இத்தளத்துள் தேட...

செல்க: முகப்பு |

குறள் எண் 1145களித்தொறும் கள்ளுண்டல் வேட்டற்றால் காமம்
வெளிப்படுந் தோறும் இனிது

(அதிகாரம்:அலர் அறிவுறுத்தல் குறள் எண்:1145)

பொழிப்பு: காமம் அலரால் வெளிப்பட வெளிப்பட இனியதாதல், கள்ளுண்பவர் கள்ளுண்டு மயங்க மயங்க அக்கள்ளுண்பதையே விரும்பினாற் போன்றது.

மணக்குடவர் உரை: மயங்குந்தோறும் கள்ளுண்டலை விரும்பினாற்போலக் காமமும் அலராகுந்தோறும் இனிதாகும்.
இஃது அலரறிவுறுத்த தோழியை நோக்கி நுமக்குத் துன்ப மாயிற்றே இவ்வலரென்று வினாவிய தலைமகற்குத் தோழி கூறியது.

பரிமேலழகர் உரை: (இதுவும் அது.) களித்தொறும் கள் உண்டல் வேட்டற்று - கள்ளுண்பார்க்குக் களிக்குந்தோறும் கள்ளுண்டல் இனிதாமாறு போல; காமம் வெளிப்படுந்தோறும் இனிது - எனக்குக் காமம் அலராந்தோறும் இனிதாகா நின்றது.
('வேட்கப்பட்டடற்றால்' என்பது 'வேட்டற்றால்' என நின்றது. வேட்கை மிகுதியால் அலரும் இன்பஞ் செய்யாநின்றது என்பதாம்.)

இரா சாரங்கபாணி உரை: கள்ளைக் குடிப்பார்க்கு மயக்குந்தோறும் குடித்தல் இன்பம் தருவது போல, எனக்குக் காமம் அலராக வெளிப்படுந்தோறும் இன்பம் பயக்கும்.


பொருள்கோள் வரிஅமைப்பு:
களித்தொறும் கள்ளுண்டல் வேட்டற்றால் காமம் வெளிப்படுந்தோறும் இனிது.


களித்தொறும் கள்ளுண்டல் வேட்டற்றால்:
பதவுரை: களித்தொறும்-மயங்கும் போதெல்லாம்; கள்-கள்; உண்டல்-உண்ணுதல்; வேட்டற்றால்-விருப்பப்பட்டால் போன்றது.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: மயங்குந்தோறும் கள்ளுண்டலை விரும்பினாற்போல; .
பரிப்பெருமாள்: மயங்குந்தோறும் கள்ளுண்டலை விரும்பினாற்போல;
பரிதி: கள் உண்டால் களிக்கும். நினைத்தால் களியாது;
காலிங்கர்: உலகத்துக் கள்ளுண்பார்க்குப் பின்னும் பின்னும் அதனை உண்டு மகிழ்தலே வேண்டியிருக்கின்ற அத்தன்மைத்தாக;
பரிமேலழகர்:(இதுவும் அது.)கள்ளுண்பார்க்குக் களிக்குந்தோறும் கள்ளுண்டல் இனிதாமாறு போல;
பரிமேலழகர் குறிப்புரை: 'வேட்கப்பட்டடற்றால்' என்பது 'வேட்டற்றால்' என நின்றது.

'மயங்குந்தோறும் கள்ளுண்டலை விரும்பினாற்போல' என்றபடி பழம் ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை நல்கினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'மகிழ மகிழ கள்ளின் ஆசை பெருகும்', 'குடிகாரனுக்குப் போதை அதிகரிக்க அதிகரிக்க கள்ளின்மேல் ஆசை அதிகரிப்பது போல', 'களிக்குந்தோறும் கள்ளுண்டல் அதனை உண்போர்க்கு இனிதாதல் போல', 'கள்ளுண்பார்க்குக் களிக்கும் தோறும் கள்ளுண்டலை விரும்புமாறு போல' என்ற பொருளில் உரை தந்தனர்.

மகிழ மகிழ கள்ளுண்டலை விரும்புமாறு போல என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

காமம் வெளிப்படுந் தோறும் இனிது:
பதவுரை: காமம்-காதல்; வெளிப்படுந்தோறும்-அலராகும் போதெல்லாம்; இனிது-இனிமையானது.

