இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1155ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவோம்பல் மற்றவர்
நீங்கின் அரிதால் புணர்வு

(அதிகாரம்:பிரிவாற்றாமை குறள் எண்:1155)

பொழிப்பு: காத்துக் கொள்வதானால் காதலராக அமைந்தவரின் பிரிவு நேராமல் காக்க வேண்டும்; அவர் பிரிந்து நீங்கினால் மீண்டும் கூடுதல் அரிது.

மணக்குடவர் உரை: காக்கலாமாயின் அமைந்தார் தம்முடைய பிரிவைக் காக்க; அவர் பிரிவராயின் பின்பு கூடுதல் அரிது.
மேல் தலைமகன் கூறிய சொற்கேட்டு யாது சொல்வேனென்ற தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவு ஓம்பல் - என்னுயிரைச் செல்லாமல் காத்தியாயின், அதனை ஆளுதற்கு அமைந்தாருடைய செலவினை அழுங்குவிப்பாயாக; மற்று அவர் நீங்கின் புணர்வு அரிது - அழுங்குவிப்பாரின்றி அவர் செல்வாராயின், அவரால் ஆளப்பட்ட உயிரும் செல்லும்; சென்றால் பின் அவரைக் கூடுதல் எனக்கு அரிதாம்.
(ஆளுதற்கு அமைதல்: இறைவராதற்குத் தெய்வத்தால் ஏற்புடையராதல். மற்று: வினைமாற்றின்கண் வந்தது.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: என் உயிர் போகாமல் காக்கக் கருதின் காதலராக அமைந்தவருடைய பிரிவைத் தடுக்க வேண்டும். அவர் பிரிந்தால் பின் கூடுதல் அரிதாகும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவோம்பல் மற்றவர் நீங்கின் அரிதால் புணர்வு.


ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவோம்பல்:
பதவுரை: ஓம்பின்-காக்கவேண்டின்; அமைந்தார்--எனக்காகவே அமைந்தார் (காதலர்); பிரிவு-செலவு; ஓம்பல்-செல்லாமல் காக்க.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: காக்கலாமாயின் அமைந்தார் தம்முடைய பிரிவைக் காக்க;
பரிப்பெருமாள்: காக்கலாமாயின் அமைந்தார் தம்முடைய பிரிவைக் காக்க;
பரிதி: பிரியாமல் கூடியிருக்கும் நாயகர் பிரிந்தால்;
காலிங்கர்: தோழி! நமது நெஞ்சோடு அமைந்த நம் காதலரை இனிப் பிரிவு குறிக்கொண்டு செல்லாமல் பாதுகாப்பாயாக;
பரிமேலழகர்: ( இதுவும் அது.) என்னுயிரைச் செல்லாமல் காத்தியாயின், அதனை ஆளுதற்கு அமைந்தாருடைய செலவினை அழுங்குவிப்பாயாக;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: ஆளுதற்கு அமைதல்: இறைவராதற்குத் தெய்வத்தால் ஏற்புடையராதல்.

'காக்க வேண்டின் நெஞ்சோடு அமைந்த காதலரது பிரிவைக் காக்க' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'தடுப்பின் புறப்படுவார் பிரிவைத் தடுக்க', 'என்னைப் பாதுகாக்கவே கடமை பூண்டு ஒப்புக் கொண்ட என் கணவர் என்னை விட்டுப் போகிற எண்ணத்தை விட்டுவிட வேண்டும்', 'என் உயிரப் பாதுகாப்பாயானால் காதலருடைய பிரிவினைத் தடுப்பாயாக', 'என்னைக் காப்பாற்ற எண்ணினால் என்னைத் தலைவியாக ஆளுதற்குப் பொருந்தியவருடைய பிரிவைத் தடுக்கவும்' என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

(என்னுயிரைக்) காக்கவேண்டுமானால் எனக்காக அமைந்தவரது பிரிவைத் தடுக்க என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

மற்றவர் நீங்கின் அரிதால் புணர்வு:
பதவுரை: மற்று- பின்; அவர்-அவர்; நீங்கின்-அகன்றால்; அரிது-அருமையானது; ஆல்-(அசைநிலை); புணர்வு--மீளக்கூடுதல்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அவர் பிரிவராயின் பின்பு கூடுதல் அரிது.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: மேல் தலைமகன் கூறிய சொற்கேட்டு யாது சொல்வேனென்ற தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: அவர் பிரிவராயின் பின்பு கூடுதல் அரிது. >
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: மேல் தலைமகன் கூறிய சொற்கேட்டு யாது சொல்வேனென்ற தோழிக்கு ;'அவர் பிரியாமல் கூறு' என்று தலைமகள் கூறியது.
பரிதி: பின்பு கூடுதல் அரிது என்றவாறு.
காலிங்கர்: மற்று அவர் பிரிவினைப் பாதுகாவாயாயின் மற்று அவர் நீங்குவர். நீங்குவாராயின் கூடுதல் சால அரிது. எனவே யான் இறந்துபடுதலும் உண்டு என்பது பொருள் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: அழுங்குவிப்பாரின்றி அவர் செல்வாராயின், அவரால் ஆளப்பட்ட உயிரும் செல்லும்; சென்றால் பின் அவரைக் கூடுதல் எனக்கு அரிதாம்.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: மற்று: வினைமாற்றின்கண் வந்தது.

