.( நான் மட்டுமே விழித்துக் கொண்டிருப்பதால்.) 'என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

என்னை விட்டால் வேறு துணை இல்லை என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
இந்த இராப்பொழுது ஊரெல்லாம் துயில உதவிசெய்து என்னை மட்டும் தனக்குத் துணையாக்கித் தூங்கவிடாமல் துன்பும் கொடுக்கிறது என்று உறங்காமல் வாடும் தலைவி கூறுகிறாள்

உலகத்து அனைத்து உயிர்களையும் துயிலச் செய்து அளித்து இரவுக்கு என்னை விட்டால் வேறு துணை இல்லை என்பது பாடலின் பொருள்.
'அளித்து' என்றால் என்ன?

மன்னுயிர்- என்ற சொல் உலகத்துயிர்கள் என்ற பொருள் தரும்.
எல்லாம்- என்ற சொல்லுக்கு அனைத்தையும் என்பது பொருள்.
துயிற்றி- என்பது தூங்க வைத்து என்று பொருள்படும்.
இரா என்ற சொல் இரவுப் பொழுதைக் குறித்தது.
என்னல்லது என்பது என்னைத் தவிர என்ற பொருளில் வந்தது.
இல்லை துணை என்றால் துணையாக இல்லை என்று பொருள்.

உலகத்து உயிர்கள் எல்லாம் அமைதியாகத் தூங்க உதவிய இரவு என்னைத் தனக்குத் துணையாக்கி என்னை உறங்கச் செய்யாமல் வாட்டுகிறதே என்று தலைவி இரங்குகிறாள்

இரவு நேரம். ஊரெல்லாம் உறங்கிவிட்டது. தலைவிக்குப் பணி காரணமாகப் பிரிந்து சென்றுள்ள காதலன் நினைவு தோன்றி மிகவும் வருத்துகிறது. தன் தனிமையை எண்ணுகிறாள். இரவையும் நினைக்கிறாள். இந்த இரவு எல்லோரையும் அன்போடு துயிலச் செய்துவிட்டு என்னைத் தனக்குத் துணையாக்கி நான் தூங்க முடியாமல் தவிக்க விடுகிறதே!. நானும் இராவுமே பிரியாது இருக்கின்றேம்; இந்த இரவுப்பொழுது என்னை விட்டு நீங்குவது எக்காலம் என்று வேதனை தாங்க குடியாமல் கூறுகிறாள் தலைவி.

இக்குறட்கு 'துணையில்லா எனக்கு இரவைத் துணையாக்கிக் கொள்வோம்; துணையில்லா இரவுக்கு நாண்தான் துணை. அதற்கு வேறு யாரும் கிடையாதே. என இரங்கலாகக் கூறூகிறாள் என்றும்
.இவ்வளவு பேரையும் தூங்கச் செய்தபின் அவர்களை விட்டுவிட்டு என்னை மட்டும் விழித்திருக்க வைத்து அதற்குத் துணையாகக் கொண்டதே அதற்கு வேறு யாரும் துணையில்லை என்பதால் என்றும்.
துணையோடுள்ள உயிர்களையெல்லாம் விட்டுத் துணையற்ற என்னையே துணையாகக் கொள்ளுதலின் அறிவற்றது என்பாள் அளித்து என்றாள என்றும் . பிற உரைகள் கூறும். .
இரவுக்காக இரங்குகிறாள், இரவு அறிவற்றது என்பதைவிட, இரவு தன்னைத் துணையாக்கி வருத்துகின்றது என்று தலைவி இரங்கிக் கூறுகிறாள் என்பது அதிகரத் தலைப்புக்கும் பொருந்துவதால் அது சிறந்த உரையாகிறது. .

இக்குறட்கருத்தை ஒட்டிய குறுந்தொகைப் பாடல் ஒன்று உள்ளது. அது:
நள்ளென்றன்றே, யாமம்; சொல் அவிந்து,
இனிது அடங்கினரே, மாக்கள்; முனிவு இன்று,
நனந்தலை உலகமும் துஞ்சும்;
ஓர் யான் மன்ற துஞ்சாதேனே.
(குறுந்தொகை நெய்தல் :6).
(பொருள்: இடையிரவு செறிந்த இருளை உடையதாக இரா நின்றது; மனிதர் பேசுதலை ஒழித்து இனிமையாகத் துயின்றனர்; அகன்ற இடத்தை உடைய உலகத்தில் உள்ள எல்லாஉயிர்களும் வெறுப்பின்றித் துயிலா நிற்கும்; -யான் ஒருத்தியே நிச்சயமாகத் துயிலேனாயினேன்.)
உலகம் உறங்குகிறது. தலைவி உறங்கவில்லை என்பதில் இருநூலும் ஒத்திருப்பினும் இரவுக்கு என்னல்லதில்லை துணை; 'அளித்து' எனத் தலைவி இரங்குவதாகக் குறள் கூறியிருப்பது நயம் பயப்பதாகும். (இரா சாரங்கபாணி).

'அளித்து' என்றால் என்ன?

அளித்து- என்ற சொல்லுக்கு அrருள் செய்து என்பது நேர் பொருள்..
இங்கு இரவானது உலகுக்கு அருள் செய்து அதாவது ஓய்வு கொடுத்துத் தூங்க வைக்கிறது என்ற பொருளில் வந்துள்ளது. .
அப்படி அன்பு நெஞ்சம் கொண்டிருந்தாலும் இரவுப் பொழுது என்னைத் துணையாக்கிக் கொண்டு என்னை மட்டும் வருத்துவது ஏன் என்று தலைவி இரங்கிக் கூறுகிறாள்.

உலகத்து அனைத்து உயிர்களையும் துயிலச் செய்து அன்பு காட்டும் இரவுக்கு என்னை விட்டால் வேறு துணை இல்லை என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

என்னத் துணையாக்கிக் கொண்ட இரவு என்னைவிட்டு எப்பொழுது நீங்கும்; நான் உறங்கச் செல்வதற்கு என்று .தலைவி சொல்லும் படர் மெலிந்து இரங்கல் பாடல்.

பொழிப்பு

உலகிலுள்ள எல்லா உயிர்களையும் துயிலச் செய்து அருளிய இரவிற்கு என்னை விட்டால் வேறு துணையில்லை

.


பின்னூட்டங்கள் இட்டவரது தனிப்பட்ட கருத்துக்கள் ஆகும், குறள்.திறன் அவற்றிற்கு பொறுப்பேற்காது.
கருத்துரைகள் சீர்மைப்படுத்த பின்னர் பதிப்பிக்கப்படும்.