இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1150தாம்வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம்வேண்டும்
கௌவை எடுக்கும்இவ் வூர்

(அதிகாரம்:அலர் அறிவுறுத்தல் குறள் எண்:1150)

பொழிப்பு: யாம் விரும்புகின்ற அலரை இவ்வூரார் எழுப்பினர். அதனால் இனிமேல் காதலர் உகந்தவேளை வந்து உதவுவார்.

மணக்குடவர் உரை: யாம் விரும்ப, அலரையும் இவ்வூரார் எடுத்தார். ஆதலான் இனித் தாங்களே விரும்பிக் கொடுப்பர் நமது காதலார்க்கு.

பரிமேலழகர் உரை: (தலைமகன் சிறைப்புறத்தானாகத் தோழி தலைமகட்குச் சொல்லுவாளாய் அலரறிவுறீஇ அவன் உடன்போக்கு நயப்பச் சொல்லியது.) யாம் வேண்டும் கௌவை இவ்வூர் எடுக்கும் - உடன் போகற்கு ஏதுவாகல் நோக்கி யாம் பண்டே விரும்புவதாய அலரை இவ்வூர்தானே எடாநின்றது; காதலர் தாம் வேண்டின் நல்குவர் - இனிக் காதலர் தாமும் யாம் வேண்டியக்கால் அதனை இனிதின் நேர்வர், அதனால் இவ்வலர் நமக்கு நன்றாய் வந்தது.
(எச்ச உம்மை விகாரத்தால் தொக்கது. 'நம்கண் காதல் உடைமையின் மறார்' என்பது தோன்றக் 'காதலர்¢' என்றாள். இவ்விருபது பாட்டும் புணர்தல் நிமித்தம்.)

நாமக்கல் இராமலிங்கம் உரை: (என் காதலர் என்னை அடைய வேண்டிய முயற்சிகளைச் செய்யாமலிருக்க மாட்டார். எப்படியும் வந்து சேருவார்) என் காதலர் தமக்கு உகந்த சமயத்தில் வந்து என் கவலையைத் தீர்ப்பர். அது வரையினும் இந்த ஊரார் ஏளனம் செய்து கொண்டே இருக்கட்டும். அது எனக்கு விருப்பமானதுதான்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
தாம்வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம்வேண்டும் கௌவை எடுக்கும் இவ்வூர்.


தாம்வேண்டின் நல்குவர் காதலர்:
பதவுரை: தாம்-தாங்கள்; வேண்டின்-விரும்பினால்; நல்குவர்-தலையளி செய்பவர்; காதலர்-காதலர்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: ஆதலான் இனித் தாங்களே விரும்பிக் கொடுப்பர் நமது காதலார்க்கு;
பரிப்பெருமாள்: ஆதலான் இனித் தாங்களே விரும்பிக் கொடுப்பர் நம்முடைய காதலார்க்கு;
பரிதி: நாயகர் நமக்கு இன்பந்தருவர்;
காலிங்கர்: நெஞ்சே! நம்மால் காதலிக்கப்பட்ட காரிகையார் இன்னும் தாமே நல்க வேண்டின் நம்மை நல்குவர்;
பரிமேலழகர்: (தலைமகன் சிறைப்புறத்தானாகத் தோழி தலைமகட்குச் சொல்லுவாளாய் அலரறிவுறீஇ அவன் உடன்போக்கு நயப்பச் சொல்லியது.) இனிக் காதலர் தாமும் யாம் வேண்டியக்கால் அதனை இனிதின் நேர்வர், உடன் போகற்கு ஏதுவாகல் நோக்கி .

பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்குச் சூழ்நிலை உரைத்ததில் வேறுபட்டனர். மணக்குடவர்/பரிப்பெருமாள் ஆகியோர் ‘தாம் வேண்டி’ எனப் பாடங்கொண்டு 'பெற்றோர் தாமே விரும்பி காதலர்க்குக் கொடுப்பர்' எனப் பொருள் கூறினர். 'உடன்போக்கை நல்குவர்' எனப் பரிமேலழகர் உரைப்பார் காளிங்கர் தலைமகன் கூற்றாகக் கொண்டதால் ‘காதலர்’ என்பதற்குக் காதலிக்கப்பட்ட காரிகையர் என்று வலிந்து பொருள் கொண்டார்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'காதலர் அலர் விரும்பினால் அருளுவார்', 'ஆதலால், எம் காதலர் தாம் விரும்பும்போது வந்து உதவுவார்', 'இனி காதலர் தாமும் உடன்போக்கினை யாம் விரும்பியபோது எமக்கு அதனையளிப்பர்', 'தாம் விரும்பினால் காதலர் இனிதாக ஒப்புக் கொள்வர். அதனால் இவ்வலர் உடன் போக்குக்குத் துணை செய்ய நன்றாய் வந்துள்ளது' என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

தாங்களே விரும்பி வந்துதவுவர் காதலர்க்கு என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

யாம்வேண்டும் கௌவை எடுக்கும் இவ்வூர்:
பதவுரை: யாம்-நாங்கள்; வேண்டும்-விரும்புவதாகிய; கௌவை-அலர்; எடுக்கும்-எழுப்புகின்ற; இவ்வூர்-இந்த ஊர்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: யாம் விரும்ப, அலரையும் இவ்வூரார் எடுத்தார்.
பரிப்பெருமாள்: யாம் விரும்பும், அலரை இவ்வூரார் எடுத்தார்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: வரைவெதிர் கொள்ளாது தமர் மறுத்துழி ஆற்றாளாகிய தலைமகட்கு. இப்புணர்ச்சியை அயலார் தூற்றா நின்றனர். ஆதலால் குரவர் தாமே விரும்பிக் கொடுப்பர் என்று தோழி தலைமகளை ஆற்றுவித்தது. யாம் வேண்டும் கவ்வை. இவனுக்கு நாம் பெண்டிரானது புறந்தார் அறியவேணும் என்று நினைத்திருந்தவாறாம்.
பரிதி: அந்த இன்பத்தை யாம் கொள்வோமோ என ஊர் அலர் தூற்றியது என்றவாறு.
காலிங்கர்: ஆதலால் இவர்பெயர் நினைந்து இறந்துபடுதற்கு இயையுமிடத்து அவர் பெயர் கொண்டு யாம் கேட்க விரும்பும் கவ்வை எடுத்து உரையாநின்றது இவ்வூர்; எனவே தோழியைப் பிறர்போலக் கொண்டு கூறியது பொருள் என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: யாம் பண்டே விரும்புவதாய அலரை இவ்வூர்தானே எடாநின்றது. அதனால் இவ்வலர் நமக்கு நன்றாய் வந்தது;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: எச்ச உம்மை விகாரத்தால் தொக்கது. 'நம்கண் காதல் உடைமையின் மறார்' என்பது தோன்றக் 'காதலர்¢' என்றாள். இவ்விருபது பாட்டும் புணர்தல் நிமித்தம்.

'யாம் விரும்பிய அலரை இவ்வூரார் எடுத்தனர்' என்ற பொருளில் பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'இவ்வூர் நாம் எதிர்பார்த்தபடி தூற்றுகின்றது', 'யாம் விரும்பும் அலர்மொழியை இவ்வூரார் பேசிப் பரப்பினர்', 'உடன்போக்கின் பொருட்டு யாம் விரும்பும் அலரை இவ் ஊர் பரப்புவதாயிற்று.(இதனால் இவ்வலர் நமக்கு நல்லதே.)', 'யாம் விரும்புகின்ற அலரை இவ்வூர் கூறுகின்றது' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

நான் விரும்பியபடி இவ்வூரார் அலர் எடுத்தனர் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
காதலர்தம் களவொழுக்கம் நிறைவு எய்தப் போவதை அறிவிக்கும் பாடல்.