'மற்று அவர் பிரிவாரானால் பின்பு கூடுதல் அரிது' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அவர் பிரியின் நான் இருந்து கூடுதல் எங்கே?', 'போவாரானால் அவர் பிரிவை நான் சகித்திருக்க முடியாது', 'அங்ஙனம் இன்றி அவர் செல்வாராயின் பின் அவரைக் கூடுதல் இயலாது', ';தடுக்கப்படாமல் அவர் என்னை விட்டு நீங்கினால் என் உயிரும் நீங்கிவிடும். பின்னர் அவரைக் கூடுதல் அரிது' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

அவர் என்னைவிட்டு நீங்கினால் என் உயிரும் நீங்கிவிடும். பின் அவரைத் திரும்பச் சேர்தல் எங்ஙனம்? என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
தலைவன் பிரிவில் செல்வதைத் தடுக்க முடியாவிட்டால் என் உயிர் நீங்கிவிடுமே என்று தலைவி கூறுவதைச் சொல்வது.

என்னுயிரைக் காக்கவேண்டுமானால் எனக்காக அமைந்தார் பிரிவைத் தடுங்கள்; அவர் என்னைவிட்டு நீங்கினால் என் உயிரும் நீங்கிவிடும். பின் அவரைத் திரும்பச் சேர்தல் எங்ஙனம்? என்பது பாடலின் பொருள்.
'அமைந்தார்' யார்?

ஓம்பின் என்ற சொல்லுக்குக் காப்பாயாயின் என்பது பொருள்.
பிரிவு ஓம்பல் என்றது நீங்கிச் செல்வதைத் தடுத்து நிறுத்துக எனப் பொருள்படும்
அரிதால் என்றது அரிது + ஆல் என்று விரியும். ஆல் என்பது அசை. அரிது அருமையைக் குறித்தது.
புணர்வு என்ற சொல் திரும்பக்கூடுதல், சேர்தல் என்ற பொருள் தரும்.,

தலைவன் பணி காரணமாகத் தலைவியைப் பிரியும் நேரம். தலைவிக்கு அவனது பிரிவைப் பொறுத்துக் கொள்ளமுடியவில்லை. ஆற்றமாட்டாமல் எல்லா வகையிலும் அவன் பிரிவில் செல்வதைத் தடுக்க முயன்று பார்க்கிறாள். அச்சமயம் இவ்வாறு கூறுகிறாள்: "என் உயிரைக் காக்க விரும்பினால் எனக்காக அமைந்த காதலரைப் பிரிந்து செல்லாமல் தடுங்கள். அப்படியும் அவர் பிரிவில் சென்றால் என் உயிர் நீங்கிவிடும். திரும்பிவரும்போது நான் உயிருடன் இருந்தால்தானே அவரால் என்னைச் சந்திப்பது முடியும்?. இவ்வாறாக தலைவனது பிரிவைத் தடுக்கக் கடைசி நேர முயற்சியாகத் தலைவி வேண்டுகிறாள்

'அமைந்தார்' யார்?

அமைந்தார் என்ற சொல்லுக்கு முதலில் காலிங்கர் நெஞ்சோடு அமைந்த காதலர் என்று பொருள் கூறினார். அதன் பின்னர் பரிமேலழகர் உயிரை ஆளுதற்கு அமைந்த தலைவர் என்று கூறி 'இறைவராதற்குத் தெய்வத்தால் ஏற்புடையராகிறவர். என்று அதற்கு விளக்கமும் தந்தார்.
இன்றைய ஆசிரியர்கள் உயிரைக் காத்தற்கு அமைந்தவர், துணையாகப் பொருந்தியவர் என்று பொருள் கூறினர். தேவ்நேயப் பாவாணர் இறைவன் ஏற்பாட்டின்படி அமைந்தவர் 'marriages are made in heaven.) என்று குறிக்கிறார்.

அமைந்தார் என்பதை 'எனக்காகவே அமைந்தவர்' என்று காதலி கருதுவதாகக் கொள்வது பொருத்தம்.

என்னுயிரைக்) காக்கவேண்டுமானால் எனக்காக அமைந்தாரது பிரிவைத் தடுங்கள்; அவர் என்னைவிட்டு நீங்கினால் (என் உயிரும் நீங்கிவிடும்.) பின் அவரைத் திரும்பச் சேர்தல் எங்ஙனம்? என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

பிரிவாற்றமையால் தலைவி கடைசிநேர முயற்சியாகத் தலைவன் செலவினால் தன் உயிர் நீங்கிவிடுமே எனக் கூறுவதைச் சொல்லும் பாடல்.

பொழிப்பு

என் உயிர் காக்க விரும்பினால் எனக்காக அமைந்தவருடைய பிரிவைத் தடுக்க வேண்டும். அவர் பிரிந்தால் (என் உயிரும் நீங்கிவிடும்.) பின் அவரைத் திரும்பச் சேர்தல் எங்ஙனம்?