இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1152இன்கண் உடைத்தவர் பார்வல் பிரிவஞ்சும்
புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு

(அதிகாரம்:பிரிவாற்றாமை குறள் எண்:1152)

பொழிப்பு: அவருடைய பார்வையே இன்பம் தருவது அவருடைய முயக்கம்கூட இப்பொழுது பிரிவுக்கு அஞ்சுகின்ற துன்பம் உடையதாக இருக்கின்றது.

மணக்குடவர் உரை: நங்காதலரை வரவு பார்த்திருக்குமது இன்பத்தை யுடைத்து; அவரைப் புணர்ந்திருக்கும் இருப்பு. பிரிவாரோ என்று அஞ்சப்படும் துன்பத்தை யுடைத்து.

பரிமேலழகர் உரை: (பிரிவு தலைமகன் குறிப்பான் அறிந்த தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லியது.) அவர் பார்வல் இன்கண் உடைத்து - தழையும் கண்ணியும் கொண்டு பின்னின்ற ஞான்று அவர் நோக்கு மாத்திரமும் புணர்ச்சி குறித்தமையான் நமக்கு இன்பமுடைத்தாயிருக்கும்; புணர்வு பிரிவஞ்சும் புன்கண் உடைத்து - இன்று அப்புணர்ச்சிதான் நிகழா நிற்கவும் அது பிரிவர் என்று அஞ்சும் அச்சத்தினை உடைத்தாயிற்று; அவர் அன்பின் நிலைமை இது.
('பார்வல்' என்றதனால், புணர்ச்சி பெறாத பின்னிலைக்காலம் பெறப்பட்டது. புன்கண் என்னும் காரணப்பெயர் காரியத்தின் மேலாயிற்று. அவ்வச்சத்தினை உடைத்தாதலாவது, 'முள்ளுறழ் முளையெயிற்று அமிழ்தூறுந் தீநீரைக் - கள்ளினும் மகிழ்செய்யும் என உரைத்தும் அமையார், என் ஒள்ளிழை திருத்தும்' (கலித்-பாலை-3)பண்டையிற் சிறப்பால். அவன் பிரிதிற் குறிப்புக் காட்டிஅச்சம் செய்தலுடைமை. அழுங்குவித்தல்: பயன்.)

இரா சாரங்கபாணி உரை:: காதலரது பார்வை முன்னர் இன்பம் உடையதாக இருந்தது. இப்பொழுது அவருடைய முயக்கம் பிரிவுக்கு அஞ்சுகின்ற துன்பமுடையதாக இருக்கிறது.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
அவர் பார்வல் இன்கண் உடைத்து; புணர்வு பிரிவஞ்சும் .புன்கண் உடைத்தால்


இன்கண் உடைத்தவர் பார்வல்:
பதவுரை: இன்கண்-இன்பம்; உடைத்து-உடையது; அவர்-அவர்; பார்வல்-நோக்கு .

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: நங்காதலரை வரவு பார்த்திருக்குமது இன்பத்தை யுடைத்து;
பரிப்பெருமாள்: நங்காதலரை வரவு பார்த்திருக்குமது இன்பத்தை யுடைத்து;
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: வரவு பார்த்தல்-களவுக் காலத்து வரவு பார்த்தல்.
பரிதி: இன்பமான நாயகனைப் பிரியாமல் பிரிவுக்கு அஞ்சப்பட்ட;
காலிங்கர்: நெஞ்சே! வன்கண்மை சிறுதும் இன்றிப் பெரிதும் இன்கண்மை யுடைத்தாய் இருந்தது அவர் வந்து நோக்கிய நோக்கமானது.
பரிமேலழகர்: (பிரிவு தலைமகன் குறிப்பான் அறிந்த தலைமகள் தோழிக்குச் சொல்லியது.) தழையும் கண்ணியும் கொண்டு பின்னின்ற ஞான்று அவர் நோக்கு மாத்திரமும் புணர்ச்சி குறித்தமையான் நமக்கு இன்பமுடைத்தாயிருக்கும்;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'பார்வல்' என்றதனால், புணர்ச்சி பெறாத பின்னிலைக்காலம் பெறப்பட்டது.

'காதலர் நோக்கு இன்பமுடைத்தாயிருக்கும்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'அவர் பார்வை இனிமையுடையது', 'காதலரது பார்வை முன்னர் இன்பம் உடையதாக இருந்தது', 'அவரை எதிர்பார்த்து நிற்றல் இன்பமுடையதாக உள்ளது.', 'அவர் பார்வை (புணர்ச்சி குறித்தமையால்) முன்பு நமக்கு இன்பம் உடையதாயிருக்கும்' என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

'காதலர் பார்வையே இன்பம் தருவது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