இப்பகுதிக்குத் தொல்லாசிரியர்கள் உரைகள்:
மணக்குடவர்: காமமும் அலராகுந்தோறும் இனிதாகும்.
மணக்குடவர் குறிப்புரை: இஃது அலரறிவுறுத்த தோழியை நோக்கி நுமக்குத் துன்ப மாயிற்றே இவ்வலரென்று வினாவிய தலைமகற்குத் தோழி கூறியது.
பரிப்பெருமாள்: காமமும் அலராகுந்தோறும் இனிதாகும்.
பரிப்பெருமாள் குறிப்புரை: இஃது அலரறிவுறுத்த தோழியை நோக்கி நுமக்குத் துன்ப மாயிற்றே இவ்வலரென்று வினாவிய தலைமகற்குத் தோழி கூறியது. வெளிப்ப்டுந்தோறும் இனிது என்றது விரைந்து வெளிப்படுதல் குறிப்பு.
பரிதி: காமமோ நினைக்குந்தோறும் களிக்கும் என்றவாறு.
காலிங்கர்: யாம் உற்ற காமமும், நெஞ்சே! பிறர்மாட்டு வெளிப்படுந்தோறும் மிக இனிது எனக்கு; என்ன வியப்போ என்றவாறு.
பரிமேலழகர்: எனக்குக் காமம் அலராந்தோறும் இனிதாகா நின்றது.
பரிமேலழகர் கருத்துரை: வேட்கை மிகுதியால் அலரும் இன்பஞ் செய்யாநின்றது என்பதாம்.

'காமமும் அலராகுந்தோறும் இனிதாகும்' என்றபடி பழைய ஆசிரியர்கள் இப்பகுதிக்கு உரை கூறினர்.

இன்றைய ஆசிரியர்கள் 'பலர் அறிய அறியக் காதல் சிறக்கும்', 'எங்கள் காதலைப் பற்றிய நிந்தனைப் பேச்சுகள் ஊரில் பரவப் பரவ் எங்கள் காதலும் அதிகப்பட்டு இன்பமளிக்கும்', 'அலரால் வெளிப்படுந்தோறும் காமம் இனிமை பயக்கின்றது', 'காதல் அலராகும் தோறும் எனக்கு இனிதாகின்றது' என்றபடி பொருள் உரைத்தனர்.

காமம் அலராகும் தோறும் இனிதாகின்றது என்பது இப்பகுதியின் பொருள்.

நிறையுரை:
எங்கள் காதல் செய்தி மேலும் மேலும் பரவட்டும் என்று தலைவன் கூறும் பாடல்.

மகிழ மகிழ கள்ளுண்டலை விரும்புமாறு போல, காமம் அலராகும் தோறும் இனிதாகின்றது என்பது பாடலின் பொருள்.
அலர் எழ எப்படி அது இனிதாகும்?

களித்தொறும் என்றதற்கு மகிழும்தோறும் என்பது பொருள்.
வேட்டற்று என்ற தொடர் விரும்பியதை ஒக்கும் எனப் பொருள்படும். (வேட்டற்றால் என்பதில் ஆல்-அசை)
வெளிப்படுந்தோறும் என்றது பிறர்க்குத் தெரியுந்தோறும் என்ற பொருள் தரும்.

கள்ளுண்ட மயக்கம் பெருகப் பெருகக் கள் மேல் வேட்கை கூடுவது போன்று எங்கள் காதல் ஊரார்க்கு வெளிப்பட்டு அலராக எழ எழ அது எனக்குக் களிப்பூட்டுகிறது என்று காதலன் கூறுகிறான்.
அவனையும் அவன் காதலியையும் இணைத்து ஊர்மக்கள் பேசுவதை எண்ணிப் பார்க்கும்போதே அவனுக்கு ஒருவித கிளர்ச்சி உண்டாகிறது. காதலி அருகில் இருப்பது போலவும் அந்த நெருக்கத்தில் காமப்போதை ஏறுவது போலவும் உணர்கிறான்.

அலர் எழ எப்படி அது இனிதாகும்?

இது ஒரு வியப்பான செய்திதான். தங்கள் உறவு பற்றி ஊரார் தூற்றுகின்றனர். ஆனல் அதற்காக வருத்தம் கொள்ளாமல் மகிழ்கிறான் காதலன். அதுமட்டுமின்றி வம்புப்பேச்சுகள் மேலும் பரவப் பரவ கள் வெறியால் இன்புறுதல் போல் தனக்கு காமக்களிப்பு உண்டாகிறது என்கிறான். அலர் எழ எழ அவர்களின் காதலுறவு வலுப்படுவது போலவும் காதல் கைகூடி இணையும் காலம் நெருங்கி வருகிறது என்பது போலவும் அவன் கருதுவதால் களிப்பு உண்டாகிறது. அதனாலேயே மேலும் தங்களைப் பற்றிய வம்புப்பேச்சுகள் பரவட்டும் என்று உவப்புடன் கூறுகிறான்.

பருகி மகிழ மகிழ கள்ளுண்டலை மேலும் விரும்புமாறு போல, காமம் அலராகும் தோறும் களிப்புண்டாகிறது என்பது இக்குறட்கருத்து.அதிகார இயைபு

அலர் எழஎழ களிப்பு ஏறுகிறது என்று காதலன் கூறும் அலர் அறிவுறுத்தல் பாடல்.

பொழிப்பு

களிப்பு என்னும் போதை ஏறஏறக் கள்ளுண்டலை மேலும் மேலும் விரும்புமாறு போல, எங்கள் காதல் அலராகும் தோறும் இனிதாகின்றது.