இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1167காமக் கடும்புனல் நீந்திக் கரைகாணேன்
யாமத்தும் யானே உளேன்

(அதிகாரம்:படர்மெலிந்து இரங்கல் குறள் எண்:1167)

பொழிப்பு: காமம் என்னும் வெள்ளத்தை நீந்தியும் அதன் கரையை யான் காணவில்லை; நள்ளிரவிலும் யான் தனியே இருக்கின்றேன்

மணக்குடவர் உரை: காமமாகிய பெருக்காற்றினை நீந்திக் கரை காண்கின்றிலேன். அரையிருள் யாமத்தினும் உறங்காது யானேயுளேன் மற்று உறங்காதாரில்லை
இதுகாதலர் குறித்தநாள் வருந்துணையும் ஆற்றுமாறு என்னையென்று தலைமகள் தன்னுள்ளே சொல்லியது

பரிமேலழகர் உரை: ('காமக்கடல் நிறை புணையாக நீந்தப்படும்', என்றாட்குச் சொல்லியது) காமக் கடும்புனல் நீந்திக் கரை காணேன் - காமமாகிய கடல் நீந்தாதேனல்லேன், நீந்தியும் அதற்குக் கரை காண்கின்றிலேன்; யாமத்தும் யானே உளேன் - அக்காணாமைக் காலந்தான் எல்லோரும் துயிலும் அரையிருளாயிற்று, அவ்வரை இருட்கண்ணும் அதற்கு ஒரு துணையின்றி யானேயாயினேன், ஆயும் இறந்துபட்டுய்ந்து போகாது உளனாகாநின்றேன், ஈதொரு தீவினைப்பயன் இருந்தவாறென்.
(கடுமை, ஈண்டு மிகுதிக்கண் நின்றது. உம்மை முன்னும் கூட்டப்பட்டது. யானே ஆயினேன் என்பது நீ துணையாயிற்றிலை என்னும் குறிப்பிற்று.)

வ சுப மாணிக்கம் உரை: காம வெள்ளத்து நீந்திக் கரை தெரியேன்; நடுச்சாமத்துத் தனியே விழித்துள்ளேன்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
காமக் கடும்புனல் நீந்திக் கரைகாணேன்.யாமத்தும் யானே உளேன்


காமக் கடும்புனல் நீந்திக் கரைகாணேன்:
பதவுரை: காம-காமமாகிய; கடும்-கடிய; புனல்-நீர்; நீந்திக்-நீந்திக்; கரை-கரை; காணேன்-காண்கின்றிலேன்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: காமமாகிய பெருக்காற்றினை நீந்திக் கரை காண்கின்றிலேன்;
பரிப்பெருமாள்: காமமாகிய பெருக்காற்றினை நீந்திக் கரை காண்கின்றிலேன்;
காலிங்கர்: நெஞ்சே! நமது காதலர்மாட்டுக் கருத்துறப் பெருகிச் செல்கின்ற இக்காம நோயாகிய கடும்புனல் வெள்ளத்தை நீந்து ஒருகால் கரை காணப் பெற்றேனாகி மற்று;;
பரிமேலழகர்: ('காமக்கடல் நிறை புணையாக நீந்தப்படும்', என்றாட்குச் சொல்லியது) காமமாகிய கடல் நீந்தாதேனல்லேன், நீந்தியும் அதற்குக் கரை காண்கின்றிலேன்;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: கடுமை, ஈண்டு மிகுதிக்கண் நின்றது. உம்மை முன்னும் கூட்டப்பட்டது.

'காம நோயாகிய கடும்புனல் வெள்ளத்தை நீந்திக் கரை காண்கின்றிலேன்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள 'காமமாகிய கடலை நீந்தியும் கரையைச் சென்று என்னால் அடைய முடியவில்லை', 'காம வேதனையாகிய பெரிய கடலில் விழுந்து நீந்தி நீந்திக் கரை காணாதவளாகிய ', 'காமமாகிய கடலை நீந்தியும் அதற்குக் கரை காணாது வருந்துகின்றேன் ', 'காதலாகிய விரைந்து செல்லும் நீரைக் கடந்து அதன் கரையைக் காண முடியாதவளாகின்றேன்.',என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

காமமாகிய கடிய கடல் நீரைக் கடந்து கரை காணமுடியாதவளாக இருக்கின்றேன் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

