இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1153அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும்
பிரிவோர் இடத்துஉண்மை யான்

(அதிகாரம்:பிரிவாற்றாமை குறள் எண்:1153)

பொழிப்பு: பிரிவு ஒரு காலத்தில் உள்ளபடியால், அறிவுடையராயிருந்தாலும், ஆறுதல் கொள்வது கடினம் போலும்...

மணக்குடவர் உரை: --------------------------------------------------

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) அறிவு உடையார் கண்ணும் - பிரியேன் என்ற தம் சொல்லும் நம் பிரிவாற்றாமையும் அறிதலுடையராய காதலர் கண்ணும்; ஓர் இடத்துப் பிரிவு உண்மையான் - ஒரோவழிப் பிரிவு நிகழ்தலான்; தேற்றம் அரிது - அவர் சொல்லும் தலையளியும் பற்றி நம்மாட்டு அன்புடையார் எனத்தேறும் தேற்றம் அரிதாயிருந்தது.
(அரோ: அசைநிலை. உம்மை உயர்வு சிறப்பின்கண் வந்தது.)

நாமக்கல் இராமலிங்கம் உரை: கணவனிடத்தில் உள்ள உண்மையான அன்புடைய தன்மையினால் அறிவு மிகுந்த பெண்களுக்கும் கணவனைப் பிரிந்து நிம்மதியாக இருக்க முடியாது.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
அறிவுடையார் கண்ணும் பிரிவு ஓர்இடத்து உண்மையான் தேற்றம் அரிது அரோ .


அரிதரோ தேற்றம்:
பதவுரை: அரிது-அருமையானது; அரோ-(ஈற்றசை); தேற்றம்-ஆறுதல், தெளிதல்; அறிவுடையார் கண்ணும்-அறிவு; உடையாரிடத்திலும்-.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
பரிப்பெருமாள்: உலகத்து ஒருவரைத் தேறும் தேற்றம் அரிதே;
பரிதி: எக்காலத்தினும் அரிது என்றவாறு.
காலிங்கர்: தோழி! உலகத்தினில் நம் உற்றார் சுற்றம் நட்டார் என்னும் அவரவர்மாட்டும் தேறும் தேற்றம் அரிது;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) அவர் சொல்லும் தலையளியும் பற்றி நம்மாட்டு அன்புடையார் எனத்தேறும் தேற்றம் அரிதாயிருந்தது.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: அரோ: அசைநிலை.

'நம்மாட்டு அன்புடையார் எனத்தேறும் தேற்றம் அரிதாயிருந்தது' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'நம்புதல் அரிதாம்', 'நம்புதல் அரிது.', 'நம்புதல் கடினமாயிருக்கிறது.', 'தெளியும் தெளிவு அரிது' என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

ஆறுதல் கொள்வது கடினம் போலும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

அறிவுடையார் கண்ணும் பிரிவோர் இடத்துஉண்மை யான்:
பதவுரை: பிரிவு-பிரிவு; ஓர் இடத்து-ஓர்இடத்தில்; உண்மையான்-உள்ளபடியால்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
பரிப்பெருமாள்: அறிவுடையார் மாட்டும் ஒரு காலத்தே பிரிவு உண்டாம் ஆதலான் என்றவாறு.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: தலைமகன் பிரிந்தான்' என்று கேட்டவிடத்து 'நின்னிற் பிரியேன்' என்ற சொல்லை உட்கொண்டு தலைமகள் கூறியது.
பரிதி: அறிவுடையாரிடத்துப் பிரிவு.
காலிங்கர்: மற்று இதற்கு என்னைக் காரணம் எனின் இன்றியமையாத தன்மையராகிய இனிய அறிவுடையார் மாட்டுங்கூடப் பிரிவின் வாழார் பேதையரெனாது பிரிவு என்பதும் ஒரு நிலத்து உளதாகலான் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: பிரியேன் என்ற தம் சொல்லும் நம் பிரிவாற்றாமையும் அறிதலுடையராய காதலர் கண்ணும் ஒரோவழிப் பிரிவு நிகழ்தலான்
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: உம்மை உயர்வு சிறப்பின்கண் வந்தது.

'அறிவுடையார் மாட்டும் ஒரு காலத்தே பிரிவு உண்டாம் ஆதலான்' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'பிரியேன் என்றவர் ஒரு சமயம் பிரிதலால் நன்கு தெரிந்தவரையும்', 'அறிவுடைய காதலரிடத்தும் ஓரோவழி பிரிவு உள்ளபடியால், அவர் பிரியேன் என்று கூறும் சொல்லையும் அன்புச் செயலையும்', 'பிரியேன் என்றதும் பிரிவாற்றாமை கொடிதென்றதும் அறியவல்ல காதலரிடத்தும் ஓரிடத்தில் அல்லது ஒருகாரணம் பற்றிய பிரிவு காணப்படுதலால், அவரை முழுதும்', பிரியேன் என்ற தம் சொல்லும் நம் பிரிவு ஆற்றாமையும் அறிதல் உடையராய் காதலர் கண்ணும் ஓரோவழிப் பிரிவு நிகழ்தலால், அவர் அன்புடையார் என' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

பிரிவு உண்மை அறிதல் உடையவரிடத்தும் பிரிவு நிகழும்போது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
பிரிவு உண்மை அறிந்து கொண்டிருக்கக் கூடியவர்க்குக்கூட பிரிவு தாஙக முடியவில்லையே என்று காதலி புலம்புவதைச் சொல்வது.

