இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1166இன்பம் கடல்மற்றுக் காமம் அஃதடுங்கால்
துன்பம் அதனின் பெரிது

(அதிகாரம்:படர்மெலிந்து இரங்கல் குறள் எண்:1166)

பொழிப்பு: காமம் மகிழ்விக்கும்போது அதன் இன்பம் கடல் போன்றது; அது வருத்தும்போது அதன் துன்பமோ கடலைவிடப் பெரியது.

மணக்குடவர் உரை: காமப்புணர்வினால் நமக்குவரும் இன்பம் கடல்போலப் பெரிது; பிரிவினான். அஃது அடுங்காலத்து வருந்துன்பம் அக்கடலினும் பெரிது.
இஃது இன்பமுற்றார் துன்பமுறுதல் உலகியலென்று ஆற்றுவித்த தோழிக்கு ஆற்றலரிதென்று தலைமகள் கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: ('காமத்தான் இன்பமுற்றார்க்கு அதனினாய துன்பமும் வரும்', என்ற தோழிக்குச் சொல்லியது.) காமம் இன்பம் கடல் - காமம் புணர்வால் இன்பஞ்செய்யுங்கால் அவ்வின்பம் கடல் போலப் பெரிதாம்; மற்று அஃது அடுங்கால் துன்பம் அதனிற் பெரிது - இனி அது தானே பிரிவால் துன்பஞ் செய்யுங்கால், அத்துன்பம் அக்கடலினும் பெரிதாம்.
('மற்று' வினைமாற்றின்கண் வந்தது. 'அடுங்கால்' என வந்தமையின், மறுதலை யெச்சம் வருவிக்கப்பட்டது. பெற்ற இன்பத்தோடு ஒத்து வரின் ஆற்றலாம்; இஃது அதனது அளவன்று என்பது கருத்து.)

வ சுப மாணிக்கம் உரை: காம இன்பம் கடலாகும்; வருத்தும்போது காமத்துன்பம் கடலினும் பெரிதாகும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
காமம் இன்பம் கடல் மற்று அஃதடுங்கால் துன்பம் அதனின் பெரிது.


இன்பம் கடல்மற்றுக் காமம்:
பதவுரை: இன்பம்-மகிழ்ச்சி; கடல்-கடல்; மற்று-ஆனால்; காமம்-காதல்; அஃது-அது.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: காமப்புணர்வினால் நமக்குவரும் இன்பம் கடல்போலப் பெரிது;
பரிப்பெருமாள்: காமப்புணர்வினால் நமக்குவரும் இன்பம் கடல்போலப் பெரிது;
பரிதி: காம இன்பம் கடல் நீரையொக்கும். .
காலிங்கர்:) நெஞ்சே! இக்காமம் ஆகின்ற இதுதான் நாம் அவரோடு கூடி வாழுங்காலத்துப் பெருகும் இன்பம் கடல் அனைத்து;
பரிமேலழகர்: ('காமத்தான் இன்பமுற்றார்க்கு அதனினாய துன்பமும் வரும்', என்ற தோழிக்குச் சொல்லியது.) காமம் புணர்வால் இன்பஞ்செய்யுங்கால் அவ்வின்பம் கடல் போலப் பெரிதாம்;

'காதலரோடு கூடி வாழுங்காலத்துப் பெருகும் இன்பம் கடல்போலப் பெரிது' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள 'காமம் முயக்கத்தால் இன்பம் செய்யும்போது அவ்வின்பம் கடல்போல் பெரிதாம். ', '(காதலர் ந்னுடன் இருக்கும்போது) எனக்கு வரும் காம உணர்ச்சி மிகப் பெரிய இன்பக் கடலாக இருந்தது..', 'காமத்தினால் வரும் இன்பம் கடல் போலப் பெரிது ', 'காதல் இன்பஞ் செய்யுங்கால் கடல் போன்றது ',என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

காதலருடன் சேர்ந்திருக்கும்போது உண்டாகும் இன்பம் கடல் அளவாக உள்ளது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

மற்று அஃதடுங்கால் துன்பம் அதனின் பெரிது:
பதவுரை: மற்று-ஆனால்; அடுங்கால்--துன்பஞ் செய்யும் போது; துன்பம்-துயரம்; அதனின்-அதனைக் காட்டிலும்; பெரிது-பெரியது.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: பிரிவினான். அஃது அடுங்காலத்து வருந்துன்பம் அக்கடலினும் பெரிது.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இஃது இன்பமுற்றார் துன்பமுறுதல் உலகியலென்று ஆற்றுவித்த தோழிக்கு ஆற்றலரிதென்று தலைமகள் கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: பிரிவினான். அஃது அடர்க்கும்காலத்து வருந்துன்பம் அக்கடலினும் பெரிது.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இஃது இன்பமுற்றார் துன்பமுறுதல் உலகியலென்று ஆற்றுவித்த தோழிக்கு இன்பதளவாயின் ஆற்றலாகும். துன்பம் மிகுதலான் யான் ஆற்றலரிதென்று தலைமகள் கூறியது.<
பரிதி:. அதனினும் துன்பம் எழுகடல் எனச் சொல்லப்படும் என்றவாறு.
காலிங்கர்: இனி இன்பத்தை அடும் காலமாகிய பிரிவுக் காலத்துத் துன்பமானது அக்கடலினும் சாலப் பெரிது என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: மற்று அஃது அடுங்கால் துன்பம் அதனிற் பெரிது - இனி அது தானே பிரிவால் துன்பஞ் செய்யுங்கால், அத்துன்பம் அக்கடலினும் பெரிதாம்.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை :('மற்று' வினைமாற்றின்கண் வந்தது. 'அடுங்கால்' என வந்தமையின், மறுதலை யெச்சம் வருவிக்கப்பட்டது. பெற்ற இன்பத்தோடு ஒத்து வரின் ஆற்றலாம்; இஃது அதனது அளவன்று என்பது கருத்து.