பிரிவஞ்சும் புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு:
பதவுரை: பிரிவு-நீங்குதல்; அஞ்சும்-நடுங்கும்; புன்கண்-துன்பம்; உடைத்து-உடையது; ஆல்-(அசைநிலை); புணர்வு-முயக்கம்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அவரைப் புணர்ந்திருக்கும் இருப்பு. பிரிவாரோ என்று அஞ்சப்படும் துன்பத்தை யுடைத்து.
பரிப்பெருமாள்: அவரைப் புணர்ந்திருக்கும் இருப்பு. பிரிவாரோ என்று அஞ்சப்படும் துன்பத்தை யுடைத்து.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: தலைமகன் பிரியலுற்ற குறிப்புக் கண்டு வேறுபட்ட தலைமகளை இவ்வேறுபாடு எற்றினான் ஆயிற்றென்று வினாவிய தோழிக்குத் தலைமகள் கூறியது.
பரிதி: புன்கண்மையால் புணர்வு எப்படி உண்டாம் என்றவாறு.
காலிங்கர்: இனி மற்று இவ்வாறு அன்றி நமக்குப் பெரிதும் மாற்றலாகாப் பிரிவென்னும் புன்கண்மை உடைத்தாயிற்று.
காலிங்கர் குறிப்புரை: அவர் நம்மோடு கூடிய கூட்டம். எனவே, அவர் நோக்கம் பயந்தது இனிய புணர்ச்சியை புணர்ச்சி பயந்தது பெரியதோர் புன்கண்மை. இனி யாம் உய்யுமாறு எங்ஙனம் என்று தலைமகள் தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது பொருள் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: இன்று அப்புணர்ச்சிதான் நிகழா நிற்கவும் அது பிரிவர் என்று அஞ்சும் அச்சத்தினை உடைத்தாயிற்று; அவர் அன்பின் நிலைமை இது.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: புன்கண் என்னும் காரணப்பெயர் காரியத்தின் மேலாயிற்று. அவ்வச்சத்தினை உடைத்தாதலாவது, 'முள்ளுறழ் முளையெயிற்று அமிழ்தூறுந் தீநீரைக் - கள்ளினும் மகிழ்செய்யும் என உரைத்தும் அமையார், என் ஒள்ளிழை திருத்தும்' (கலித்-பாலை-3)பண்டையிற் சிறப்பால். அவன் பிரிதிற் குறிப்புக் காட்டிஅச்சம் செய்தலுடைமை. அழுங்குவித்தல்: பயன்.

'புணர்ச்சி. பிரிவாரோ என்று அஞ்சப்படும் துன்பத்தை யுடைத்து' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'புணர்ச்சியோ பிரிவுக்கு அஞ்சும் துன்பக் குறிப்பு உடையது.', 'இப்பொழுது அவருடைய முயக்கம் பிரிவுக்கு அஞ்சுகின்ற துன்பமுடையதாக இருக்கிறது.', 'அவர் வந்து கூடிய பின்னர், அவர் சென்று விடுவார் என்ற பிரிவுக்கு அஞ்சும் துன்பம் உண்டாகி விடுகின்றது', 'இன்று புணர்ச்சி நிகழ்ந்து விட்டதால் அது பிரிவர் என்று அஞ்சும் துன்பத்தினை உடையதாய் இருந்தது' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

பிரிவை உணர்த்துவதால் அவர் தழுவல்கூட அஞ்சும் துன்பமுடையதாக இருக்கிறது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
இன்பம் தரவேண்டிய காதலன் தழுவுல் பிரிவை உணர்த்துவதால் துன்பம் தருகிறது என்று காதலி சொல்லும் பாடல்.

காதலர் பார்வல் இன்பம் தருவது; பிரிவை உணர்த்துவதால் அவர் தழுவல்கூட அஞ்சும் துன்பமுடையதாக இருக்கிறது என்பது பாடலின் பொருள்.
'பார்வல்' என்றால் என்ன?

இன்கண் என்ற சொல்லுக்கு இன்பம் என்று பொருள்.
உடைத்து என்ற சொல் உடையது என்ற பொருள் தரும்.
புன்கண் என்ற சொல் துன்பம் என்று பொருள்படும்.
புணர்வு என்ற சொல் முயக்கம் அதாவது தழுவுதல் குறித்தது.

பணி தொடர்பாகத் தலைவன் தலைவியைப் பிரியப் போகிற வேளை இது. அவனும் அவளும் கட்டித் தழுவிக் கொள்கின்றனர். அப்பொழுது அவள் மனத்துக்குள் சொல்லிக் கொள்வதாக உள்ள காட்சி இது. 'அவர் என்னை நோக்கும் பார்வைகூட இன்பம் தந்தது. ஆனால் இது பிரிவுத் தழுவல் அல்லவா? நம்மை நீங்கிச் செல்லும் சமயம் வந்துவிட்டதே. இத்துன்பத்தை எப்படித் தாங்கிக் கொள்வேன்' என்று அச்சத்துடன் அவள் நெஞ்சிற்குள் கூறிக் கொள்கிறாள்.
காதலன் கட்டிப் பிடிப்பது இன்பம் தரக்கூடியது. ஆனால் இது பிரிவு முயக்கம் ஆதலால் தழுவல்கூட அவள் மனத்துள் அச்சத்தை உண்டாக்குகிறது.

'பார்வல்' என்றால் என்ன?

பார்வல் என்றதற்கு மணக்குடவர் தலைவனைத் தலைவி எதிர் நோக்கியிருத்தல் எனப் பொருள் தந்தார். காலிங்கரும் பரிமேலழகரும் நோக்கு அதாவது பார்வை என்று கூறினர். ‘'அவர் பார்வல்’ எனத் தொடர் இருப்பவும் அவரை எதிர்நோக்கியிருத்தல் என்று பொருள் செய்வது வலிந்துரையாகும்' என்பது இரா சாரங்கபாணியின் கருத்து. எனினும் 'வரவு பார்த்திருக்குமது' அதாவது எதிர்பார்த்து இருப்பது என்ற பொருளும் சிறப்பாகவே உள்ளது.

காதலர் பார்வையே இன்பம் தருவது; பிரிவை உணர்த்துவதால் அவர் தழுவல்கூட இப்பொழுது அச்சம் காரணமாகத் துன்பமுடையதாக இருக்கிறது என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

பிரிவாற்றமையால் தலைவனது காதல் குறிப்புகள் கூடத் தலைவிக்குத் துன்பமாகிறது என்னும் பாடல்.

பொழிப்பு

காதலரது பார்வையே இன்பம் உடையதாக இருப்பது; பிரிவை உணர்த்துவதால் அவருடைய முயக்கம்கூட அஞ்சுகின்ற துன்பமுடையதாக இருக்கிறது.