பிரிவு ஆற்றாமை அறிதல் உடையவரிடத்தும் பிரிவு நிகழ்தலிடத்து ஆறுதல் கொள்வது கடினம் போலும் என்பது பாடலின் பொருள்.
'அரிதரோ தேற்றம்' என்றால் என்ன?

அறிவுடையார் கண்ணும் என்றதற்கு அறிந்தவரிடத்தும் என்பது பொருள்.
உண்மையான் என்ற சொல் உள்ளதை என்ற பொருள் தரும்.

நாமக்கல் இராமலிங்கம் ஏனைய உரையாசிரியகள் அனைவரிடமிருந்து மாறுபட்டு ஒரு விளக்கம் தருகிறார். 'பிரிவோரிடத்து' என்பதை பிரிவு ஓரிடத்து என்று மற்றவர்கள் பிரிக்க,, இவர் பிரிவோரிடத்து எனக் கொண்டு பிரிந்து செல்லும் காதலரிடத்து எனக் கொள்கிறார். உண்மையான்’’ என்பதற்கு உண்மையான கற்பினால் எனக் கொள்கிறார். மேலும் அறிவுடையார் என்பதை அறிவுடைய காதலி எனவும் கொள்கிறார். 'பிரிந்து போகிறதாகச் சொல்லுகிற கணவனிடத்தில் மனைவி கொண்டுள்ள உண்மையான கற்பினால் அவள் அறிவுடைய பெண்ணாக இருந்தாலும் கணவனைப் பிரிந்திருப்பதில் வருத்தப்படாமல் தேற்றியிருப்பது முடியாத காரியம்' என்று விளக்குகிறார். கணவனிடத்தில் உள்ள உண்மையான அன்புடைய தன்மையினால் அறிவு மிகுந்த பெண்களுக்கும் கணவனைப் பிரிந்து நிம்மதியாக இருக்க முடியாது என்பது இவர் உரையின் பொருள்.

இக்குறளில் தேற்றம் என்ற் சொல்லுக்குத் தெளிவு என்று பொருள் கொண்டதால் இடர் உண்டாயிற்று எனத் தோன்றுகிறது. தேற்றம் என்பதற்கு ஆறுதல் என்ற பொருளும் உண்டு. இன்றும் தேற்றுதல் என்பது ஆறுதல்படுத்துவது என்ற பொருளில் வழக்கில் உள்ளது. நாமக்கல் இராமலிங்கம் உரை இப்பொருளையே கொண்டுள்ளதை நோக்கலாம். உண்மையான கற்பினால் போன்ற கருத்தை நீக்கிவிட்டால் இவர்து உரை பொருத்தமாகும்..

காதலன் கடமை காரணமாகப் பிரியும் நேரம். காதலி பிரிவின் துயரத்தை உணரத் தொடங்குகிறாள். அதை அவளால் தாங்கிக் கொள்ளமுடியவில்லை. பிரிவு ஒரு காலத்தில் நேரும் என்று அறிநத என் போன்றோர்க்கும், பிர்யும்வேளை வந்தவிடத்து ஆறுதல் கொள்வது கடினம் போலும் என்று தன்னிரக்கமாகத் தலைவி கூறுகிறாள்.

'அரிதரோ தேற்றம்' என்றால் என்ன?

அரிதரோ என்றது அரிது+அரோ என்று விரியும். அரிது என்பதற்கு அருமை என்பது பொருள். கடினம் என்றும் கொள்ளலாம். அரிதரோ என்பது கடினம் போலும் என்று பொருள்படும்.
தேற்றம் என்ற சொல்லுக்கு தெளிவு கொள்ளுதல், மனங்கலங்காமை, உறுதி, ஆறுதல் எனப் பல பொருள் உள.. உரையாசிரியர்கள் அனைவரும் தெளிவு, உறுதி என்ற பொருள் கொண்டனர். ஆனால் தேற்றம் என்றதற்கு ஆறுதல் என்ற பொருள் உண்டு. அதிகாரம் பிரிவாற்றாமை அதாவது ஆறுதல் கொள்ளாமை. எனவே ஆறுதல் என்ற பொருள் பொருந்தும்.
அரிதரோ தேற்றம்’ என்பதற்குத் தலைவன்மேல் வைத்தெழுதினார் பரிமேலழகர்.. உலகில் யாரையும் நம்புதற்கு முடியாது எனப் பொதுப்பட காலிங்கர் உரை தந்தார். ‘இத்தொடரைத் தலைவி மேலதாகக் கொண்டால் குறட்கருத்து தெளிவாகும்.
நான் எப்படி தேற்றம் கொள்வது அதாவது ஆறுதல் அடைவேன் என்று தலைவி ஆற்றாமல் கூறுகிறாள்.
ஆறுதல்கொள்வது கடினம் போலும் என்பது இத்தொடரின் பொருள்.

பிரிவு ஆற்றாமை அறிதல் உடையவரிடத்தும் பிரிவு நிகழும் சமயம், ஆறுதல் கொள்வது கடினம் போலும் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

எல்லாம் அறிந்தவர்க்குக் கூட பிரிவாற்றமையால் தேறுதல் இல்லை என்னும் பாடல்.

பொழிப்பு

பிரிவு உண்மையை அறிந்தவரிடத்தும் பிரிவைத் தேற்றுதல் கடினம் போலும்.பின்னூட்டங்கள் இட்டவரது தனிப்பட்ட கருத்துக்கள் ஆகும், குறள்.திறன் அவற்றிற்கு பொறுப்பேற்காது.
கருத்துரைகள் சீர்மைப்படுத்த பின்னர் பதிப்பிக்கப்படும்.