யாமத்தும் யானே-நானே; உளேன்:
பதவுரை: யாமத்தும்-நடுச்சாமத்திலும்; யானே-நானே; உளேன்-இருக்கின்றேன்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அரையிருள் யாமத்தினும் உறங்காது யானேயுளேன் மற்று உறங்காதாரில்லை
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இதுகாதலர் குறித்தநாள் வருந்துணையும் ஆற்றுமாறு என்னையென்று தலைமகள் தன்னுள்ளே சொல்லியது
பரிப்பெருமாள்: அரையிருள் யாமத்தினும் உறங்காதேன் யானேயுளென மற்று உறங்காதாரில்லை
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இதுகாதலர் குறித்தநாள் வருந்துணையும் ஆற்றுமாறு என்னையென்று தலைமகள் தன்னுள்ளே சொல்லியது
காலிங்கர்: அவ்விடையிருள் யாமத்தும் யானே உளேன். இனி இதற்கு உய்யுமாறு என்னை என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அக்காணாமைக் காலந்தான் எல்லோரும் துயிலும் அரையிருளாயிற்று, அவ்வரை இருட்கண்ணும் அதற்கு ஒரு துணையின்றி யானேயாயினேன், ஆயும் இறந்துபட்டுய்ந்து போகாது உளனாகாநின்றேன், ஈதொரு தீவினைப்பயன் இருந்தவாறென்.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: யானே ஆயினேன் என்பது நீ துணையாயிற்றிலை என்னும் குறிப்பிற்று.

'அரையிருள் யாமத்தினும் உறங்காது யானேயுளேன்' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'நள்ளிரவில் பிறரெல்லாம் உறங்க யான் மட்டும் இரவுக்குத் துணையாக இருக்கிறேன் ', ' நான் இந்த நடுச்சாமத்தில் என் துணைவரின்றித் தனியே தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறேன்.', 'நான் இரவிலும் யாதொரு துணையும் இன்றித் தனித்திருக்கிறேன்,', ' நள்ளிருள் இரவிலும் தனியாக யானே துணையின்றி உளேன். 'என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

நடுச்சாமத்திலும் நான் உறங்காமல் விழித்துள்ளேன் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
காதல்துன்பம் கடக்கும் முயற்சியில் தோல்வி; இரவெல்லாம் தனிமை உணர்வு எனப் பிரிவின் வேதனையைத் தெரிவிக்கிறாள் தலைவி

காமமாகிய கடிய கடல் நீரைக் கடந்து கரை காணமுடியாதவளாக இருக்கின்றேன்; யாமத்தும் யானே உளேன் என்பது பாடலின் பொருள்.
'யாமத்தும் யானே உளேன்' என்றால் என்ன?

காமக் கடும்புனல் என்ற தொடர்க்கு காமமாகிய கடிய நீர் என்பது பொருள். இதற்கு கடக்க முடியாத அலைபாயும் கடல் நீர் எனக் கொள்ளலாம்.
நீந்தி என்ற சொல் கடந்து என்ற பொருள் தரும்.
கரைகாணேன் என்றது கரை தெரியவில்லை என்று பொருள்படும்.

பணி காரணமாகப் பிரிந்து சென்ற துணைவர் இன்னும் திரும்பவில்லை. தலைவிக்குத் துயரம் கூடிக்கொண்டே இருக்கிறது. அவர் குறித்தநாள் வருந்துணையும் எப்படி ஆற்றுவேன்? துயர் நீக்கப் பலவழிகளிலும் முனைகிறாள். ஒன்றும் பலனளிக்கவில்லை. எப்பொழுது துயர் நீங்கும்? ஆழமும் அலைகளும் நிறைந்த துன்பக் கடலைக் கடக்க முயன்றுகொண்டேதான் இருக்கிறேன் ஆனால் கரைதான் தெரியவில்லை. என் தூக்கமும் தொலைந்தது. பலரும் சுற்றி இருந்தாலும், நான் மட்டுமே தனியாக இருப்பதாகவே இரவு வேளைகளில் உணர்கீன்றேன் என்று தலைவி புலம்புகிறாள்.

'யாமத்தும் யானே உளேன்' என்றால் என்ன?

யாமத்தும் என்ற சொல்லுக்கு நடுச்சாமத்தும் என்பது பொருள். யானே என்ற சொல் நானே என்ற பொருள் தரும், உளேன் என்பது இருக்கிறேன் எனப்பொருள்படும். காதலர் உடன் இல்லாத இரவின் தனிமை கொடுமைப்படுத்துகிறதே!. ஆற்றமுடியவில்லையே! என்கிறாள் தலைவி.
'யாமத்தும் யானே உளேன் என்ற தொடர்க்கு நள்ளிரவிலும் நானே நான் மட்டுமே உள்ளவள் போல் தோன்றுகிறது என்பது பொருள்.

காமமாகிய கடிய கடல் நீரைக் கடந்து கரை காணமுடியாதவளாக இருக்கின்றேன்; நடுச்சாமத்திலும் நான் உறங்காமல் விழித்துள்ளேன் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

காதல் துன்பக் கடலைக் கடக்க நீந்திக்கொண்டேதான் இருக்கிறேன் கரைதான் தெரியவில்லை என்னும் படர் மெலிந்து இரங்கல் பாடல்.

பொழிப்பு

காமமாகிய கடலை நீந்தியும் கரை தெரியேன்; நள்ளிரவில் தனியே விழித்துள்ளேன்.