இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1148நெய்யால் எரிநுதுப்பேம் என்றற்றால் கௌவையால்
காமம் நுதுப்பேம் எனல்

(அதிகாரம்:அலர் அறிவுறுத்தல் குறள் எண்:1148)

பொழிப்பு: அலர் கூறுவதால் காமத்தை அடக்குவோம் என்று முயலுதல், நெய்யால் நெருப்பை அவிப்போம் என்று முயல்வதைப் போன்றது.

மணக்குடவர் உரை: எரிகின்ற நெருப்பை நெய்யினாலே அவிப்போமென்று நினைத்தாற்போலும்; அலரினானே காமத்தை அவிப்போமென்று நினைத்தல்.
இது தலைமகன் பின்னுங் களவொழுக்கம் வேண்டினமை கண்டு தோழி கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) கௌவையால் காமம் நுதுப்பேமெனல் - ஏதிலார் எடுக்கின்ற அலரால் நாம் காமத்தை அவித்தும் என்று கருதுதல்; நெய்யால் எரி நுதுப்பேம் என்றற்று - நெய்யால் எரியை அவித்தும் என்று கருதலோடு ஒக்கும்.
(மூன்றனுருபுகள் கருவிக்கண் வந்தன. கிளர்தற் காரணமாய அலரால் அவித்தல் கூடாது என்பதாம்.)

நாமக்கல் இராமலிங்கம் உரை: பரிகாசம் செய்து காமத்தை அடக்கிவிடலாம் என்று நினைப்பது நெய்யை ஊற்றி நெருப்பை அணைத்துவிடலாம் என்று நினைப்பதற்கே சமானம்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
கௌவையால் காமம் நுதுப்பேம் எனல் நெய்யால் எரிநுதுப்பேம் என்றற்றால்.


நெய்யால் எரிநுதுப்பேம் என்றற்றால்:
பதவுரை: நெய்யால்-நெய்யினால்; எரி-நெருப்பு; நுதுப்பேம்-அவிப்போம்; என்று-என்பதான; அற்றால்-அத்தன்மைத்தால்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: எரிகின்ற நெருப்பை நெய்யினாலே அவிப்போமென்று நினைத்தாற்போலும்;
பரிப்பெருமாள்: எரிகின்ற நெருப்பை நெய்யினாலே அவிக்க நினைத்தாற்போலும்;
பரிதி: நெய்யினால் எரி அவிப்போம் என்பதற்கு ஒக்கும்;
காலிங்கர்: பற்றி எரிகின்ற எரியினை நெய்யினைச் சொரிந்து மற்று இதனால் தணிக்கக் கடவேம் என்று கருதிய அத்தன்மைத்து யாதெனில்;
பரிமேலழகர்: (இதுவும் அது.) நெய்யால் எரியை அவித்தும் என்று கருதலோடு ஒக்கும்.

'எரிகின்ற நெருப்பை நெய்யினாலே அவிப்போமென்று நினைத்தாற்போலும்' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'நெய்யூற்றி நெருப்பை நூக்க முடியுமா?', 'நெய்யினால் தீயை அவித்து விடுவோம் என்று கருதுதலோடு ஒக்கும்', 'நெய்யால் நெருப்பை அவிப்போம் என்று எண்ணுவதோடு ஒக்கும்', 'நெய்யால் நெருப்பினை அவித்து விடலாம் என்று நினைப்பதோடு ஒக்கும்' என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

நெய்யினால் நெருப்பை அவித்து விடுவோம் என்று கருதுதலோடு ஒக்கும் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

கௌவையால் காமம் நுதுப்பேம் எனல்:
பதவுரை: கௌவையால்-அலரால்; காமம்-காதல்; நுதுப்பேம்-அவிப்போம்; எனல்-என்று கருதல்.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: அலரினானே காமத்தை அவிப்போமென்று நினைத்தல்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இது தலைமகன் பின்னுங் களவொழுக்கம் வேண்டினமை கண்டு தோழி கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: அலரினானே காமத்தை அவிப்போமென்று நினைத்தல்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இது தலைமகன் பின்னுங் களவொழுக்கம் வேண்டினமை கண்டு தோழி கூறியது.
பரிதி: கவ்வையினாலே காமத்தை அவிப்போம் எனல் என்றவாறு.
காலிங்கர்: யாம் உற்ற காம எரியினைச் சிலர் தமது அலர் உரையால் தணிப்பேம் என நினைக்கின்றது என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: ஏதிலார் எடுக்கின்ற அலரால் நாம் காமத்தை அவித்தும் என்று கருதுதல்.
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: மூன்றனுருபுகள் கருவிக்கண் வந்தன. கிளர்தற் காரணமாய அலரால் அவித்தல் கூடாது என்பதாம்.