நான் விரும்பியபடி இவ்வூரார் அலர் எடுத்தனர்; இனித் தாங்களே விரும்பி நல்குவர் காதலர்க்கு என்பது பாடலின் பொருள்.
'நல்குவர்' தரும் பொருள் என்ன?

தாம்வேண்டின் என்றது தாம் விரும்பின் என்ற பொருள் தரும். மணக்குடவர் 'தாம்வேண்டி' எனப்பாடங்கொண்டார். இதற்குத் 'தாங்களே விரும்பி' என்ப்து பொருள்
கௌவை என்ற சொல்லுக்கு அலரை என்று பொருள்.

காதலர் களவொழுக்கம் ஊரார்க்குத் தெரியவர அவர்கள் அதுபற்றிய வம்புப்பேச்சுகளில் ஈடுபடுகின்றனர். இதை அறிந்த தலைவி 'நான் விரும்பியவாறே ஊர்மக்கள் அலர் எடுக்கின்றனர். இனி இவர்களே என் மணவினைக்கும் வழிவகுப்பர் என்பதால் நல்லதே' என்கிறாள் தலைவி. அலரும் களவு வாழ்க்கையும் முடிவு பெறும் வேளை வந்துவிட்டது என்ற நம்பிக்கையில் அவள் இப்படி உரைக்கிறாள்.
காதலி எவற்றை எண்ணி இவ்விதம் கூறுகிறாள்? தலைவியின் இக்கூற்றுக்குச் குறிக்கத்தக்கவையாக இரு விளக்கங்கள் உள்ளன. பெற்றோர் தாங்களே விரும்பி வந்து காதலர்க்கு உதவுவர் (மணக்குடவர்) என்பது ஒன்று; உகந்த வேளையில் காதலர் உடன்போக்கை அருளுவர் அதாவது காதலர் வந்து தன்னூர்க்குக் கூட்டிச் செல்வார் (பரிமேலழகர்) என்பது மற்றொரு விளக்கம்.இவற்றுள் முன்னது சிறப்புடையது.
அலர் எழுந்ததனால் காதலர் மணவினைக்கு முயற்சி செய்வார். காதலரிடம் நம்மை நல்க இவ்வூராரது அலரே காரணமாயிற்று என்றபடியான விளக்கமும் காணப்படுகிறது.

'நல்குவர்' தரும் பொருள் என்ன?

நல்குவர் என்பதற்கு வழங்குவர், கொடுப்பர் என்பது பொதுவான பொருள். ஆனால் காமத்துப்பாலில் ‘நல்குதல்’ என்பது அருளுதல், தண்ணளி செய்தல் என்ற பொருளிலேயே பயின்று வந்துள்ளது. இக்குறளிலும் அப்பொருள் கொள்வதே பொருத்தமாகும். நாமக்கல் இராமலிங்கம் இக்குறளுக்கான உரையில் நல்குவர் என்பதற்கு வந்து உதவுவர் எனப் பொருள் கூறியுள்ளார். இதுவும் சிறப்பாக உள்ளது.

நான் விரும்பியபடி இவ்வூரார் அலர் எடுத்தனர்; இனித் தாங்களே விரும்பி வந்துதவுவர் காதலர்க்கு என்பது இக்குறட்கருத்து.

தலைவன் - தலைவி மணம் நடந்தேறுகிறது. களவு முடிவு பெறுகின்றது. இச்செய்தி குறளில் எங்கும் கூறப்படவில்லை. ஆனால் இவ்வதிகாரத்தை அடுத்து கற்பியல் தொடங்குவதால் இதை ஊகித்து அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.அதிகார இயைபு

அலர் எவ்விதம் களவு வாழ்க்கையை முடித்து வைக்கப் போகிறது என்பதைக் காதலி விளக்கும் அலர் அறிவுறுத்தல் பாடல்.

பொழிப்பு

நான் விரும்பியபடி இவ்வூரார் அலர் எடுத்தனர்; இனித் தாங்களே விரும்பி வந்து உதவுவர் காதலர்க்கு.