'பிரிவுக் காலத்துத் துன்பமானது அக்கடலினும் சாலப் பெரிது' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அக்காமமே பிரிவால் துன்பம் செய்யும்போது அத்துன்பம் கடலைவிடப் பெரிதாம்.', 'அவர் என்னுடன் இல்லாத இப்போது எனக்கு வரும் காம உணர்ச்சி அந்த இன்பக் கடலைவிடப் பெரிய துன்பக் கடலாக இருக்கிறது ', ' பிரிவினால் அது துன்புறுத்தும்போது அத்துன்பம் கடலினும் பெரிதாம்', 'துன்பம் செய்யுங்கால் கடலைவிடப் பெரிதாம் 'என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

ஆனால் பிரிவுக் காலத்தில் காதல் தரும் துன்பம் கடலினும் பெரிதாக உள்ளது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
இனப்க் கடலாயிருந்த காமம் பிரிவால் அதைவிடப் பெரிய துன்பக்கடல் ஆயிற்று.என்னும் பாட்ல்.

காதலருடன் சேர்ந்திருக்கும்போது உண்டாகும் இன்பம் கடல் அளவாக உள்ளது ஆனால் அஃது அடுங்கால் துன்பம் கடலினும் பெரிதாக இருக்கிறது என்பது பாடலின் பொருள்.
'அடுங்கால் துன்பம்; குறித்தது என்ன?

இன்பம் என்ற சொல்லுக்கு மகிழ்ச்சி என்பது பொருள்.
கடல் என்றது கடல் போன்றது என்பதைக் குறிக்கும்
மற்று என்ற சொல் ஆனால் என்று பொருள்படும்.
காமம் என்ற சொல் காதல் என்ற பொருள் தரும்.
அதனின் பெரிது என்றால் அதனைவிடப் பெரியது என்று பொருள்.

.

தன் தொழிற்கேற்ப வினைமேல் தலைவன் தலைவியைப் பிரிந்து சென்றுள்ளான. பிரிவை ஆற்றமுடியாத தலைவி அவன் நினைவால் உடல்மெலிந்து வாடுகிறாள். பிரிவின் துன்பக்கடலில் தத்தளிக்கும் தலைவி மகிழ்ச்சியான இன்பக்கடலில் நீந்திய பொழுதையும் நினைத்துப் பார்க்கிறாள் காமம் கடலளவு மகிழ்ச்சியைத் தந்தமையையும் உணர்கிறாள். ஆனாலும் அவன் உடன் இல்லாத இந்த வேளையில் தோன்றும் காதல்துன்பம் அதைவிட அளவிடமுடியாததாக இருக்கிறதே என்று துயருற்றுச் சொல்கிறாள்.. காமத்துன்பம் ஆற்றவொண்ணாதது..

மணக்குடவரின் பாடத்தின்படி இக்குறளை
இன்பம் கடலற்றுக் காமமற்று அஃதடுங்கால்
துன்பம் அதனின் பெரிது
என்று வாசிக்க வேண்டும். இது பரிமேலழகர் பாடத்தைவிடச் சிறப்பாக உள்ளது.

'அடுங்கால் துன்பம்; குறித்தது என்ன?

அடுங்கால் என்ற சொல் வருத்தும்போது என்ற பொருள் தருவது. பரிப்பெருமாள் அடுங்கால் என்பதற்கு அடர்க்கும்காலத்து எனப் பொருள் தருகிறார். அடர்க்கும் என்ற சொல்லுக்கு வருத்துதல் என்பதோடு தாக்குதல், கொல்லுதல் என்ற பொருளும் உண்டு. அடுங்கால் துன்பம் என்பது காமம் என்ற சொல்லைத் தழுவி இங்கு அமைந்துள்ளது. எனவே காமம் வருத்தும் துன்பம் என்பது இத்தொடரின் பொருள் ஆகிறது. காமம் மகிழ்ச்சிதானே கொடுக்கும். அது எப்படித் துன்பம் தரும்? இப்பாடல் பிரிவுக்காலத்தில்l உண்டாகும் காதல் நினைவுகள் பற்றிப் பேசுவது. காதலன் உடன் இல்லாதவேளை, உண்டாகும் காமவேதனை ஏற்படுத்தும் வருத்தத்க்தை குறிப்பது இத்தொடர்..

காதலருடன் சேர்ந்திருக்கும்போது உண்டாகும் இன்பம் கடல் அளவாக உள்ளது ஆனால் பிரிவுக் காலத்தில் காதல் தரும் துன்பம் கடலினும் பெரிதாக உள்ளது என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

கூடியகால இன்பமானாலும் பிரிவில் உறு துன்பமானாலும் காமம் கட்டுக்குள் அடங்குவதில்லை என்னும் படர் மெலிந்து இரங்கல் பாடல்.

பொழிப்பு

காம இன்பம் கடலளவு ஆகும்; வருத்தும்போது காமத்துன்பம் கடலினும் பெரிதாம்.