'அலரினானே காமத்தை அவிப்போமென்று நினைத்தல்' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'ஊர்ப்பேச்சால் காமத்தீயை அணைக்க முடியுமா?', 'அயலார் பேசும் அலர்மொழியால் காமத்தீயை அவித்து விடுவோம் என்று கருதுதல்', 'அயலாருடைய அலரால் காமத்தை ஒழிப்போம் என்று எண்ணுதல்', 'அயலார் கூறுகின்ற பழிச்சொல்லால் காதலை அழித்துவிடலாம் என்று கருதுதல்' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

அலர்மொழியால் காமத்தை அவித்து விடுவோம் என்று கருதுதல் என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
ஊர்ப்பேச்சால் எங்கள் காதல் தீ கொழுந்துவிட்டு வளர்கிறது என்று காதலி கூறுவதாக உள்ள பாடல்.

நெய்யினால் நெருப்பை நுதுப்பேம் என்று கருதுதலோடு ஒக்கும், அலர்மொழியால் காமத்தை அவித்து விடுவோம் என்று கருதுதல் என்பது பாடலின் பொருள்.
'நுதுப்பேம்' என்றால் என்ன?

எரி என்ற சொல் நெருப்பு என்ற பொருள் தரும்.
என்றற்றால் என்பது என்று+அற்று+ஆல் என்று விரியும். 'என்று கூறுவதை ஒக்கும்' என்பது பொருள். 'ஆல்' அசை.
கௌவையால் என்ற சொல் அலரால் என்று பொருள்படும்.

தலைவனும் தலைவியும் கூடி ஒழுகிய செய்தி ஊரார்க்குத் தெரிந்து விட்டது. 'காதலர்கள் ஊரைப்பற்றிக் நினையாமல் நடந்து கொண்டனரே' என்று ஊர் மக்கள் பேசிக் கொள்கிறார்கள். அவர்கள் சமூகஒழுக்கம் காக்கப்படவேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் காதலர்கள் செய்தது தவறு என்று அலர் பரப்பலாம். மேலும் அவர்கள் இவர்களது உறவு பற்றி இழிவான பேச்சில் ஈடுபடுகின்றனர். இப்பேச்சுக்கள் அவர்களைத் திருத்தி காதலை மறக்க வைத்திடும் என நம்பியிருக்கலாம்.
ஆனால் ஊரார் பேச்சுப் பற்றிக் காதலி என்ன நினைக்கிறாள்? அவள் தங்கள காதலை ஒழித்துக் கட்டவே அலர் எழுப்பப்படுகிறது என்று கருதுகிறாள். 'இப்படி அலர் பரப்புவது காதல் நெருப்புக்கு நெய் ஊற்றுவது போல' என்று குமுறுகிறாள் அவள். அதாவது 'அலர் காமத்தீயை அணைப்பதற்குப் பதில் அதை மேன் மேலும் எரியச் செய்யும்' எனச் சொல்கிறாள். இவளது கூற்று காதலரது மனம் கலந்துவிட்ட நிலையையும் காதலின் வன்மையையும் தெரிவிக்கிறது.

'நுதுப்பேம்' என்றால் என்ன?

'அவிப்பேம்' என்னும் பொருளில் 'நுதுப்பேம்' ஆளப்பட்டுள்ளது. நுதுப்பேம் என்ற சொல்லுக்கு அணைப்போம் (அழிப்போம்) என்றும் பொருள் கூறுவர்
'நுதுப்பேம்' என்னும் சொல் புதிய வடிவினதாகக் காணப்பெறுகின்றது என்பார் இ சுந்தரமூர்த்தி.
இச்சொல் குறளில் மட்டுமே வந்துள்ளது என்றும் இது மற்ற சங்க இலக்கியங்களில் பயிலப்படவில்லை என்றும் கூறுவார் செ வை சண்முகம். மேலும் அவர் நது என்ற தலைச்சொல்லின் கீழ் தமிழில் நந்து (சங்க இலக்கியத்தில் அவிதல் என்ற பொருளில் வந்துள்ளது)என்ற மாற்று வடிவம் பெற்றது. நது என்பதன் மாற்றுவடிவாகப் பேச்சு மொழியில் வழங்கிய நுது என்ற வினையடியாகப் பிறந்த தொழில் பெயர் வடிவமாக நுதுப்பு என்பதை வள்ளுவர் கையாண்டிருக்க வேண்டும் என்று ஊகிக்கத் தோன்றுகிறது என்றும் அவர் கருத்துத் தெரிவிக்கிறார்.

நெய்யினால் நெருப்பை அணைத்து விடுவோம் என்று கருதுதலோடு ஒக்கும், அலர்மொழியால் காமத்தை அவித்து விடுவோம் என்று கருதுதல் என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

அலர் என்ற நெய்யைச் சொரிந்தா காதலை அழிக்க முடியும்? என்று தலைவி கேட்பதாக அமைந்த அலர் அறிவுறுத்தல் பாடல்.

பொழிப்பு

நெய்யினால் நெருப்பை அணைத்து விடுவோம் என்று கருதுதலோடு ஒக்கும், ஊர்ப்பேச்சால் காமத்தை அழித்து விடுவோம் என்று நினைப்பது.